Чо­го по­тре­бує го­спо­дар?

Як з’ясу­вав «Агро­Мар­кет», ни­ні для сільгоспвиробників акту­аль­не пи­та­н­ня не так но­вої те­хні­ки, як те­хні­ки ефе­ктив­но­го ке­ру­ва­н­ня сво­єю спра­вою

AgroMarket - - ДЕТАЛІ Й ГОЛОВНЕ - Ро­змов­ля­ла Ан­же­ла ГАВРИЛЮК

Пе­ред ко­жним го­спо­да­рем, що роз­ви­ває свою спра­ву, ни­ні го­стро сто­їть пи­та­н­ня, як ви­сто­я­ти в ча­си не­ста­біль­но­сті й опти­мі­зу­ва­ти со­бі­вар­тість ви­ро­бни­цтва. Оскіль­ки най­біль­шу її час­тку ста­нов­лять ви­тра­ти на те­хні­чні за­со­би та їх об­слу­го­ву­ва­н­ня, ми по­ці­ка­ви­ли­ся, у що го­то­вий ін­ве­сту­ва­ти ко­шти та чо­го ни­ні по­тре­бує до­свід­че­ний агра­рій, щоб до­ся­га­ти най­ви­щої ефе­ктив­но­сті.

«По­сту­по­во всі да­ні об’єд­ну­є­мо в си­сте­му»

Ва­силь КЕМ, ТОВ «Ве­се­ли­нів­ська МТС», Ми­ко­ла­їв­ська обл.

— Зав­ча­сно оці­ни­ти якість те­хні­ки, яку ку­пу­єш упер­ше, не­мо­жли­во. Все пі­зна­є­ться ме­то­дом проб і по­ми­лок. Оби­раю, зві­сно, зва­жа­ю­чи на на­дій­ність і рі­вень сер­ві­сно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня. В Оде­сі є за­вод «Ве­лес-Агро», так ось во­ни ро­блять не­по­га­ну ґрун­то­об­ро­бну те­хні­ку. То­рік я дві­чі був у них на Днях по­ля, по­ди­вив­ся на ро­бо­ту їхніх агре­га­тів, по­го­во­рив із ти­ми, хто вже в них ку­пу­вав, і при­дбав ди­ска­тор «Кро­нус». Він уже від­пра­цю­вав два се­зо­ни, і я за­до­во­ле­ний йо­го ро­бо­тою.

Ни­ні в пла­нах при­дба­ти на­дій­ні са­мо­хі­дні об­при­ску­ва­чі. Сьо­го­дні є хо­ро­ші ім­порт­ні, але во­ни ко­шту­ють за­хмар­ні гро­ші, тож ви­вчаю ві­тчи­зня­ний ри­нок. Хо­ті­ло­ся б, щоб українці по­пра­цю­ва­ли ще над ви­ро­бни­цтвом тра­кто­рів і ком­бай­нів. А по­ки що до­ві­ря­є­мо свою ни­ву ні­ме­цьким Claas.

Ми вже за­пу­сти­ли на ви­ро­бни­цтві пла­тфор­му Агро­он­лайн. Це ба­га­то­фун­кціо­наль­на про­гра­ма, яка си­сте­ма­ти­зує всі да­ні про ви­ро­бни­цтво: від ви­трат на ко­жну ді­лян­ку по­ля до да­них про те, що і ко­ли на цій ді­лян­ці сі­я­ли, скіль­ки чо­го вно­си­ли в ґрунт то­що. По­ки що ми не пов­ні­стю ви­ко­ри­сто­ву­є­мо весь фун­кціо­нал, про­те по­сту­по­во всі да­ні об’єд­ну­є­мо в си­сте­му. Та­ким чи­ном мо­жна ав­то­ма­ти­чно ви­во­ди­ти со­бі­вар­тість про­ду­кції, кон­тро­лю­ва­ти ви­тра­ти, ба­чи­ти, де у про­це­сі ви­ро­бни­цтва ма­є­мо про­бі­ли.

Є ще про­бле­ма зро­ше­н­ня, і це го­стре пи­та­н­ня для всьо­го пів­дня Укра­ї­ни. Це не зов­сім пи­та­н­ня те­хно­ло­гій, адже в на­шо­му ре­гіо­ні про­сто не­до­ста­тньо во­ди. Хо­ча, як ме­ні ві­до­мо, вже ви­на­йшли при­стрій, що кон­ден­сує во­ду з по­ві­тря. По­ки що я де­що ске­пти­чно став­лю­ся до та­кої ін­но­ва­ції. Про­те спо­сте­рі­гаю за її роз­ви­тком і мо­жли­ві­стю впро­ва­дже­н­ня, якщо ефе­ктив­ність бу­де до­ве­де­но. Ще один мо­мент, який хо­ті­ло­ся б на­ла­го­ди­ти, — це тор­ги на єди­ній он­лайн-бір­жі, де б фор­му­ва­ла­ся рин­ко­ва ці­на на про­ду­кцію. В цьо­му пла­ні щось на­ма­га­ю­ться ро­би­ти, але по­ки що не­має си­сте­ми, тож ми і да­лі про­да­є­мо все трей­де­рам, ко­трі по фа­кту са­мі вста­нов­лю­ють ці­ни.

«На­ша ґрун­то­об­ро­бна те­хні­ка на­віть ду­же кон­ку­рен­то­спро­мо­жна»

Во­ло­ди­мир ПАНЬОВІН, ПП «Аван­та-Агро», За­по­різь­ка обл.

— На­ше го­спо­дар­ство не­ве­ли­ке, се­ре­дньо­ста­ти­сти­чне, то­му, ма­буть, схе­ма, за якою пра­цю­є­мо, ти­по­ва для біль­шо­сті. Те­хні­ку оби­ра­є­мо пе­ре­ва­жно за ре­ко­мен­да­ці­я­ми й від­гу­ка­ми ко­лег і від­да­є­мо пе­ре­ва­гу в основ­но­му ім­порт­ним виробникам. Хо­ча ґрун­то­об­ро­бна те­хні­ка ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва ду­же на­віть кон­ку­рен­то­спро­мо­жна. Ми, на­при­клад, спів­пра­цю­є­мо з «Ло­зів­ськи­ми ма­ши­на­ми» і «Ума­ньферм­маш». Удо­ско­на­лю­ю­ться українці й у пи­та­н­нях сер­ві­су.

Мо­жна ба­га­то го­во­ри­ти про по­тре­би го­спо­дар­ства, про­те ми ж ціл­ком за­ле­жні від уро­жаю. Цьо­го ро­ку че­рез по­го­дні чин­ни­ки вро­жай у нас ниж­чий за се­ре­дній, то­му ве­ли­ких по­ку­пок не пе­ред­ба­ча­є­ться, крім що­рі­чних обов’яз­ко­вих (до­бри­ва, ЗЗР то­що). За­га­лом у нас до­ста­тній на­бір те­хні­ки для ви­ко­на­н­ня ба­зо­вих опе­ра­цій. По­сту­по­во, мі­рою мо­жли­во­сті, вдо­ско­на­лю­є­мось, мо­дер­ні­зу­є­мо те­хні­чний парк. На­при­клад, ра­зом зі змі­ною клі­ма­ту пра­цю­ва­ти в по­лі нам де­да­лі ча­сті­ше до­во­ди­ться вно­чі, а це бу­ло б не­мо­жли­во без GPS-на­ві­га­то­рів. Так, рі­зні чин­ни­ки (ри­нок, клі­мат, стан і рі­вень ви­ро­бни­цтва) під­ка­зу­ють, ку­ди ру­ха­ти­ся, на що звер­ну­ти ува­гу.

«Сі­вал­ки й об­при­ску­ва­чі для се­бе ро­би­мо са­мі»

Оле­ксій ДОН, ФГ «Дон ор­га­нік», Він­ни­цька обл.

— Ви­бір те­хні­ки для го­спо­да­рю­ва­н­ня в нас зу­мов­ле­но ор­га­ні­чним під­хо­дом до ви­ро­бни­цтва. Тут стан­дар­тним на­бо­ром ін­стру­мен­тів не обі­йде­шся, а то­му біль­шість те­хні­ки зро­би­ли для се­бе са­мі. Не йде­ться, зві­сно, про ком­бай­ни чи тра­кто­ри. Втім, для сі­вал­ки чи, на­при­клад, об­при­ску­ва­ча ку­пу­є­мо ком­пле­кту­ва­н­ня й скла­да­є­мо те­хні­ку са­мо­стій­но. В цьо­му є кіль­ка по­зи­тив­них мо­мен­тів. По-пер­ше, вся ця те­хні­ка від­по­від­ає на­шим по­тре­бам і ви­мо­гам. По-дру­ге, це ко­ло­саль­на еко­но­мія. Ці­ни на сіль­гос­пте­хні­ку, як, ма­буть, і на будь-яку ін­шу, в Україні ду­же за­ви­ще­ні. От, на­при­клад, три­ку­бо­вий об­при­ску­вач ко­штує в се­ре­дньо­му пів­міль­йо­на гри­вень. А за на­ши­ми під­ра­хун­ка­ми він обі­йде­ться го­спо­дар­ству ма­кси­мум у сто ти­сяч гри­вень...

Якість та­кої «са­мо­ро­бної» те­хні­ки за­ле­жить від яко­сті де­та­лей і, зві­сно, від то­го, як їх усі по­єд­на­ти. Ком­пле­кто­ва­н­ня ку­пу­є­мо рі­зне — і ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­ка, й ім­порт­ні, за­ле­жно від то­го, хто в чо­му «силь­ні­ший». На­при­клад, не­що­дав­но ку­пи­ли ро­тор фір­ми John Deere. А от ви­сів­но­му апа­ра­ту від­да­ли пе­ре­ва­гу ві­тчи­зня­но­му. В ме­не в го­спо­дар­стві пра­цю­ють лю­ди, які зна­ю­ться на цьо­му, і на­віть якщо хтось із них при­пу­сти­ться по­мил­ки, він сам зда­тний її швид­ко ви­пра­ви­ти. Це той випадок, ко­ли спе­ці­а­лі­сти зна­ють те­хні­ку, як свої п’ять паль­ців. Хо­ча хо­ро­ших фа­хів­ців ни­ні зна­йти ду­же й ду­же важ­ко, це — чи не най­біль­ша про­бле­ма.

Що­до те­хні­чно­го осна­ще­н­ня го­спо­дар­ства, то на­ра­зі в нас про­бле­ма ли­ше зі збе­рі­га­н­ням, тож пла­ну­є­мо обла­шту­ва­ти тер­мо­склад, у яко­му мо­жна бу­ло б збе­рі­га­ти про­ду­кцію за мі­ну­со­вої тем­пе­ра­ту­ри (щоб не за­во­ди­ли­ся шкі­дни­ки, бо не за­сто­со­ву­є­мо хі­мію для їх зни­ще­н­ня). Якщо, на­при­клад, із цьо­го­рі­чною про­ду­кці­єю про­блем мен­ше, то збе­рег­ти то­рі­шню по­ки що про­бле­ма­ти­чно. На­при­клад, маш до­ціль­ні­ше бу­ло б сі­я­ти раз на два ро­ки й збе­рі­га­ти йо­го, а так сі­є­мо що­ро­ку, але мен­ши­ми об­ся­га­ми.

«У прі­о­ри­те­ті — ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії»

Дми­тро КОЛІСНИК,

СФГ «Зла­то­піль», Пол­тав­ська обл.

— На­ше го­спо­дар­ство до­три­му­є­ться кла­си­чної те­хно­ло­гії зем­ле­роб­ства. Ни­ні­шньо­го лі­та в на­ших кра­ях май­же не бу­ло до­щів, по­при те, що пів-Укра­ї­ни за­ли­ва­ло. Тож за та­ких по­го­дних умов без ви­со­ко­які­сної те­хні­ки, яка б да­ла змо­гу збе­рег­ти ма­кси­маль­ну кіль­кість во­ло­ги, на­ко­пи­че­ної з осе­ні до ве­сни, не обі­йти­ся. За остан­ні 5 ро­ків на­ше го­спо­дар­ство оно­ви­ло май­же весь парк те­хні­ки на су­ча­сну ім­порт­ну, тож те­пер ко­жна лан­ка ви­ро­бни­чо­го про­це­су пе­ре­кри­ва­є­ться які­сною те­хні­кою. Зокре­ма, цьо­го­річ ми при­дба­ли ком­па­ктор, зав­дя­ки яко­му про­ве­ли які­сну пе­ре­д­по­сів­ну під­го­тов­ку — зі збе­ре­же­н­ням у ґрун­ті во­ло­ги, рів­ним по­сів­ним ло­жем для зер­на й по­трі­бною ма­кси­маль­ною гли­би­ною за­гор­та­н­ня.

Вза­га­лі сьо­го­дні агро­бі­знес ми­слить зов­сім ін­ши­ми ка­те­го­рі­я­ми, ніж на­віть якісь де­сять ро­ків то­му. Те­хно­ло­гія ви­ро­бни­цтва вже дав­но на­ла­го­дже­на. На­віть тра­кто­ри­стів і ком­бай­не­рів ми на­зи­ва­є­мо опе­ра­то­ра­ми, бо всі су­ча­сні сіль­го­спма­ши­ни комп’юте­ри­зо­ва­но, й во­ни по­тре­бу­ють пев­но­го рів­ня знань, щоб ефе­ктив­но ни­ми ке­ру­ва­ти. Ни­ні в нас, як і в біль­шо­сті го­спо­дарств, на ча­сі — пи­та­н­ня не сіль­гос­пте­хні­ки, а те­хні­ки ефе­ктив­но­го ке­ру­ва­н­ня сво­єю спра­вою. Ска­жі­мо, як ма­кси­маль­но ви­ко­ри­ста­ти ве­ли­че­зні об­ся­ги да­них про по­ле та своє го­спо­да­рю­ва­н­ня на ньо­му для отри­ма­н­ня кра­щих ре­зуль­та­тів у май­бу­тньо­му. В прі­о­ри­те­ті — ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії, які б до­по­мо­гли лю­ди­ні, на­при­клад, ма­кси­маль­но ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на­яв­ні ре­сур­си для отри­ма­н­ня біль­шо­го вро­жаю. А це вже має бу­ти ці­ла на­ла­го­дже­на си­сте­ма.

Си­сте­ма про­тя­гом дня фі­ксує, скіль­ки змо­ло­тив ге­кта­рів, зі­брав уро­жаю, ви­тра­тив паль­но­го один кон­кре­тний ком­байн, або ж скіль­ки ЗЗР та на яку пло­щу ви­тра­тив об­при­ску­вач, чи скіль­ки ге­кта­рів ви­о­рав тра­ктор і скіль­ки ча­су пра­цю­вав у по­лі. Сю­ди ж під­клю­ча­є­ться си­сте­ма ана­лі­зу ґрун­тів. Ця ін­фор­ма­ція над­хо­дить до єди­ної си­сте­ми да­них і на­да­лі до­по­ма­га­ти­ме го­спо­да­ре­ві при­йма­ти управ­лін­ські чи ви­ро­бни­чі рі­ше­н­ня. Все це не­мо­жли­во впро­ва­ди­ти за один рік, але ми ру­ха­є­мось у цьо­му на­пря­мі. І що опе­ра­тив­ні­ше все це від­бу­ва­ти­ме­ться, то кра­ще для нас. Зви­чай­ний смар­тфон уже ві­ді­грає ко­ло­саль­ну роль у ве­ден­ні агро­бі­зне­су, про­те основ­ним ру­шій­ним ре­сур­сом ви­ро­бни­цтва в бу­дья­ко­му ра­зі є ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­ні спе­ці­а­лі­сти.

«Фор­му­є­мо стра­те­гію і спо­ді­ва­є­мо­ся на кра­щий ін­тер­нет»

Ана­то­лій ТИХОВОД, АФ «Оль­вія», ТОВ, За­по­різь­ка обл.

— Ни­ні скла­дно фор­му­ва­ти те­хні­чний парк, бо жо­ден із ви­ро­бни­ків те­хні­ки не за­без­пе­чує ті­єї яко­сті, яка бу­ла, на­при­клад, 10–15 ро­ків то­му. До то­го ж Укра­ї­ну з цьо­го рин­ку май­же ви­ти­сну­ли. А те­хні­ка ба­га­тьох ві­до­мих брен­дів, як по­ка­зує до­свід, за­раз не ви­хо­джує біль­ше ніж два ро­ки без ка­пі­таль­но­го ре­мон­ту, то­ді як ра­ні­ше її за­па­су мі­цно­сті ви­ста­ча­ло і на 8–10. Ни­ні ж уже за 2–4 ро­ки тре­ба ла­го­ди­ти дви­гу­ни, ко­роб­ки пе­ре­дач, мо­сти й ін­ше. Ви­ро­бни­ки те­хні­ки фа­кти­чно під­са­ди­ли агра­рі­їв на сер­ві­сну гол­ку. Обра­ти з чи­слен­них про­по­зи­цій ду­же скла­дно, то­му ми, ко­ли ви­зна­ча­є­мо­ся з ку­пів­лею те­хні­ки, їде­мо на май­дан­чик, са­мі сі­да­є­мо за кер­мо, і, якщо від­чу­ва­є­мо, що те­хні­ка більш-менш мі­цна, — ку­пу­є­мо. Ну і, зві­сно, зва­жа­є­мо ще на від­гу­ки ко­лег. Утім, все одно, це зав­жди ри­зик. Ми не­ба­га­то ку­пу­є­мо те­хні­ки укра­їн­сько­го ви­ро­бни­ка, хо­ча є, зві­сно, ре­чі, вар­ті ува­ги. На­при­клад, про­са­пні куль­ти­ва­то­ри «Ель­вор­ті» або «Агро­маш».

На що пе­ред­усім тре­ба звер­та­ти ува­гу, оби­ра­ю­чи те­хні­ку, — це якість і вар­тість сер­ві­су, бо ни­ні май­же вся те­хні­ка на­си­че­на пе­ре­до­ви­ми те­хно­ло­гі­я­ми, і зви­чай­ний ме­ха­ні­за­тор на го­спо­дар­стві про­сто не спра­ви­ться з по­лом­кою. Сьо­го­дні ба­га­то те­хно­ло­гій, які справ­ді вра­жа­ють, і всі во­ни до­сту­пні, але є що­най­мен­ше одна про­бле­ма — для цьо­го всьо­го по­трі­бний по­ту­жний ін­тер­нет. А в сіль­ській мі­сце­во­сті ду­же ча­сто із цим про­бле­ми. Зві­сно, ми по­сту­по­во впро­ва­джу­є­мо ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії в сіль­го­спви­ро­бни­цтво. Про­те на­віть ті, що вже ма­є­мо, ду­же ча­сто да­ють збої че­рез еле­мен­тар­ну не­ста­біль­ність ін­тер­нет-зв’яз­ку.

Най­ближ­чим ча­сом ні­чо­го не пла­ну­є­мо ку­пу­ва­ти чи впро­ва­джу­ва­ти, бо на сьо­го­дні в нас до­сить які­сний, су­ча­сний те­хні­чний парк. До то­го ж цьо­го­рі­чний уро­жай і зер­но­вих, і те­хні­чних куль­тур у нас на Пів­дні не ду­же до­брий, тож це не дає змо­ги бу­ду­ва­ти ве­ли­кі пла­ни. То­чне зем­ле­роб­ство діє ли­ше в ком­пле­ксі, тоб­то щоб ма­ти ре­зуль­тат, тре­ба, щоб, на­при­клад, усі ком­бай­ни зчи­ту­ва­ли вро­жай­ність, а в нас від­по­від­не обла­дна­н­ня сто­їть по­ки що ли­ше на одно­му. Ми по­сту­по­во пе­ре­о­сна­щу­є­мо­ся, але це три­ва­лий про­цес. То­му за­мість по­спі­ша­ти, ви­вча­є­мо ри­нок, фор­му­є­мо стра­те­гію впро­ва­дже­н­ня то­чно­го зем­ле­роб­ства з на­ді­єю, що най­ближ­чим ча­сом і мо­біль­ний зв’язок, і ін­тер­нет у сіль­ській мі­сце­во­сті бу­дуть кра­щи­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.