Хто хо­че бу­ти агро­но­мом

Тіль­ки 47% цьо­го­рі­чних всту­пни­ків до НУБіП є ви­хід­ця­ми із се­ла

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО -

До­бі­гла кін­ця всту­пна кам­па­нія — 2018. У за­кла­дах ви­щої осві­ти сфор­мо­ва­но на­ка­зи на за­ра­ху­ва­н­ня сту­ден­тів і під­би­то під­сум­ки ро­бо­ти при­ймаль­них ко­мі­сій. Цьо­го­рі­чні тен­ден­ції ана­лі­зує про­ре­ктор з на­вчаль­но-ви­хов­ної ро­бо­ти НУБіП Сер­гій КВАША.

Усфе­рі ви­щої осві­ти Укра­ї­ни, на жаль, три­ває тен­ден­ція, ко­ли за ре­зуль­та­та­ми всту­пу-2018 зна­чна ча­сти­на за­кла­дів ви­щої осві­ти під­ра­хо­вує вла­сні зби­тки. В чо­му ж при­чи­на? Їх мо­жна ви­окре­ми­ти кіль­ка.

Пер­шою при­чи­ною мо­жна за­зна­чи­ти де­мо­гра­фі­чну яму, в яку сьо­го­дні опу­сти­ла­ся Укра­ї­на: 2018-й став ро­ком най­мен­шої кіль­ко­сті ви­пу­скни­ків шкіл — 184 867, що на 7,5 тис. мен­ше, ніж то­рік.

Ча­сти­на з цих юна­ків і дів­чат не ре­є­стру­ва­ли­ся на ЗНО. З усіх за­ре­є­стро­ва­них 36% ста­но­ви­ли сту­ден­ти те­хні­ку­мів і ко­ле­джів, 8,7% — ви­пу­скни­ки за­кла­дів се­ре­дньої осві­ти й тіль­ки 55,2% — ви­пу­скни­ки за­кла­дів се­ре­дньої осві­ти 2018 ро­ку. Чи­ма­ло всту­пни­ків від­сі­я­ло­ся за ре­зуль­та­та­ми на­пи­са­н­ня зов­ні­шньо­го не­за­ле­жно­го оці­ню­ва­н­ня. Від за­галь­ної кіль­ко­сті осіб, що скла­да­ли ЗНО, по­ро­го­вий бал по­до­ла­ли:

• з істо­рії Укра­ї­ни — 89,51%; • гео­гра­фії — 87,67%;

• фі­зи­ки — 83,18%;

• хі­мії — 89,51%;

• укра­їн­ської мо­ви та лі­те­ра­ту­ри —

86%;

• ма­те­ма­ти­ки — 81%;

• біо­ло­гії — 92%;

• ан­глій­ської мо­ви — 87%, ні­ме­цької —

82, фран­цузь­кої — 86 й іспан­ської — 88. Дру­гою при­чи­ною мо­жна ви­окре­ми­ти ве­ли­кий кон­курс на за­ра­ху­ва­н­ня за дер­жав­ним за­мов­ле­н­ням. Ав­то­ма­ти­чне фор­му­ва­н­ня рей­тин­го­во­го спи­ску осіб, ре­ко­мен­до­ва­них до за­ра­ху­ва­н­ня на мі­сця дер­жав­но­го за­мов­ле­н­ня до кон­кре­тно­го за­кла­ду ви­щої осві­ти, ні­ве­лює зу­си­л­ля, ви­тра­че­ні на про­ве­де­н­ня про­фо­рі­єн­та­цій­ної ро­бо­ти. Та­ке фор­му­ва­н­ня рей­тин­го­вих спи­сків уне­мо­жлив­лює ви­ко­на­н­ня за­пла­но­ва­них об­ся­гів дер­жав­но­го за­мов­ле­н­ня за­кла­да­ми ви­щої осві­ти, що ав­то­ма­ти­чно тя­гне за со­бою змен­ше­н­ня кон­тин­ген­ту сту­ден­тів, об’єд­на­н­ня фа­куль­те­тів і, як ре­зуль­тат, — за­кри­т­тя за якийсь час низ­ки уні­вер­си­те­тів.

От­же, на сьо­го­дні по­над 60 тис. всту­пни­ків уже за­ра­хо­ва­ні до за­кла­дів ви­щої осві­ти на бю­джет, однак оста­то­чні ре­зуль­та­ти бу­дуть опу­блі­ко­ва­ні МОН Укра­ї­ни пі­сля уза­галь­не­н­ня всіх ре­зуль­та­тів всту­пної кам­па­нії. Що­до кон­тра­ктної фор­ми на­вча­н­ня — фі­нан­со­ве зу­бо­жі­н­ня на­се­ле­н­ня на сьо­го­дні, на жаль, не дає мо­жли­во­сті всім охо­чим опла­чу­ва­ти на­вча­н­ня в за­кла­дах ви­щої осві­ти. От­же, тре­тьою при­чи­ною змен­ше­н­ня кон­тин­ген­ту сту­ден­тів у ви­шах мо­жна вва­жа­ти якраз низь­ку пла­то­про­мо­жність на­се­ле­н­ня, осо­бли­во ті­єї йо­го ча­сти­ни, що пред­став­ляє аграр­ний се­ктор еко­но­мі­ки Укра­ї­ни.

Че­твер­тою при­чи­ною мо­жна вва­жа­ти агре­сив­ну кон­ку­рен­тну осві­тню по­лі­ти­ку су­сі­дніх кра­їн. За ін­фор­ма­ці­єю, на­да­ною мі­ні­стром еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку та тор­гів­лі Сте­па­ном Ку­бі­вим, за кор­до­ном на­вча­ю­ться май­же 70 тис. укра­їн­ських сту­ден­тів. З 2009 ро­ку кіль­кість сту­ден­тів за кор­до­ном зро­сла на 186%. Тіль­ки в Поль­щі, за да­ни­ми на 2017-й, на­вча­ли­ся по­над 35,5 тис. сту­ден­тів з Укра­ї­ни. Най­пер­ші при­чи­ни ви­бо­ру на­вча­н­ня в Поль­щі — ди­плом єв­ро­пей­сько­го зраз­ка (51%), не­за­до­віль­ні умо­ви жи­т­тя в Укра­ї­ні (47%), а та­кож отри­ма­н­ня кра­щих знань (45%).

Для На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту біо­ре­сур­сів і при­ро­до­ко­ри­сту­ва­н­ня Укра­ї­ни всту­пна кам­па­нія 2018 ро­ку ста­ла до­во­лі успі­шною. За по­пе­ре­дні­ми да­ни­ми, на на­вча­н­ня за­ра­хо­ва­но по­над 5,5 тис. сту­ден­тів, що май­же на 600 осіб біль­ше про­ти 2017 ро­ку (по­над по­ло­ви­на — на дер­жав­ній фор­мі на­вча­н­ня).

Зва­жа­ю­чи на те, що зна­чна ча­сти­на лі­цен­зо­ва­них в уні­вер­си­те­ті спе­ці­аль­но­стей є аграр­но­го спря­му­ва­н­ня, тіль­ки 47% всту­пни­ків до НУБіП Укра­ї­ни у 2018 ро­ці є пред­став­ни­ка­ми сіль­ської мі­сце­во­сті.

Пе­ре­ва­жна біль­шість сіль­ської мо­ло­ді всту­пи­ла на агро­біо­ло­гі­чний, ме­ха­ні­ко­те­хно­ло­гі­чний фа­куль­те­ти й на­вчаль­но- 53%

Всту­пи­ли до НУБіП Укра­ї­ни

на­у­ко­вий ін­сти­тут енер­ге­ти­ки, ав­то­ма­ти­ки та енер­го­збе­ре­же­н­ня. В той час як мі­ська мо­лодь обра­ла пе­ре­ва­жно та­кі фа­куль­те­ти, як гу­ма­ні­тар­но-пе­да­го­гі­чний, ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни, кон­стру­ю­ва­н­ня і ди­зай­ну, лі­со­во­го і са­до­во-пар­ко­во­го го­спо­дар­ства то­що.

Ці­ка­вим став у 2018 ро­ці роз­по­діл всту­пни­ків за дер­жав­ною фор­мою на­вча­н­ня. Се­ред них 54% всту­пи­ли на на­вча­н­ня із сіль­ської мі­сце­во­сті, і тіль­ки 46% — із мі­ста.

Що­до гео­гра­фі­чних прі­о­ри­те­тів, то тра­ди­цій­но зна­чна кіль­кість всту­пни­ків до уні­вер­си­те­ту у 2018 ро­ці пред­став­ляє Ки­їв і Ки­їв­ську область, а та­кож при­ле­глі Чер­ка­ську, Чер­ні­гів­ську, Пол­тав­ську й Жи­то­мир­ську. Про­те гео­гра­фія ін­ших всту­пни­ків цьо­го ро­ку охо­плює всі ре­гіо­ни й обла­сті Укра­ї­ни.

Які­сні по­ка­зни­ки під­го­тов­ки за­ра­хо­ва­них на на­вча­н­ня до НУБіП Укра­ї­ни у 2018 ро­ці істо­тно кра­щі. Так, се­ре­дній бал всту­пни­ків на спе­ці­аль­ність «Бі­о­те­хно­ло­гії та біо­ін­же­не­рія» — 189,5, «Еко­но­мі­ка» та «Право» — по­над 186, «Ве­те­ри­нар­на ме­ди­ци­на» — по­над 183,5 ба­ла.

По­пит на аграр­ні спе­ці­аль­но­сті зро­стає. Так, цьо­го ро­ку в уні­вер­си­те­ті за­пов­не­но май­же весь лі­цен­зій­ний об­сяг за спе­ці­аль­но­стя­ми «Агро­но­мія», «Те­хно­ло­гія ви­ро­бни­цтва та пе­ре­роб­ки про­ду­кції тва­рин­ни­цтва». До то­го ж на ці спе­ці­аль­но­сті за­йшли окре­мі всту­пни­ки з ма­кси­маль­но ви­со­ким кон­кур­сним ба­лом — 200. Сту­ден­ти з ви­со­ким кон­кур­сним ба­лом є й на ін­ших аграр­них спе­ці­аль­но­стях, та­ких як «Бі­о­те­хно­ло­гії та біо­ін­же­не­рія» — 198 ба­лів, «За­хист і ка­ран­тин ро­слин» — 197, «Ве­те­ри­нар­на ме­ди­ци­на» — 196 ба­лів. Та­ка тен­ден­ція під­твер­джує зро­ста­н­ня се­ред всту­пни­ків по­пи­ту на аграр­ні спе­ці­аль­но­сті й дає агро­се­кто­ру спо­ді­ва­н­ня отри­ма­ти в пер­спе­кти­ві вмо­ти­во­ва­них ква­лі­фі­ко­ва­них фа­хів­ців.

«Ком­пле­ксні рі­ше­н­ня для ви­ро­щу­ва­н­ня по­льо­вих куль­тур – стра­те­гі­чний на­прям ді­яль­но­сті ком­па­нії ПрАТ «Агрі­ма­тко-Укра­ї­на». Та­кі рі­ше­н­ня мі­стять ком­плекс най­кра­щих про­ду­ктів від все­сві­тньо­ві­до­мих ви­ро­бни­ків, а та­кож пов­ну те­хні­чну під­трим­ку про­від­них фа­хів­ців ком­па­нії на ко­жно­му ета­пі ви­ро­бни­цтва». Це прин­цип ро­бо­ти ком­па­нії «Агрі­ма­тко-Укра­ї­на» – єди­но­го в Укра­ї­ні офі­цій­но­го пред­став­ни­ка гру­пи ком­па­ній «Агрі­ма­тко», що за­без­пе­чує сіль­го­спви­ро­бни­ків в усьо­му сві­ті най­кра­щи­ми за­со­ба­ми для ви­ро­бни­цтва.

Пе­ре­ко­на­ти­ся в то­му, як са­ме пра­цю­ють та­кі рі­ше­н­ня, не­що­дав­но змо­гли всі охо­чі фер­ме­ри – в рам­ках Дня по­ля, який від­був­ся 7 ве­ре­сня на ба­зі ФГ «Ро­син­ка», що в Уман­сько­му ра­йо­ні Чер­ка­ської обла­сті. В май­бу­тньо­му в ком­па­нії пла­ну­ють обла­шту­ва­ти цей майданчик під по­стій­ну ви­став­ку те­хні­ки чи на­віть агро­центр, де де­мон­стру­ва­ти­муть но­вин­ки сіль­гос­пте­хні­ки й на­да­ва­ти­муть агро­кон­суль­та­ції.

— Один зі спосо­бів про­су­ва­н­ня на­шої про­ду­кції на рин­ку Укра­ї­ни є ор­га­ні­за­ція де­мо­по­лів із подаль­ши­ми де­мон­стра­ці­я­ми ре­зуль­та­тів й обмі­ну до­сві­дом, – роз­по­від­ає ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ПрАТ «Агрі­ма­тко-Укра­ї­на» Оле­ксандр Хо­лод. – Адже та­ким чи­ном ми мо­же­мо по­ка­за­ти на­шим клі­єн­там на­жи­во наш про­дукт – по­тен­ці­ал гі­бри­дів, дію ЗЗР, ефе­ктив­ність до­брив і ро­бо­ту те­хні­ки. Та­кі за­хо­ди ми пра­кти­ку­є­мо що­ро­ку. Цьо­го ро­ку ви­рі­ши­ли зро­би­ти це по­бли­зу Ума­ні, на по­лі одно­го з на­ших клі­єн­тів – ФГ «Ро­син­ка». Ця ло­ка­ція для нас ду­же ва­жли­ва, бо тут роз­та­шо­ва­на одна з на­ших най­біль­ших склад­ських і сер­ві­сних баз для ре­мон­ту й об­слу­го­ву­ва­н­ня те­хні­ки пло­щею близь­ко 5 тис. ква­дра­тних ме­трів. Окрім то­го, по­ле роз­та­шо­ва­но вздовж жва­вої Оде­ської тра­си. Тож ми пла­ну­є­мо про­тя­гом чо­ти­рьох ро­ків зро­би­ти це по­ле опор­ним, про­во­ди­ти тут на­ші за­хо­ди.

От­же, як ком­па­нія «Агрі­ма­тко­Укра­ї­на» мо­же до­по­мог­ти фер­ме­ру отри­ма­ти до­брий уро­жай і ма­кси­маль­ний при­бу­ток із ге­кта­ра? Та все про­сто, про­фе­сій­но пі­ді­бра­не спів­від­но­ше­н­ня ма­те­рі­а­лів у те­хно- ло­гії: які­сне на­сі­н­ня, ЗЗР, мі­кро­до­бри­ва, те­хні­ка від про­від­них сві­то­вих ви­ро­бни­ків. Усі ці за­со­би й бу­ло про­де­мон­стро­ва­но на Дні по­ля.

Го­сті ма­ли на­го­ду про­ін­спе­кту­ва­ти по­сі­ви ку­ку­ру­дзи й со­ня­шни­ку се­ле­кції фран­цузь­кої ком­па­ній Euralis Semences і гі­бри­ди ку­ку­ру­дзи від іспан­ської ком­па­нії Semillas Fitу. За сво­ї­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми ці гі­бри­ди най­біль­ше при­да­тні для цен­траль­но­го ре­гіо­ну Укра­ї­ни, а лі­ній­ка гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи від ком­па­нії Fitу ви­рі­зня­є­ться ще й під­ви­ще­ною по­су­хо­стій­кі­стю – во­но й не див­но, адже Іспа­нія ле­жить у зо­ні не­до­ста­тньо­го зво­ло­же­н­ня. Тож за те­пе­рі­шніх клі­ма­ти­чних умов, ко­ли і в Укра­ї­ні від­чу­ва­є­ться зна­чний брак во­ло­ги, ці гі­бри­ди, без сум­ні­ву, бу­дуть за­пи­ту­ва­ні.

За­хист по­сі­вів від шкі­дни­ків і хво­роб – не­від­діль­на скла­до­ва до­бро­го вро­жаю. Зав­дя­ки пар­тнер­ству з ні­ме­цькою ком­па­ні­єю – ви­ро­бни­ком Stefes «Агрі­ма­тко­Укра­ї­на» за­без­пе­чує сво­їх клі­єн­тів які­сни­ми ЗЗР, а зав­дя­ки ра­ціо­наль­но­му спів­від­но­шен­ню «ці­на-якість» мо­жна ще й змен­ши­ти со­бі­вар­тість сіль­госп­про­ду­кції.

Ще один по­мі­чник для агро­но­ма – мі­кро­до­бри­ва. Зокре­ма, ме­кси­кан­ський пар­тнер «Агрі­ма­тко-Укра­ї­на» ком­па­нія Cosmocel про­по­нує ор­га­но-мі­не­раль­ні ін­но­ва­цій­ні до­бри­ва, з-по­між яких під­ви­ще­ний по­пит агра­рі­їв має біо­сти­му­ля­тор но­во­го по­ко­лі­н­ня для по­за­ко­ре­не­во­го жив­ле­н­ня Ма­ксі-гроу ексель, який за­без­пе­чує актив­ний ріст ро­слин пі­сля сів­би та роз­ви­ток ко­ре­не­вої си­сте­ми, по­лі­пшує стру­кту­ру ро­сли­ни впро­довж ве­ге­та­ції, при­швид­шує до­зрі­ва­н­ня.

Для тих, хто звик ра­ху­ва­ти гро­ші, пра­гне отри­ма­ти якнай­біль­ший при­бу­ток із ко­жно­го ге­кта­ра – про­ду­кти ком­па­нії AgriLab. Ком­пле­ксна агро­ді­а­гно­сти­ка по­ля, агро­хі­мі­чний ана­ліз ґрун­ту, еле­мен­ти те­хно­ло­гії то­чно­го зем­ле­роб­ства – ці про­ду­кти в ком­пле­ксі з ма­те­рі­а­ла­ми від ком­па­нії «Агрі­ма­тко-Укра­ї­на» зро­блять ефе­ктив­ним ва­ше ви­ро­бни­цтво.

Гор­дість ком­па­нії «Агрі­ма­тко­Укра­ї­на» – су­ча­сна сіль­гос­пте­хні­ка про­від­них сві­то­вих ви­ро­бни­ків JCB, Monosem, Sulky, Jacto, Sitrex, Eurotechnics. У пор­тфо­ліо ком­па­нії на­ван­та­жу­ва­чі, сі­вал­ки, об­при­ску­ва­чі, роз­ки­да­чі – до­стой­ний ви­бір для під­при­ємств рі­зно­го рів­ня та ма­те­рі­аль­но-те­хні­чно­го за­без­пе- че­н­ня як хол­дин­гів, так і не­ве­ли­ких фер­мер­ських го­спо­дарств.

— То­рік ми при­ді­ли­ли ба­га­то ува­ги са­мо­хі­дним об­при­ску­ва­чам сі­мей­ства Uniport від ком­па­нії Jacto, які пов­ні­стю ада­пто­ва­ні під то­чне зем­ле­роб­ство, да­ють мо­жли­вість ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти пе­сти­ци­ди, – роз­по­від­ає Оле­ксандр Хо­лод. – Ба­чи­мо за­ці­кав­ле­ність агра­рі­їв са­ме до та­ко­го ти­пу ін­те­ле­кту­аль­них ма­шин. Головне, що ця ма­ши­на мо­же не ли­ше на­ко­пи­чу­ва­ти ін­фор­ма­цію про стан по­ля, а й ви­да­ва­ти її в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су. Тоб­то ко­жної хви­ли­ни мо­жна кон­тро­лю­ва­ти, що ма­ши­на ро­бить, з якою нор­мою вне­се­н­ня роз­пи­лює пре­па­рат, скіль­ки ви­тра­чає паль­но­го у цій то­чці по­ля, швид­кість ві­тру, во­ло­гість, тем­пе­ра­ту­ру по­ві­тря. Ко­ри­сту­вач мо­же спо­сте­рі­га­ти за ци­ми по­ка­зни­ка­ми че­рез сер­вер ком­па­нії і на­віть ди­стан­цій­но за­да­ти ці па­ра­ме­три ма­ши­ні. Всі ці да­ні ба­зу­ю­ться на но­вій си­сте­мі otmis – ци­фро­вій пла­тфор­мі, у яку об­при­ску­вач ін­те­гро­ва­но як еле­мент.

Ма­ють до­бру ре­пу­та­цію й сі­вал­ки ком­па­нії Monosem – про­стої ком­пле­кта­ції під тра­кто­ри МТЗ. Це най­кра­ще рі­ше­н­ня для не­ве­ли­ких фер­мер­ських го­спо­дарств, які зви­кли про­ра­хо­ву­ва­ти ефе­ктив­ність сво­єї ро­бо­ти. Сі­вал­ка до­сту­пна за ці­ною й іде­аль­но ви­сі­ває со­ня­шник і ку­ку­ру­дзу. До то­го ж мо­же обла­дну­ва­ти­ся су­ча­сни­ми комп’юте­ра­ми.

Та­ким чи­ном, про­по­ну­ю­чи рі­зно­ма­ні­тну про­ду­кцію, ком­па­нія «Агрі­ма­тко-Укра­ї­на» під­твер­джує своє пра­гне­н­ня на­да­ва­ти клі­єн­там ком­пле­ксне рі­ше­н­ня і до­пов­нює йо­го ви­гі­дни­ми про­по­зи­ці­я­ми. Як от за­про­по­но­ва­ний цьо­го ро­ку па­кет «110 єв­ро на ге­ктар», що мі­стить на ви­бір кіль­ка про­ду­ктів від рі­зних по­ста­чаль­ни­ків: гер­бі­ци­ди, на­сі­н­ня куль­тур і мі­кро­до­бри­ва. Тоб­то про­ду­кти, які за­зви­чай ви­ко­ри­сто­ву­ють агра­рії. От тіль­ки па­ке­тна про­по­зи­ція ви­хо­дить де­шев­шою на 15 %.

До­вер­шує ком­плекс ефе­ктив­них рі­шень ком­па­нії сер­ві­сний і агро­но­мі­чний су­про­від. Ком­па­нія має ста­ціо­нар­ні й мо­біль­ні бри­га­ди з ре­мон­ту те­хні­ки по всій Укра­ї­ні. І на­віть вла­сні нор­ми ре­а­гу­ва­н­ня на по­за­шта­тну си­ту­а­цію: 5 го­дин від отри­ма­н­ня за­яв­ки на ви­прав­ле­н­ня не­справ­но­стей об­при­ску­ва­чів і сі­ва­лок та 24 год – на­ван­та­жу­ва­чів.

— На­да­лі ми удо­ско­на­лю­ва­ти­ме­мо ком­пле­ксні рі­ше­н­ня, – ре­зю­мує ди­ре­ктор «Агрі­ма­тко Укра­ї­на». – Зокре­ма, до­да­ва­ти­ме­мо про­ду­кти, що ба­зу­ю­ться на ци­фро­вих те­хно­ло­гі­ях. Так, ни­ні ве­де­мо пе­ре­го­во­ри з одні­єю з іно­зем­них ком­па­ній що­до спів­пра­ці з про­су­ва­н­ня про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня для кон­тро­лю ста­ну по­сі­вів че­рез су­пу­тни­ко­ві си­сте­ми та ви­да­чі пер­вин­них ре­ко­мен­да­цій що­до жив­ле­н­ня та за­хи­сту. Ці ін­стру­мен­ти бу­дуть не­за­мін­ни­ми для фер­ме­рів, які ро­блять пер­ші кро­ки в то­чно­му зем­ле­роб­стві. Ну і, зві­сно, удо­ско­на­лю­ва­ти­ме­мо сер­віс, якість об­слу­го­ву­ва­н­ня. Ле­о­нід Ко­рін­ний, го­ло­ва ФГ «Са­га-К» (Чер­ка­ська обл.)

На­ше го­спо­дар­ство не­ве­ли­ке, ви­ро­щу­є­мо сою, ку­ку­ру­дзу, со­ня­шник. Дав­но спів­пра­цю­є­мо з «Агрі­ма­тко Укра­ї­на», ку­пу­є­мо в них на­сі­н­ня, мі­кро­до­бри­ва, те­хні­ку, зап­ча­сти­ни. На­сам­пе­ред нас за­до­воль­няє спів­від­но­ше­н­ня «ці­на-якість» їхньо­го про­ду­кту, а та­кож на­дій­ність ком­па­нії, опе­ра­тив­ність – у будь-який час без за­три­мок во­ни мо­жуть по­ста­ви­ти про­ду­кцію. Перш ніж бра­ти про­дукт, нам на­да­ють ви­чер­пну кон­суль­та­цію. Сер­гій По­лі­щук, агро­ном ФГ «Ро­син­ка» (Чер­ка­ська обл.)

Я дав­но знаю ком­па­нію «Агрі­ма­тко Укра­ї­на» – з 2004 ро­ку, то­му пов­ні­стю до­ві­ряю і її про­ду­ктам, і пе­ре­свід­чив­ся у яко­сті об­слу­го­ву­ва­н­ня. Тим біль­ше, що цен­траль­ний склад і сер­ві­сна ба­за роз­та­шо­ва­ні не­да­ле­ко від на­шо­го го­спо­дар­ства. Якщо не­справ­ність у по­лі – про­бле­ми швид­ко ви­рі­шу­ю­ться. Ку­пу­є­мо в них те­хні­ку – об­при­ску­ва­чі, сі­вал­ки, роз­ки­да­чі мін­до­брив, на­ван­та­жу­ва­чі. Фа­кти­чно 50 % ім­порт­ної те­хні­ки в на­шо­му го­спо­дар­стві ку­пле­но в «Агрі­ма­тко». Не­по­га­ні в них во­до­роз­чин­ні до­бри­ва для по­за­ко­ре­не­во­го піджив­ле­н­ня і що­до ці­ни, і що­до яко­сті. До­брі ре­зуль­та­ти по­ка­зу­ють їхні гі­бри­ди ку­ку­ру­дзи, ада­пто­ва­ні до на­шої зо­ни – це на­ша основ­на куль­ту­ра. Які­сні ЗЗР. Тоб­то фа­кти­чно всю лі­ній­ку про­ду­кції «Агрі­ма­тко» ми за­сто­со­ву­є­мо на по­лях. Тим біль­ше, що ком­па­нія про­по­нує ви­гі­дну си­сте­му зни­жок, якщо ку­пу­єш ком­плекс про­ду­ктів. Оле­ксандр Па­ла­мар­чук, ди­ре­ктор СТОВ «Ро­ди­на» (Кі­ро­во­град­ська обл.)

Ма­є­мо в обро­бі­тку 2 тис. ге­кта­рів ріл­лі. Ви­ро­щу­є­мо со­ня­шник, ку­ку­ру­дзу, го­рох, ячмінь, пше­ни­цю, сою. Пра­цю­є­мо з «Агрі­ма­тко», бо впев­не­ні у яко­сті їхньої про­ду­кції – на­сі­н­ня, до­брив, ЗЗР. От цьо­го ро­ку, не­зва­жа­ю­чи на по­су­ху, ко­ли ча­сто чую на­рі­ка­н­ня від ко­лег-агра­рі­їв, що не спра­цьо­ву­ють пре­па­ра­ти, – у нас та­ко­го не бу­ло, все пра­цює. За ві­сім ро­ків на­шої спів­пра­ці жо­дно­го ра­зу не бу­ло на­рі­кань на їхні про­ду­кти. Тим біль­ше, що во­ни да­ють до­брі зниж­ки, якщо ку­пу­є­мо ком­плекс пре­па­ра­тів. На­да­лі пла­ну­є­мо й те­хні­ку в них ку­пу­ва­ти, зокре­ма сі­вал­ку, пред­став­ле­ну на цьо­му Дні по­ля.

Де­мо­гра­фі­чне дно 2018

Сер­гій КВАША, про­ре­ктор з на­вчаль­но-ви­хов­ної ро­бо­ти НУБіП

НА ДНІ ПО­ЛЯ КОМ­ПА­НІЯ «АГРІ­МА­ТКО УКРА­Ї­НА» ПРЕДСТАВИЛА КОМ­ПЛЕ­КСНІ ЕФЕКТИВНІ РІ­ШЕ­Н­НЯ В ТЕ­ХНО­ЛО­ГІЇ ВИ­РО­ЩУ­ВА­Н­НЯ СО­НЯ­ШНИ­КУ ТА КУ­КУ­РУ­ДЗИ Оле­ксандр Хо­лод, ди­ре­ктор ПрАТ «Агрі­ма­тко-Укра­ї­на»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.