ЯК ПЕРЕВІРЯТИМУТЬ ХАРЧОВУ БЕЗ­ПЕ­КУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ І ДО ЧО­ГО ГОТУВАТИСЯ ВИ­РО­БНИ­КАМ

Роз­бу­до­ва но­вої ри­зик-орі­єн­то­ва­ної си­сте­ми офі­цій­но­го кон­тро­лю за до­три­ма­н­ням ви­мог укра­їн­сько­го хар­чо­во­го за­ко­но­дав­ства має бу­ти ви­гі­дна всім уча­сни­кам про­це­су

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Пе­рі­од так зва­но­го мо­ра­то­рію на пе­ре­вір­ки опе­ра­то­рів рин­ку хар­чо­вих про­ду­ктів — у ми­ну­ло­му. Так зва­но­го, бо сьо­го­дні важ­ко зі сто­від­со­тко­вою впев­не­ні­стю ствер­джу­ва­ти про те, чи бу­ли юри­ди­чно ко­ре­ктни­ми йо­го під­ста­ви. Не­хай там як, мораторій фа­кти­чно існу­вав. А то­му де­я­кі не­сум­лін­ні опе­ра­то­ри рин­ку, по­ру­шу­ю­чи аспе­кти хар­чо­во­го за­ко­но­дав­ства, ма­ли пе­ре­ва­гу над ти­ми, хто до­три­му­вав­ся ви­мог. Як на­слі­док — на рин­ку по­біль­ша­ло отру­єнь не­без­пе­чни­ми хар­чо­ви­ми про­ду­кта­ми.

Сьо­го­дні ми роз­бу­до­ву­є­мо но­ву ри­зик-орі­єн­то­ва­ну си­сте­му офі­цій­но­го кон­тро­лю за ви­ко­на­н­ням ви­мог укра­їн­сько­го хар­чо­во­го за­ко­но­дав­ства. Ця си­сте­ма ґрун­ту­є­ться на прин­ци­пах і під­хо­дах, що ді­ють у кра­ї­нах Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. Основ­ним прин­ци­пом є те, що опе­ра­тор рин­ку від­по­від­ає за без­пе­ку хар­чо­вих про­ду­ктів, які він ви­ро­щує, ви­ро­бляє, транс­пор­тує чи про­дає — тоб­то ко­жен опе­ра­тор на сво­їй ста­дії по­во­дже­н­ня з про­ду­ктом. Зви­чай­но, що для цьо­го по­трі­бні зна­н­ня не ли­ше те­хно­ло­гії, а й не­без­пе­чних фа­кто­рів, рі­зних мо­жли­вих не­га­тив­них впли­вів на про­дукт. Утім, за­ко­но­дав­ство вка­зує ли­ше ме­ту — ЩО по­трі­бно за­без­пе­чи­ти, але не вка­зує спо­сіб. Про спо­сіб по­ви­нен по­дба­ти сам опе­ра­тор рин­ку, обрав­ши на­йопти­маль­ні­ший для йо­го умов і за­сто­су­вав­ши не­об­хі­дні зна­н­ня. І це спра­ве­дли­во, бо за­ко­но­дав­ство не по­вин­не обме­жу­ва­ти ви­ро­бни­ка у цьо­му ви­бо­рі. Да­лі, якщо вве­сти бу­дья­кі зі спосо­бів ре­а­лі­за­ції ви­мог у за­ко­но­дав­ство, то ду­же швид­ко зав­дя­ки на­у­ко­во-те­хні­чно­му про­гре­су цей спо­сіб мо­же ста­ти за­ста­рі­лим й обме­жу­ва­ти­ме ви­ро­бни­ка. По­ді­бна си­ту­а­ція бу­ла в нас із по­пе­ре­дні­ми са­ні­тар­ни­ми нор­ма­ми. За цих умов ва­жли­во, щоб пред­став­ни­ки ком­пе­тен­тно­го ор­га­ну й дер­жав­ні ін­спе­кто­ри ро­зумі­ли свою роль у про­це­сі офі­цій­но­го кон­тро­лю — пе­ре­ві­ря­ти, чи до­ста­тні за­хо­ди за­про­ва­див ви­ро­бник для ви­пу­ску без­пе­чних хар­чо­вих про­ду­ктів. Ро­би­ти­муть во­ни це трьо­ма спосо­ба­ми:

• дер­жав­ний мо­ні­то­ринг;

• ін­спе­кту­ва­н­ня;

• ау­дит про­це­дур, за­сно­ва

них на прин­ци­пах НАССР. Дер­жав­ний мо­ні­то­ринг й ін­спе­кту­ва­н­ня про­во­ди­ти­му­ться без по­пе­ре­дже­н­ня. Про ау­дит по­пе­ре­джа­ти­муть ли­ше за три ро­бо­чих дні — аби кра­ще ор­га­ні­зу­ва­ти про­цес: за­без­пе­чи­ти при­су­тність від­по­від­аль­них пра­ців­ни­ків, на­яв­ність від­по­від­ної до­ку­мен­та­ції, ро­бо­ту ви­ро­бни­цтва.

Опе­ра­тор рин­ку зна­ти­ме ли­ше скіль­ки ра­зів йо­го пла­но­во перевірятимуть про­тя­гом ро­ку, але да­та при­хо­ду ін­спе­кто­ра бу­де йо­му не­ві­до­ма.

З бо­ку ви­ро­бни­ків ни­ні ча­сто мо­жна по­чу­ти за­сте­ре­же­н­ня: чи змо­же дер­жав­ний ін­спе­ктор об’єктив­но оці­ни­ти си­ту­а­цію, якщо в за­ко­но­дав­стві не вка­за­но шля­хи йо­го ви­ко­на­н­ня? чи не злов­жи­ва­ти­ме слу­жбо­вим ста­но­ви­щем? чи не пе­ре­тво­ри­ться офі­цій­ний кон­троль на сва­ві­л­ля ін­спе­кто­рів? яки­ми до­ку­мен­та­ми «при­кри­ти­ся» під час пе­ре­ві­рок?

Спро­бу­є­мо роз­ві­я­ти по­бо­ю­ва­н­ня, адже в но­во­му хар­чо­во­му за­ко­но­дав­стві пе­ред­ба­че­но ба­га­то стри­му­валь­них фа­кто­рів.

Ви­би­ра­ю­чи спо­сіб ви­ко­на­н­ня ви­мог за­ко­но­дав­ства (впро­ва­джу­ю­чи про­це­ду­ри), ви­ро­бник по­ви­нен ма­ти від­по­від­ні зна­н­ня, ло­гі­чно об­ґрун­ту­ва­ти свої рі­ше­н­ня й пе­ре­ві­ри­ти їх ефе­ктив­ність. Якщо та­кий під­хід за­сто­со­ва­но, то під час пе­ре­вір­ки бу­де лег­ко на­да­ти до­ка­зи ви­ко­на­н­ня ви­мог. З ін­шо­го бо­ку, за­ко­но­дав­ство пе­ред­ба­чає ква­лі­фі­ка­цій­ні ви­мо­ги до дер­жав­них ін­спе­кто­рів. Іду­чи на пе­ре­вір­ку, ін­спе­ктор по­ви­нен ще й ро­зу­мі­ти те­хно­ло­гію під­при­єм­ства, яке пе­ре­ві­ряє.

Ще одним фа­кто­ром, по­кли­ка­ним за­без­пе­чи­ти одна­ко­вий під­хід до всіх опе­ра­то­рів рин­ку, є за­сто­су­ва­н­ня ви­чер­пних пе­ре­лі­ків за­пи­тань під час пе­ре­ві­рок — актів пе­ре­ві­рок. Ко­жне за­пи­та­н­ня цих актів мі­стить по­си­ла­н­ня на ви­мо­ги За­ко­ну Укра­ї­ни «Про основ­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до без­пе­чно­сті та яко­сті хар­чо­вих про­ду­ктів» та/ або на­ка­зу Мі­на­гро­по­лі­ти­ки від 01.10.2012 №590 «Про за­твер­дже­н­ня Ви­мог що­до роз­роб­ки, впро­ва­дже­н­ня та за­сто­су­ва­н­ня по­стій­но ді­ю­чих про­це­дур, за­сно­ва­них на прин­ци­пах Си­сте­ми управ­лі­н­ня без­пе­чні­стю хар­чо­вих про­ду­ктів (НАССР)» №771. Це озна­чає, що ін­ших ви­мог під час ау­ди­ту дер­жав­ний ін­спе­ктор ви­су­ва­ти не мо­же.

Ва­жли­вою де­та­л­лю актів пе­ре­ві­рок є ви­мо­га до дер­жав­но­го ін­спе­кто­ра чі­тко об­ґрун­ту­ва­ти ко­жну не­від­по­від­ність. Тоб­то у всіх до­ку­мен­тах бу­де мі­сти­ти­ся гра­фа «Де­таль­ний опис», у якій ін­спе­ктор по­ви­нен чі­тко вка­за­ти суть не­від­по­від­но­сті, опи­са­ти си­ту­а­цію, до­ку­мен­ти чи ре­зуль­та­ти роз­мо­ви з пра­ців­ни­ка­ми під­при­єм­ства, які да­ють під­ста­ви за­фі­ксу­ва­ти не­від­по­від­ність. Щоб пе­ре­вір­ки бу­ли зро­зумі­лі­ши­ми для опе­ра­то­рів рин­ку, їм тре­ба де­таль­но озна­йо­ми­ти­ся із ци­ми нор­ма­тив­ни­ми до­ку­мен­та­ми.

Опе­ра­то­рам рин­ку слід за­пам’ята­ти, що, від­по­від­но до ст. 65 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­ний кон­троль за до­три­ма­н­ням за­ко­но­дав­ства про хар­чо­ві про­ду­кти, кор­ми, по­бі­чні про­ду­кти тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, здоров’я та бла­го­по­луч­чя тва­рин» №2042, існує пе­ре­лік не­від­по­від­но­стей, за які не пе­ред­ба­че­но жо­дних сан­кцій, якщо їх вчи­не­но впер­ше про­тя­гом трьох ро­ків. Тоб­то за­кон дає право на по­мил­ку, якщо це не ство­рює за­гро­зу здоров’ю спо­жи­ва­ча. Ду­же ва­жли­во, щоб ви­ро­бник вча­сно лі­кві­ду­вав не ли­ше не­від­по­від­ність, а й ви­явив і усу­нув при­чи­ну не­від­по­від­но­сті (ко­ре­гу­валь­ні дії), щоб не допу­сти­ти по­втор­ної по­яви та мо­жли­вих сан­кцій. Це по­ло­же­н­ня за­ко­ну є сут­тє­вою під­трим­кою для ви­ро­бни­ків.

До­сить обе­ре­жне став­ле­н­ня спо­сте­рі­га­є­ться у ви­ро­бни­ків до нор­ми за­ко­ну про пе­ре­вір­ки без по­пе­ре­дже­н­ня. Так, це на пер­ших по­рах мо­же бу­ти не­зви­чним. Однак, якщо бу­ти спра­ве­дли­вим, чи бу­ли об’єктив­ни­ми пе­ре­вір­ки, які про­во­ди­ли з по­пе­ре­дже­н­ням не мен­ше ніж за 10 днів (а фа­кти­чно й ра­ні­ше), ко­ли опе­ра­тор рин­ку за­зда­ле­гідь знав да­ту про­ве­де­н­ня ін­спе­кції, міг під­го­ту­ва­ти до­ку­мен­ти, спла­ну­ва­ти ви­ро­бни­цтво так, щоб по­ка­за­ти ли­ше кра­щі сто­ро­ни? Чи з по­гля­ду нас як спо­жи­ва­чів та­кі ме­то­ди пе­ре­ві­рок да­ва­ли уяв­ле­н­ня дер­жав­но­му ін­спе­кто­ру про ре­аль­ний стан ре­чей на ви­ро­бни­цтві? Від­по­відь одно­зна­чна: ні. Та­ка си­ту­а­ція не за­до­воль­ня­ла жо­дну зі сто­рін. Ін­спе­ктор не мав уяви про ді­яль­ність під­при­єм­ства у шта­тно­му ре­жи­мі, спо­жи­ва­чі ма­ли зна­чні шан­си отри­ма­ти не­від­по­від­ну про­ду­кцію, а сум­лін­ні ви­ро­бни­ки по­тер­па­ли від не­до­бро­со­ві­сної кон­ку­рен­ції.

Но­ве хар­чо­ве за­ко­но­дав­ство зо­бов’язує опе­ра­то­рів рин­ку за­про­ва­ди­ти по­стій­ні про­це­ду­ри. А пе­ре­ві­ри­ти їх за­сто­су­ва­н­ня на пра­кти­ці ко­жно­го дня мо­жна ли­ше пе­ре­вір­ка­ми без по­пе­ре­дже­н­ня.

Ще один ва­жли­вий ню­анс — під час за­хо­дів дер­жав­но­го кон­тро­лю прі­о­ри­те­тним є пе­ре­вір­ка здій­сне­н­ня про­це­сів, а не ве­де­н­ня до­ку­мен­та­ції. Нав­ча­ю­чи дер­жав­них ін­спе­кто­рів, ми по­стій­но на­го­ло­шу­є­мо на цьо­му. Від­по­від­ним чи­ном роз­ро­бле­но акти пе­ре­ві­рок. Тоб­то об­ґрун­то­ву­ва­н­ня не­від­по­від­но­сті ли­ше від­су­тні­стю до­ку­мен­та­ції не є до­ста­тнім для дер­жав­но­го ін­спе­кто­ра. Він по­ви­нен пе­ре­ко­на­ти­ся, чи є умо­ви для ви­ко­на­н­ня про­це­сів, чи пер­со­нал має по­трі­бні зна­н­ня, пе­ре­ві­ри­ти, чи існу­ють ін­ші, ніж до­ку­мен­та­ція, до­ка­зи. Опе­ра­тор рин­ку на свій роз­суд бу­дує си­сте­му вну­трі­шньої до­ку­мен­та­ції. Та­ка опція осо­бли­во ва­жли­ва для ма­лих під­при­ємств, де не­ма змо­ги ве­сти ве­ли­кий об­сяг до­ку­мен­та­ції.

Для за­про­ва­дже­н­ня єв­ро­пей­сько­го, ри­зик-орі­єн­то­ва­но­го під­хо­ду до про­ве­де­н­ня за­хо­дів офі­цій­но­го кон­тро­лю опе­ра­то­рів рин­ку хар­чо­вих про­ду­ктів роз­ро­бле­но про­ект по­ста­но­ви Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни «Про за­твер­дже­н­ня кри­те­рі­їв, за яки­ми оці­ню­є­ться сту­пінь ри­зи­ку від здій­сне­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті у сфе­рах без­пе­чно­сті та окре­мих по­ка­зни­ків яко­сті хар­чо­вих про­ду­ктів, ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни та по­ряд­ку ви­зна­че­н­ня пе­рі­о­ди­чно­сті здій­сне­н­ня пла­но­вих за­хо­дів дер­жав­но­го кон­тро­лю по­ту­жно­стей».

За­ле­жно від ді­яль­но­сті й про­ду­кції, яку ви­ро­бля­ють, об­ся­гів рин­ків збу­ту та мі­ри ви­ко­на­н­ня ви­мог за­ко­но­дав­ства під­при­єм­ства по­ді­ля­ють на ка­те­го­рії за­ле­жно від сту­пе­ня ри­зи­ку. Під­при­єм­ства на­ле­жать до пев­ної ка­те­го­рії ри­зи­ку на під­ста­ві ана­лі­зу. Про­е­ктом по­ста­но­ви Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів ви­зна­ча­ю­ться кри­те­рії оці­ню­ва­н­ня під­при­ємств:

Ри­зи­ки, пов’яза­ні з хар­чо­ви­ми про­ду­кта­ми. Оскіль­ки про­ду­кти за сво­єю при­ро­дою ма­ють рі­зну схиль­ність до за­бру­дне­н­ня не­без­пе­чни­ми фа­кто­ра­ми, то під­при­єм­ства, що ви­го­тов­ля­ють го­то­ву до спо­жи­ва­н­ня про­ду­кцію, зав­жди ма­ти­муть най­ви­щий сту­пінь ри­зи­ку за цим кри­те­рі­єм. На­при­клад, стра­ви, які ви­го­тов­ля­ють у за­кла­дах гро­мад­сько­го хар­чу­ва­н­ня, ста­нов­лять біль­ший ри­зик, ніж про­ду­кція пер­вин­но­го ви­ро­бни­цтва. Та­кож слід бра­ти до ува­ги та­кі па­ра­ме­три, як об­ся­ги ви­ро­бни­цтва та спо­сіб дистри­бу­ції про­ду­кції. Чим біль­ше про­ду­кції ви­го­тов­ле­но, на­при­клад, про­тя­гом дня, тим біль­ше лю­дей під за­гро­зою у ра­зі не­від­по­від­но­сті, й мас­шта­бні­ші за­хо­ди по­трі­бно вжи­ти для від­кли­ка­н­ня чи ви­лу­че­н­ня не­без­пе­чно­го про­ду­кту.

Ри­зи­ки, що з’яв­ля­ю­ться в ре­зуль­та­ті ви­ко­ри­ста­н­ня чи по­во­дже­н­ня з про­ду­кта­ми та те­хно­ло­гі­чни­ми про­це­са­ми. Чим скла­дні­ші про­це­си пе­ре­роб­ки, чим біль­ший вплив на про­дукт, тим біль­ший ри­зик по­яви не­від­по­від­но­сті. Й справ­ді, за ви­ро­бни­цтва, на­при­клад, ки­сло­мо­ло­чної про­ду­кції по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти ба­га­то не­без­пе­чних фа­кто­рів, на­при­клад, ан­ти­біо­ти­ки, пе­сти­ци­ди, со­лі важ­ких ме­та­лів у си­ро­ви­ні, мо­жли­вий не­га­тив­ний вплив ма­те­рі­а­лів, із яких ви­го­тов­ле­но па­ку­валь­ні ма­те­рі­а­ли, за­бру­дне­н­ня че­рез не­на­ле­жне при­би­ра­н­ня та те­хні­чний стан обла­дна­н­ня то­що. То­ді як транс­порт­ній ком­па­нії до­ста­тньо кон­тро­лю­ва­ти тем­пе­ра­ту­ру транс­пор­ту­ва­н­ня та справ­ність і чи­сто­ту транс­порт­но­го за­со­бу.

Ефе­ктив­ність про­це­дур, що за­сто­со­вує під­при­єм­ство для до­три­ма­н­ня за­ко­но­дав­ства про хар­чо­ві про­ду­кти. Най­кра­щою ха­ра­кте­ри­сти­кою ефе­ктив­но­сті си­сте­ми є за­по­бі­га­н­ня по­па­дан­ню не­від­по­від­ної за­ко­но­дав­ству про­ду­кції на ри­нок. До­ся­гне­н­ня ці­єї ме­ти має дві скла­до­ві. Пер­ша — це по­бу­до­ва про­ду­ма­ної си­сте­ми НАССР, яка охо­плює всі про­ду­кти та про­це­си, а дру­га — за­про­ва­дже­н­ня про­це­дур, які під­ви­щу­ють її ефе­ктив­ність — ко­ре­гу­валь­ні за­хо­ди, про­сте­жу­ва­ність, про­це­ду­ри ви­лу­че­н­ня та від­кли­ка­н­ня про­ду­кції. Тут та­кож вра­хо­ву­ють ре­зуль­та­ти дер­жав­но­го мо­ні­то­рин­гу про­тя­гом остан­ніх двох ро­ків: якщо ви­яв­ле­но від­хи­ле­н­ня, то це озна­чає, що си­сте­ма НАССР не спра­цю­ва­ла.

Ре­зуль­та­ти по­пе­ре­дніх пе­ре­ві­рок під­при­єм­ства що­до ви­ко­на­н­ня ви­мог за­ко­но­дав­ства про­тя­гом остан­ніх двох ка­лен­дар­них ро­ків. Спра­ве­дли­вим є те, що під­при­єм­ства, на яких не ви­яв­ле­но жо­дних по­ру­шень, чи по­ру­ше­н­ня є не­зна­чни­ми, бу­дуть пла­но­во пе­ре­ві­ря­ти­ся рід­ше. Це най­ва­жли­ві­ший і най­сут­тє­ві­ший кри­те­рій, який до­зво­ляє під­при­єм­ству пе­ре­мі­сти­ти­ся на одну-дві ка­те­го­рії і та­ким чи­ном змен­ши­ти кіль­кість пе­ре­ві­рок про­тя­гом ро­ку.

Роз­бу­до­ва но­вої ри­зик-орі­єн­то­ва­ної си­сте­ми офі­цій­но­го кон­тро­лю бу­де ви­гі­дна всім уча­сни­кам про­це­су. На­сам­пе­ред спо­жи­ва­чі отри­ма­ють без­пе­чну й на­ле­жно мар­ко­ва­ну про­ду­кцію, яку ви­го­тов­ле­но за умов кон­тро­лю всіх ета­пів ви­ро­бни­цтва. Ри­зик-орі­єн­то­ва­ний під­хід озна­чає спря­му­ва­н­ня за­хо­дів кон­тро­лю в пер­шу чер­гу на під­при­єм­ства, які ста­нов­лять ви­со­кий ри­зик, а са­ме ті, що ма­ють про­бле­ми з ви­ко­на­н­ням ви­мог хар­чо­во­го за­ко­но­дав­ства. Це до­зво­лить ра­ціо­наль­но роз­по­ді­ля­ти бю­дже­тні ко­шти. Опе­ра­то­ри рин­ку ма­ти­муть ва­го­мий сти­мул для ви­ко­на­н­ня ви­мог хар­чо­во­го за­ко­но­дав­ства й по­збу­ду­ться не­до­бро­со­ві­сної кон­ку­рен­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.