Сер­пне­вий ці­но­пад

Огляд рин­ку зер­но­вих й олій­них: ди­на­мі­ка та про­гноз

AgroMarket - - РИНОК -

Ці­ни на то­вар­них рин­ках пря­му­ють до­до­лу. Осо­бли­во це сто­су­є­ться олій­них — сої та со­ня­шни­ку. В Україні ці куль­ту­ри стій­ко утри­му­ва­ли по­зи­ції, про­те в сер­пні ли­ше за до­бу на­сі­н­ня со­ня­шни­ку втра­ти­ло в ці­ні 1000 грн/т, а соєві бо­би — 2000 грн/т... Пше­ни­ця

У сер­пне­во­му зві­ті WASDE оцін­ку сві­то­вих за­па­сів змен­ше­но на 2,0 млн тонн, то­ді як оцін­ку сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва й спо­жи­ва­н­ня — аж на 6,7 млн і 5,2 млн тонн. Най­біль­шо­го зни­же­н­ня за­зна­ли оцін­ки об­ся­гів ви­ро­бни­цтва (7,5 млн тонн) і спо­жи­ва­н­ня (–3,0 млн тонн) у кра­ї­нах ЄС че­рез по­го­дні ка­та­клі­зми по­то­чно­го ро­ку. З огля­ду на ско­ро­че­н­ня за­па­сів пше­ни­ці в окре­мих кра­ї­нах екс­пер­ти про­гно­зу­ють на осінь під­ви­ще­н­ня цін на пше­ни­цю. Про­те в сер­пні, зокре­ма в остан­ній де­ка­ді мі­ся­ця, під­твер­дже­н­ня цим про­гно­зам не бу­ло: бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на пше­ни­цю на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі де­мон­стру­ва­ли чі­ткий спа­дний тренд і ці­ни змен­ши­ли­ся з 6,0 до 5,2 дол. США/бу­шель. Спри­я­тли­ві для збо­ру вро­жаю по­го­дні умо­ви в США, актив­ний експорт зер­но­вих із кра­їн При­чор­но­мор’я, пев­ні те­хні­чні чин­ни­ки під­штов­ху­ва­ли бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня до зни­же­н­ня.

Тем­пи екс­пор­ту укра­їн­ської пше­ни­ці в но­во­му мар­ке­тин­го­во­му ро­ці бу­ли де­що ниж­чи­ми від то­го­рі­чних. По­тен­ці­ал цьо­го­рі­чно­го вро­жаю мен­ший: зби­раль­на кам­па­нія по ран­ніх зер­но­вих май­же за­вер­ше­на, за ін­фор­ма­ці­єю Мі­на­гро­по­лі­ти­ки Укра­ї­ни, зі­бра­но 24,4 млн тонн, що на 5,5% мен­ше за то­рі­шній вро­жай.

Ек­спорт­ні ці­ни на пше­ни­цю но­во­го вро­жаю до­да­ли за ми­ну­лий мі­сяць 10–20 дол. США/т і до­ся­гли в пер­шій де­ка­ді сер­пня сво­го пі­ка за остан­ніх три ро­ки. Ра­зом із тим кон­ку­рен­тне се­ре­до­ви­ще в зо­ні При­чор­но­мор­сько­го ре­гіо­ну ти­сне на ці­ни укра­їн­ської пше­ни­ці, які по­ча­ли зни­жу­ва­ти­ся у дру­гій по­ло­ви­ні сер­пня. На­при­кін­ці мі­ся­ця про­до­воль­чу пше­ни­цю з умі­стом біл­ка 11,5% ре­а­лі­зу­ва­ли за 213– 218 дол. США/т, фу­ра­жну — за 202–205 дол. США/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB.

Зро­ста­н­ня екс­порт­них цін у сер­пні та зне­ці­не­н­ня укра­їн­ської грив­ні спри­я­ли ро­сту цін на зер­но­ву на вну­трі­шніх еле­ва­то­рах (+700 грн/т про­ти ми­ну­ло­го мі­ся­ця): на­при­кін­ці мі­ся­ця на пше­ни­цю 2-го кла­су ці­ни ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 6250–6500 грн/т, на фу­ра­жну — 5700–5900 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. Про­те, з огля­ду на тен­ден­ції сві­то­вих і екс­порт­них цін, вну­трі­шні ці­ни мо­жуть за­зна­ти зни­же­н­ня в ко­ро­тко­стро­ко­во­му пе­рі­о­ді. Чо­го очі­ку­ва­ти во­се­ни? Сут­тє­вим чин­ни­ком є курс «зе­ле­но­го» до грив­ні, який остан­нім ча­сом не по­дає на­дій на укрі­пле­н­ня.

Ячмінь

Оцін­ки сві­то­во­го ба­лан­су ячме­ню в сер­пне­во­му зві­ті WASDE сут­тє­вих змін не за­зна­ли. Про­те для Укра­ї­ни бу­ло збіль­ше­но оцін­ки екс­пор­ту ячме­ню з 3,5 до 4,5 млн тонн. Оче­ви­дно, но­вий уро­жай укра­їн­сько­го ячме­ню дав під­ста­ви аме­ри­кан­ським фа­хів­цям для під­ви­ще­н­ня оці­нок йо­го екс­пор­ту. Мі­на­гро­по­лі­ти­ки по­ві­дом­ляє про об­сяг уро­жаю ячме­ню (ози­мо­го та яро­во­го) на рів­ні 7,5 млн тонн, що все ж на 12% мен­ше ніж ми­ну­ло­го ро­ку.

У ли­пні ці­ни на український ячмінь стрім­ко зро­ста­ли, як на екс­порт­но­му на­прям­ку, так і на вну­трі­шніх еле­ва­то­рах, і на­віть по­ча­ли ви­пе­ре­джа­ти ці­ни на про­до­воль­чу пше­ни­цю 2-го кла­су. В сер­пні во­ни ще зро­ста­ли, утри­му­ю­чи лі­дер­ство в ці­нах се­ред зер­но­вих куль­тур. По екс­порт­них на­прям­ках ці­ни до­ся­гли рів­ня 234– 238 дол. США/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB у пор­тах Чор­но­го мо­ря (+20–24 дол. США/т про­ти ми­ну­ло­го мі­ся­ця). І це є ма­кси­маль­ним рів­нем за остан­ні 5 ро­ків.

Ще від­чу­тні­шим бу­ло зро­ста­н­ня цін на вну­трі­шніх еле­ва­то­рах, бо під­си­лю­ва­ло­ся во­но зне­ці­не­н­ням на­ціо­наль­ної ва­лю­ти. Так, у грив­не­во­му екві­ва­лен­ті ці­ни до­ся­гли рів­ня 6350–6700 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXWе­ле­ва­тор (+800 грн/т про­ти ми­ну­ло­го мі­ся­ця). Вра­хо­ву­ю­чи, що тра­ди­цій­но основ­ні об­ся­ги ячме­ню роз­про­ду­ю­ться са­ме в пе­рі­од ма­со­во­го над­хо­дже­н­ня вро­жаю, зро­ста­н­ня цін у цей пе­рі­од є до­сить не­ти­по­вим яви­щем. Про­те по- пит на український ячмінь на зов­ні­шніх рин­ках в остан­ні ро­ки під­три­мує рі­вень цін на­віть у пе­рі­од йо­го ма­со­во­го роз­про­да­жу.

Ку­ку­ру­дза

У сер­пні ці­но­ві ко­ли­ва­н­ня на ку­ку­ру­дзя­ний ф’ючерс на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі бу­ли по­мір­ні­ши­ми, ніж ці­но­ві ко­ли­ва­н­ня на пше­ни­чний ф’ючерс. Пер­ше не­зна­чне зни­же­н­ня цін від­бу­ло­ся пі­сля ви­хо­ду зві­ту WASDE, у яко­му оцін­ки сві­то­вих за­ли­шків бу­ло збіль­ше­но на 3,5 млн тонн. Дру­ге зни­же­н­ня цін ста­ло­ся під впли­вом зни­же­н­ня цін пше­ни­чно­го ф’ючер­су в тре­тій де­ка­ді сер­пня.

Ек­спорт­ні ці­ни на ста­рий уро­жай ку­ку­ру­дзи по­віль­но зро­ста­ли, до­дав­ши 10– 13 дол. США/т, і ко­ли­ва­ли­ся на­при­кін­ці мі­ся­ця в ме­жах 190–193 дол. США/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB. Ра­зом із тим на вну­трі­шніх еле­ва­то­рах ці­ни на­віть зни­зи­ли­ся до 4450–4750 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXWе­ле­ва­тор, тор­гів­ля сут­тє­во ско­ро­ти­ла­ся. Опе­ра­то­ри рин­ку ува­жно при­гля­да­ю­ться до май­бу­тньо­го вро­жаю ку­ку­ру­дзи.

Соєві бо­би

По­рів­ню­ю­чи з ли­пнем, ко­ли ці­на на со­є­вий ф’ючерс до­ся­гла ці­но­во­го мі­ні­му­му за остан­ні 9 ро­ків, у сер­пні си­ту­а­ція із ці­на­ми зна­чно­го про­гре­су не за­зна­ла. Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на рі­пак по­вто­рю­ва­ли тен­ден­ції цін на ку­ку­ру­дзу. Че­рез де­що не­о­чі­ку­ва­ні для рин­ку оцін­ки ба­лан­со­вих по­ка­зни­ків рин­ку в сер­пне­во­му зві­ті WASDE 10 сер­пня від­бу­ло­ся зни­же­н­ня ці­ни со­є­во­го ф’ючер­су на 0,40 дол. США/бу­шель. Так, че­рез збіль­ше­н­ня оці­нок ви­ро­бни­цтва со­є­вих бо­бів у США оцін­ку сві­то­вих за­па­сів бу­ло збіль­ше­но аж на 8,2 млн тонн. На­да­лі ці­ни де­що від­но­ви­ли свій рі­вень, але зно­ву зни­зи­ли­ся під впли­вом уже су­мі­жних рин­ків зер­но­вих куль­тур.

На­га­да­є­мо, ці­ни на соєві бо­би в Україні бу­ли стій­кі­ши­ми за ці­ни на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі. Про­те в сер­пні во­ни зре­штою теж по­хи­тну­ли­ся й спря­му­ва­ли­ся вниз. За мі­сяць ек­спорт­ні ці­ни втра­ти­ли близь­ко 45 дол. США/т і на­при­кін­ці мі­ся­ця вже ко­ли­ва­ли­ся у ці­но­во­му ді­а­па­зо­ні 370–380 дол. США/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB.

Ці­ни вну­трі­шніх еле­ва­то­рів дов­го утри­му­ва­ли­ся від па­ді­н­ня, але в тре­тій де­ка­ді сер­пня стрім­ко обва­ли­ли­ся, ли­ше за один день (23 сер­пня) втра­тив­ши до 2000 грн/т. На­при­кін­ці мі­ся­ця ці­ни на сою в Україні ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 10 000–10 400 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор.

Рі­пак

Ви­схі­дний тренд бір­жо­вих ко­ти­ру­вань на рі­пак на Па­ризь­кій бір­жі (MATIF), який за­по­ча­тку­вав­ся в ли­пні, не­дов­го про­три­мав­ся в сер­пні. В остан­ній де­ка­ді сер­пня ці­ни різ­ко пі­шли вниз під впли­вом су­мі­жних рин­ків со­є­вих бо­бів і зер­но­вих куль­тур й опу­сти­ли­ся ниж­че за 375 дол. США/т, що від­по­від­ає рів­ню на­при­кін­ці ми­ну­ло­го мі­ся­ця.

Тен­ден­ції сві­то­вих цін по­вто­рю­ва­ли ек­спорт­ні ці­ни на рі­пак в Україні. У пер­шій де­ка­ді мі­ся­ця вда­ло­ся до­сяг­ти най­ви­що­го за остан­ній рік рів­ня цін — понад 450 дол. США/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB. Про­те в остан­ній де­ка­ді сер­пня ек­спорт­ні ці­ни по­пов­зли вниз.

На від­мі­ну від екс­порт­них цін вну­трі­шні не по­спі­ша­ли зни­жу­ва­ти­ся й утри­му­ва­ли­ся на рів­ні понад 13 000 грн/т, не­зва­жа­ю­чи на тиск но­во­го вро­жаю. Зби­ра­н­ня рі­па­ку (ози­мо­го та яро­го) за­вер­ше­но й зна­чно ви­пе­ре­джає тем­пи зби­раль­ної кам­па­нії ми­ну­ло­го ро­ку. На­мо­ло­че­но понад 2,6 млн тонн, а це біль­ше, ніж очі­ку­ва­ло­ся. То­му в сер­пне­вий звіт WASDE уві­йшли но­ві по­ка­зни­ки ва­ло­во­го збо­ру та екс­пор­ту рі­па­ку з Укра­ї­ни. А на вну­трі­шньо­му рин­ку по­гли­блю­є­ться кон­ку­рен­ція між трей­де­ра­ми рі­па­ко­во­го на­сі­н­ня та йо­го пе­ре­ро­бни­ка­ми, що ли­ше на ко­ристь то­ва­ро­ви­ро­бни­кам.

Со­ня­шник

У сер­пні фа­хів­ці МСГ США по­вер­ну­ли­ся до сво­їх по­пе­ре­дніх про­гно­зів і зно­ву про­ро­ку­ють Україні ва­ло­вий збір на­сі­н­ня со­ня­шни­ку на рів­ні 15 млн тонн (у ли­пні це бу­ло 13,5 млн тонн). Оцін­ки сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва со­ня­шни­ку фа­хів­ці МСГ США та­кож збіль­ши­ли на 3 млн тонн. Очі­ку­є­ться, що сві­то­ві за­па­си зро­стуть до 3 млн тонн, що є най­ви­щим по­ка­зни­ком за остан­ні 5 ро­ків.

З огля­ду на за­зна­че­ні ви­ще опти­мі­сти­чні очі­ку­ва­н­ня та з на­бли­же­н­ням зби­раль­ної кам­па­нії, ці­ни на но­вий уро­жай со­ня­шни­ку в Україні до­сить різ­ко обва­ли­ли­ся, не­зва­жа­ю­чи на під­ви­ще­н­ня кур­су грив­ні до до­ла­ра. Ці­ни на вну­трі­шніх еле­ва­то­рах втра­ти­ли 700– 1000 грн/т і ко­ли­ва­ли­ся на­при­кін­ці мі­ся­ця у ці­но­во­му ді­а­па­зо­ні 10 200–10 800 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор.

Що­прав­да, ці­ни на со­ня­шни­ко­ву олію у єв­ро­пей­ських пор­тах і пор­тах Чор­но­го мо­ря та­кож ма­ли тен­ден­цію до зни­же­н­ня й втра­ти­ли за мі­сяць від­по­від­но 50 та 35 дол. США/т. У єв­ро­пей­ських пор­тах ці­на со­ня­шни­ко­вої олії бу­ла на рів­ні близь­ко 730 дол. США/т, а в пор­тах Чор­но­го мо­ря — 710 дол. США/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB.

І все ж вар­то спо­ді­ва­ти­ся, що із хо­дом зби­раль­ної кам­па­нії та вна­слі­док по­лі­пше­н­ня яко­сті на­сі­н­ня ці­ни на олій­ну ста­бі­лі­зу­ю­ться. За­по­ру­кою цьо­му є зна­чна кон­ку­рен­ція та по­пит на укра­їн­ську со­ня­шни­ко­ву олію, со­ня­шни­ко­вий шрот на сві­то­во­му рин­ку.

Ди­на­мі­ка цін на ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі (CBOT), гру­дне­вий кон­тракт, чер­вень — сер­пень, 2018 Ди­на­мі­ка цін на рі­пак на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі (CBOT), ли­сто­па­до­вий кон­тракт, чер­вень — сер­пень, 2018

Ди­на­мі­ка цін на соєві бо­би на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі (CBOT), ли­сто­па­до­вий кон­тракт, чер­вень — сер­пень, 2018

Ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі (CBOT), гру­дне­вий кон­тракт, чер­вень — сер­пень, 2018

Лю­бов ПАНКРАТОВА, до­цент ка­фе­дри бір­жо­вої ді­яль­но­сті і тор­гів­лі НУБіП

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.