НА­ВІ­ЩО МЕХАНІЗАТОРУ КОЛ-ЦЕНТР І В ЧО­МУ ПОЛЯГАЄ НО­ВА ЛОГІКА СЕР­ВІ­СУ

«Мрія» опти­мі­зує про­це­си склад­сько­го збе­рі­га­н­ня й за­ван­та­же­н­ня те­хні­ки в по­лі за ме­то­ди­кою 6 Sigma

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Ви­про­бу­ва­н­ня, які за­знає бі­знес, ви­бу­до­ву­ю­чи про­зо­ру й ефе­ктив­ну мо­дель, — ще той сти­мул для роз­ви­тку. Са­ме так у «Мрії» з’явив­ся в Хо­рос­тко­ві на Тер­но­піл­лі ком­фор­тний цен­траль­ний склад із від­по­від­ним збе­рі­га­н­ням і роз­ро­бле­на вла­сни­ми си­ла­ми ІТ-си­сте­ма облі­ку й ви­да­чі зап­ча­стин. «Агро­Мар­кет» уже роз­по­від­ав про за­про­ва­дже­ний в усіх кла­сте­рах хол­дин­гу «План­шет агро­но­ма», а те­пер тут па­ра­лель­но за­пу­ска­ють ще й «План­шет ін­же­не­ра». Все це, як за­ува­жує опе­ра­цій­ний ди­ре­ктор ком­па­нії Ан­дрій ГРИ­ГО­РОВ, ре­аль­но по­лег­шує ро­бо­ту.

Адре­су ко­жній зап­ча­сти­ні

За­зви­чай го­лов­на про­бле­ма склад­сько­го облі­ку — зна­йти те, що по­трі­бно ви­да­ти. Ти­по­вим рі­ше­н­ням для опти­мі­за­ції склад­ської ло­гі­сти­ки є адре­сне збе­рі­га­н­ня для зап­ча­стин. І це са­ме те, з чо­го по­ча­ли в «Мрії», за­про­ва­джу­ю­чи від­по­від­ний про­ект. Уже ти­по­вий ни­ні для ці­єї ком­па­нії про­цес: ін­же­нер-ме­ха­нік че­рез си­сте­му 1С ба­чить на яко­му зі скла­дів є по­трі­бна йо­му зап­ча­сти­на, ство­рює так зва­ний вну­трі­шній ре­зерв (на ко­ро­ткий час ре­зер­вує за со­бою кон­кре­тний асор­ти­мент), а ко­ли при­їжджає по ньо­го, на­зи­ває ко­мір­ни­ку ли­ше но­мер вну­трі­шньо­го за­мов­ле­н­ня. Щоб йо­го отри­ма­ти, ба­га­то ча­су не зна­до­би­ться, адже те­пер на скла­ді бі­ля ко­жної пру­жин­ки й гай­ки є по­зна­чка з но­ме­ром се­кції, сте­ла­жа, йо­го ви­со­ти й вну­трі­шньо­го ко­ду­ва­н­ня. Та­ка са­ма ну­ме­ра­ція, в та­ко­му са­мо­му сти­лі тіль­ки в мен­шо­му об­ся­зі, є на всіх скла­дах ком­па­нії. Тож за но­ме­ром за­мов­ле­н­ня ко­мір­ник ба­чить у си­сте­мі не ли­ше всю но­мен­кла­ту­ру, а й но­мер, що вка­за­ний бі­ля ко­жної по­зи­ції. За­га­лом зі­бра­ти й ви­да­ти за­зна­че­ний у на­кла­дній пе­ре­лік вда­є­ться у ра­зи швид­ше (при­мі­ром, за­мість пів­то­ри го­ди­ни, як бу­ло ко­лись, — 10–15 хви­лин). А це, від­по­від­но, при­швид­шує ре­монт, змен­шує час про­стою те­хні­ки й під­ви­щує її про­ду­ктив­ність.

Від де­фе­кту­ва­н­ня — до за­ку­пі­вель

Пла­но­ві ре­мон­ти те­хні­ки «Мрія» про­во­дить у між­се­зо­н­ня. Одра­зу ж по за­кін­чен­ню по­льо­вих ро­біт те­хні­ку де­фе­кту­ють. Ра­ні­ше ро­би­ли це на­ве­сні і… втра­ча­ли ефе­ктив­ність. Ми­ну­ло­го се­зо­ну змі­ни­ли та­кти­ку й по­ча­ли з осе­ні. Ме­ха­ні­за­тор, ко­трий про­пра­цю­вав се­зон на кон­кре­тній те­хні­ці й до­бре знає, як во­на по­чу­ва­ла­ся в ро­бо­ті, від­ра­зу ж ви­но­сить цю ін­фор­ма­цію в де­фе­кту­ва­н­ня. Це сво­го ро­ду ко­ро­тка ре­ко­мен­да­ція, що тре­ба за­мі­ни­ти, що по­ла­го­ди­ти, аби на­ле­жним чи­ном під­го­ту­ва­ти­ся до на­сту­пно­го се­зо­ну.

У ком­па­нії роз­ро­бле­но вну­трі­шній до­ку­мент, що ре­гла­мен­тує про­ве­де­н­ня де­фе­кту­ва­н­ня по рі­зних гру­пах те­хні­ки. Йо­го до­три­ма­н­ня дає змо­гу своє­ча­сно ство­рю­ва­ти вну­трі­шні за­мов­ле­н­ня в си­сте­мі, до­три­му­ва­ти­ся опти­маль­них умов за­ку­пі­вель і ре­гла­мен­тних стро­ків по­ста­вок. Та­кий со­бі здво­є­ний про­цес, де вза­є­мо­пов’яза­на ро­бо­та і ви­ро­бни­цтва, і за­ку­пни­ків.

«Ко­ли ми бу­ду­ва­ли цей про­цес, то йшли від зво­ро­тно­го, — по­яснює Ан­дрій Гри­го­ров, — від по­льо­вих ро­біт — ко­ли, ска­жі­мо, 300-силь­ні тра­кто­ри по­трі­бні пла­но­во до се­зо­ну, на­при­клад, із 15 лю­то­го. Від­по­від­но, пла­ну­ва­ли й про­ве­де­н­ня всіх сер­ві­сних дій, „від­мо­ту­ю­чи час” на­зад. Та­ким чи­ном ви­зна­чи­ли для се­бе, ко­ли най­пі­зні­ше тре­ба про­де­фе­кту­ва­ти, роз­мі­сти­ти за­мов­ле­н­ня, при­дба­ти й при­вез­ти. За­га­лом на­ші пла­но­ві ре­мон­ти ста­нов­лять близь­ко 80% усьо­го бю­дже­ту, пе­ред­ба­че­но­го на ці по­тре­би. Та ми хо­че­мо, щоб ця час­тка бу­ла ще біль­шою. Тож чим ра­ні­ше ви­зна­чиш про­бле­му, тим мен­ша її пи­то­ма ці­на (бо ку­пу­єш зав­ча­сно і на рин­ку ці­на ниж­ча)».

Кон­це­пцію бю­дже­ту­ва­н­ня вдо­ско­на­ле­но

Про­цес бю­дже­ту­ва­н­ня, як ка­же опе­ра­цій­ний ди­ре­ктор «Мрії», ни­ні роз­ді­ле­но на два пла­но­вих про­це­си. Ще ро­ки три то­му бю­джет на зап­ча­сти­ни фор­му­ва­ли, роз­ра­хо­ву­ю­чи су­му на ге­ктар (на­при­клад, 30 до­ла­рів у се­ре­дньо­му). Це за­кла­да­ли в бю­джет і йшли в се­зон. А з гру­дня 2017-го кон­це­пцію пов­ні­стю бу­ло змі­не­но: за­тра­ти роз­ра­хо­ву­ють на ко­жну оди­ни­цю те­хні­ки. Пі­сля де­фе­кту­ва­н­ня у кла­сте­рах усі да­ні що­до по­трі­бних за­ку­пок, ска­жі­мо, на тра­кто­ри, цен­тра­лі­зо­ва­но вно­сять у си­сте­му (аби про­ана­лі­зу­ва­ти ри­нок). На ви­хо­ді ком­па­нія має не ли­ше ін­фор­ма­цію про су­ми очі­ку­ва­них ви­трат, а й каль­ку­ля­цію по ко­жній ма­ши­ні.

«Ко­ли ми ба­чи­мо, що се­ре­дні за­тра­ти на гру­пу з 20 оди­ниць тех- ні­ки ма­ли ста­но­ви­ти орі­єн­тов­но 15 тис. до­ла­рів, то 18 із них вкла­да­ю­ться у цю су­му, а 2 — ні, то мо­же­мо прийня­ти рі­ше­н­ня, що ці ма­ши­ни не ре­мон­ту­ва­ти­ме­мо і не бу­де­мо ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти у май­бу­тньо­му, — роз­по­від­ає Ан­дрій Гри­го­ров. — По­рів­ню­є­мо, що ви­гі­дні­ше: вкла­сти на на­сту­пний рік пев­ну су­му на до­да­ток до тих ін­ве­сти­цій, що за по­пе­ре­дні ро­ки у цю те­хні­ку бу­ло вкла­де­но, чи, мо­же, за­мість неї найня­ти ін­шу. Цьо­го ро­ку бу­ли при­кла­ди, ко­ли ми, умов­но ка­жу­чи, те­хні­ку ви­йма­ли з обро­бі­тку й по­чи­на­ли по­сту­по­во зні­ма­ти з неї зап­ча­сти­ни (на­зи­ва­є­мо це умов­но «до­нор­ство»), бо подаль­ші за­тра­ти про­сто не ма­ли сен­су (про­сті­ше бу­ло ви­йти на ри­нок і вдві­чі де­шев­ше найня­ти — ми так і ро­би­ли).

Як це впли­ну­ло на ефе­ктив­ність ви­трат? Ска­жу, що ко­ли ми фор­му­ва­ли бю­джет у гру­дні 2017-го, то за фа­ктом ко­жної та­кої по­зи­цій­ної оцін­ки йо­го вда­ло­ся змен­ши­ти від­со­тків на 20».

У про­це­сі транс­фор­ма­ції

«Мрія» ни­ні в про­це­сі фор­му­ва­н­ня но­вої кон­це­пції ін­же­нер­ної слу­жби. Її суть — у змі­ні стру­кту­ри сер­ві­су як що­до са­мої ло­гі­ки роз­та­шу­ва­н­ня сер­ві­сних цен­трів, так і що­до мо­ти­ва­ції лю­дей. Спіл­ку­ю­чись із пар­тне­ром­по­ста­чаль­ни­ком те­хні­ки й по­слуг, спіль­но ді­йшли ви­снов­ку, що на ча­сі змі­на мо­ти­ва­ції ре­мон­тно­го пер­со­на­лу — як у Ген­рі Фор­да, ко­трий пла­тив пра­ців­ни­кам не за ре­мон­ти, а за те, що їм не по­трі­бно ре­мон­ту­ва­ти справ­ну те­хні­ку. Ни­ні ця ідея на ета­пі обго­во­ре­н­ня. Втім, уже в на­сту­пний се­зон «Мрія» має на­мір увійти з но­вою ло­гі­кою ро­бо­ти.

Ни­ні ко­жен кла­стер хол­дин­гу має свій ло­каль­ний склад зап­ча­стин й ін­же­нер­ну слу­жбу. Та­кож є один центр ком­пе­тен­ції — сер­ві­сна слу­жба, роз­та­шо­ва­на бі­ля Тер­но­по­ля, де є вузь­кі ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­ні фа­хів­ці по ко­жно­му на­пря­му — ком­бай­нам, тра­кто­рам, сі­вал­кам то­що. Ком­па­нія роз­гля­дає мо­жли­вість змі­ни ін­фра­стру­кту­ри за­га­лом. «Ма­ю­чи мо­жли­вість кла­си­фі­ку­ва­ти про­бле­му, ми на­віть ду­ма­є­мо над тим, щоб ство­ри­ти колл-центр для ме­ха­ні­за­то­ра на випадок по­лом­ки: опе­ра­тор з’ясо­ву­ва­ти­ме тип про­бле­ми, пла­но­во ро­зу­мі­ю­чи, де по GPS пе­ре­бу­ває най­ближ­ча мо­біль­на бри­га­да, і які зап­ча­сти­ни по­тен­цій­но зна­до­бля­ться, роз­ра­хо­ву­ва- ти­ме­ться мар­шрут, час на ви­да­чі зі скла­ду. Від­по­від­но, ме­ха­ні­за­тор ро­зу­мі­ти­ме, скіль­ки ча­су зна­до­би­ться на до­став­ле­н­ня зап­ча­стин і ре­монт, — за­ува­жує Ан­дрій Гри­го­ров, по­ясню­ю­чи ло­гі­ку ці­єї ідеї. — Ко­ли ми спіл­ку­ва­ли­ся зі сво­ї­ми пар­тне­ра­ми, то зро­зумі­ли, на­скіль­ки ри­нок сьо­го­дні з по­гля­ду те­хні­чно­го сер­ві­су від­стає від по­треб агро­ви­ро­бни­ка. То­му цей наш крок то­чно впли­не на при­швид­ше­н­ня про­це­су по­вер­не­н­ня те­хні­ки в ро­бо­ту».

До ре­чі, цьо­го­річ топ-ме­не­джмент «Мрії» про­йшов актив­не на­вча­н­ня за ме­то­ди­кою 6 Sigma і те­пер за­пу­скає два вну­трі­шніх про­це­си з опти­мі­за­ції, зокре­ма, що­до за­ван­та­же­н­ня те­хні­ки в по­лі та склад­сько­го збе­рі­га­н­ня. «Ін­ту­ї­тив­но ми са­мі по­ча­ли зі скла­дів, за­про­ва­джу­ю­чи адре­сне збе­рі­га­н­ня, — зі­зна­є­ться Ан­дрій Гри­го­ров. — Одна з ідей ру­ха­ти­ся да­лі — це ре­мон­тні скла­ди. Уні­фі­ку­ва­ти­ме­мо роз­по­діл зон ру­ху пра­ців­ни­ків і роз­та­шу­ва­н­ня, на­при­клад, ін­стру­мен­ту. Це еле­мен­тар­ні ре­чі, але від них за­ле­жить, на скіль­ки мен­ше ча­су ти ви­тра­ча­єш, щоб зна­йти по­трі­бне, зга­да­ти, де во­но. І ко­жна за­оща­дже­на хви­ли­на на про­це­сі при­йма­н­ня чи ви­да­чі дасть го­ди­ни за­га­лом по ком­па­нії».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.