КОРИСНІ ОПЦІЇ DIAMANT ВІД LEMKEN

AgroMarket - - АГРОТУРИЗМ -

На­пів­на­ві­сні плу­ги Diamant ви­ро­бни­цтва LEMKEN ві­до­мі у всьо­му аграр­но­му сві­ті. При­па­ли во­ни до ду­ші й укра­їн­ським сіль­го­спви­ро­бни­кам, адже не дар­ма понад по­ло­ви­ну всіх ім­порт­них плу­гів в Україні при­па­дає на ці «не­бе­сно-бла­ки­тні агре­га­ти». У плу­гах LEMKEN гар­мо­ній­но по­єд­на­но ва­го­мі пе­ре­ва­ги скла­дни­ків ма­ши­ни. Від­бу­ва­є­ться це зав­дя­ки вті­лен­ню на ета­пі кон­стру­ю­ва­н­ня та ви­го­тов­ле­н­ня ма­ши­ни вда­лих те­хні­чних рі­шень. І так три­ває про­тя­гом ба­га­тьох де­ся­тків ро­ків.

Усі плу­ги ком­па­нії LEMKEN ма­ють низ­ку пе­ре­ваг, які ви­рі­зня­ють їх се­ред ана­ло­гі­чних ма­шин ін­ших ви­ро­бни­ків:

не­за­ле­жно від ти­пу плу­га та йо­го ши­ри­ни за­хва­ту лі­нія тя­ги ма­кси­маль­но близь­ко роз­та­шо­ва­на до се­ре­ди­ни за­дньої осі тра­кто­ра, що опти­мі­зує тя­го­ву си­лу агре­га­та, а від­по­від­но, й ви­тра­ту паль­но­го та спра­цю­ва­н­ня по­кри­шок;

змі­на ши­ри­ни за­хва­ту кор­пу­са плу­га від­бу­ва­є­ться як ме­ха­ні­чно, так і гі­драв­лі­чно в ді­а­па­зо­ні 30–55 см;

на ра­мах плу­гів не­має зва­рю­валь­них з’єд­нань, що за­без­пе­чує їх мі­цність;

для про­ве­де­н­ня біль­шо­сті ре­гу­лю­вань і на­ла­шту­вань плу­га не по­трі­бен ін­стру­мент;

твер­до­сплав­ні на­плав­ле­н­ня на ро­бо­чих ор­га­нах плу­гів зна­чно збіль­шу­ють їх ре­сурс в умо­вах ро­бо­ти на важ­ких су­глин­ко­вих чор­но­зе­мах;

для оран­ки ґрун­тів, схиль­них до зли­па­н­ня, фір­ма LEMKEN ре­ко­мен­дує плу­ги зі стрі­чко­ви­ми (сму­го­ви­ми) від­ва­ла­ми, які ви­го­тов­ля­ють із мі­цної зно­со­стій­кої ста­лі або з твер­дих по­лі­ме­рів;

ви­го­тов­ле­ні з осо­бли­во за­гар­то­ва­них ста­лей без отво­рів і пер­фо­ра­цій, від­ва­ли та сму­ги від­ва­лів га­ран­ту­ють від­су­тність роз­трі­ску­вань по отво­рах і ви­со­ку стій­кість до спра­цю­ва­н­ня;

по­во­ро­тний вал ви­го­тов­ля­ють ме­то­дом тер­мі­чно­го пре­су­ва­н­ня, що на­дає йо­му під­ви­ще­ної мі­цно­сті та на­дій­но­сті.

Мо­дель Diamant 11 із про­фі­лем ра­ми 160 160 мм ком­па­нія LEMKEN по­ча­ла ви­пу­ска­ти з 2013 ро­ку. За цей час плу­ги ро­зі­йшли­ся ба­га­то­ти­ся­чним «ти­ра­жем» по всьо­му сві­ту — від Ав­стра­лії до Аме­ри­ки. Ці на­пів­на­ві­сні плу­ги мо­жуть ма­ти від 5 до 9 кор­пу­сів на ціль­ній тру­бній ра­мі зав­тов­шки 10 мм. Оста­н­ня па­ра кор­пу­сів при­кру­чу­є­ться бол­та­ми і за по­тре­би мо­же від’єд­ну­ва­ти­ся, на­при­клад, у ра­зі не­до­ста­тньої по­ту­жно­сті тра­кто­ра. Diamant 11 має 4-сту­пе­не­ве ме­ха­ні­чне ре­гу­лю­ва­н­ня ро­бо­чої ши­ри­ни одно­го кор­пу­са (33, 38, 44, 50 см) і за­хи­сний ме­ха- нізм стій­ки зі зрі­зним бол­том. Від­стань між кор­пу­са­ми 100 см (мо­же бу­ти 120 см).

За­зви­чай, оби­ра­ю­чи плуг, ко­ри­сту­вач оби­рає йо­го ком­пле­кта­цію. Вра­хо­ву­ю­чи ню­ан­си ро­бо­ти за­во­ду та ри­нок сіль­гос­пте­хні­ки в Україні, ди­ле­ри LEMKEN, че­рез яких від­бу­ва­є­ться ре­а­лі­за­ція агре­га­тів і зап­ча­стин, за­мов­ля­ють те­хні­ку в по­пе­ре­дньо обра­ній ком­пле­кта­ції. Та­ке осна­ще­н­ня є уні­вер­саль­ним для укра­їн­ських го­спо­дарств. Наш фер­мер звик ба­чи­ти сму­го­ві (сму­го­ві, «пір­йо­ві») від­ва­ли, пе­ре­д­плу­жни­ки, опор­но-транс­порт­не ко­ле­со з амор­ти­за­ці­єю, ле­ме­ші з твер­до­сплав­ним по­кри­т­тям. Та, ма­буть, і все. Та­ко­го осна­ще­н­ня плу­га ціл­ком до­ста­тньо для ви­ко­на­н­ня та­кої про­стої опе­ра­ції, як оран­ка. Про­те не ко­жен із вла­сни­ків на мо­мент ку­пів­лі за­ми­слю­є­ться про ефе­ктив­ність та еко­но­мі­чність екс­плу­а­та­ції те­хні­ки, що до­ся­га­є­ться до­да­тко­ви­ми опці­я­ми.

Зви­чай­но, що та­ке «стра­шне» сло­во, «опція», зна­чно стри­мує по­ку­пця те­хні­ки в ухва­лен­ні рі­ше­н­ня. І це не див­но, адже за ним сто­їть збіль­ше­н­ня вар­то­сті агре­га­та. То­му існує ве­ли­ка не­об­хі­дність у роз’яснен­ні ко­ри­сних фун­кцій до­да­тко­вих ме­ха­ні­змів і до­ціль­но­сті їх уста­нов­ле­н­ня.

У ба­зо­во­му осна­щен­ні із за­во­ду Diamant 11 про­по­ну­є­ться із су­ціль­ни­ми від­ва­ла­ми. В 99,9% ви­пад­ків укра­їн­сько­му го­спо­да­рю за­про­по­ну­ють сму­го­ві від­ва­ли Dural. І це не див­но, адже з огля­ду на ґрун­то­во-клі­ма­ти­чні умо­ви са­ме ці ро­бо­чі ор­га­ни кра­ще справ­ля­ю­ться з на­ли­па­н­ням ґрун­ту. Вра­хо­ву­ю­чи не­рів­но­мір­ність спра­цю­ва­н­ня смуг, їх мо­жна за­мі­ню­ва­ти не всі одно­ча­сно, а ли­ше ті, що най­біль­ше «стер­ли­ся»

Щоб під­ви­щи­ти ре­сурс від­ва­лів, уже понад 5 ро­ків LEMKEN ви­го­тов­ляє їх рі­зно­ви­ди під на­звою DuraMaxx. Ці ро­бо­чі ор­га­ни ви­го­тов­ле­но зі спе­ці­аль­ної ста­лі, що мі­цні­ша за сталь на кор­пу­сах Dural. Окрім то­го, по­ли­ці від­ва­лів крі­пля­ться не бол­та­ми, а га­чка­ми, які при­ти­ска­ю­ться гру­ди­ною від­ва­лу. Че­рез те, що сму­ги/від­ва­ли не ма­ють отво­рів для

бол­тів, во­ни ма­ють на 150% біль­ший ре­сурс, як по­рів­ня­ти з кор­пу­са­ми Dural. За рі­зни­ці у вар­то­сті тіль­ки 30% та­ке ка­пі­та­ло­вкла­де­н­ня є ду­же ви­гі­дним, до то­го ж тут не вра­хо­ва­но ча­со­ві ви­тра­ти на за­мі­ну ро­бо­чих ор­га­нів, які на 80% мен­ші за уста­нов­ки DuraMaxx, по­рів­ню­ю­чи з Dural (фо­то 1).

Про гі­драв­лі­чний під­си­лю­вач тя­ги агра­рії чу­ли не ли­ше від LEMKEN і ба­чи­ли йо­го не ли­ше на плу­гах, а й на стер­ньо­вих куль­ти­ва­то­рах, та­ких як Karat чи Kristall. Він яв­ляє со­бою гі­дро­ци­ліндр, що з’єд­нує ба­шту плу­га з ра­мою і з пе­ре­дв­ста­нов­ле­ним ти­ском макс. 200 бар до­ван­та­жує за­дню вісь тра­кто­ра, пе­ре­кла­да­ю­чи ва­гу з йо­го пе­ре­дньої ча­сти­ни. За пра­виль­но­го ба­ла­сту­ва­н­ня тра­кто­ра ви­ко­ри­ста­н­ня під­си­лю­ва­ча тя­ги по­кра­щу­є­ться зче­пле­н­ня ко­ліс із ґрун­том, а че­рез це зни­жу­є­ться ви­тра­та паль­но­го. Ма­кси­маль­на еко­но­мія ста­но­вить 10%. То­му 8-кор­пу­сний плуг пі­сля обро­бі­тку 700–800 га із ці­єю опці­єю пов­ні­стю амор­ти­зує та­ку ін­ве­сти­цію. За на­яв­но­сті за­вод­ської під­го­тов­ки під уста­нов­ле­н­ня гі­дро­під­си­лю­ва­ча, йо­го мо­жна зав­жди зго­дом уста­но­ви­ти на Diamant 11 (фо­то 2).

З по­ча­тку на­сту­пно­го ро­ку на­пів­на­ві­сні плу­ги бу­дуть осна­щу­ва­ти­ся си­сте­мою OptiLine — це єди­не й уні­каль­не рі­ше­н­ня для плу­гів та­ко­го кла­су, що дає мо­жли­вість пра­цю­ва­ти без бо­ко­во­го зно­су. Її від­зна­че­но срі­бною ме­да­л­лю DLG. OptiLine ком­пен­сує бо­ко­вий знос, який ви­ни­кає че­рез не­си­ме­три­чне роз­та­шу­ва­н­ня плу­га що­до тра­кто­ра, яв­ляє со­бою ке­ро­ва­ний гі­дро­ци­ліндр, що пе­ре­дає до­да­тко­вий кру­тний мо­мент на тра­ктор, і лі­нія тя­ги «тра­ктор-плуг» пе­ре­мі­щу­є­ться до цен­тра за­дньо­го мо­ста тра­кто­ра. За до­по­мо­гою ці­єї си­сте­ми за­оща­джу­є­ться до 10% паль­но­го. Та­кож во­на по­лег­шує ро­бо­ту тра­кто­ри­ста — йо­му біль­ше не тре­ба під­ру­лю­ва­ти ко­ле­са, щоб тра­ктор ру­хав­ся пря­мо (фо­то 3).

Зі збіль­ше­н­ням площ під ку­ку­ру­дзою спо­сте­рі­га­є­ться по­си­ле­ний по­пит на Diamant із ви­щою ра­мою. В ба­зі плуг має клі­ренс 80 см. Якщо на по­лі пі­сля мо­лоть­би за­ли­ша­є­ться ви­со­ка стер­ня й по­га­но по­дрі­бне­ні по­жнив­ні реш­тки, мо­жна за­мо­ви­ти плуг із ви­со­тою ра­ми 85 см або ж 90 см. До то­го ж стій­ка основ­но­го кор­пу­са та пе­ре­д­плу­жни­ка мо­же бу­ти під­си­ле­ною, що за біль­шої її дов­жи­ни до­по­мо­же ви­три­му­ва­ти біль­ші на­ван­та­же­н­ня.

Ура­хо­ву­ю­чи якість укра­їн­ських до­ріг і ча­сту по­тре­бу в три­ва­лих пе­ре­го­нах між по­ля­ми, а то й го­спо­дар­ства­ми, ва­жли­вим є па­ра­ме­три опор­но-транс­порт­но­го ко­ле­са. В на­ших умо­вах ду­же до­бре за­ре­ко­мен­ду­ва­ло се­бе ко­ле­со зав­шир­шки 500 мм, яке ста­біль­но йде по твер­до­му по­кри­т­тю й мен­ше ти­сне на ґрунт під час ро­бо­ти в по­лі у по­рів­нян­ні з ба­зо­вим 400-мі­лі­ме­тро­вим. Для уни­кне­н­ня по­шко­дже­н­ня ко­ле­са жорс­ткою стер­нею, осо­бли­во ку­ку­ру­дзи, со­ня­шни­ку, рі­па­ку, мо­жна обра­ти йо­го по­си­ле­не ви­ко­на­н­ня.

Diamant 11 мо­же ком­пле­кту­ва­ти­ся п’ятьма рі­зни­ми ти­па­ми пе­ре­д­плу­жни­ків як із ме­та­ле­ви­ми, так із пла­сти­ко­ви­ми від­ва­ла­ми (для ґрун­тів, схиль­них до на­ли­па­н­ня). Всі ти­пи пе­ре­д­плу­жни­ків ре­гу­лю­ю­ться як по ви­со­ті, так і по ку­ту ата­ки. Во­ни мо­жуть бу­ти низь­ки­ми, для при­орю­ва­н­ня не­зна­чної кіль­ко­сті по­жнив­них ре­шток чи ор­га­ні­ки, або ж ви­со­ки­ми — для при­орю­ва­н­ня в ґрунт біль­шої ма­си. За­зви­чай Diamant в «укра­їн­ській ком­пле­кта­ції» має «ку­ку­ру­дзя­ний» пе­ре­д­плу­жник ти­пу M(S)2.

Для ро­бо­ти з тра­кто­ра­ми на «спар­ці» та з гу­се­ни­чни­ми ру­ші­я­ми плуг осна­щу­є­ться си­сте­мою Onland. З її ви­ко­ри­ста­н­ням плуг за до­по­мо­гою роз­кла­дно­го пле­ча ви­но­си­ться да­лі в бік від тра­кто­ра, чим до­ся­га­є­ться як фі­зи­чна мо­жли­вість ро­бо­ти та­ко­го тра­кто­ра з плу­гом, так і кра­ще на­ла­шту­ва­н­ня лі­нії тя­ги. Тра­ктор ру­ха­є­ться не в бо­ро­зні, а бі­ля неї, що по­тре­бує то­чно­сті від ме­ха­ні­за­то­ра, а ще кра­ще до­да­тко­вих си­стем під­ру­лю­ва­н­ня. Із се­ре­ди­ни 2018 ро­ку плу­ги Diamant мо­жуть обла­дну­ва­ти­ся но­вою си­сте­мою Onland, яка мо­же пра­цю­ва­ти з тра­кто­ра­ми зав­шир­шки понад 4 м (фо­то 4).

Аби тра­ктор із ши­ро­ко­про­філь­ною гу­мою міг пра­цю­ва­ти в бо­ро­зні, є де­ше­ве те­хні­чне рі­ше­н­ня під на­звою ніж роз­ши­ре­н­ня бо­ро­зни. Він вста­нов­лю­є­ться на остан­ньо­му кор­пу­сі й зчі­сує окрай­ку остан­ньої бо­ро­зни. Та­ким чи­ном, за на­сту­пно­го про­хо­ду по по­лю ко­ле­са тра­кто­ра бу­дуть йти по більш-менш ви­рів­ня­ній бо­ро­зні без за­їзду на обро­бле­ну ді­лян­ку. Що­прав­да, цей «лай­фхак» до­ціль­ний ли­ше для макс. 800 мм ко­ліс.

Щоб зро­би­ти Diamant 11 більш уні­вер­саль­ним агре­га­том із мо­жли­ві­стю роз­пу­шу­ва­ти плу­жну пі­до­шву, йо­го мо­жна осна­щу­ва­ти гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­ча­ми. Це — ме­та­ле­ві стри­жні на стій­ці, які пра­цю­ють на гли­би­ну 15 см і глиб­ше за вста­нов­ле­ну гли­би­ну оран­ки. Гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чі на плу­гах ра­дять уста­нов­лю­ва­ти не ча­сті­ше, ніж че­рез один кор­пус, бо їх ви­ко­ри­ста­н­ня збіль­шує на­ван­та­же­н­ня на стій­ки та спри­чи­няє збіль­ше­н­ня ви­тра­ти паль­но­го. Крім то­го, роз­пу­шу­ва­ти че­рез ко­жні 38 см (стан­дар­тна ши­ри­на за­хва­ту одно­го кор­пу­са) не зав­жди до­ціль­но, оскіль­ки, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи плуг що­ро­ку на одно­му по­лі з гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­ча­ми, ймо­вір­ність їх про­хо­ду по вже обро­бле­них сму­гах ну­льо­ва. Мон­ту­ють їх, як і но­жі роз­ши­ре­н­ня бо­ро­зни, на по­льо­ву до­шку, то­му з огля­ду на кон­стру­ктив­ні осо­бли­во­сті бу­до­ви кор­пу­сів LEMKEN мо­жуть вста­нов­лю­ва­ти­ся не на всі їх ти­пи (фо­то 5).

На всіх плу­гах Diamant уста­нов­ле­но ле­ме­ші, які ви­го­тов­ле­но з по­кра­ще­ної ста­лі та із за­сто­су­ва­н­ням уні­каль­ної тер­мо­об­роб­ки, зав­дя­ки чо­му пе­ре­дня по­верх­ня стає тіль­ки твер­дою, а за­дня — менш твер­дою (на­плав­ле­н­ня). Зав­дя­ки та­ко­му те­хні­чно­му рі­шен­ню рів­но­мір­ні­ше спра­цьо­ву­ю­ться ро­бо­чі по­верх­ні, що дає мо­жли­вість зна­чно збіль­ши­ти строк їх екс­плу­а­та­ції. Та­ка не но­ва те­хно­ло­гія, про­те до­бре пра­цює, до­зво­ляє до­ло­там са­мо­за­го­стрю­ва­ти­ся, що по­зи­тив­но впли­ває на зда­тність плу­га за­гли­блю­ва­ти­ся та до­три­му­ва­ти­ся гли­би­ни.

Ще одні­єю з мо­жли­во­стей зро­би­ти плуг більш ефе­ктив­ним та уні­вер­саль­ним є осна­ще­н­ня йо­го ко­тком-ґрун­то­у­щіль­ню­ва­чем. Він при­ко­чує роз­пу­ше­ний ґрунт, не до­зво­ля­ю­чи йо­му швид­ко ви­си­ха­ти, та ство­рює пе­ред­умо­ви для про­грі­ва­н­ня ґрун­ту й за­три­му­ва­н­ня во­ло­ги. Для Diamant 11 з ура­ху­ва­н­ням укра­їн­ських умов при­да­тні дво­ря­дні ко­тки Ва­рі­о­Пак із ді­а­ме­тром кіль­ця 700 та 900 мм. Ка­ток при­єд­ну­є­ться до плу­га че­рез ва­жіль, який осна­ще­но гі­дро­ци­лін­дром для мо­жли­во­сті від’єд­на­н­ня ко­тка в кін­ці за­гін­ки. Пі­сля роз­во­ро­ту тра­кто­ра з плу­гом ва­жіль зно­ву вхо­дить у за­че­пле­н­ня й тя­гне­ться па­ра­лель­но до хо­ду плу­га.

За­ле­жно від ґрун­то­вих умов про­філь кіль­ця ко­тка мо­же бу­ти або 30°, або 45°. Для лег­ких і се­ре­дніх ґрун­тів оби­ра­ють ту­пі­ші з мен­шим ді­а­ме­тром ко­тки, а для важ­ких — го­стрі­ші з біль­шим ді­а­ме­тром.

Обла­дну­ю­чись три­то­чко­вою на­ві­скою, ко­тки мо­жна транс­пор­ту­ва­ти до по­ля або на фрон­таль­ній на­ві­сці тра­кто­ра, що тя­гне плуг, або ін­шим тра­кто­ром. Щоб ко­ток без про­блем агре­га­ту­вав­ся з плу­гом, тра­ктор по­ви­нен ма­ти до­да­тко­во до 40 кін­ських сил (фо­то 6).

Плуг — не зав­жди про­сто плуг. Зда­ва­ло­ся б, про­стий за сво­єю при­ро­дою агре­гат мо­же ма­ти стіль­ки ко­ри­сних вла­сти­во­стей, про які ма­ло хто за­ми­слю­вав­ся. Зви­чай­но, що во­ни не всім по­трі­бні, й ча­сто ви­рі­шаль­ним є га­ма­нець, але не менш ва­го­мим є во­ло­ді­н­ня всі­єю ін­фор­ма­ці­єю про на­яв­ний або ж за­пла­но­ва­ний агре­гат, щоб ефе­ктив­но та еко­но­мі­чно йо­го екс­плу­а­ту­ва­ти.

Фо­то 3. Гі­дро­ци­ліндр си­сте­ми OptiLine

Фо­то 1. Кор­пу­си DuraMaxx та Dural

Фо­то 2. Гі­драв­лі­чний під­си­лю­вач тя­ги

Фо­то 4. Diamant з си­те­мою Onland — опти­маль­не на­ла­шту­ва­н­ня лі­нії тя­ги — змен­ше­н­ня ви­тра­ти паль­но­го

Фо­то 6. Diamant з одно­ря­дним ко­тком VariopPack, ді­а­матр 900 мм

Фо­то 5. Гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.