Че­рез при­зму «те­хні­ки»

AgroMarket - - РИНОК - Та­рас ГОЛОВЕШКО, екс­перт

Утім, уже із се­ре­ди­ни ве­ре­сня, імо­вір­но, пі­сля ви­хо­ду на по­зна­чку 335, трей­де­ри, що ви­ко­ри­сто­ву­ють для ана­лі­зу «те­хні­ку», по­чнуть ди­ви­ти­ся вго­ру і їх дов­го­три­ва­лою ме­тою ста­не рі­вень 420. Справ­ді, по­при ре­кор­дну вро­жай­ність у США й, мо­жли­во, в Україні, про­по­зи­ція ку­ку­ру­дзи у сві­ті цьо­го ро­ку бу­де зна­чно скром­ні­шою че­рез слаб­кий уро­жай у Пів­ден­ній Аме­ри­ці. На­то­мість по­пит на ку­ку­ру­дзу у сві­ті й да­лі зро­стає. Як на­слі­док, спів­від­но­ше­н­ня по­пи­ту та про­по­зи­ції ку­ку­ру­дзи у сві­ті — на ба­га­то­рі­чно­му мі­ні­му­мі. Тож під­кла­да­ю­чи цей фун­да­мент під «те­хні­чні» спо­сте­ре­же­н­ня, мо­жна ді­йти ви­снов­ку, що шан­си зро­ста­н­ня вар­то­сті ку­ку­ру­дзи до рів­ня 420 цен­тів за бу­шель(165 дол. за тон­ну) на кі­нець зи­ми ду­же ви­со­кі. До­да­ю­чи до вар­то­сті ку­ку­ру­дзи на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі по­тен­цій­но ви­со­кий ба­зис 45 дол. на тон­ні (пам’ята­є­мо про слаб­ку про­по­зи­цію від на­шо­го го­лов­но­го кон­ку­рен­та — Бра­зи­лії), мо­же­мо отри­ма­ти орі­єн­тов­ну вар­тість укра­їн­ської «ца­ри­ці по­лів» 210 дол. за тон­ну на умо­вах FOB. За та­кою ло­гі­кою, по­єд­ну­ю­чи на­ви­чки те­хні­чно­го ана­лі­зу й ро­зу­мі­н­ня фун­да­мен­таль­них чин­ни­ків впли­ву, трей­де­ри фор­му­ють чі­тке ба­че­н­ня ці­но­вих орі­єн­ти­рів на май­бу­тнє.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.