КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

МОРАТОРІЙ ЗНО­ВУ В СУДІ.

У ве­ре­сні на­ро­дні де­пу­та­ти по­втор­но по­да­ли звер­не­н­ня до Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду Укра­ї­ни що­до ска­су­ва­н­ня мо­ра­то­рію на про­даж зе­мель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня.

ПРА­ВА ОРЕН­ДИ ДЕРЖЗЕМЛІ ПО­ЧА­ЛИ ПРОДАВАТИ ОНЛАЙН.

Держ­під­при­єм­ство СЕТАМ Мін’юсту та Держ­слу­жба з пи­тань гео­де­зії, кар­то­гра­фії та ка­да­стру під­пи­са­ли До­го­вір про за­без­пе­че­н­ня фун­кціо­ну­ва­н­ня си­сте­ми еле­ктрон­них зе­мель­них тор­гів у рам­ках від­по­від­но­го пі­ло­тно­го про­е­кту.

БІ­ЗНЕС УПРОВАДЖУЄ НАССР.

На по­ча­ток 2018 ро­ку, за да­ни­ми за­сту­пни­ка мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни з пи­тань єв­ро­ін­те­гра­ції Оль­ги Тро­фім­це­вої, 426 укра­їн­ських під­при­ємств уже впро­ва­ди­ли си­сте­му НАССР, ще 143 пе­ре­бу­ва­ли на ста­дії роз­роб­ки та впро­ва­дже­н­ня.

РИ­НОК ЦУКРУ ДЕРЕГУЛЮЮТЬ.

Від­по­від­ний за­кон ухва­ле­но пар­ла­мен­том. Тим ча­сом у 2017/18 МР бу­ло екс­пор­то­ва­но 560 тис. тонн цукру, що на 27% мен­ше, ніж по­пе­ре­дньо­го се­зо­ну. Основ­ні по­став­ки зро­бле­но на рин­ки Азії й Афри­ки, зокре­ма Лі­вії, Ту­реч­чи­ни.

МВС РЕЄСТРУВАТИМЕ СІЛЬГОСПТЕХНІКУ.

Но­ву по­слу­гу, як по­ві­до­мив на­чаль­ник Го­лов­но­го сер­ві­сно­го цен­тру МВС Вла­ди­слав Кри­клій, за­про­ва­дять до кін­ця 2018 ро­ку. Ни­ні по­ста­ви­ти на облік сільгосптехніку мо­жна в обла­сних управ­лі­н­нях Держ­спо­жив­слу­жби.

«УКРЗАЛІЗНИЦЯ» ПЛАНУЄ ЗБІЛЬ­ШИ­ТИ ТАРИФИ НА ВСІ ВИ­ДИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ.

До­ку­мен­ти на під­ви­ще­н­ня ван­та­жних та­ри­фів ще не по­да­ва­ли, ли­ше на їх уні­фі­ка­цію за кла­са­ми ван­та­жів, за­зна­чив ди­ре­ктор з еко­но­мі­ки й фі­нан­сів Ан­дрій Ря­зан­цев.

ДНОПОГЛИБЛЮВАЛЬНІ РО­БО­ТИ В ЧОРНОМОРСЬКУ ВИПЕРЕДЖАЮТЬ ПЛАН.

Ви­ко­на­но вже май­же чверть за­галь­но­го об­ся­гу ро­біт, пе­ред­ба­че­них про­е­ктом АМПУ у цьо­му мор­сько­му пор­ту.

ЧЕ­РЕЗ АФРИКАНСЬКУ ЧУМУ НААН ВТРА­ТИ­ЛА ВСІ СВОЇ ЧО­ТИ­РИ СВИНОГОСПОДАРСТВА.

Се­ред них і єди­не під­при­єм­ство в Укра­ї­ні, що спе­ці­а­лі­зу­ва­ло­ся на роз­ве­ден­ні по­ро­ди сви­ней мир­го­род­ська чор­но­ря­ба. В го­спо­дар­стві бу­ло зо­се­ре­дже­но 100% ге­не­ти­чно­го по­тен­ці­а­лу по­ро­ди (6 лі­ній кну­рів, 12 ро­дин сви­но­ма­ток).

ЩЕ ОДИН КРОК У БОРОТЬБІ З РЕЙДЕРСТВОМ.

Мі­ні­стер­ство юсти­ції на те­хні­чно­му рів­ні за­про­ва­ди­ло ме­ха­нізм, який не до­зво­ляє ре­є­стра­то­ру вчи­ню­ва­ти ре­є­стра­цій­ні дії за ме­жа­ми сво­єї обла­сті й та­ким чи­ном по­ру­шу­ва­ти за­кон.

У «МРІЇ» НО­ВИЙ ВЛАСНИК.

Mriya Farming PLC (Ве­ли­ка Бри­та­нія) і SALIC UK Ltd (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company, Ве­ли­ка Бри­та­нія) ого­ло­си­ли про під­пи­са­н­ня до­го­во­ру ку­пів­лі-про­да­жу сіль­сько­го­спо­дар­ських акти­вів гру­пи «Мрія» ра­зом з усі­ма об’єкта­ми ін­фра­стру­кту­ри, те­хні­чним пар­ком, а та­кож ком­па­ні­я­ми, що ма­ють право орен­ди зе­мель­но­го бан­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.