HR по­трі­бні ін­но­ва­ції

AgroMarket - - ТЕНДЕНЦІЇ -

Про­це­си при­швид­шу­ю­ться так стрім­ко, що акту­аль­ним і су­ча­сним «на вчо­ра» вже ні­ко­го не зди­ву­єш сьо­го­дні. Ще кіль­ка ро­ків то­му ве­де­н­ня ка­дро­вих справ за до­по­мо­гою 1С й ін­ших та­ких про­грам бу­ло справ­ді но­вин­кою. Ни­ні ж це — на­су­щна по­тре­ба, бо до­во­ди­ться опе­ра­тив­но кон­со­лі­ду­ва­ти чи­ма­ло да­них що­до пер­со­на­лу та ба­га­тьох ін­ших ва­жли­вих аспе­ктів. На­то­мість про­це­си ще біль­ше при­швид­шу­ю­ться. Тож на ча­сі ав­то­ма­ти­за­ція ре­кру­тин­гу, ана­лі­ти­ка, по­тре­би кор­по­ра­тив­ної куль­ту­ри, на­вча­н­ня.

Зро­зумі­ло, що з по­зи­ції си­стем­но­сті в ор­га­ні­за­ції ро­бо­ти пер­со­на­лу ве­ли­ка ком­па­нія зав­жди пра­цює кра­ще, ніж ма­ла. Втім, удо­ско­на­ле­н­ня бі­зне­с­про­це­сів і на­вча­н­ня пер­со­на­лу — це той ви­клик, що по­стає пра­кти­чно пе­ред ко­жним агро­під­при­єм­ством не­за­ле­жно від йо­го роз­мі­ру та кіль­ко­сті пра­ців­ни­ків.

AgroGeneration актив­но ін­ве­стує в но­ві­тні те­хно­ло­гії й ін­те­ле­кту­аль­ний ка­пі­тал. Се­ред ін­но­ва­цій, які ни­ні роз­ви­ває у сво­їх го­спо­дар­ствах ком­па­нія, — си­сте­ма LeanSixSigma (LSS), суть якої у дбай­ли­во­му ви­ро­бни­цтві, змен­шен­ні втрат, удо­ско­на­лен­ні аграр­них те­хно­ло­гій і по­лі­пшен­ні яко­сті ви­ро­бни­цтва. То­рік ком­па­нія ске­ру­ва­ла на на­вча­н­ня за ці­єю си­сте­мою сво­їх про­від­них фа­хів­ців рі­зно­го про­фі­лю. Охо­пле­но бу­ло всіх — від ви­ро­бни­цтва, об­слу­го­ву­ва­н­ня, ло­гі­сти­ки до про­да­жів го­то­вої про­ду­кції на ек­спорт. У ре­зуль­та­ті сфор­му­ва­ли­ся муль­ти­фун­кціо­наль­ні ко­ман­ди, що роз­ро­би­ли й за­пу­сти­ли 50 про­е­ктів з удо­ско­на­ле­н­ня бі­знес-про­це­сів. Ви­ко­на­вець знає свій про­цес зсе­ре­ди­ни, ро­зу­міє, як ро­би­ти йо­го най­кра­ще, а зав­дя­ки Leanми­слен­ню й за­лу­чен­ню ко­ман­ди одно­дум­ців із су­мі­жних під­роз­ді­лів до­ся­гає ма­кси­маль­но­го ефе­кту в удо­ско­на­лен­ні. Ось, при­мі­ром, про­ект що­до по­лі­пше­н­ня си­сте­ми на­ра­ху­ва­н­ня від­ря­дної зар­пла­ти ви­ро­бни­чо­го пер­со­на­лу. Удо­ско­на­ле­ний про­цес ба­зу­є­ться на об’єктив­них ме­три­ках (кіль­кість від­пра­цьо­ва­них го­дин і ге­кта­рів), що фор­му­ю­ться в ав­то­ма­ти­зо­ва­ній си­сте­мі Agro GIS. Тож те­пер і ке­рів­ник, і пра­ців­ник мо­жуть пе­ре­свід­чи­ти­ся, що зар­пла­ту на­ра­хо­ву­ють за ре­аль­но ви­ко­на­ні опе­ра­ції. Є ще й низ­ка ін­ших LSS про­е­ктів, у яких бе­руть участь фа­хів­ці HR-слу­жби. Ро­зу­мі­н­ня то­го, що са­ме ми ство­рю­є­мо й упро­ва­джу­є­мо, на­ди­хає і сти­му­лює до подаль­ших удо­ско­на­лень.

Ни­ні ме­не­дже­ри й пра­ців­ни­ки не над­то пра­гнуть роз­би­ра­ти­ся в ню­ан­сах про­це­дур і по­лі­тик. Ма­ло хто чи­тає де­таль­ні ін­стру­кції й пра­ви­ла. Тож но­во­го зву­ча­н­ня на­бу­ває за­пит на їх ла­ко­ні­чність, зро­зумі­лість, до­сту­пність. До­по­мо­гу пер­со­на­лу всіх рів­нів у цій пло­щи­ні зда­тні на­да­ва­ти ін­те­гро­ва­ні си­сте­ми, за­про­ва­дже­н­ня яких — об’єктив­на ре­аль­ність сьо­го­де­н­ня. У цьо­му кон­текс­ті прі­о­ри­те­тни­ми ви­кли­ка­ми для HR-слу­жби ста­ють при­швид­ше­н­ня ана­лі­зу, йо­го по­кри­т­тя, гли­би­на, на­о­чність. І ти­ми ін­но­ва­цій­ни­ми ін­стру­мен­та­ми, що спри­я­ти­муть подаль­шо­му роз­ви­тку ком­па­нії, ма­ють ста­ти ство­ре­н­ня диш­бор­дів й ана­лі­ти­ка вза­є­мо­дії.

Сво­го ча­су AgroGeneration роз­ро­би­ла й за­про­ва­ди­ла си­сте­му по­ка­зни­ків ефе­ктив­но­сті (КРІ’s) ро­бо­ти пер­со­на­лу. Її фі­ло­со­фію бу­ло до­не­се­но до ко­жної лан­ки ме­не­джмен­ту на мі­сцях. Тож те­пер на­ші агро­но­ми дба­ють про те, що во­ни ре­аль­но мо­жуть кон­тро­лю­ва­ти. Пе­ре­д­усім — уро­жай­ність. Доби­ра­ю­чи до­бри­ва й за­со­би за­хи­сту ро­слин, агро­ном має дба­ти про ба­ланс між уро­жай­ні­стю й при­бу­тко­ві­стю. І це су­то йо­го по­ка­зни­ки ефе­ктив­но­сті. Во­ни ціл­ком ре­а­лі­сти­чні та по­го­дже­ні без­по­се­ре­дньо з ним. Так і по всіх ін­ших лан­ках сіль­го­спви­ро­бни­цтва. А на­при­кін­ці ро­ку мо­жна по­ба­чи­ти, які го­спо­дар­ства ви­йшли в лі­де­ри за сво­ї­ми ре­зуль­та­та­ми. Тоб­то по­ка­зни­ки одно­го го­спо­дар­ства — це КPІ всіх йо­го пра­ців­ни­ків. Ни­ні ця «си­сте­ма ко­ор­ди­нат для вну­трі­шньо­го ко­ри­сту­ва­н­ня» сти­му­лює всіх чле­нів ко­ман­ди усві­дом­лю­ва­ти свою зо­ну від­по­від­аль­но­сті й ске­ро­ву­ва­ти свої зу­си­л­ля на до­ся­гне­н­ня най­кра­що­го ре­зуль­та­ту. До ре­чі, як по­ка­зав ана­ліз, зав­дя­ки за­про­ва­джен­ню КРІ’s ефе­ктив­ність ро­бо­ти пер­со­на­лу за два ро­ки сут­тє­во зро­сла. Си­сте­ма до­зво­ляє за­лу­ча­ти й утри­му­ва­ти спе­ці­а­лі­стів ви­со­ко­го рів­ня, ко­трі ро­зу­мі­ють, як ті­сно пов’яза­ні між со­бою їх пер­со­наль­ні й стра­те­гі­чні ці­лі ком­па­нії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.