Про­гноз уро­жаю зер­но­вих 2018 ро­ку збіль­ше­но до 63,1 млн тонн

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Мі­на­гро­по­лі­ти­ки ко­ри­гує по­пе­ре­дню оцін­ку вро­жаю 2018/19 МР (60 млн тонн +) у бік збіль­ше­н­ня й очі­кує ви­ро­бни­цтво зер­но­вих на рів­ні 63,1 млн тонн, що на 1,1 млн тонн біль­ше, ніж у по­пе­ре­дньо­му МР. Зро­ста­н­ня за­без­пе­чить гру­па пі­зніх зер­но­вих. Про це по­ві­до­мив пер­ший за­сту­пник Мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни Ма­ксим Мар­ти­нюк. За йо­го сло­ва­ми, по­при да­ле­кі від опти­маль­них по­го­дні умо­ви спів­від­но­ше­н­ня про­до­воль­ча пше­ни­ця:фу­раж ста­но­вить 60:40.

Про­гноз екс­пор­ту зер­но­вих по­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку та­кож збіль­ше­но — до 42 млн тонн. На­га­да­є­мо, для збе­рі­га­н­ня ба­лан­су спо­жи­ва­н­ня та екс­пор­ту укра­їн­сько­го зер­на Мі­на­гро­по­лі­ти­ки ра­зом з уча­сни­ка­ми зер­но­во­го рин­ку під­пи­са­ли Ме­мо­ран­дум про вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня на 2018/19 МР (укла­да­є­ться з 2011 ро­ку), згі­дно з яким об­сяг про­гно­зо­ва­но­го екс­пор­ту пше­ни­ці про­до­воль­чих кла­сів уста­нов­ле­но на рів­ні 8 млн тонн і до 8 млн тонн фу­ра­жу. По­тре­ба вну­трі­шньо­го рин­ку в про­до­воль­чій пше­ни­ці ста­но­вить 4,5 млн тонн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.