Грив­ня зно­ву слаб­шає

AgroMarket - - РИНОК - Оле­ксій ЯНКОВИЙ, ана­лі­тик фі­нан­со­во­го рин­ку

Про­те не да­ють за­бу­ти про се­бе й «чор­ні ле­бе­ді». На­при­клад, в Азов­сько­му мо­рі все ча­сті­ше за­три­му­ють ко­ра­блі, які йдуть з укра­їн­ських пор­тів. Як роз­ви­ток цих й ін­ших за­гроз­ли­вих про­я­вів впли­не на український пла­ті­жний ба­ланс, на­віть не хо­че­ться уяв­ля­ти.

Про­те де­фі­цит по­то­чно­го ра­хун­ку вже нев­ті­шний. За сі­чень–ли­пень — 2018 він ся­гнув 1,7 млрд до­ла­рів, то­ді як за від­по­від­ний пе­рі­од 2017 ро­ку ли­ше 0,7 млрд. Об­ся­ги спо­жи­ва­н­ня ім­пор­ту зро­ста­ють швид­ше, ніж ва­лю­тні над­хо­дже­н­ня від екс­пор­ту.

Ва­лю­та ску­по­ву­є­ться се­ред ін­шо­го для фор­му­ва­н­ня за­па­сів для опа­лю­валь­но­го се­зо­ну й опла­ти на­фто­про­ду­ктів під жни­ва та ран­ню по­сів­ну. Зокре­ма, за­па­си ма­зу­ту на скла­дах еле­ктро­стан­цій на 28 сер­пня бу­ли вдві­чі ниж­чи­ми за то­рі­шній рі­вень, ву­гі­л­ля — на 8,7%. За­па­си га­зу від­ста­ють від то­рі­шньо­го рів­ня — на 1,4%.

Осо­бли­во ци­фри по­то­чно­го ра­хун­ку вра­жа­ють, якщо зва­жи­ти на те, що зов­ні­шні ці­ни на основ­ні гру­пи укра­їн­сько­го екс­пор­ту — на над­зви­чай­но ви­со­ко­му рів­ні, а пе­ре­ра­ху­ва­н­ня укра­їн­ських за­ро­бі­тчан, що та­кож обра­хо­ву­ю­ться в ньо­му, зро­ста­ють у 2018 ро­ці на тре­ти­ну.

Тоб­то без гро­шей за­ро­бі­тчан грив­ня вже дав­но ма­ла би бу­ти близь­ко 40 грн/дол. А без ан­ти­кри­зо­вих ва­лю­тних обме­жень, які ввів НБУ і які чин­ні й сьо­го­дні, той ще ви­ще.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.