НАЙНЕСПОДІВАНІШІ ЗМІ­НИ ЩО­ДО ДИВІДЕНДІВ І ФІ­НАН­СО­ВОЇ ДО­ПО­МО­ГИ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ко­е­фі­ці­єнт ін­де­кса­ції для нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки Ан­дрі­а­на МАРТИНІВ, юрист

Усі агро­під­при­єм­ства, на яких аку­му­льо­ва­но зе­мель­ний банк, на­ма­га­ю­ться «на дві­сті від­со­тків» ви­ко­ну­ва­ти на­віть не­за­кон­ні ви­мо­ги ДФС, аби мі­ні­мі­зу­ва­ти ри­зи­ки штра­фів і «зле­тів» з єди­но­го по­да­тку 4-ї гру­пи. В пе­ре­лі­ку най­роз­по­всю­дже­ні­ших аб­со­лю­тно не­за­кон­них ви­мог, зокре­ма, та­кі: за­сто­су­ва­н­ня ко­е­фі­ці­єн­та рен­тних змін 1,756 до ви­зна­че­н­ня су­ми орен­дної пла­ти і, від­по­від­но, ба­зи для опо­да­тку­ва­н­ня ПДФО та вій­сько­вим збо­ром, а та­кож ко­е­фі­ці­єнт ін­де­кса­ції для нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки, що пря­мо впли­ває на спла­чу­ва­ні агра­рі­я­ми су­ми єди­но­го по­да­тку, спла­чу­ють агра­рії.

То чи за­сто­со­ву­ва­ти ко­е­фі­ці­єнт

1,756 для ви­зна­че­н­ня орен­дної пла­ти та ПДФО й вій­сько­во­го збо­ру?

Вер­хов­ний Суд Укра­ї­ни під­три­мав пла­тни­ків по­да­тків і ви­знав не­за­кон­ни­ми до­на­ра­ху­ва­н­ня ДФС з ПДФО та вій­сько­во­го збо­ру у зв’яз­ку з не­за­сто­су­ва­н­ням агра­рі­я­ми ко­е­фі­ці­єн­та рен­тних змін 1,756 для збіль­ше­н­ня су­ми орен­дної пла­ти (Рі­ше­н­ня Вер­хов­но­го Су­ду Укра­ї­ни від 27.07.2018, справа №821/1316/17, адмі­ні­стра­тив­не про­ва­дже­н­ня №К/9901/45974/18).

Згі­дно з п.1 Ме­то­ди­ки нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки зе­мель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня та на­се­ле­них пун­ктів, за­твер­дже­ної по­ста­но­вою КМУ від 23.03.1995 №213 (да­лі — Ме­то­ди­ка №213) ко­е­фі­ці­єнт 1,756 за­сто­со­ву­є­ться тіль­ки до дер­жав­ної та ко­му­наль­ної власності.

А з 1 бе­ре­зня 2017 ро­ку для зе­мель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня діє но­ва Ме­то­ди­ка нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки зе­мель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня, за­твер­дже­на по­ста­но­вою КМУ від 16.11.2016 №831, яка вза­га­лі не пе­ред­ба­чає за­сто­су­ва­н­ня ко­е­фі­ці­єн­та 1,756. Не­зва­жа­ю­чи на та­ку юри­ди­чну ви­зна­че­ність і від­су­тність будь-якої мо­жли­во­сті іна­кше ін­тер­пре­ту­ва­ти по­ло­же­н­ня Ме­то­ди­ки, ре­ві­зо­ри не від­сту­па­ють, а на­ра­хо­ву­ють су­ми ПДФО та вій­сько­во­го збо­ру у зв’яз­ку з не­за­сто­су­ва­н­ням 1,756 до зе­мель при­ва­тної фор­ми власності. Під час оскар­же­н­ня та­ких рі­шень ідуть на по­сту­пку на рів­ні ДФС — ска­со­ву­ють до­на­ра­ху­ва­н­ня за 2017 рік, адже ко­е­фі­ці­єнт 1,756 цьо­го­річ уза­га­лі не пе­ред­ба­че­но для зе­мель будь-якої фор­ми власності.

Зга­да­не ви­ще рі­ше­н­ня Вер­хов­но­го Су­ду ста­не до­да­тко­вим ва­же­лем для бі­зне­су у ви­рі­шен­ні спра­ви в су­до­во­му по­ряд­ку. Втім, займе до­во­лі й ча­су та фі­нан­сів.

має за­сто­со­ву­ва­ти­ся той, що пе­ред­ба­че­но в По­да­тко­во­му ко­де­ксі Укра­ї­ни в пе­ре­хі­дних по­ло­же­н­нях (п. 8 під­роз­діл 6), тоб­то в зна­чен­ні 100%, а не в зна­чен­ні 112,4% за 2016 рік, як це ви­зна­чає у сво­їх ли­стах ДФС (лист від 10.01.2017 №11.103/2-17). Тоб­то по­зи­ція ДФС у 2017 ро­ці до нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки одно­го ге­кта­ра сіль­сько­го­спо­дар­ських угідь за­сто­су­ва­н­ня ко­е­фі­ці­єн­та 1,124 — є не­за­кон­ною. До та­ко­го ви­снов­ку ді­йшов Ки­їв­ський апе­ля­цій­ний адмі­ні­стра­тив­ний суд у по­ста­но­ві від 11.06.2018 справа №825/573/18. Об­ґрун­ту­ва­н­ня су­ду бу­ло до­во­лі оче­ви­дним, «ли­сти ДФС, Мін­фі­ну не є нор­ма­тив­но-пра­во­ви­ми акта­ми, а ма­ють ли­ше роз’ясню­валь­ний та ін­фор­ма­цій­ний ха­ра­ктер». А ось чо­му «да­ни­ну» ро­ка­ми зби­ра­ють у та­кий від­вер­то не­за­кон­ний спо­сіб — ще те за­пи­та­н­ня, від­по­відь на яке ма­ють шу­ка­ти зов­сім ін­ші слу­жби…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.