Кон­це­пту­аль­ний актив

AgroMarket - - ПОДРОБИЦІ - Ка­те­ри­на ПРОСКУРА, д-р екон. на­ук, про­фе­сор, сер­ти­фі­ко­ва­ний ау­ди­тор, су­до­вий екс­перт

Нор­му­ва­н­ня ви­трат ПММ — це вста­нов­ле­н­ня допу­сти­мої ме­жі їх ви­ко­ри­ста­н­ня за пев­них умов екс­плу­а­та­ції для кон­кре­тної мо­де­лі транс­порт­но­го за­со­бу, те­хно­ло­гі­чної ма­ши­ни чи ме­ха­ні­зму. Що ж до сіль­гос­пте­хні­ки, то ці пи­та­н­ня в Україні на­ле­жним чи­ном за­ко­но­дав­чо та нор­ма­тив­но не вре­гу­льо­ва­ні. Фа­кти­чно, сіль­гос­пте­хні­ка не є транс­порт­ним за­со­бом і має на­ле­жа­ти до спе­ці­аль­ної те­хні­ки (ма­шин). Ме­то­ди­чні по­ло­же­н­ня й нор­ми про­ду­ктив­но­сті Укра­їн­сько­го НДІ про­ду­ктив­но­сті агро­про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу ма­ють ре­ко­мен­да­цій­ний ха­ра­ктер (ціл­ком мо­жли­во, що для яко­їсь кон­кре­тної сіль­го­спма­ши­ни їх вза­га­лі не роз­ра­хо­ву­ва­ли). Від­так під­при­єм­ство має пра­во са­мо­стій­но роз­ро­би­ти й за­про­ва­ди­ти ін­ди­ві­ду­аль­ні нор­ми ви­трат паль­но­го для ко­жно­го ви­ду ви­ко­ри­сто­ву­ва­ної те­хні­ки. Жо­дних за­бо­рон що­до цьо­го при­во­ду в за­ко­но­дав­стві не­має.

ВАЖЛИВО! Нор­ми ці ма­ють бу­ти на­ле­жним чи­ном об­ґрун­то­ва­ні, а са­ме об­ґрун­ту­ва­н­ня — за­до­ку­мен­то­ва­не. Пе­ред­усім слід ура­ху­ва­ти да­ні, за­зна­че­ні в те­хні­чній до­ку­мен­та­ції ви­ро­бни­ком. Да­лі — під­при­єм­ство мо­же са­мо­стій­но про­ве­сти й за­до­ку­мен­ту­ва­ти ви­про­бу­ва­н­ня об’єкта та вста­но­ви­ти нор­ми спи­са­н­ня ПММ за ре­зуль­та­та­ми са­мо­стій­но про­ве­де­них ви­про­бу­вань. Ви­зна­че­ні нор­ми ма­ють бу­ти за­твер­дже­ні на­ка­зом ке­рів­ни­ка під­при­єм­ства. Крім то­го, до­да­тко­во мо­жна за­сто­со­ву­ва­ти ко­ри­гу­валь­ні ко­е­фі­ці­єн­ти, пов’яза­ні, на­при­клад, із зи­мо­вим і лі­тнім пе­рі­о­дом екс­плу­а­та­ції. Їх теж тре­ба за­твер­ди­ти на­ка­зом одно­ча­сно з ба­зо­ви­ми нор­ма­ми.

Як під­твер­ди­ти факт ви­ко­ри­ста­н­ня паль­но­го та об­ґрун­ту­ва­ти йо­го спи­са­н­ня? Для під­твер­дже­н­ня будь-яких сіль­го­с­про­біт, до яких за­лу­че­но сіль­гос­пте­хні­ку, мо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся пер­вин­ні до­ку­мен­ти, за­твер­дже­ні на­ка­зом Мі­ні­стер­ства сіль­сько­го го­спо­дар­ства СРСР від 24.11.1972 №269-2: 1) облі­ко­вий лист тра­кто­ри­ста-ма­ши­ні­ста (сіль­го­спо­блік, фор­ма №67) — для тра­кто­рів, ком­бай­нів й ін­ших са­мо­хі­дних ша­сі та ме­ха­ні­змів, що бе­руть участь у сіль­го­с­про­бо­тах (на­при­клад, сів­ба, по­сад­ка, при­би­ра­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур; ме­ха­ні­зо­ва­ні ро­бо­ти в са­дах та ви­но­гра­дни­ках; об­при­ску­ва­н­ня по­льо­вих куль­тур; уне­се­н­ня до­брив то­що); 2) по­до­ро­жній лист тра­кто­ра (сіль­го­спо­блік, фор­ма №68) — на про­ве­де­н­ня транс­порт­них ро­біт (на­при­клад, пе­ре­ве­зе­н­ня тра­кто­ром по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу, мі­не­раль­них до­брив і за­со­бів за­хи­сту ро­слин; пе­ре­ве­зе­н­ня сіль­госп­про­ду­кції з по­ля до мі­сця збе­рі­га­н­ня то­що).

Якщо під­при­єм­ство вва­жає не­зру­чни­ми для ви­ко­ри­ста­н­ня за­зна­че­ні ви­ще фор­ми, мо­же роз­ро­би­ти вла­сні й за­твер­ди­ти їх до ви­ко­ри­ста­н­ня на­ка­зом ке­рів­ни­ка. Обов’яз­ко­ва умо­ва: роз­ро­бле­ні фор­ми ма­ють мі­сти­ти всі обов’яз­ко­ві ре­кві­зи­ти, ви­зна­че­ні ст. 9 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про бух­гал­тер­ський облік та фі­нан­со­ву зві­тність».

Фа­кти­чно ви­тра­че­не сіль­гос­пте­хні­кою паль­не в ме­жах норм спи­су­ють від­по­від­но до стат­ті ви­трат (со­бі­вар­тість про­ду­кції, за­галь­но­ви­ро­бни­чі ви­тра­ти, ви­тра­ти на збут).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.