Ко­ли на­ста­не День ін­же­не­ра?

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО -

Ми — одна з не­ба­га­тьох кра­їн сві­ту, що не го­тує ін­же­не­рів: ака­де­мі­чна ква­лі­фі­ка­ція «ін­же­нер» чи «ма­гістр-ін­же­нер» в Укра­ї­ні від­су­тня. На­то­мість на­ші за­хі­дні су­сі­ди — Ні­меч­чи­на, Ав­стрія, Поль­ща, — ре­фор­му­ю­чи свою си­сте­му ви­щої осві­ти, збе­рі­га­ють зга­да­ні ака­де­мі­чні ква­лі­фі­ка­ції як на пер­шо­му (ін­же­нер), так і на дру­го­му (ма­гістр-ін­же­нер, ди­пло­мо­ва­ний ін­же­нер) рів­нях осві­ти.

Як свід­чить до­свід єв­ро­пей­ських уні­вер­си­те­тів, ро­зу­мі­н­ня отри­ма­них ком­пе­тен­цій по­чи­на­є­ться з фор­му­ва­н­ня на­зви ака­де­мі­чної ква­лі­фі­ка­ції. Укра­ї­ні вда­ло­ся до­ся­гну­ти час­тко­во­го про­гре­су в цьо­му на­пря­мі зав­дя­ки змі­нам до уря­до­вої по­ста­но­ви «Про за­твер­дже­н­ня пе­ре­лі­ку га­лу­зей знань і спе­ці­аль­но­стей, за яки­ми здій­сню­є­ться під­го­тов­ка здо­бу­ва­чів ви­щої осві­ти». Зокре­ма, пе­ред­ба­че­но за­ра­ху­ва­ти спе­ці­аль­ність (208) агро­ін­же­не­рія до га­лу­зі знань аграр­на на­у­ка й про­до­воль­ство. Втім, ви­зна­н­ня ін­же­нер­ної ква­лі­фі­ка­ції ди­пло­мо­ва­них фа­хів­ців із до­ста­тнім до­сві­дом ро­бо­ти на ви­ро­бни­цтві — це той сер­йо­зний ви­клик, впо­ра­ти­ся з яким нам ще до­ве­де­ться.

Кан­ди­да­ту­ри роз­гля­да­ти­ме спе­ці­аль­ний ро­бо­чий ор­ган за уча­сті по­са­дов­ців, на­у­ков­ців, агра­рі­їв та гро­мад­ських ді­я­чів — як у Єв­ро­пей­ській фе­де­ра­ції на­ціо­наль­них ін­же­нер­них асо­ці­а­цій (FEANI). Ця впли­во­ва те­хні­чна ор­га­ні­за­ція (від Укра­ї­ни до неї вхо­дить Спіл­ка на­у­ко­вих та ін­же­нер­них об’єд­нань) за­сну­ва­ла по­че­сний ти­тул «Єв­ро­ін­же­нер» й іні­ці­ю­ва­ла про­ект «Єв­ро­пей­ський па­спорт ін­же­не­ра», який має уні­фі­ку­ва­ти ви­мо­ги до ін­же­не­рів усе­ре­ди­ні Єв­ро­со­ю­зу (на кшталт єди­них ви­мог Бо­лон­ської си­сте­ми для ви­щої осві­ти). У па­спорт ін­же­не­ра, зокре­ма, за­но­сять да­ні про: а) «хо­ро­шу» те­хні­чну осві­ту; б) до­свід ро­бо­ти; в) кур­си під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції.

Ни­ні Укра­їн­ська асо­ці­а­ція аграр­них ін­же­не­рів ра­зом із ви­щи­ми на­вчаль­ни­ми за­кла­да­ми те­хні­чно­го спря­му­ва­н­ня опра­цьо­вує пи­та­н­ня що­до ство­ре­н­ня ко­мі­те­ту з при­сво­є­н­ня ін­же­нер­ної ква­лі­фі­ка­ції, а та­кож сто­сов­но за­про­ва­дже­н­ня па­спор­та аграр­но­го ін­же­не­ра на на­ших те­ре­нах. Час уже за­по­ча­тку­ва­ти й на­ціо­наль­не про­фе­сій­не свя­то пра­ців­ни­ків ін­же­нер­но-те­хні­чних служб рі­зних га­лу­зей укра­їн­ської еко­но­мі­ки «День ін­же­не­ра». Та­ка да­та є в ка­лен­да­рях ін­ших кра­їн сві­ту. А в нас її бу­ло втра­че­но ще на по­ча­тку 1990-х ро­ків XX ст. А ра­зом із тим — зні­ве­льо­ва­но пре­стиж ін­же­нер­ної про­фе­сії на рин­ку пра­ці. Про це, як і про де­ін­ду­стрі­а­лі­за­цію ві­тчи­зня­ної про­ми­сло­во­сті, сьо­го­дні не го­во­рить хі­ба що лі­ни­вий. На пе­ре­ко­на­н­ня акти­ві­стів Укра­їн­ської асо­ці­а­ції аграр­них ін­же­не­рів, кра­ї­на по­тре­бує ста­ло­го роз­ви­тку, зокре­ма, й че­рез удо­ско­на­ле­н­ня ор­га­ні­за­цій­но-ін­сти­ту­цій­ної си­сте­ми ке­ру­ва­н­ня про­ми­сло­ві­стю. Тіль­ки ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­ні й про­фе­сій­ні ін­же­нер­ні ка­дри спро­мо­жні це за­без­пе­чи­ти.

Для під­ви­ще­н­ня пре­сти­жу про­фе­сії та гі­дно­го від­зна­че­н­ня про­фе­сіо­на­лі­зму ін­же­не­рів на дер­жав­но­му рів­ні за іні­ці­а­ти­ви гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій цен­траль­ні ор­га­ни ви­ко­нав­чої вла­ди роз­ро­би­ли про­ект до­ку­мен­та про за­по­ча­тку­ва­н­ня Дня ін­же­не­ра, що ни­ні на роз­гля­ді.

Ко­ор­ди­на­цій­ний центр з ін­но­ва­цій­но­го роз­ви­тку ві­тчи­зня­но­го сіль­сько­го­спо­дар­сько­го й ав­то­транс­порт­но­го ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня, який є пар­тне­ром Укра­їн­ської асо­ці­а­ції аграр­них ін­же­не­рів, до­да­тко­во іні­ці­ю­вав і звер­нув­ся з ко­ле­ктив­ним звер­не­н­ням за уча­стю На­ціо­наль­ної ака­де­мії на­ук Укра­ї­ни, ви­щих на­вчаль­них те­хні­чних за­кла­дів, гро­мад­ських об’єд­нань і про­від­них під­при­ємств ві­тчи­зня­но­го ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня до Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни що­до йо­го прийня­т­тя на дер­жав­но­му рів­ні. Маю спо­ді­ва­н­ня, що ін­же­не­ри рі­зних спе­ці­аль­но­стей уже цьо­го ро­ку змо­жуть від­зна­чи­ти своє про­фе­сій­не свя­то.

Во­ло­ди­мир КУЛЬГАВИЙ, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ГО «Укра­їн­ська асо­ці­а­ція аграр­них ін­же­не­рів»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.