ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗА­СТО­СУ­ВА­Н­НЯ БІОДЕСТРУКТОРІВ СТЕРНІ

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

Ві­до­мо, що не­за­мін­ним ма­те­рі­а­лом, який по­пов­нює ґрунт гу­му­со­ви­ми і по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми, для ро­слин і ґрун­то­вих мі­кро­ор­га­ні­змів є ро­слин­ні реш­тки — стер­ня, сте­бла й со­ло­ма сіль­гос­пкуль­тур. Три­ва­лість їх роз­кла­да­н­ня ви­зна­ча­ють пе­ре­ва­жно клі­ма­ти­чні умо­ви (во­ло­гість і тем­пе­ра­ту­ра), кіль­кість біо­ма­си куль­ту­ри, ви­ро­бле­ної і за­ли­ше­ної на по­верх­ні ґрун­ту. На­дмір­на хі­мі­за­ція спри­чи­нює де­фі­цит ко­ри­сної мі­кро­фло­ри, упо­віль­нює роз­кла­да­н­ня ро­слин­них ре­шток, спри­яє на­ко­пи­чен­ню лі­гні­ну, фе­но­лів, які при­гні­чу­ють ріст сіль­гос­пкуль­тур і мі­не­ра­лі­за­цію ґрун­то­вої ор­га­ні­ки, за­га­лом по­гір­шу­ю­чи стан ґрун­ту. Як на­слі­док — зни­жу­є­ться вро­жай­ність. То­му остан­нім ча­сом для по­лі­пше­н­ня ро­дю­чо­сті ґрун­тів за­сто­со­ву­ють пре­па­ра­ти — біо­де­стру­кто­ри по­жнив­них ре­шток.

Ра­зом із тим існує при­пу­ще­н­ня, що в ра­зі за­сто­су­ва­н­ня біо­де­стру­кто­ра при- швид­шу­є­ться мі­не­ра­лі­за­ція ор­га­ні­чних ре­чо­ви­ни як ґрун­ту, так і ре­шток ро­слин, що мо­же зу­мов­лю­ва­ти зни­же­н­ня вмі­сту гу­му­су, не­про­ду­ктив­ні втра­ти біо­ген­них еле­мен­тів і до­да­тко­ве ви­ді­ле­н­ня ву­гле­ки­сло­ти з ґрун­ту. Зав­да­н­ням же ефе­ктив­но­го біо­де­стру­кто­ра є пе­ре­тво­ре­н­ня ро­слин­них ре­шток на гу­му­со­ві ре­чо­ви­ни без «ви­бу­хо­вої» ін­тен­сив­но­сті мі­не­ра­лі­за­ції ор­га­ні­чних ре­чо­вин ґрун­ту, а та­кож по­лі­пше­н­ня йо­го по­жив­но­го ре­жи­му.

На­у­ков­ці ННЦ «Ін­сти­тут зем­ле­роб­ства НААН» у ла­бо­ра­тор­них умо­вах про­ве­ли до­слі­дже­н­ня з ме­тою ви­яв­ле­н­ня еко­ло­гі­чної до­ціль­но­сті за­сто­су­ва­н­ня біо­де­стру­кто­ра. Об’єктом для до­слі­дже­н­ня обра­ли біо­де­стру­ктор Еко­стерн ® (ви­ро­бник ─ ПП «БТУ-Центр»), при­зна­че­ний для роз­кла­да­н­ня пі­сля­жнив­них ре­шток ку­ку­ру­дзи, со­ня­шни­ку й ін­ших куль­тур, а та­кож для обро­бле­н­ня ро­слин­них ре­шток рі­зно­го по­хо­дже­н­ня під час ком­по­сту­ва­н­ня.

На­сам­пе­ред по­стає за­пи­та­н­ня: чи діє вза­га­лі біо­де­стру­ктор на ор­га­ні­чні

реш­тки? Мо­же, ре­кла­ма пре­па­ра­ту — ли­ше ко­мер­цій­ний хід?

Для ви­зна­че­н­ня актив­но­сті дії Еко­стер­ну ® як біо­де­стру­кто­ра про­ве­ли ла­бо­ра­тор­ний екс­пе­ри­мент. Про­тя­гом мі­ся­ця (30 діб) пла­сти­ни це­лю­ло­зи ви­три­му­ва­ли в кон­та­кті з ґрун­том, обро­бле­ним Еко­стер­ном ® . Кон­тро­лем був ґрунт, не обро­бле­ний біо­ло­гі­чни­ми пре­па­ра­та­ми.

Ре­зуль­та­ти екс­пе­ри­мен­ту де­мон­стру­ють, що актив­ність руй­ну­ва­н­ня це­лю­ло­зи за кон­та­кту з ґрун­том, обро­бле­ним Еко­стер­ном ® , зро­стає вдві­чі — з 25 до 54% (рис. 1).

Час­тка впли­ву біо­де­стру­кто­ра на це­лю­ло­зу у ва­рі­ан­ті «ґрунт + Еко­стерн ® » ста­но­ви­ла 53%, а вла­сної ґрун­то­вої мі­кро­фло­ри — 47%. Та­ким чи­ном, актив­ність дії пре­па­ра­ту бу­ло до­ве­де­но.

На­сту­пне за­пи­та­н­ня, що ви­ни­кає: чи не спри­я­ти­ме ши­ро­ке за­сто­су­ва­н­ня біо­де­стру­кто­ра Еко­стерн ® збіль­шен­ню ви­ки­дів ву­гле­ки­сло­го га­зу? Адже про­бле­ма під­ви­ще­н­ня кон­цен­тра­ції пар­ни­ко­вих га­зів, зокре­ма й ву­гле­ки­сло­го, в атмо­сфе­рі пла­не­ти є сьо­го­дні сер­йо­зною еко­ло­гі­чною про­бле­мою. Ра­зом із тим кін­це­вим про­ду­ктом роз­кла­да­н­ня ор­га­ні­чних ре­чо­вин у ґрун­ті са­ме і є ву­гле­ки­слий газ, а та­кож во­да й ін­ші не­ор­га­ні­чні спо­лу­ки. То­му ін­тен­сив­ність ви­ді­ле­н­ня ву­гле­ки­сло­го га­зу під час ком­по­сту­ва­н­ня ґрун­ту з біо­де­стру­кто­ром є ва­жли­вим по­ка­зни­ком еко­ло­гі­чної до­ціль­но­сті йо­го ви­ко­ри­ста­н­ня.

Змі­ну ін­тен­сив­но­сті ди­ха­н­ня сі­ро­го лі­со­во­го ґрун­ту (тоб­то ви­ді­ле­н­ня ву­гле­ки­сло­ти) за йо­го кон­та­кту з біо­де­стру­кто­ром Еко­стерн ® ви­зна­ча­ли в ла­бо­ра­тор­но­му до­слі­ді, який пе­ред­ба­чав ста­лу тем­пе­ра­ту­ру (+25 °С) і зво­ло­же­н­ня ґрун­ту. Про­тя­гом 30 діб спо­сте­рі­га­ли за тим, як ви­ді­ля­ють ву­гле­ки­слий газ чо­ти­ри суб­стра­ти: 1 — ґрунт без до­да­ва­н­ня біо­пре­па­ра­тів; 2 — ґрунт + Еко­стерн ® ; 3 — ґрунт + сте­бла ку­ку­ру­дзи; 4 — ґрунт + сте­бла ку­ку­ру­дзи + Еко­стерн.

Згі­дно з отри­ма­ни­ми ре­зуль­та­та­ми, ін­тен­сив­ність ди­ха­н­ня у ва­рі­ан­тах «ґрунт» і «ґрунт + Еко­стерн ® » упро­довж екс­пе­ри­мен­ту змі­ню­ва­ла­ся в ши­ро­ко­му ді­а­па­зо­ні. Ве­ли­чи­на емі­сії СО2 під час ком­по­сту­ва­н­ня у ва­рі­ан­ті «ґрунт» ста­но­ви­ла 2,2–109,5, а у ва­рі­ан­ті «ґрунт + Еко­стерн ® » — 2,2–107,8 мг/кг ґрун­ту на до­бу (рис. 2). Най­ви­щі зна­че­н­ня в обох ви­пад­ках отри­ма­ли в пер­ших три до­би з на­сту­пним плав­ним спа­да­н­ням. Імо­вір­но­го під­ви­ще­н­ня ін­тен­сив­но­сті ди­ха­н­ня в ра­зі до­да­ва­н­ня в ґрунт Еко­стер­ну ® не ви­яви­ли.

У ва­рі­ан­тах «ґрунт + сте­бла ку­ку­ру­дзи» аб­со­лю­тні зна­че­н­ня змі­ню­ва­ли­ся від 94,1 до 598,9 СО2 мг/кг на до­бу, а в ра­зі до­да­ва­н­ня де­стру­кто­ра — 97,4–596,8 СО2 мг/кг ґрун­ту на до­бу

(рис. 3). Як і в по­пе­ре­дньо­му ви­пад­ку, зна­чної рі­зни­ці між ва­рі­ан­та­ми не ви­яви­ли. Ма­кси­му­му зна­чень до­ся­гли, й він утри­му­вав­ся з п’ятої до во­сьмої до­би з на­сту­пним по­сту­по­вим зни­же­н­ням.

Ана­ліз да­них на рис. 2 і 3 свід­чить, що до­да­ва­н­ня в ґрунт сте­бел ку­ку­ру­дзи бу­ло зна­чно ва­го­мі­шим чин­ни­ком під­ви­ще­н­ня ін­тен­сив­но­сті ди­ха­н­ня, ніж біо­де­стру­ктор.

От­же, ре­зуль­та­ти до­слі­ду про­де­мон­стру­ва­ли, що дія де­стру­кто­ра Еко­стерн ® , ство­ре­но­го в ПП «БТУЦентр», сти­му­лю­ю­чи про­це­си пе­ре­тво­ре­н­ня ор­га­ні­чних ре­шток ро­слин­но­го по­хо­дже­н­ня, не спри­чи­ню­ва­ла різ­ко­го під­ви­ще­н­ня ви­ді­ле­н­ня ву­гле­ки­сло­го га­зу в атмо­сфе­ру, тоб­то пре­па­рат є еко­ло­гі­чно без­пе­чним. Та­кий ефект отри­ма­ли як за ком­по­сту­ва­н­ня ли­ше ґрун­ту, так і за ком­по­сту­ва­н­ня ґрун­ту в су­мі­ші зі сте­бла­ми ку­ку­ру­дзи. Є ще одне ва­жли­ве за­пи­та­н­ня: чи не втра­ча­є­ться гу­мус ґрун­ту з огля­ду на при­швид­ше­н­ня про­це­сів мі­не­ра­лі-

за­ції під впли­вом Еко­стер­ну ® ? Щоб від­по­ві­сти на це за­пи­та­н­ня, пі­сля за­вер­ше­н­ня екс­пе­ри­мен­ту з ди­ха­н­ням, що три­вав 30 діб, у ґрун­ті ви­зна­чи­ли вміст за­галь­но­го гу­му­су й ву­гле­цю ла­біль­них ор­га­ні­чних спо­лук.

За ре­зуль­та­та­ми ана­лі­зу, в ґрун­ті, обро­бле­но­му де­стру­кто­ром, втрат гу­му­су не ви­яви­ли, на­то­мість від­зна­чи­ли слаб­ку тен­ден­цію до зро­ста­н­ня за­галь­но­го гу­му­су (рис. 4). Оче­ви­дно, та­кий ефект зу­мов­ле­но пе­ре­тво­ре­н­ням ді­ю­чи­ми ор­га­ні­зма­ми Еко­стер­ну ® дрі­бних і вже час­тко­во зруй­но­ва­них ро­слин­них ре­шток, що бу­ли в ґрун­ті. Вміст ла­біль­них ор­га­ні­чних спо­лук, що є пер­шим ре­зер­вом по­жив­них еле­мен­тів для ро­слин, у скла­ді гу­му­су був май­же ста­лим.

Упро­довж про­це­су ком­по­сту­ва­н­ня су­мі­ші ґрун­ту й сте­бел ку­ку­ру­дзи кіль- кість гу­му­со­вих ре­чо­вин від за­сто­су­ва­н­ня де­стру­кто­ра пра­кти­чно не змі­ню­ва­ла­ся. Оче­ви­дно, дія де­стру­кто­ра бу­ла спря­мо­ва­на на мі­не­ра­лі­за­цію ве­ли­ких ро­слин­них ре­шток і строк дії де­стру­ктур­них ор­га­ні­змів був не­до­ста­тнім для фор­му­ва­н­ня гу­му­со­вих ре­чо­вин. Це під­твер­дже­но чі­ткою тен­ден­ці­єю до збіль­ше­н­ня ла­біль­них ор­га­ні­чних спо­лук у скла­ді гу­му­су. За ком­по­сту­ва­н­ня з де­стру­кто­ром їх кіль­кість зро­сла на 9,7% (від­но­сних), по­рів­ню­ю­чи з ва­рі­ан­том без де­стру­кто­ра.

Важливо за­зна­чи­ти, що по­при ви­яв­ле­ну чі­тку тен­ден­цію до змін ор­га­ні­чних ре­чо­вин ґрун­ту під впли­вом біо­де­стру­кто­ра, ком­по­сту­ва­н­ня ґрун­ту зі сте­бла­ми ку­ку­ру­дзи ма­ло по­зи­тив­ні­ший ефект і за­без­пе­чи­ло зро­ста­н­ня за­галь­но­го гу­му­су на 26% (від­но­сних) і ву­гле­цю ла­біль­них ор­га­ні­чних ре­чо­вин — на 68% (від­но­сних), по­рів­ню­ю­чи з ва­рі­ан­том без сте­бел ку­ку­ру­дзи.

При­клад за­сто­су­ва­н­ня біо­де­стру­кто­ра Еко­стерн ® у СТОВ «Дру­жба­Но­ва», агро­хол­динг «Кер­нел», 2017 р.

Пе­ре­вір­ку ре­зуль­та­тів, отри­ма­них у ла­бо­ра­тор­них умо­вах, про­ве­ли у СТОВ «Дру­жба-Но­ва» на чор­но­зе­мі ти­по­во­му. Обро­бле­н­ня по­жнив­них ре­шток і по­дрі­бне­них сте­бел по­пе­ре­дни­ка (ку­ку­ру­дза) біо­де­стру­кто­ром Еко­стерн ® у до­зі 1,5 л/га ра­зом із КАС у до­зі 40 кг/га (кон­троль — 100 кг/га КАС) у по­сі­вах ку­ку­ру­дзи спри­я­ло збіль­шен­ню вро­жай­но­сті гі­бри­да Піо­нер 9911 на 9,7 ц/га. Уне­се­н­ня біо­де­стру­кто­ра Еко­стерн у до­зі 1,5 л/га су­мі­сно з КАС у до­зі 80 кг/га (кон­троль — 80 кг/га КАС) у по­сі­вах ку­ку­ру­дзи спри­я­ло збіль­шен­ню вро­жай­но­сті цьо­го са­мо­го гі­бри­да на 11,4 ц/га.

Та­ким чи­ном, отри­ма­ні ре­зуль­та­ти вро­жай­но­сті у СТОВ «Дру­жба Но­ва» пі дтвер­джу­ють ла­бо­ра­тор­ні до­слі­дже­н­ня, що вне­се­н­ня пре­па­ра­ту Еко­стерн ® спри­яє роз­кла­дан­ню ор­га­ні­чних ре­шток ро­слин­но­го по­хо­дже­н­ня, оздо­ров­лен­ню ґрун­ту й при­швид­шує ви­віль­не­н­ня основ­них еле­мен­тів жив­ле­н­ня, не­об­хі­дних ро­сли­нам, які бу­ли зв’яза­ні ор­га­ні­чною ре­чо­ви­ною по­бі­чної про­ду­кції. Тоб­то під впли­вом біо­де­стру­кто­ра Еко­стерн ® по­лі­пшу­ва­лись умо­ви жив­ле­н­ня для ку­ку­ру­дзи, які спри­я­ли зро­стан­ню вро­жай­но­сті.

Про­ве­де­ні ла­бо­ра­тор­ні до­слі­дже­н­ня та їх пе­ре­вір­ка у ви­ро­бни­чих умо­вах до­во­дять доцільність за­сто­су­ва­н­ня в зем­ле­роб­стві біо­де­стру­кто­ра Еко­стерн ® ( ви­ро­бник ПП «БТУ-Центр»).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.