Пов­не роз­ча­ру­ва­н­ня?

Агра­рії роз­по­ві­ли, чо­му не до­ві­ря­ють сер­ві­сним слу­жбам і до ко­го звер­та­ю­ться за по­слу­га­ми з ре­мон­ту те­хні­ки

AgroMarket - - ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ - Пі­дго­ту­ва­ла Ла­ри­са РАЙТАРОВСЬКА

Якось один із фа­хів­ців ком­па­нії, яка про­дає сіль­гос­пте­хні­ку й на­дає сер­ві­сні по­слу­ги, зі­знав­ся, що з фер­ме­ра­ми бу­ду­ва­ти дов­го­три­ва­лі від­но­си­ни на­ба­га­то скла­дні­ше, ніж із дру­жи­ною. Мов­ляв, го­спо­да­рі ста­ли ви­ба­гли­ві­ши­ми що­до агро­те­хні­ки. Від­так, аби за­во­ю­ва­ти їхню до­ві­ру, ма­ло про­да­ти кіль­ка но­вих куль­ти­ва­то­рів чи сі­ва­лок зна­но­го брен­ду — тре­ба ще й бу­ти го­то­вим опе­ра­тив­но за­без­пе­чи­ти на­ле­жний сер­віс. Про вла­сний клі­єнт­ський до­свід ком­па­нії за­зви­чай роз­по­від­а­ють ви­бір­ко­во. Тож ми по­ці­ка­ви­ли­ся вра­же­н­ня­ми «з ін­шо­го бо­ку ба­ри­кад» і роз­пи­та­ли в агра­рі­їв про їхні ку­пі­вель­ні прі­о­ри­те­ти й сер­ві­сні ко­лі­зії.

«Про­дав­ців ба­га­то, а тих, хто мо­же за­без­пе­чи­ти ще й на­ле­жний сер­віс — ні»

Сер­гій ЗОЗУЛЯ, го­ло­ва ФГ «Зозуля»

— Ще кіль­ка ро­ків то­му мо­жна бу­ло про­да­ти фер­ме­ру тра­кто­ра й за­бу­ти про ньо­го. Сьо­го­дні та­ке не прой­де, бо вже всі зро­зумі­ли, що про­дав­ців ба­га­то, а тих, хто зда­тний за­без­пе­чи­ти ще й на­ле­жний сер­віс, — ні. Як на ме­не, кра­ще пе­ре­пла­ти­ти 3–5% при по­ку­пці, але отри­ма­ти га­ран­тії що­до май­бу­тньо­го об­слу­го­ву­ва­н­ня при­дба­ної те­хні­ки.

Ро­зу­мі­н­ня цьо­го при­йшло не від­ра­зу, спо­ча­тку на­бив чи­ма­ло гуль. При­га­дую, як із мо­го но­во­го ком­бай­на, щой­но він про­йшов по по­лю кіль­ка со­тень ме­трів, бу­кваль­но ви­ле­ті­ло під­ба­ра­ба­н­ня. З’ясу­ва­ло­ся, що йо­го… не­пра­виль­но за­крі­пи­ли, за­мі­ню­ю­чи ба­ра­бан, ко­ли пе­ре­хо­ди­ли зі збо­ру зер­но­вих куль­тур на ку­ку­ру­дзу. Чо­му? Бо пра­ців­ник із сер­ві­сної слу­жби не вмів цьо­го ро­би­ти. Ком­па­нія, зві­сно, все по­ла­го­ди­ла, по­мі­ня­ла нам де­таль без­ко­штов­но, але не­при­єм­ний осад ли­шив­ся. Бу­ли й ін­ші ви­пад­ки. Якось нам про­да­ли не­які­сне паль­не, і в один мо­мент під час збо­ру вро­жаю зу­пи­ни­ла­ся вся те­хні­ка. Тра­ктор Claas вза­га­лі за­кли­ни­ло, тож аби йо­го за­глу­ши­ти, до­ве­ло­ся пе­ре­рі­за­ти па­лив­ний шланг. Сер­ві­сни­ки дов­го шу­ка­ли при­чи­ну, але те­хні­ка за­пра­цю­ва­ла ли­ше то­ді, ко­ли пов­ні­стю за­мі­ни­ли паль­не. Во­но, як по­ка­за­ли ре­зуль­та­ти ана­лі­зу, бу­ло не­при­да­тне за всі­ма 14 по­ка­зни­ка­ми.

Та­кі си­ту­а­ції за­гро­жу­ють ко­ло­саль­ни­ми втра­та­ми че­рез про­сто­ю­ва­н­ня те­хні­ки. Тож ми зму­ше­ні бу­ли шу­ка­ти ком­па­нію, яка бу­ла б на зв’яз­ку і вдень, і вно­чі… Дя­ку­ва­ти, ось уже кіль­ка ро­ків у ме­не не­має про­блем з об­слу­го­ву­ва­н­ням те­хні­ки: сер­віс мо­же на­віть че­рез те­ле­фон тра­ктор за­пу­сти­ти. Якщо не вда­є­ться розв’яза­ти про­бле­му ди­стан­цій­но, фа­хів­ці «Агро­те­хсо­ю­зу» опе­ра­тив­но при­їжджа­ють (за­зви­чай уже із зап­ча­сти­на­ми), роз­гор­та­ють по­ту­жну май­стер­ню на ко­ле­сах пря­мо в по­лі, те­сту­ю­чи й ре­мон­ту­ю­чи те­хні­ку. За те­ле­фон­ні кон­суль­та­ції ми ні­чо­го не пла­ти­мо, а от за ви­їзд ура­хо­ву­є­ться до­ро­га й ро­бо­та, яку опла­чу­є­мо по­го­дин­но. За­га­лом, як на ме­не, в нас уже є низ­ка ком­па­ній, що пра­гнуть за­без­пе­чи­ти сво­їм клі­єн­там які­сне об­слу­го­ву­ва­н­ня.

«На­віть по га­ран­тії нам не зда­тні бу­ли на­да­ти які­сне об­слу­го­ву­ва­н­ня»

Ана­то­лій КОВТУНЕНКО, го­ло­ва ФГ «Зла­го­да-10»

— В Україні, на мій по­гляд, до­сить про­бле­ма­ти­чно зна­йти тих, ко­трі б на­да­ва­ли які­сний сер­віс. У ме­не — пов­не роз­ча­ру­ва­н­ня пі­сля до­сві­ду спів­пра­ці з дво­ма ком­па­ні­я­ми. На­ше го­спо­дар­ство роз­ви­ва­ло­ся по­сту­по­во, із за­лу­че­н­ням кре­ди­тних ко­штів. Тож по­ку­пка но­вої ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чної те­хні­ки бу­ла сер­йо­зним кро­ком, до яко­го ми дов­го го­ту­ва­ли­ся: на­ко­пи­чу­ва­ли ре­сур­си, від­пра­цьо­ву­ва­ли те­хно­ло­гію ґрун­то­об­ро­бі­тку то­що. На­при­клад, сі­вал­ку я ви­би­рав три ро­ки, а ко­ли ви­зна­чив­ся з мо­де­л­лю та ви­ро­бни­ком, то перш ніж ку­пи­ти, по­бу­вав у кіль­кох го­спо­дар­ствах у п’яти обла­стях, щоб по­ди­ви­ти­ся, як во­на пра­цює в рі­зних умо­вах, на рі­зних ґрун­тах. То­рік, щоб за­кри­ти всі те­хно­ло­гі­чні опе­ра­ції, ми при­дба­ли ком­байн, тра­ктор, жа­тку, сі­вал­ки для зер­но­вих і про­са­пних, усе — ві­до­мих сві­то­вих ви­ро­бни­ків. Зда­ва­ло­ся, що при­найм­ні пер­ший рік, ма­ю­чи га­ран­то­ва­ний сер­віс, не ма­ти­ме­мо про­блем у ра­зі по­лом­ки. На пра­кти­ці ви­яви­ло­ся ін­ше: на­віть по га­ран­тії нам не зда­тні бу­ли за­без­пе­чи­ти які­сне об­слу­го­ву­ва­н­ня, то­му до­ве­ло­ся ку­пу­ва­ти но­вий ре­ду­ктор за 150 тис. гри­вень. Ча­сто в Україні не­мо­жли­во зна­йти зап­ча­сти­ни до те­хні­ки, їх до­во­ди­ться за­мов­ля­ти з-за кор­до­ну і че­ка­ти, бу­ває, і по пів­ро­ку.

У обох ком­па­ні­ях, що про­да­ли нам те­хні­ку, я зі­ткнув­ся з ду­же не­про­фе­сій­ною ро­бо­тою: про­дав­ці роз­по­від­а­ли про яко­сті й мо­жли­во­сті те­хні­ки, яких на­справ­ді в неї не­має, до сер­ві­сни­ків не до­дзво­ни­шся, а роз­ра­хо­ву­ва­ти на на­да­н­ня по­слу­ги вза­га­лі не вар­то, бо ли­ше втра­тиш час і гро­ші. Ка­жуть, що на­ма­га­ю­ться на­ла­го­ди­ти сер­віс, але в них по­га­но це ви­хо­дить. Як з’ясу­ва­ло­ся, пра­ців­ни­ки на­шо­го го­спо­дар­ства кра­ще роз­би­ра­ю­ться в те­хні­ці, ніж сер­ві­сни­ки, хо­ча ра­ні­ше на ній не пра­цю­ва­ли. Схо­же, на­да­лі роз­ра­хо­ву­ва­ти­ме­мо ли­ше на вла­сні си­ли, а якщо не змо­же­мо обі­йти­ся без сто­рон­ньої до­по­мо­ги, то пе­ред­усім зва­жа­ти­ме­мо на ре­ко­мен­да­ції ко­лег.

«Ін­же­нер у го­спо­дар­стві ча­сом більш ква­лі­фі­ко­ва­ний, ніж пред­став­ник сер­ві­сної слу­жби»

Сер­гій КОСЮК, ди­ре­ктор СТОВ «Пер­ше трав­ня»

— Як на ме­не, змі­ни у се­гмен­ті на­да­н­ня сер­ві­сних по­слуг від­бу­ва­ю­ться не на кра­ще. Остан­ні­ми ро­ка­ми спо­сте­рі­га­є­ться тен­ден­ція до го­стро­го бра­ку ква­лі­фі­ко­ва­них ін­же­не­рів із до­сві­дом ро­бо­ти з те­хні­кою. Де­я­кі ком­па­нії на­ма­га­ю­ться швид­ко мо­но­по­лі­зу­ва­ти ри­нок, а всі по­тре­би в на­дан­ні сер­ві­сних по­слуг за­кри­ти не­ве­ли­кою кіль­кі­стю ін­же­не­рів. Утім, по­трі­бно збіль­шу­ва­ти кіль­кість ква­лі­фі­ко­ва­них сер­ві­сни­ків про­пор­цій­но до про­да­ної те­хні­ки. Кра­щі ком­па­нії, ро­зу­мі­ю­чи це, на­ма­га­ю­ться пе­ре­ма­ни­ти хо­ро­ших сер­ві­сни­ків, мо­ти­ву­ють сво­їх пра­ців­ни­ків. Оскіль­ки про­фе­сіо­на­лів не ви­ста­чає, ва­кан­сії ча­сто за­кри­ва­ють но­ва­чка­ми без до­сві­ду. Тож ча­сто ін­же­нер у го­спо­дар­стві на­ба­га­то більш ква­лі­фі­ко­ва­ний і зда­тний швид­ше ді­а­гно­сту­ва­ти при­чи­ну по­лом­ки, ніж пред­став­ник сер­ві­сної слу­жби. У мо­їй пра­кти­ці був випадок, ко­ли на­віть пра­ців­ни­ки до­сить ві­до­мої в Україні ком­па­нії кіль­ка мі­ся­ців не мо­гли за­мі­ни­ти зап­ча­сти­ни в на­шій те­хні­ці, що бу­ла на га­ран­тії. При­швид­ши­ли про­цес тіль­ки пі­сля на­шо­го звер­не­н­ня до ке­рів­ни­цтва ком­па­нії.

Що­прав­да, я був при­єм­но зди­во­ва­ний ви­со­кою які­стю ро­бо­ти ком­па­нії «Агро­кон­ти­нент», яка нам уста­нов­лю­ва­ла си­сте­му мо­ні­то­рин­гу вро­жай­но­сті. Це мо­ло­ді ін­же­не­ри, ко­трі бу­ли за­ці­кав­ле­ні у ре­зуль­та­ті, ду­же мо­ти­во­ва­ні, на­ці­ле­ні на три­ва­лі сто­сун­ки. Якщо у нас ста­ю­ться по­лом­ки те­хні­ки, ми звер­та­є­мо­ся до ком­па­нії «Ланд­тех», фа­хів­ці якої швид­ко до­став­ля­ють по­трі­бні зап­ча­сти­ни. Ми при­дба­ли в них ґрун­то­об­ро­бну те­хні­ку та за­ван­та­жу­вач і за­до­во­ле­ні об­слу­го­ву­ва­н­ням. Не ви­ни­ка­ло жо­дних про­блем і з ін­ши­ми ком­па­ні­я­ми — «Ері­дон-Тех», Агро­ін­ду­стрі­аль­на ком­па­нія, «Укр­фар­мінг».

«З ро­ка­ми ми сфор­му­ва­ли для се­бе пе­ре­лік ви­ро­бни­ків, яким до­ві­ря­є­мо»

Ми­ко­ла ТРЕМБОВЕЦЬКИЙ, го­лов­ний ін­же­нер «Сі­гнет Хол­динг»

— За­ку­пів­ля сіль­гос­пте­хні­ки в нас від­бу­ва­є­ться пі­сля прийня­т­тя ком­про­мі­сно­го рі­ше­н­ня між агро­но­мом, ін­же­не­ром і про­дав­цем. За­га­лом ура­хо­ву­є­ться низ­ка па­ра­ме­трів ма­ши­ни й сту­пінь до­ві­ри до її ви­ро­бни­ка, а та­кож ха­ра­кте­ри­сти­ка угідь і пла­ни ком­па­нії. Ми зва­жа­є­мо на те­хно­ло­гі­чність і якість упо­до­ба­ної мо­де­лі, ре­мон­то­при­да­тність і на­яв­ність за­па­сних ча­стин в Україні, до­сту­пність і рі­вень сер­ві­су ди­ле­рів.

З ро­ка­ми ми сфор­му­ва­ли для се­бе пе­ре­лік ком­па­ній­ви­ро­бни­ків, яким до­ві­ря­є­мо. У Case ку­пу­є­мо тра­кто­ри 125–600 к. с., са­мо­хі­дні об­при­ску­ва­чі, зер­но­зби­раль­ні ком­бай­ни, ріп­пе­ри та пе­ре­д­по­сів­ні куль­ти­ва­то­ри; у Kinze — про­са­пні сі­вал­ки; у Vдderstad — про­са­пні й зер­но­ві сі­вал­ки; у KUHN — кор­мо­за­го­ті­вель­ну те­хні­ку; у Krone— тю­ко­пре­си, а в JCB — те­ле­ско­пі­чні й фрон­таль­ні на­ван­та­жу­ва­чі. З укра­їн­сько­го — у «За­во­ду Ко­бза­рен­ка» бе­ре­мо обла­дна­н­ня для па­ку­ва­н­ня та роз­па­ку­ва­н­ня зер­на в по­лі­ети­ле­но­ві ру­ка­ви, бун­ке­ри-пе­ре­ван­та­жу­ва­чі зер­на, при­чі­пні міс­тко­сті, а в «Бо­гу­слав­ської сіль­гос­пте­хні­ки» ку­пу­є­мо при­чі­пні об­при­ску­ва­чі та си­сте­ми для вне­се­н­ня рід­ких до­брив. Як по­ка­зує пра­кти­ка, ди­ле­ри цих ви­ро­бни­ків від­по­від­аль­но став­ля­ться до клі­єн­тів. Для нас які­сний сер­віс за­без­пе­чу­ють ком­па­нії «Тай­тон Ма­ши­не­рі Укра­ї­на» — те­хні­ка Case, «Ва­дер­стад Укра­ї­на» — зер­но­ві, про­са­пні сі­вал­ки Vдderstad. І жо­дно­го ра­зу ми не сти­ка­ли­ся з не­які­сним сер­ві­сом. Що­прав­да, йо­го рі­вень у ди­ле­рів ві­тчи­зня­ної те­хні­ки тро­хи ниж­чий…

Чи­ма­ло ре­мон­тних ро­біт ми ви­ко­ну­є­мо вла­сни­ми си­ла­ми. Для цьо­го у хол­дин­гу ство­ре­на ре­мон­тна ба­за, а на­ші май­стер­ні уком­пле­кто­ва­ні то­ка­ря­ми, фре­зе­ру­валь­ни­ка­ми, зва­рю­валь­ни­ка­ми й ін­шим те­хні­чним пер­со­на­лом, які ма­ють не­об­хі­дне обла­дна­н­ня та ін­стру­мен­ти. Мо­біль­ні ін­же­не­ри й ме­ха­ні­ки за­без­пе­чу­ють ці­ло­до­бо­вий сер­віс те­хні­ки в по­лях. 2–3% втру­чань і ре­мон­тів (мо­ва про са­мо­хі­дну те­хні­ку) під час ви­ко­на­н­ня се­зон­них ро­біт за­кри­ва­ють сер­ві­сні ін­же­не­ри ди­ле­рів. До них ми звер­та­є­мо­ся, ко­ли ста­ю­ться скла­дні по­лом­ки або ко­ли для ви­ко­на­н­ня пла­но­во­го ТО по­трі­бна ви­со­ка ква­лі­фі­ка­ція ін­же­не­ра-ви­ко­нав­ця ро­біт і спе­ці­аль­не ди­лер­ське про­грам­не за­без­пе­че­н­ня. Та­кож на­ші ди­ле­ри на­да­ють га­ран­тій­не об­слу­го­ву­ва­н­ня но­вої та ка­пі­таль­но від­ре­мон­то­ва­ної ни­ми те­хні­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.