На рі­па­ку 78% при­ро­сту, на пше­ни­ці — 55%

Вплив Ні­тро­а­мо­фо­ски-М на про­ду­ктив­ність ози­мо­го рі­па­ку та пше­ни­ці

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

Про­дов­жу­є­мо ви­вча­ти вплив пра­виль­но ор­га­ні­зо­ва­но­го жив­ле­н­ня на ріст, роз­ви­ток і про­ду­ктив­ність ози­мої пше­ни­ці й ози­мо­го рі­па­ку на до­слі­дно­му по­лі ка­фе­дри те­хно­ло­гій у ро­слин­ни­цтві Львів­сько­го на­ціо­наль­но­го аграр­но­го уні­вер­си­те­ту, зокре­ма но­во­го до­бри­ва Ні­тро­а­мо­фо­ска-М ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва («Те­тра-Агро», м. Чер­во­но­град, Львів­ська обл.).

Ми не роз­ро­бля­ли те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня — ме­тою до­слі­джень бу­ло ви­вче­н­ня впли­ву но­во­го до­бри­ва Ні­тро­а­мо­фо­ска-М на про­ду­ктив­ність куль­тур. На­га­ду­є­мо, по­лі­ком­по­нен­тна Ні­тро­а­мо­фо­ска-М має та­кий склад: NРК9: 18:22 + S, Ca, Mg, Cu, Zn, Mn, Fe, Na.

Ґрун­ти ді­ля­нок — тем­но-сі­рі лі­со­ві опі­дзо­ле­ні. За­без­пе­че­ність основ­ни­ми еле­мен­та­ми жив­ле­н­ня (N, Р, К) — се­ре­дня. Оле­ксандр ПАНАСЮК, канд. с.-г. на­ук,

Ру­сла­на ПАНАСЮК, канд. с.-г. на­ук Львів­ський на­ціо­наль­ний аграр­ний уні­вер­си­тет ОЗИМА ПШЕ­НИ­ЦЯ Сорт — Ко­ло­нія. По­пе­ре­дник — го­рох. Нор­ма ви­сі­ву — 220 кг/га. Ши­ри­на між­рядь — 12,5 см. Обро­бі­ток ґрун­ту: зя­бле­ва оран­ка на гли­би­ну 22 см. Пе­ред­по­сів­на куль­ти­ва­ція на гли­би­ну 8 см.

Сів­ба: 25 жов­тня.

Стро­ки вне­се­н­ня до­брив: по мер­зло­та­ло­му ґрун­ту згі­дно зі схе­мою до­слі­джень.

Гер­бі­ци­ди: Три­а­тлон, 50г/га.

Фун­гі­ци­ди: Фе­нікс Дуо, 0,6 л/га, Дже­ре­ло, 5 л/га. Ін­се­кти­ци­ди: не за­сто­со­ву­ва­ли.

У про­це­сі ве­ге­та­ції сорт Ко­ло­нія від­зна­чив­ся ви­со­кою зи­мо­стій­кі­стю (пе­ре­зи­мів­ля ро­слин ся­га­ла понад 90%), стій­кі­стю про­ти ви­ля­га­н­ня та про­ти най­по­ши­ре­ні­ших хво­роб. ОЗИМИЙ РІ­ПАК Гі­брид — Ро­хан.

По­пе­ре­дник — озима пше­ни­ця.

Нор­ма ви­сі­ву — 6 кг/га.

Ши­ри­на між­рядь — 12,5 см. Обро­бі­ток ґрун­ту: зя­бле­ва оран­ка на гли­би­ну 22 см. Пе­ред­по­сів­на куль­ти­ва­ція (Єв­ро­пак ЛК-4) на гли­би­ну 6 см.

Сів­ба: 15 ве­ре­сня.

Стро­ки вне­се­н­ня до­брив (згі­дно зі схе­мою до­слі

джень): 15.09.2017, крім цьо­го по мер­зло­та­ло­му ґрун­ту вне­сли2 ц/га се­лі­три (фон).

По­сі­ви ози­мо­го рі­па­ку вві­йшли в зи­му до­бре роз­ви­не­ни­ми й ви­рів­ня­ни­ми.

Ве­сною ро­сли­ни ози­мо­го рі­па­ку ха­ра­кте­ри­зу­ва­ли­ся швид­ким ро­стом й ін­тен­сив­ним га­лу­же­н­ням у про­це­сі ве­ге­та­ції, від­мі­че­на стій­кість про­ти ви­ля­га­н­ня та най­по­ши­ре­ні­ших хво­роб рі­па­ку.

Гер­бі­ци­ди: Бу­ті­зан Старт, 2,2 л/га.

Фун­гі­ци­ди: Пі­ктор, 0,5 л/га.

Ін­се­кти­ци­ди: Атрікс, 0,15 л/га (дво­ра­зо­ва оброб­ка), Мо­спі­лан, 0,12 кг/га.

До­слі­дже­н­ня­ми вста­нов­ле­но, що вне­се­н­ня мі­не­раль­но­го до­бри­ва Ні­тро­а­мо­фо­ска-М на тем­но-сі­ро­му опі­дзо­ле­но­му ґрун­ті зна­чною мі­рою (при­ріст — 55 і 78%) спри­яє під­ви­щен­ню вро­жай­но­сті та збіль­шен­ню еле­мен­тів про­ду­ктив­но­сті до­слі­джу­ва­них куль­тур. Най­ви­щий по­ка­зник при­бав­ки вро­жай­но­сті в до­слі­джу­ва­них куль­тур спо­сте­рі­гав­ся на ва­рі­ан­ті, де но­ве до­бри­во вно­си­ли в нор­мі 5 ц/га.

ТзОВ «Те­тра-Агро» ви­зна­но лі­де­ром ро­ку 2017 за ре­зуль­та­та­ми за­галь­но­дер­жав­но­го рей­тин­гу­ва­н­ня На­ціо­наль­но­го бі­знес-рей­тин­гу

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.