ЩО ВІД­БУ­ВА­Є­ТЬСЯ З ГРИВНЕЮ І ЯКИМ МО­ЖЕ БУ­ТИ КУРС НА КІ­НЕЦЬ РО­КУ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

За­галь­ний зов­ні­шньо­тор­го­вель­ний обіг про­ду­кції АПК за пер­ше півріччя 2018-го ста­но­вить 11,3 млрд дол., що на 3,5% біль­ше, ніж за та­кий са­мий пе­рі­од то­рік. Як за­зна­чи­ла за­сту­пник мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни з пи­тань єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції Оль­га Тро­фім­це­ва, лі­де­ра­ми укра­їн­сько­го аграр­но­го екс­пор­ту є зер­но­ві куль­ту­ри з час­ткою 36,8%, ро­слин­ні олії — 26,2% та на­сі­н­ня олій­них куль­тур — 7,5%. Зокре­ма, най­біль­ші тем­пи зро­ста­н­ня екс­пор­ту за пер­ше півріччя по­то­чно­го ро­ку по­ка­за­ли та­кі то­вар­ні гру­пи: яй­ця пти­ці — на 27,7 млн дол., яблу­ка, гру­ші й ай­ва — на 6,7 млн, бо­бо­ві — на 11 млн, ма­сло вер­шко­ве й ін­ші жи­ри, ви­ро­бле­ні з мо­ло­ка, — на 29,2 млн дол.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.