но­ви­ни За­ко­но­дав­чі змі­ни у фі­то­са­ні­тар­них про­це­ду­рах

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Гар­мо­ні­зу­ю­чи ві­тчи­зня­не за­ко­но­дав­ство з нор­ма­ми ЄС, Укра­ї­на ухва­ли­ла за­ко­но­дав­чі но­ва­ції сто­сов­но про­ве­де­н­ня фі­то­са­ні­тар­них про­це­дур. Як по­ві­до­ми­ли у Держ­прод­спо­жив­слу­жбі, йде­ться, зокре­ма, про вста­нов­ле­н­ня про­це­ду­ри упов­но­ва­же­н­ня ла­бо­ра­то­рій на здій­сне­н­ня фі­то­са­ні­тар­ної екс­пер­ти­зи (ана­лі­зів); за­про­ва­дже­н­ня Ре­є­стру упов­но­ва­же­них фі­то­са­ні­тар­них ла­бо­ра­то­рій (аби вре­шті на­ла­го­ди­ти си­сте­му про­сте­жу­ва­но­сті ви­снов­ків ла­бо­ра­то­рій і фі­то­са­ні­тар­них сер­ти­фі­ка­тів, ви­да­них на їх осно­ві); за­ко­но­дав­че вре­гу­лю­ва­н­ня про­ве­де­н­ня фі­то­са­ні­тар­ної екс­пер­ти­зи та ар­бі­тра­жної фі­то­са­ні­тар­ної екс­пер­ти­зи. Строк дії фі­то­са­ні­тар­но­го сер­ти­фі­ка­та на те­ри­то­рії Укра­ї­ни ста­но­ви­ти­ме 14 днів. За­про­ва­дже­но та­кож адмі­ні­стра­тив­ну від­по­від­аль­ність по­са­до­вих осіб фі­то­са­ні­тар­них ла­бо­ра­то­рій (за не­на­ле­жне до­три­ма­н­ня за­ко­но­дав­ства про ка­ран­тин ро­слин під час про­ве­де­н­ня екс­пер­ти­зи). Під час ви­да­чі фі­то­са­ні­тар­но­го сер­ти­фі­ка­та на екс­порт та ре­екс­порт вра­хо­ву­ва­ти­муть фі­то­са­ні­тар­ні ви­мо­ги кра­ї­ни-ім­пор­те­ра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.