Уряд про­по­нує збіль­ши­ти під­трим­ку агра­рі­їв

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ - Оле­ксій ЯНКОВИЙ, ана­лі­тик фі­нан­со­во­го рин­ку

Чі­тко до­три­му­ю­чись уста­нов­ле­но­го гра­фі­ка, до пар­ла­мен­ту на­ді­йшов уря­до­вий про­ект держ­бю­дже­ту на 2019 рік, який цьо­го ра­зу ма­ти­ме на­зву «Бю­джет роз­бу­до­ви кра­ї­ни».

За­галь­ну під­трим­ку АПК за­пла­но­ва­но збіль­ши­ти до 6,9 млрд гри­вень — з 6,36 млн гри­вень, пе­ред­ба­че­них у держ­ко­што­ри­сі на цей рік. Утім, ефект від зро­ста­н­ня но­мі­наль­но­го об­ся­гу до­та­цій на 8,5% сут­тє­во роз­ми­ває за­пла­но­ва­на на на­сту­пний рік ін­фля­ція (на рів­ні 7,4%). За не­га­тив­но­го сце­на­рію роз­ви­тку еко­но­мі­ки зро­ста­н­ня цін мо­же ся­гну­ти й 12,4%, що не­се ри­зик сут­тє­во­го змен­ше­н­ня сти­му­лю­валь­но­го впли­ву дер­жа­ви.

«Ми за­без­пе­чу­є­мо 1,38 млрд гри­вень на ком­пен­са­цію 25% вар­то­сті укра­їн­ської сіль­гос­пте­хні­ки. Те, що зро­бле­но в Укра­ї­ні, під­три­мує дер­жа­ва. Ми за­ли­ша­є­мо про­гра­му під­трим­ки укра­їн­сько­го фер­мер­ства — 1 млрд гри­вень, до­та­ції на ве­ли­ку ро­га­ту ху­до­бу — 4 млрд гри­вень. Са­ди і ви­но­гра­дни­ки ми по­ча­ли ком­пен­су­ва­ти 80% ко­штів по­сад­ко­вих ма­те­рі­а­лів для укра­їн­ських са­дів — 400 млн гри­вень», — по- яснив де­та­лі прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман, пре­зен­ту­ю­чи ко­што­ри­сні на­пра­цю­ва­н­ня.

За­твер­див уряд й офі­цій­ні очі­ку­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва про­ду­кції сіль­сько­го го­спо­дар­ства на­сту­пно­го ро­ку. Зокре­ма, збір зер­но­вих про­гно­зу­ють від 61 млн до 62,3 млн тонн, олій­них — від 17,84 млн до 19,37 млн тонн, а ви­ро­щу­ва­н­ня ху­до­би та пти­ці в жи­вій ва­зі — від 3,264 млн до 3,504 млн тонн.

Зро­ста­н­ня екс­пор­ту то­ва­рів і по­слуг за під­ра­хун­ка­ми Ка­бмі­ну у 2019–2021 рр. ста­но­ви­ти­ме в се­ре­дньо­му 8,7% що­рі­чно (у 2019 ро­ці — 8,3%). Очі­ку­ва­н­ня де­що під­ви­щи­ли про­ти ра­ні­ше зро­бле­них про­гно­зів (5,7% в се­ре­дньо­му за рік у 2018–2020 рр.) че­рез по­кра­ще­н­ня зов­ні­шньо­еко­но­мі­чної кон’юн­кту­ри.

Однак на­віть за та­кої ди­на­мі­ки ек­спорт то­ва­рів і по­слуг за під­сум­ком 2021 ро­ку не до­ся­гне сво­го до­кри­зо­во­го рів­ня й ста­но­ви­ти­ме 94,8% рів­ня 2013 ро­ку.

По­при пев­ну ко­ре­кцію сві­то­ві ці­ни на зер­но­ві ли­ша­ю­ться на ви­со­ко­му рів­ні. За да­ни­ми НБУ, ці­ни на пше­ни­цю на по­ча­тку сер­пня до­ся­гли но­вих пі­ко­вих зна­чень че­рез по­гір­ше­н­ня очі- ку­вань що­до вро­жаю. Вна­слі­док по­су­хи по­то­чно­го ро­ку від­був­ся злам п’яти­рі­чно­го трен­ду зро­ста­н­ня сві­то­во­го вро­жаю пше­ни­ці, а пе­ре­хі­дні її за­ли­шки в основ­них кра­ї­нах-екс­пор­те­рах до­ся­гли мі­ні­маль­но­го рів­ня з 2007/08 МР.

За екс­пер­тни­ми оцін­ка­ми, до кін­ця 2018/19 МР в основ­них во­сьми кра­ї­нах — екс­пор­те­рів за­ли­ши­ться 20% сві­то­вих за­па­сів пше­ни­ці, що є до­во­лі низь­ким рів­нем для за­до­во­ле­н­ня по­пи­ту.

Ра­зом із тим кон­ку­рен­то­зда­тність укра­їн­ських то­ва­рів на зов­ні­шніх рин­ках стри­му­ва­ла низ­ка чин­ни­ків. Зокре­ма, як у но­мі­наль­но­му, так і ре­аль­но­му ви­мі­рах (з ура­ху­ва­н­ням ін­фля­ції) обмін­ний курс грив­ні цьо­го ро­ку сут­тє­во по­си­лив­ся що­до ко­ши­ка ва­лют основ­них тор­го­вель­них пар­тне­рів. Це ро­би­ло до­рож­чи­ми укра­їн­ські то­ва­ри для зов­ні­шніх спо­жи­ва­чів й упо­віль­ню­ва­ло зро­ста­н­ня вну­трі­шніх цін на то­ва­ри зав­дя­ки роз­ши­рен­ню ім­пор­ту.

Но­мі­наль­ний і ре­аль­ний обмін­ні кур­си грив­ні Дже­ре­ло: НБУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.