«Ан­ти­рей­дер­ський» зе­мель­ний за­кон на­бу­де чин­но­сті 2019 ро­ку

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

За­кон Укра­ї­ни на­бу­де чин­но­сті з 1 січня 2019 ро­ку.

За­ко­ном Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня ко­ле­ктив­ної вла­сно­сті на зем­лю, удо­ско­на­ле­н­ня пра­вил зем­ле­ко­ри­сту­ва­н­ня у ма­си­вах зе­мель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня, за­по­бі­га­н­ня рей­дер­ству та сти­му­лю­ва­н­ня зро­ше­н­ня в Україні», як по­ві­до­ми­ли фа­хів­ці ALEXANDROV&PARTNERS, пе­ред­ба­че­но та­кі змі­ни: 1) орен­да­рі зе­мель­них ді­ля­нок сіль­госп­при­зна­че­н­ня в ме­жах ма­си­ву на пе­рі­од дії до­го­во­ру орен­ди мо­жуть укла­да­ти до­го­во­ри су­б­орен­ди без зго­ди орен­до­дав­ця, але від­по­від­аль­ним пе­ред ним за ви­ко­на­н­ня до­го­во­ру орен­ди за­ли­ша­є­ться орен­дар; 2) зе­мель­ні ді­лян­ки під прое­кт­ни­ми по­льо­ви­ми до­ро­га­ми пе­ре­да­ю­ться в орен­ду зем­ле­ко­ри­сту­ва­чу, який ви­ко­ри­сто­вує 75% за­галь­ної пло­щі ма­си­ву. Якщо та­ко­го не­має, то ді­лян­ки пе­ре­да­ва­ти­муть в орен­ду тим, хто ви­ко­ри­сто­вує не мен­ше як 25% ма­си­ву; 3) кщо до зе­мель­ної ді­лян­ки не­має до­сту­пу з краю ма­си­ву, осо­ба, якій на­ле­жить пра­во ко­ри­сту­ва­н­ня істо­тною ча­сти­ною ма­си­ву зе­мель сіль­госп­при­зна­че­н­ня, зо­бов’яза­на за­без­пе­чи­ти зем­ле­ко­ри­сту­ва­чу пра­во про­хо­ду, про­їзду до та­кої зе­мель­ної ді­лян­ки на умо­вах без­опла­тно­го зе­мель­но­го сер­ві­ту­ту; 4) ко­му­наль­ною вла­сні­стю те­ри­то­рі­аль­них гро­мад сіл, се­лищ, міст ви­зна­но зем­лі ко­ле­ктив­ної вла­сно­сті лі­кві­до­ва­них ко­ле­ктив­них сіль­госп­під­при­ємств; 5) уста­нов­ле­но обов’яз­ко­вість від­шко­ду­ва­н­ня ви­трат на зро­ше­н­ня ма­си­ву зе­мель сіль­госп­при­зна­че­н­ня зем­ле­ко­ри­сту­ва­чу, яко­му на­ле­жать на пра­ві вла­сно­сті або пе­ре­да­ні йо­му в ко­ри­сту­ва­н­ня (орен­да, су­б­орен­да, ем­фі­тев­зис) не мен­ше як 75% пло­щі зе­мель­них ді­ля­нок, роз­та­шо­ва­них у ма­си­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.