Як на до­ло­ні

Агро­се­ктор при­гля­да­є­ться до ін­те­ле­кту­аль­них рі­шень і пра­гне ско­ри­ста­ти­ся мо­жли­во­стя­ми шту­чно­го ін­те­ле­кту у сво­їй ді­яль­но­сті. До­свід про­від­них укра­їн­ських ком­па­ній дає під­ста­ви для опти­мі­зму

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Уча­си че­твер­тої ін­ду­стрі­аль­ної ре­во­лю­ції на­віть най­кон­се­рва­тив­ні­ші ком­па­нії ви­му­ше­ні екс­пе­ри­мен­ту­ва­ти. Ще б пак! Ни­ні це — умо­ва ви­жи­ва­н­ня. Оскіль­ки тра­ди­цій­ні бі­знес-мо­де­лі за та­ких об­ста­вин — вель­ми від­но­сна пер­спе­кти­ва для ди­фе­рен­ці­а­ції на рин­ку, ам­бі­тні ма­ють бу­ти го­то­ві роз­гля­да­ти свої подаль­ші пер­спе­кти­ви в но­вих фор­ма­тах, пе­ред­усім у ци­фро­во­му. В осно­ві та­кої транс­фор­ма­ції — ін­фор­ма­ція, ве­ли­кі ма­си­ви да­них (Big Data), що на­ко­пи- чу­ю­ться в ба­зах зав­дя­ки CRM, ме­сен­дже­рам, да­тчи­кам то­що.

Світ сьо­го­дні має спра­ву з без­пре­це­ден­тним об­ся­гом ін­фор­ма­ції. Що­два ро­ки про­тя­гом остан­ніх трьох де­ся­ти­літь її за­галь­ний об­сяг зріс при­бли­зно в 10 ра­зів. Тож й об­чи­слю­валь­на по­ту­жність ма­шин, яки­ми лю­ди­на по­слу­го­ву­є­ться для ана­лі­зу цьо­го гі­гант­сько­го по­то­ку, по­стій­но зро­стає. Ал­го­ри­тми ста­ють де­да­лі біль­ше ви­тон­че­ни­ми, а ма­ши­ни з ней­рон­ни­ми ме­ре­жа­ми зда­тні від­тво­рю­ва­ти спо­сіб ро­бо­ти люд­сько­го моз­ку й фор­му­ва­ти скла­дні асо­ці­а­ції. Не див­но, що по­ту­жні ком­па­нії й вен­чур­ні ін­ве­сто­ри по всьо­му сві­ту за­ці­кав­ле­ні в роз­ви­тку шту­чно­го ін­те­ле­кту (англ. Artificial intelligence, AI) та в про­гре­сі те­хно­ло­гій. Зокре­ма, й у сіль­го­спви­ро­бни­цтві. До­свід про­від­них агро­під­при­ємств, що вже за­сто­со­ву­ють ін­но­ва­ції та у сво­їй ді­яль­но­сті, дає під­ста­ви для опти­мі­зму. Ро­бля­чи кро­ки в бік агро­бі­зне­су 4.0, укра­їн­ські передові ком­па­нії ма­ють усі шан­си здо­бу­ти тут лі­дер­ські по­зи­ції.

Зро­ста­н­ня ци­фро­во­го сіль­сько­го го­спо­дар­ства й пов’яза­них із ним те­хно­ло­гій від­кри­ло чи­ма­ло но­вих мо­жли­во­стей для збо­ру й ана­лі­зу да­них. Ди­стан­цій­ні да­тчи­ки, су­пу­тни­ки й БПЛА мо­жуть опе­ра­тив­но зби­ра­ти ін­фор­ма­цію по всьо­му по­лю — про стан по­сі­вів і ґрун­ту, тем­пе­ра­ту­ру, во­ло­гість, на­яв­ність шкі­дни­ків і по­тре­бу в за­со­бах за­хи­сту. Ана­ліз цьо­го ве­ли­че­зно­го ма­си­ву да­них був би не­мо­жли­вий без шту­чно­го ін­те­ле­кту, що де­да­лі біль­ше стає у при­го­ді про­гре­сив­но­му агро­бі­зне­су

Но­ва­ції, що змі­ню­ють під­хо­ди

— Ще зов­сім не­дав­но, ко­ли за­хо­ди­ла мо­ва про за­сто­су­ва­н­ня дро­нів, ска­жі­мо, для об­при­ску­ва­н­ня по­сі­вів то­що, моя по­зи­ція бу­ла ду­же ске­пти­чною, як і що­до ра­ціо­наль­но­го за­сто­су­ва­н­ня ви­со­ких те­хно­ло­гій у сіль­сько­му го­спо­дар­стві, — зі­зна­є­ться ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Agricom Group Пе­тро Мель­ник. — Утім, бу­кваль­но кіль­ка мі­ся­ців то­му я кар­ди­наль­но змі­нив свою дум­ку зав­дя­ки ін­но­ва­цій­ній пла­тфор­мі, яку ми актив­но за­про­ва­джу­є­мо в усіх кла­сте­рах ком­па­нії. Цей ін­стру­мент ре­аль­но змі­нює під­хо­ди до го­спо­да­рю­ва­н­ня, пе­ред­усім що­до ефе­ктив­но­го ухва­ле­н­ня рі­шень, до­три­ма­н­ня агро­те­хно­ло­гій і до­ся­гне­н­ня очі­ку­ва­них ре­зуль­та­тів по­при не­пе­ре­дба­чу­ва­ні ра­ні­ше чин­ни­ки.

Усі роз­ра­хун­ки, зві­сно ж, ба­зу­ю­ться на ма­те­ма­ти­чно­му мо­де­лю­ван­ні. Ал­го­ритм шту­чно­го ін­те­ле­кту обро­бляє да­ні, ада­пту­є­ться й на­вча­є­ться. А на­да­лі вже сам удо­ско­на­лює вла­сну зда­тність до­ла­ти про­бле­ми дов­кі­л­ля й агро­те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су, а та­кож до­ся­га­ти ви­зна­че­ної ме­ти. Прин­цип та­кий: си­сте­ма отри­мує де­да­лі біль­ше по­ді­бних на­бо­рів да­них, які мо­жуть бу­ти кла­си­фі­ко­ва­ні в пев­ні про­то­ко­ли (мо­вою про­гра­мі­стів — ста­ти­сти­чний ха­ра­ктер отри­ма­них да­них по­лі­пшу­є­ться). То­му це до­зво­ляє шту­чно­му ін­те­ле­кту ефе­ктив­ні­ше «про­гно­зу­ва­ти», чи то пак, ство­рю­ва­ти від­по­від­ну мо­дель.

По­тре­би кон­кре­тно­го по­ля ін­но­ва­цій­на пла­тфор­ма, якою по­слу­го­ву­є­ться Agricom Group, ав­то­ма­ти­чно ана­лі­зує в роз­рі­зі то­чно­го про­гно­зу по­го­ди на мі­сце­во­му рів­ні й дає ре­ко­мен­да­ції що­до най­ефе­ктив­ні­ших стро­ків ви­ко­на­н­ня тих чи тих дій, при­мі­ром, опти­маль­но­го пе­рі­о­ду сів­би. Отри­мав­ши да­ні з усіх роз­та­шо­ва­них по­бли­зу ме­тео­стан­цій, си­сте­ма ви­дає ду­же то­чний ло­каль­ний про­гноз (окре­мо для ко­жно­го по­ля) на кіль­ка днів на­пе­ред. У цьо­му кла­сте­ри ком­па­нії вже не­о­дно­ра­зо­во пе­ре­ко­ну­ва­ли­ся, та й не раз обі­йшло­ся без зай­вих ви­трат на до­ро­гі ма­те­рі­аль­но-те­хні­чні ре­сур­си че­рез по­ту­жні зли­ви…

По­рів­ня­ти й зро­би­ти ви­снов­ки

Усі­ма не­об­хі­дни­ми для ана­лі­зу ін­стру­мен­та­ми мо­жна одно­ча­сно по­слу­го­ву­ва­ти­ся з єди­ної па­не­лі ке­ру­ва­н­ня ін­но­ва­цій­ної пла­тфор­ми. На екра­ні мо­ні­то­ра ін­фор­ма­цію від­обра­же­но у ви­гля­ді рі­зно­ко­льо­ро­вих ша­рів на кар­ті ГІС (гео- гра­фі­чної ін­фор­ма­цій­ної си­сте­ми): тут і да­ні да­тчи­ків, і ста­ни роз­ви­тку ро­слин, і за­бур’яне­ність окре­мих те­ри­то­рій, і ура­же­н­ня шкі­дни­ка­ми, і про­гноз по­го­ди, й по­то­чні зав­да­н­ня, і ска­ут­ські пе­ре­вір­ки, і су­пу­тни­ко­ві знім­ки з рі­зни­ми ін­де­кса­ми ве­ге­та­ції: NDVI, ENDVI, GNDVI, OSAVI, ARI, SIWSI, WDRVI, VARI700 то­що.

— Зда­ва­ло­ся б, що у цьо­му ін­но­ва­цій­но­го — і в ін­ших про­грам­них про­ду­ктах ни­ні про­по­ну­ють роз­по­ді­ля­ти всю ін­фор­ма­цію за ко­льо­ра­ми й ви­во­ди­ти се­ре­дній і ндекс ве­ге­та­ції. Однак ні­хто біль­ше на рин­ку не про­по­нує по­рів­ню­ва­ти між со­бою ін­де­кси ве­ге­та­ції за рі­зні пе­рі­о­ди, — за­ува­жує Пе­тро Мель­ник. І по­яснює, що сер­це ре­во­лю­цій­ної ін­но­ва­ції — за­па­тен­то­ва­на роз­ро­бни­ка­ми стар­та­пу Taranis опти­ка, яка дає змо­гу зро­би­ти над­то­чну зйом­ку на швид­ко­сті

60 км/год. Від­так упер­ше для опе­ра­тив­но­го ана­лі­зу те­пер до­сту­пні зо­бра­же­н­ня роз­діль­ною зда­тні­стю

0,5 мм на пі­ксель

(ще до­не­дав­на зі су­пу­тни­ків мо­жна бу­ло отри­ма­ти ли­ше у 20 ра­зів слаб­ші — роз­діль­ною зда­тні­стю 10 см на пі­ксель). Без­пі­ло­тни­ку, на яко­му вста­нов­ле­но та­ку ка­ме­ру, за один обліт до сна­ги охо­пи­ти пов­ні­стю все по­ле.

Що це ре­аль­но дає сіль­го­спви­ро­бни­цтву? Пе­ред­усім на ран­ній ста­дії ви­яв­ля­ти рі­зно­го ро­ду ано­ма­лії (про­бле­ми ґрун­ту, за­бур’яне­ні ді­лян­ки, шкі­дни­ків і хво­ро­би), ко­ли во­ни ще не до­ся­гну­ли ве­ли­ких мас­шта­бів. Очіль­ник Agricom Group про­по­нує роз­гля­ну­ти ефект від та­ко­го мо­ні­то­рин­гу на при­кла­ді кон­кре­тно­го по­ля:

— Ві­зьмі­мо фо­то обльо­тів дро­на на на­яв­ність бур’янів. Ди­ви­мо­ся ло­ка­ції, де є мі­сця з-по­над 50-від­со­тко­вою за­ра­же­ні­стю. Ма­ши­на ви­ді­ли­ла їх ко­льо­ром. На­ти­ска­є­мо на фо­то — і ось, про­шу ду­же: хвощ по ку­ку­ру­дзі. Ми за до­по­мо­гою зйом­ки ви­яви­ли та­ких 200 ге­кта­рів, що вже по­ча­ли за­ро­ста­ти. Бі­гом ки­ну­ли­ся ви­прав­ля­ти си­ту­а­цію…

До­ся­гну­ти ме­ти. Зі шту­чним ін­те­ле­ктом

За день, як по­ка­зує пра­кти­ка, одна мо­біль­на гру­па облі­тає 1,5 тис. ге­кта­рів кла­сте­ра, тож за­га­лом для по­треб усі­єї ком­па­нії Agricom Group до­ста­тньо одно­го­двох ти­жнів. Ва­жли­вий аспект для ком­па­нії — від­су­тність до­ро­гих ін­ве­сти­цій у те­хні­чні за­со­би — дро­ни, муль­ти­спе­ктраль­ні ка­ме­ри, ав­то­транс­порт, об­чи­слю­валь­ну те­хні­ку то­що — всі ви­тра­ти бе­ре на се­бе по­ста­чаль­ник по­слуг. Як і ри­зи­ки пов’яза­ні з екс­плу­а­та­ці­єю інновацій. Ни­ні шту­чний ін­те­лект актив­но на­вча­є­ться роз­пі­зна­ва­ти хво­ро­би по­сі­вів і бур’яни, що є в на­шій мі­сце­во­сті. З ко­жним обльо­том по­лів ре­зуль­та­ти ста­ють де­да­лі кра­щи­ми.

На ба­зі цих ма­си­вів да­них шту­чний ін­те­лект ви­бу­до­ву­ва­ти­ме про­гноз що­до оцін­ки по­тен­цій­но­го ри­зи­ку спалахів хво­роб, ефе­ктив­но­сті вне­се­н­ня до­брив і пе­сти­ци­дів, мо­жли­вих від­хи­лень від за­пла­но­ва­но­го ре­зуль­та­ту. Зав­дя­ки отри­ма­ним за час ро­бо­ти з пла­тфор­мою да­ним ком­па­нія вже на­віть зро­би­ла ду­же ва­жли­ві ви­снов­ки. До ре­чі, де­я­кі — вза­га­лі бу­ли на пер­ший по­гляд па­ра­до­ксаль­ни­ми. Ска­жі­мо, про те, що по со­ня­шни­ку пше­ни­ця кра­ще ве­ге­ту­ва­ла, ніж по рі­па­ку…

— Те­пер у ме­не з’яви­ла­ся мо­жли­вість пра­цю­ва­ти з по­ля­ми не про­сто на рів­ні що­ден­них ба­га­то­го­дин­них ви­сна­жли­вих по­льо­вих огля­дів, — ка­же Пе­тро Мель­ник. — Ін­но­ва­цій­на си­сте­ма мо­же під­ра­ху­ва­ти й по­рів­ня­ти ре­аль­ні схо­ди із зо­бра­же­н­ня­ми, за по­тре­би за­про­по­нує пе­ре­сі­я­ти від­по­від­ну ді­лян­ку. Під­ра­ху­нок площ, на яких зу­пи­ни­ла­ся ве­ге­та­ція, дає ро­зу­мі­н­ня еко­но­мі­стам, чи вкла­да­є­ться ком­па­нія у свої роз­ра­хун­ки. До ре­чі, цим ін­стру­мен­том ко­ри­сту­є­ться вся агро­но­мі­чна ко­ман­да Agricom Group. Щой­но мо­ні­то­ринг си­сте­ми ви­явить «вузь­ку лан­ку», ке­рів­ник при­зна­чає ска­ут­ську пе­ре­вір­ку, на­ді­слав­ши агро­но­мо­ві на смар­тфон GPS-ко­ор­ди­на­ти ло­ка­ції, ку­ди тре­ба по­їха­ти з ін­спе­кці­єю, зро­би­ти фо­то­з­йом­ку, а зго­дом ще й і звіт. Агро­ном і сам мо­же про­гля­да­ти й ана­лі­зу­ва­ти зві­ти й фо­то­гра­фії, оці­ню­ю­чи стан куль­тур і опе­ра­тив­но ре­а­гу­ю­чи на про­бле­ми, зокре­ма, за­сто­со­ву­ю­чи до­бри­ва чи ЗЗР на кон­кре­тних ді­лян­ках у по­лі.

Отри­мав­ши ма­кси­маль­но де­таль­ну кар­ти­ну ін­де­ксів ве­ге­та­ції, на­да­лі в ком­па­нії ма­ють на ме­ті сфор­му­ва­ти кар­ти-зав­да­н­ня для те­хні­ки, зокре­ма, для ди­фе­рен­цій­но­го вне­се­н­ня КАС. Це до­зво­лить ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти мо­жли­во­сті об­при­ску­ва­чів що­до змі­ни нор­ми вне­се­н­ня, від­кри­т­тя/за­кри­т­тя фор­су­нок. А рі­чний бю­джет на­сту­пно­го ро­ку Agricom Group пла­ну­ва­ти­ме, вра­хо­ву­ю­чи по­тен­ці­ал ко­жно­го окре­мо­го по­ля.

— На­ша куль­ту­ра зем­ле­роб­ства отри­ма­ла свій фі­ло­соф­ський ка­мінь, — пе­ре­ко­на­ний Пе­тро Мель­ник. — З ве­ли­че­зних об­ся­гів да­них ал­го­ри­тми зби­ра­ють й ана­лі­зу­ють ті да­ні, що мо­жуть бу­ти зро­зумі­лі та ко­ри­сні сіль­го­спви­ро­бни­кам. Ско­ри­став­шись шту­чним ін­те­ле­ктом, во­ни змо­жуть до­ся­гну­ти ме­ти, ухва­лю­ю­чи на­йопти­маль­ні­ші та най­ефе­ктив­ні­ші рі­ше­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.