ДФС пе­ре­ві­ряє ра­хун­ки ма­лих під­при­єм­ців

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Дер­жав­на фі­скаль­на слу­жба Укра­ї­ни (ДФС) отри­ма­ла до­ступ до ін­фор­ма­ції про бан­ків­ські ра­хун­ки ма­лих під­при­єм­ців, за­ре­є­стро­ва­них на спро­ще­ній си­сте­мі опо­да­тку­ва­н­ня (ФОП). Про це по­ві­до­мив ви­ко­ну­вач обов’яз­ків за­сту­пни­ка го­ло­ви ДФС Єв­ген Бам­би­зов. Він за­ува­жив, що по­да­тків­ці по­ча­ли пе­ре­вір­ку з ме­тою ви­яв­ле­н­ня фі­ктив­них ФОП, які ство­ри­ли для ухи­ле­н­ня від спла­ти по­да­тків. «Із май­же двох міль­йо­нів са­мо­зайня­тих осіб бан­ків­ські ра­хун­ки, від­кри­ті для здій­сне­н­ня під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті, ма­ють тіль­ки 964 ти­ся­чі ФОП», — за­ува­жив по­са­до­вець. Він до­дав, що ДФС отри­ма­ла пер­ші да­ні від бан­ків­ських уста­нов та їх обро­бляє. За по­пе­ре­дні­ми да­ни­ми, ли­ше тре­ти­на ра­хун­ків ма­лих під­при­ємств від­кри­ті для ве­де­н­ня під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті. На­га­да­є­мо, в Укра­ї­ні по­ча­ли ді­я­ти но­ві бю­дже­тні ра­хун­ки для спла­ти по­да­тків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.