ЯКІ НЮ­АН­СИ ОБЛІ­КУ СІЛЬ­ГОС­ПТЕ­ХНІ­КИ МА­ЮТЬ ВРАХУВАТИ НА ПІД­ПРИ­ЄМ­СТВІ

Які ню­ан­си облі­ку сіль­гос­пте­хні­ки по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти на під­при­єм­стві

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Як актив під­при­єм­ства сіль­гос­пте­хні­ка під­па­дає під ви­зна­че­н­ня «основ­ні за­со­би», а от­же, ба­зо­во від­обра­жа­є­ться в облі­ку за пра­ви­ла­ми, ви­зна­че­ни­ми для основ­них за­со­бів, про­те з ура­ху­ва­н­ням спе­ци­фі­ки екс­плу­а­та­ції.

Ета­пи жит­тє­во­го ци­клу об’єкта сіль­гос­пте­хні­ки для облі­ку

Уря­до­вою по­ста­но­вою №1051 (від 28.12.2016) фун­кції зі здій­сне­н­ня ре­є­стра­ції й облі­ку сіль­гос­пте­хні­ки, а та­кож дер­жна­гля­ду (кон­тро­лю) що­до її екс­плу­а­та­ції й те­хні­чно­го ста­ну по­кла­де­но на Держ­прод­спо­жив­слу­жбу. Та­кож за по­тре­би фа­хів­ці ві­дом­ства ма­ють пра­во зу­пи­ня­ти ма­ши­ни для пе­ре­вір­ки те­хні­чно­го ста­ну, скла­да­ти про­то­ко­ли про адмін­по­ру­ше­н­ня та пе­ре­ві­ря­ти на­яв­ність у тра­кто­ри­стів-ма­ши­ні­стів до­ку­мен­тів на пра­во ко­ри­сту­ва­н­ня й ке­ру­ва­н­ня ма­ши­на­ми.

Для ре­є­стра­ції тра­кто­ра чи ком­бай­на на під­ста­ві за­яви вла­сни­ка чи упов­но­ва­же­ної ним осо­би (фор­ма за­яви за­твер­дже­на на­ка­зом Мі­на­гро­по­лі­ти­ки №5042009) слід до­да­ти: до­ку­мен­ти, що під­твер­джу­ють пра­во вла­сно­сті або пра­во­мір­ність ви­ко­ри­ста­н­ня ма­ши­ни; до­ку­мент, що по­свід­чує осо­бу пред­став­ни­ка вла­сни­ка та йо­го пов­но­ва­же­н­ня (за по­тре­би); сві­до­цтво про ре­є­стра­цію ма­ши­ни з по­зна­чкою про її зня­т­тя з облі­ку по­пе­ре­днім вла­сни­ком (якщо ма­ши­на пе­ре­бу­ва­ла в екс­плу­а­та­ції та бу­ла за­ре­є­стро­ва­на ра­ні­ше); ми­тна де­кла­ра­ція на па­пе­ро­во­му но­сії або її ко­пія, за­свід­че­на в уста­нов­ле­но­му по­ряд­ку — для ма­шин, що вве­зе­ні на ми­тну те­ри­то­рію Укра­ї­ни та ре­є­стру­ю­ться впер­ше; ви­сно­вок спе­ці­а­лі­ста; сер­ти­фі­кат від­по­від­но­сті або сві­до­цтво про ви­зна­н­ня від­по­від­но­сті. Но­ві ма­ши­ни ре­є­стру­ють пі­сля огля­ду ін­спе­кто­ром. Мі­сце огля­ду вла­сник узго­джує з дер­жав­ним ін­спе­кто­ром.

Облік за стан­дар­том

Оскіль­ки в Україні для ве­де­н­ня облі­ку до­сту­пни­ми є дві кон­це­пту­аль­них осно­ви — на­ціо­наль­ні по­ло­же­н­ня (стан­дар­ти) бух­гал­тер­сько­го облі­ку (да­лі — П(С)БО) та між­на­ро­дні стан­дар­ти фі­нан­со­вої зві­тно­сті (да­лі — МСФЗ), за­ле­жно від обра­ної кон­кре­тним під­при­єм­ством кон­це­пту­аль­ної осно­ви облік об’єктів аграр­ної те­хні­ки ре­гла­мен­ту­є­ться від­по­від­но до П(С) БО 7 «Основ­ні за­со­би» або МСБО 16 «Основ­ні за­со­би». Ці стан­дар­ти ма­ють від­мін­но­сті у сво­їх нор­мах що­до облі­ку основ­них за­со­бів, то­му, ба­зу­ю­чись на нор­мах П(С) БО 7, окре­му ува­гу звер­та­ти­ме­мо на від­мін­но­сті в облі­ку аграр­ної те­хні­ки за МСФЗ 16.

Ви­хо­дя­чи з п. 5.2 П(С)БО 7 та п. 36 МСБО 16, аграр­на те­хні­ка за­ле­жно від її ви­ду й осо­бли­вос-

тей екс­плу­а­та­ції мо­же на­ле­жа­ти в облі­ку до та­ких груп основ­них за­со­бів: 1) транс­порт­ні за­со­би; 2) ма­ши­ни й обла­дна­н­ня. З по­зи­ції бух­гал­тер­сько­го облі­ку та­ка рі­зна кла­си­фі­ка­ція не впли­ває на подаль­ший облік об’єкта. З по­зи­ції опо­да­тку­ва­н­ня — це рі­зні гру­пи основ­них за­со­бів ви­хо­дя­чи з нор­ми пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни. Від­по­від­но до ці­єї нор­ми:

• для гру­пи 4 «ма­ши­ни та обла­дна­н­ня» вста­нов­ле­но мі­ні­маль­но допу­сти­мі з ме­тою опо­да­тку­ва­н­ня тер­мі­ни екс­плу­а­та­ції 5 ро­ків;

• для гру­пи 5 «транс­порт­ні за­со­би» — мі­ні­маль­ний тер­мін екс­плу­а­та­ції та­кож ста­но­вить 5 ро­ків.

За­ра­ху­ва­н­ня на ба­ланс

При­дба­ні об’єкти за­ра­хо­ву­ю­ться на ба­ланс під­при­єм­ства за пер­ві­сною вар­ті­стю, що ви­зна­є­ться в су­мі та­ких ви­трат:

• вар­тість при­дба­н­ня в по­ста­чаль­ни­ка (без ПДВ);

• ре­є­стра­цій­ні збо­ри, дер­жав­не ми­то та ана­ло­гі­чні пла­те­жі, що здій­сню­ю­ться у зв’яз­ку з при­дба­н­ням об’єкта;

• су­ми вві­зно­го ми­та й ін­ші ви­тра­ти, пов’яза­ні з ми­тним оформ­ле­н­ням, якщо об’єкт ім­пор­ту­є­ться;

• су­ми не­пря­мих по­да­тків у зв’яз­ку з при­дба­н­ням (ство­ре­н­ням) основ­них за­со­бів (якщо во­ни не від­шко­до­ву­ю­ться під­при­єм­ству): ПДВ, якщо 1) під­при­єм­ство не є пла­тни­ком ПДВ або 2) з ви­зна­че­них ст. 198 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни при­чин має на­ра­хо­ву­ва­ти по­да­тко­ві зо­бов’яза­н­ня на су­му ра­ні­ше ви­зна­но­го по­да­тко­во­го кре­ди­ту з ПД у ра­зі при­дба­н­ня об’єкта;

• ви­тра­ти на транс­пор­ту­ва­н­ня, стра­ху­ва­н­ня ри­зи­ків до­став­ки об’єкта;

• ви­тра­ти, пов’яза­ні з по­ча­тком екс­плу­а­та­ції (на­ла­шту­ва­н­ня, те­сту­ва­н­ня, уста­нов­ка — за­ле­жно від осо­бли­во­стей ви­ко­ри­ста­н­ня кон­кре­тно­го об’єкта сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки);

• ін­ші ви­тра­ти, без­по­се­ре­дньо пов’яза­ні з при­дба­н­ням.

Пер­ві­сна вар­тість без­опла­тно отри­ма­них основ­них за­со­бів до­рів­нює їх спра­ве­дли­вій вар­то­сті на да­ту отри­ма­н­ня з ура­ху­ва­н­ням ви­трат, пе­ре­лі­че­них ви­ще.

Оцін­ка об’єкта на ба­лан­сі

На від­мі­ну від П(С)БО 7 МСБО 16 мі­стить окре­мі па­ра­гра­фи що­до оцін­ки об’єкта основ­них за­со­бів пі­сля ви­зна­н­ня на ба­лан­сі (п. 29, 30 МСБО 16). Під­при­єм­ство для облі­ку аграр­ної те­хні­ки мо­же за­сто­со­ву­ва­ти в облі­ко­вій по­лі­ти­ці або мо­дель со­бі­вар­то­сті, або мо­дель пе­ре­оцін­ки. Суть цих ме­то­дів у та­ко­му:

• мо­дель со­бі­вар­то­сті пе­ред­ба­чає, що пі­сля ви­зна­н­ня акти­вом, об’єкт слід облі­ко­ву­ва­ти за йо­го со­бі­вар­ті­стю мі­нус будь-яка на­ко­пи­че­на амор­ти­за­ція та будь-які на­ко­пи­че­ні зби­тки від змен­ше­н­ня ко­ри­сно­сті;

• мо­дель пе­ре­оцін­ки, пе­ред­ба­чає, що пі­сля ви­зна­н­ня акти­вом, об’єкт (спра­ве­дли­ву вар­тість яко­го мо­жна прав­ди­во оці­ни­ти) слід облі­ко­ву­ва­ти за пе­ре­оці­не­ною су­мою, що є йо­го спра­ве­дли­вою вар­ті­стю на да­ту пе­ре­оцін­ки мі­нус бу­дья­ка подаль­ша на­ко­пи­че­на амор­ти­за­ція та подаль­ші на­ко­пи­че­ні зби­тки від змен­ше­н­ня ко­ри­сно­сті. Пе­ре­оцін­ки слід ро­би­ти ре­гу­ляр­но, аби ба­лан­со­ва вар­тість сут­тє­во не від­рі­зня­ла­ся від ті­єї, що бу­ла б ви­зна­че­на із за­сто­су­ва­н­ням спра­ве­дли­вої вар­то­сті на кі­нець зві­тно­го пе­рі­о­ду.

Хоч та­ка пря­ма нор­ма від­су­тня в П(С)БО, оби­два цих ме­то­ди є мо­жли­ви­ми для за­сто­су­ва­н­ня і у цій кон­це­пту­аль­ній осно­ві.

Амор­ти­за­ція

Від­по­від­но до п. 23 П(С)БО 7, амор­ти­за­ція на­ра­хо­ву­є­ться про­тя­гом стро­ку ко­ри­сно­го ви­ко­ри­ста­н­ня (екс­плу­а­та­ції) об’єкта, який уста­нов­лю­є­ться під­при­єм­ством са­мо­стій­но під час за­ра­ху­ва­н­ня.

Її на­ра­хо­ву­ють що­мі­ся­чно й від­обра­жа­ють в облі­ку в скла­ді ви­трат на остан­ній день мі­ся­ця на­ра­ху­ва­н­ня. За пра­ви­ла­ми П(С)БО 8 (за­ува­жу­є­мо, що тут во­ни від­рі­зня­ю­ться від норм МСБО 16), на­ра­ху­ва­н­ня амор­ти­за­ції по­чи­на­є­ться з мі­ся­ця, на­сту­пно­го за мі­ся­цем, у яко­му об’єкт став при­да­тним для ко­ри­сно­го ви­ко­ри­ста­н­ня, і при­пи­ня­є­ться з мі­ся­ця, на­сту­пно­го за мі­ся­цем ви­бу­т­тя об’єкта.

Від­по­від­но до п. 55 МСБО 16, амор­ти­за­ція основ­но­го за­со­бу по­чи­нає на­ра­хо­ву­ва­ти­ся, ко­ли він стає при­да­тним для ви­ко­ри­ста­н­ня, тоб­то ко­ли йо­го до­став­ле­но до мі­сця роз­та­шу­ва­н­ня та при­ве­де­но у стан, у яко­му він при­да­тний до екс­плу­а­та­ції в спо­сіб, ви­зна­че­ний управ­лін­ським пер­со­на­лом. При­пи­ня­ють же амор­ти­за­цію на одну з двох дат, яка від­бу­ва­є­ться ра­ні­ше: на да­ту, з якої об’єкт кла­си­фі­ку­ють як утри­му­ва­ний для про­да­жу, або на да­ту, з якої при­пи­ня­ють ви­зна­н­ня об’єкта.

МСБО 16 мі­стить та­ку нор­му, що від­су­тня в П(С)БО 7, яка іно­ді є ва­жли­вою й мо­же сут­тє­во впли­ну­ти на су­му амор­ти­за­ції, а от­же, — і на ви­тра­ти пе­рі­о­ду, у яко­му во­на на­ра­хо­ва­на: «Ко­жну ча­сти­ну об’єкта основ­них за­со­бів, со­бі­вар­тість якої є сут­тє­вою сто­сов­но за­галь­ної со­бі­вар­то­сті об’єкта, слід амор­ти­зу­ва­ти окре­мо. Суб’єкт го­спо­да­рю­ва­н­ня роз­по­ді­ляє су­му, пер­ві­сно ви­зна­ну що­до об’єкта основ­них за­со­бів, на йо­го сут­тє­ві ча­сти­ни і ко­жну ча­сти­ну амор­ти­зує окре­мо». На­при­клад, мо­же бу­ти до­ціль­ним окре­мо амор­ти­зу­ва­ти ка­бі­ну, ро­бо­чі де­та­лі, дви­гу­ни об’єкта аграр­ної те­хні­ки, бо фа­кти­чно во­ни зно­шу­ю­ться не­рів­но­мір­но.

Су­ма на­ра­хо­ва­ної амор­ти­за­ції є ви­тра­та­ми під­при­єм­ства і від­по­від­но до на­пря­му ви­ко­ри­ста­н­ня об’єкта мо­же на­ле­жа­ти до со­бі­вар­то­сті про­ду­кції, до за­галь­но­ви­ро­бни­чих ви­трат, ви­трат на збут то­що.

ВАЖЛИВО! Амор­ти­за­ція при­пи­ня­є­ться на пе­рі­од ре­кон­стру­кції, мо­дер­ні­за­ції, до­обла­дна­н­ня, кон­сер­ва­ції об’єкта. Якщо пла­тник по­да­тку на при­бу­ток на­ра­хо­ву­вав і вклю­чав у ви­тра­ти амор­ти­за­цію за пе­рі­о­ди ви­ве­де­н­ня об’єкта з екс­плу­а­та­ції, під час по­да­тко­вої пе­ре­вір­ки та­ка амор­ти­за­ція під­ля­га­ти­ме ви­лу­чен­ню з ви­трат із до­на­ра­ху­ва­н­ням по­да­тку на при­бу­ток.

На від­мі­ну від норм П(С)БО 7, згі­дно з МСФЗ, амор­ти­за­цію не при­пи­ня­ють, ко­ли актив не ви­ко­ри­сто­ву­ють або він ви­бу­ває з актив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня, до­ки не бу­де амор­ти­зо­ва­ний пов­ні­стю. Про­те, якщо ви­ко­ри­сто­ву­є­ться ви­ро­бни­чий ме­тод амор­ти­за­ції, за від­су­тно­сті ви­ро­бни­цтва амор­ти­за­цій­ні від­ра­ху­ва­н­ня мо­жуть до­рів­ню­ва­ти ну­лю.

Про­тя­гом стро­ку ви­ко­ри­ста­н­ня об’єкта йо­го тер­мін ко­ри­сно­го ви­ко­ри­ста­н­ня мо­же пе­ре­гля­да­ти­ся в ра­зі змі­ни очі­ку­ва­них еко­но­мі­чних ви­год від йо­го ви­ко­ри­ста­н­ня. Звер­та­є­мо ува­гу, що пе­ре­гляд стро­ку екс­плу­а­та­ції основ­но­го за­со­бу є еле­мен­том облі­ко­вих оці­нок, і, від­по­від­но, не є змі­ною еле­мен­та облі­ко­вої по­лі­ти­ки, то­му ця змі­на в облі­ку від­обра­жа­є­ться пер­спе­ктив­но. От­же, у цьо­му ра­зі амор­ти­за­ція на­ра­хо­ву­є­ться ви­хо­дя­чи з но­во­го стро­ку ко­ри­сно­го ви­ко­ри­ста­н­ня, по­чи­на­ю­чи з мі­ся­ця, на­сту­пно­го за мі­ся­цем змі­ни стро­ку ко­ри­сно­го ви­ко­ри­ста­н­ня.

На­га­ду­є­мо, що, від­по­від­но до п. 26 П(С)БО 7, амор­ти­за­ція основ­них за­со­бів (ра­зом з об’єкта­ми аграр­ної те­хні­ки) на­ра­хо­ву­є­ться із за­сто­су­ва­н­ням та­ких ме­то­дів: пря­мо­лі­ній­ний; змен­ше­н­ня за­ли­шко­вої вар­то­сті; при­швид­ше­но­го змен­ше­н­ня за­ли­шко­вої вар­то­сті; ку­му­ля­тив­но­го; ви­ро­бни­чо­го. Ме­тод амор­ти­за­ції під­при­єм­ство оби­рає са­мо­стій­но з ура­ху­ва­н­ням очі­ку­ва­но­го спосо­бу отри­ма­н­ня еко­но­мі­чних ви­год від йо­го ви­ко­ри­ста­н­ня й мо­же бу­ти змі­не­ний за та­ки­ми са­ми­ми пра­ви­ла­ми, що й строк ко­ри­сно­го ви­ко­ри­ста­н­ня об’єкта.

Ви­тра­ти на ре­монт

Облік ви­трат на ре­монт (по­лі­пше­н­ня) основ­них за­со­бів, від­по­від­но до п. 14, п. 15 П(С)БО 7, за­ле­жить від ви­ду ре­мон­ту: по­то­чний ре­монт (під­трим­ка об’єкта в ро­бо­чо­му ста­ні) чи ка­пі­таль­ний ре­монт (пов’яза­ний зі змі­ною те­хні­чних ха­ра­кте­ри­стик об’єкта, збіль­ше­н­ням май­бу­тніх еко­но­мі­чних ви­год від йо­го екс­плу­а­та­ції). Вид ре­мон­ту під­при­єм­ство ви­зна­чає са­мо­стій- но, ви­хо­дя­чи з йо­го ха­ра­кте­ру та впли­ву на об’єкт.

Згі­дно з п. 15 П(С)БО 7, ви­тра­ти, здій­сню­ва­ні для під­трим­ки об’єкта в ро­бо­чо­му ста­ні (те­хо­гляд, об­слу­го­ву­ва­н­ня, по­то­чний ре­монт), за­ра­хо­ву­ють до скла­ду ви­трат пе­рі­о­ду, у яко­му та­кий ре­монт здій­сне­но. Во­ни не впли­ва­ють на вар­тість са­мо­го об’єкта.

Від­по­від­но до П(С)БО 16, ви­тра­ти на по­то­чний ре­монт і те­хні­чне об­слу­го­ву­ва­н­ня за­ле­жно від ха­ра­кте­ру ви­ко­ри­ста­н­ня ре­мон­то­ва­но­го об’єкта мо­жуть бу­ти за­ра­хо­ва­ні до та­ких ви­трат:

• со­бі­вар­тість про­ду­кції (ра­ху­нок 23);

• за­галь­но­ви­ро­бни­чі ви­тра­ти (ра­ху­нок 91);

• ви­тра­ти на збут (ра­ху­нок 93); • ін­ші опе­ра­цій­ні ви­тра­ти (ра­ху­нок 94).

Ви­тра­ти на ка­пі­таль­ний ре­монт об’єктів аграр­ної те­хні­ки збіль­шу­ють їх пер­ві­сну вар­тість (під­ля­га­ють ка­пі­та­лі­за­ції) та від­обра­жа­ю­ться у скла­ді ви­трат у ча­сти­ні подаль­шої амор­ти­за­ції об’єкта.

Ви­бу­т­тя те­хні­ки

Об’єкт ви­лу­ча­є­ться з акти­вів (спи­су­є­ться з ба­лан­су) в ра­зі йо­го ви­бу­т­тя вна­слі­док про­да­жу, без­опла­тної пе­ре­да­чі або не­від­по­від­но­сті кри­те­рі­ям ви­зна­н­ня акти­вом.

У ра­зі спи­са­н­ня об’єкта аграр­ної те­хні­ки з ба­лан­су че­рез не­мо­жли­вість йо­го подаль­шої екс­плу­а­та­ції в облі­ку від­обра­жа­ю­ться:

• ви­тра­ти у ви­гля­ді за­ли­шко­вої вар­то­сті об’єкта, ви­трат на йо­го лі­кві­да­цію (де­мон­таж, ути­лі­за­ція);

• до­хо­ди у ви­гля­ді спра­ве­дли­вої вар­то­сті де­та­лей і зап­ча­стин, отри­ма­них під час де­мон­та­жу та при­да­тних для подаль­шо­го ви­ко­ри­ста­н­ня.

Облік ви­бу­т­тя основ­но­го за­со­бу вна­слі­док про­да­жу ре­гла­мен­ту­є­ться окре­мим стан­дар­том — П(С)БО 27 «Не­о­бо­ро­тні акти­ви, утри­му­ва­ні для про­да­жу, та при­пи­не­на ді­яль­ність». Згі­дно з цим стан­дар­том, на мо­мент ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня про про­даж об’єкта аграр­ної те­хні­ки за умо­ви, що він у по­то­чно­му ста­ні го­то­вий для про­да­жу та ри­нок для йо­го про­да­жу є актив­ним, цей об’єкт ре­кла­си­фі­ку­є­ться в облі­ку і з цьо­го мо­мен­ту від­обра­жа­є­ться як то­вар (су­бра­ху­нок 286 «Не­о­бо­ро­тні акти­ви, при­зна­че­ні для про­да­жу та гру­пи ви­бу­т­тя», бух­гал­тер­ський за­пис Дт 286 — Кт 104 (105)). Та­кож одно­ча­сно спи­су­є­ться су­ма на­ко­пи­че­ної амор­ти­за­ції (бух­гал­тер­ський за­пис Дт 132 — Кт 104 (105)).

Ва­жли­вим ню­ан­сом фор­му­ва­н­ня фі­нан­со­во­го ре­зуль­та­ту за бу­дья­ко­го спосо­бу ви­бу­т­тя є те, що, згі­дно з п. 34 П(С)БО 7, фі­нан­со­вий ре­зуль­тат від ви­бу­т­тя об’єктів основ­них за­со­бів ви­зна­ча­ють, ви­ра­хо­ву­ю­чи з до­хо­ду від ви­бу­т­тя основ­них за­со­бів їх за­ли­шко­ву вар­тість, не­пря­мі по­да­тки й ви­тра­ти, пов’яза­ні з ви­бу­т­тям основ­них за­со­бів.

Облік ви­ко­ри­ста­н­ня паль­но­го

Вар­тість спи­са­них па­лив­но-ма­стиль­них ма­те­рі­а­лів, що бу­ли ви­ко­ри­ста­ні сіль­гос­пте­хні­кою, впли­ває на фі­нан­со­вий ре­зуль­тат пе­рі­о­ду. Цей скла­дник ви­трат тра­ди­цій­но є пре­дме­том осо­бли­вої за­ці­кав­ле­но­сті ор­га­нів кон­тро­лю на по­да­тко­вих пе­ре­вір­ках.

Ка­те­ри­на ПРОСКУРА, д-р екон. на­ук, про­фе­сор, сер­ти­фі­ко­ва­ний ау­ди­тор, су­до­вий екс­перт

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.