Ор­га­нік: вер­сія 2.0

AgroMarket - - ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ - Іри­на КАЛЬНИЦЬКА, стар­ший ра­дник GOLAW

У сер­пні бу­ло ухва­ле­но За­кон Укра­ї­ни «Про основ­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва, обі­гу та мар­ку­ва­н­ня ор­га­ні­чної про­ду­кції» (да­лі — За­кон), що вста­нов­лює но­ві ви­мо­ги до ви­ро­бни­цтва та/або обі­гу ор­га­ні­чної про­ду­кції, по-но­во­му вре­гу­льо­ву­ю­чи основ­ні пра­ви­ла здій­сне­н­ня за­зна­че­ної ді­яль­но­сті, а та­кож під­ви­щу­ю­чи від­по­від­аль­ність за по­ру­ше­н­ня ви­мог За­ко­ну. Оскіль­ки він на­бу­де чин­но­сті ли­ше за рік — 2 сер­пня 2019 ро­ку — ви­ро­бни­ки й про­дав­ці ор­га­ні­чної про­ду­кції ма­ють час під­го­ту­ва­ти­ся. Що змі­ни­ться

Но­вий За­кон зна­чно по­си­лює від­по­від­аль­ність за по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства у сфе­рі ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва, обі­гу та мар­ку­ва­н­ня ор­га­ні­чної про­ду­кції, і на від­мі­ну від За­ко­ну №425-VII (він ді­я­ти­ме ще рік), уста­нов­лює чі­ткі ви­ди за­ко­но­дав­чих по­ру­шень і від­по­від­аль­ність за них. Так, на­при­клад, не­пра­во­мір­не за­сто­су­ва­н­ня еко­ло­гі­чно­го мар­ку­ва­н­ня бу­де під­ста­вою для при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті у ви­гля­ді штра­фу роз­мі­ром 8 мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат (МЗП) для юри­ди­чних осіб і 5 МЗП — для фі­зо­сіб-під­при­єм­ців. До ре­чі, вста­нов­ле­но від­по­від­аль­ність не ли­ше для опе­ра­то­рів рин­ку, а й для ор­га­нів сер­ти­фі­ка­ції та осіб, які про­ти­прав­но за­сто­со­ву­ють мар­ку­ва­н­ня ор­га­ні­чної про­ду­кції.

По-пер­ше, і на це по­трі­бно звер­ну­ти ува­гу са­ме сіль­сько­го­спо­дар­ським то­ва­ро­ви­ро­бни­кам, із на­бу­т­тям чин­но­сті За­ко­ну суб’єкти го­спо­да­рю­ва­н­ня, що при­че­тні до ви­ро­бни­цтва та/або обі­гу ор­га­ні­чної про­ду­кції, зо­бов’яза­ні бу­дуть від­кли­ка­ти та/ або ви­лу­ча­ти ви­ро­бле­ну ни­ми про­ду­кцію, що не від­по­від­ає ви­мо­гам за­ко­но­дав­ства у сфе­рі ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва, обі­гу та мар­ку­ва­н­ня ор­га­ні­чної про­ду­кції, якщо во­на мар­ко­ва­на дер­жав­ним ло­го­ти­пом для ор­га­ні­чної про­ду­кції або мі­стить по­зна­че­н­ня та на­пи­си «ор­га­ні­чний», «біо­ди­на­мі­чний», «біо­ло­гі­чний», «еко­ло­гі­чний», «ор­га­нік», і будь-які одно­ко­ре­не­ві та/або по­хі­дні сло­ва від цих слів із пре­фі­кса­ми «біо-», «еко-» то­що будь-яки­ми мо­ва­ми.

По-дру­ге, дія За­ко­ну охо­пить біль­шу сфе­ру, ніж За­кон №425. Так, якщо дія За­ко­ну №425 по­ши­рю­ва­ла­ся на суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, які про­ва­дять го­спо­дар­ську ді­яль­ність у сфе­рі ви­ро­бни­цтва та обі­гу ор­га­ні­чної сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції (си­ро­ви­ни), то по­ло­же­н­ня но­во­го За­ко­ну мо­жуть сто­су­ва­ти­ся ді­яль­но­сті не ли­ше ви­ро­бни­ків сіль­госп­про­ду­кції.

Ви­зна­че­ні по­ня­т­тя

За­кон дає ви­зна­че­н­ня, що ор­га­ні­чна про­ду­кція — це сіль­сько­го­спо­дар­ська про­ду­кція, зокре­ма хар­чо­ві про­ду­кти та кор­ми, отри­ма­ні в ре­зуль­та­ті ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва. Сво­єю чер­гою сіль­сько­го­спо­дар­ською про­ду­кці­єю вва­жа­є­ться про­ду­кція (то­ва­ри) ро­слин­но­го або тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, що під­па­дає під ви­зна­че­н­ня груп 1–24 УКТ ЗЕД. Це більш де­та­лі­зо­ва­не ви­зна­че­н­ня, як по­рів­ня­ти з тим, що є в По­да­тко­во­му ко­де­ксі Укра­ї­ни (пп. 14.1.234 ст. 14).

Ор­га­ні­чне ви­ро­бни­цтво — це сер­ти­фі­ко­ва­на ді­яль­ність, пов’яза­на з ви­ро­бни­цтвом сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції (зокре­ма, всі ста­дії те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су, а са­ме пер­вин­не ви­ро­бни­цтво (вклю­ча­ю­чи зби­ра­н­ня), під­го­тов­ка, оброб­ка, змі­шу­ва­н­ня та пов’яза­ні із цим про­це­ду­ри, на­пов­не­н­ня, па­ку­ва­н­ня, пе­ре­роб­ка, від­нов­ле­н­ня й ін­ші змі­ни ста­ну про­ду­кції), що про­ва­ди­ться з до­три­ма­н­ням ви­мог за­ко­но­дав­ства у сфе­рі ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва, обі­гу та мар­ку­ва­н­ня ор­га­ні­чної про­ду­кції. Та­кож За­кон пе­ред­ба­чає, що сер­ти­фі­ка­ції обов’яз­ко­во під­ля­гає ви­ро­бни­цтво та/або обіг ор­га­ні­чної про­ду­кції в Укра­ї­ні, про що мо­ва да­лі.

Про мар­ку­ва­н­ня

За­кон уста­нов­лює обме­же­н­ня для ви­ко­ри­ста­н­ня у мар­ку­ван­ні про­ду­кції дер­жав­но­го ло­го­ти­па ор­га­ні­чної про­ду­кції, будь-яких по­зна­чень і на­пи­сів «ор­га­ні­чний», «біо­ди­на­мі­чний», «біо­ло­гі­чний», «еко­ло­гі­чний», «ор­га­нік» та/або будь-яких одно­ко­ре­не­вих та/або по­хі­дних слів від цих слів із пре­фі­кса­ми «біо-», «еко-» то­що будь-яки­ми мо­ва­ми, зокре­ма:

• про­дукт до­зво­ля­є­ться мар­ку­ва­ти як ор­га­ні­чний, якщо йо­го ви­ро­бле­но від­по­від­но до ви­мог за­ко­но­дав­ства у сфе­рі ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва, обі­гу та мар­ку­ва­н­ня ор­га­ні­чної про­ду­кції і він мі­стить не мен­ше ніж 95% ор­га­ні­чних ін­гре­ді­єн­тів сіль­сько­го­спо­дар­сько­го по­хо­дже­н­ня (за ва­гою без ура­ху­ва­н­ня час­тки во­ди та ку­хон­ної со­лі) та не біль­ше як 5% (за ва­гою) не­ор­га­ні­чних ін­гре­ді­єн­тів, уне­се­них до Пе­ре­лі­ку ре­чо­вин (ін­гре­ді­єн­тів, ком­по­нен­тів), що до­зво­ля­є­ться ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти у про­це­сі ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва та які до­зво­ле­но до ви­ко­ри­ста­н­ня в гра­ни­чно допу­сти­мих кіль­ко­стях;

• еко­ло­гі­чне мар­ку­ва­н­ня мо­же бу­ти роз­мі­ще­не на про­ду­кції та кор­мах тіль­ки в ра­зі, якщо та­ку про­ду­кцію бу­ло отри­ма­но в ре­зуль­та­ті ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва;

• за­бо­ро­ня­є­ться мар­ку­ва­н­ня дер­жав­ним ло­го­ти­пом для ор­га­ні­чної про­ду­кції сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції, що бу­ла отри­ма­на не в ре­зуль­та­ті ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва або є про­ду­кці­єю пе­ре­хі­дно­го пе­рі­о­ду, а та­кож за­сто­су­ва­н­ня під час мар­ку­ва­н­ня та­кої про­ду­кції будь-яких по­зна­чень та на­пи­сів «ор­га­ні­чний», «біо­ди­на­мі­чний», «біо­ло­гі­чний», «еко­ло­гі­чний», «ор­га­нік» та/або будь-яких одно­ко­ре­не­вих та/або по­хі­дних слів від цих слів з пре­фі­кса­ми «біо-», «еко-» то­що бу­дья­ки­ми мо­ва­ми.

Ор­га­ні­чне ви­ро­бни­цтво про­ду­кції обов’яз­ко­во має бу­ти під­твер­дже­но сер­ти­фі­ка­том.

По­ряд із цим мар­ку­ва­н­ня ор­га­ні­чної про­ду­кції здій­сню­ва­ти­ме­ться за пи­сьмо­вою зго­дою ор­га­ну сер­ти­фі­ка­ції, ре­є­стра­цій­ний код яко­го за­зна­ча­є­ться на мар­ку­ван­ні, на без­опла­тній осно­ві; дер­жав­ний ло­го­тип для ор­га­ні­чної про­ду­кції бу­де обов’яз­ко­вим до за­сто­су­ва­н­ня в мар­ку­ван­ні ор­га­ні­чної про­ду­кції, крім ви­пад­ків, пе­ред­ба­че­них За­ко­ном, а ін­ші по­зна­че­н­ня суб’єкти го­спо­да­рю­ва­н­ня змо­жуть за­сто­со­ву­ва­ти на вла­сний роз­суд; ли­ше за на­яв­но­сті від­по­від­но­го мар­ку­ва­н­ня та сер­ти­фі­ка­та мо­жна бу­де ре­а­лі­зо­ву­ва­ти ор­га­ні­чну про­ду­кцію.

За що штра­фу­ва­ти­муть

Не­пра­во­мір­не за­сто­су­ва­н­ня за­зна­че­них ви­ще по­зна­чень вва­жа­ти­ме­ться обма­ном по­ку­пця або за­мов­ни­ка та під­ста­вою для при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті за по­ру­ше­н­ня ви­мог до мар­ку­ва­н­ня.

Крім то­го, ре­кла­ма будь-яко­го не­ор­га­ні­чно­го про­ду­кту як ор­га­ні­чно­го, зокре­ма ви­ко­ри­ста­н­ня на­пи­су «ор­га­ні­чний про­дукт» у вла­сних на­звах і тор­го­вель­них мар­ках, ува­жа­ти­ме­ться не­до­бро­со­ві­сною ре­кла­мою, за яку За­ко­ном Укра­ї­ни «Про ре­кла­му» вста­нов­ле­но від­по­від­аль­ність у п’яти­кра­тно­му роз­мі­рі вар­то­сті роз­по­всю­дже­ної ре­кла­ми.

Не­зва­жа­ю­чи на те, що в За­ко­ні від­су­тня пря­ма за­бо­ро­на на ви­ко­ри­ста­н­ня слів «ор­га­ні­чний», «ор­га­нік», «біо­ди­на­мі­чний», «біо­ло­гі­чний», «еко­ло­гі­чний» та/або бу­дья­ких одно­ко­ре­не­вих та/або по­хі­дних слів від цих слів з пре­фі­кса­ми «біо-», «еко-» у на­зві тор­го­вель­ної то­чки, ми ре­ко­мен­ду­є­мо не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти їх у ра­зі не­здій­сне­н­ня ре­а­лі­за­ції ор­га­ні­чної про­ду­кції. Зокре­ма, їх ви­ко­ри­ста­н­ня без фа­кти­чної ре­а­лі­за­ції ор­га­ні­чної про­ду­кції ор­га­ни Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни мо­жуть ува­жа­ти по­ши­ре­н­ням ін­фор­ма­ції, що вво­дить в ома­ну.

За та­ке по­ру­ше­н­ня кон­ку­рен­тно­го за­ко­но­дав­ства пе­ред­ба­че­но штраф у роз­мі­рі до 5% до­хо­ду (ви­ру­чки) ре­а­лі­за­ції про­ду­кції (то­ва­рів, ро­біт, по­слуг) суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня за остан­ній зві­тний рік, що пе­ре­ду­вав ро­ку, у яко­му на­кла­да­є­ться штраф.

Та­кож те, що За­кон за­ра­хо­вує до ор­га­ні­чної про­ду­кції тіль­ки сіль­сько­го­спо­дар­ську про­ду­кцію, тоб­то про­ду­кцію (то­ва­ри) ро­слин­но­го або тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, що під­па­да­ють під ви­зна­че­н­ня груп 1–24 УКТ ЗЕД, не озна­чає, що ін­шу про­ду­кцію (на­при- клад, одяг чи аксе­су­а­ри) до­зво­ле­но мар­ку­ва­ти як ор­га­ні­чну. Та­кі дії теж мо­жуть ува­жа­ти­ся по­ши­ре­н­ням ін­фор­ма­ції, що вво­дить в ома­ну.

Що під­ля­га­ти­ме сер­ти­фі­ка­ції

Як за­зна­че­но ви­ще, За­кон пе­ред­ба­чає, що сер­ти­фі­ка­ції обов’яз­ко­во під­ля­га­ти­ме ви­ро­бни­цтво та/або обіг ор­га­ні­чної про­ду­кції в Укра­ї­ні. До то­го ж під обі­гом ро­зу­мі­є­ться будь-яке пе­ре­мі­ще­н­ня та збе­рі­га­н­ня ор­га­ні­чної про­ду­кції з ме­тою ре­а­лі­за­ції, крім пе­ре­мі­ще­н­ня або збе­рі­га­н­ня мар­ко­ва­ної ор­га­ні­чної про­ду­кції для ре­а­лі­за­ції її кін­це­во­му спо­жи­ва­чу.

Тоб­то сер­ти­фі­ко­ва­ною бу­де ді­яль­ність ви­ро­бни­ків та дистри­бу­то­рів, які за­без­пе­чу­ють по­ста­ча­н­ня ор­га­ні­чної про­ду­кції ін­шим суб’єктам го­спо­да­рю­ва­н­ня.

Слід за­зна­чи­ти, що За­кон та­кож мі­стить пе­ре­лік га­лу­зей ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва та за­галь­ні ви­мо­ги до ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва, а та­кож окре­мі ви­мо­ги до ко­жної з га­лу­зей ви­ро­бни­цтва. Во­дно­час де­таль­ні пра­ви­ла ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва й обі­гу ор­га­ні­чної про­ду­кції по ко­жній із за­зна­че­них га­лу­зей бу­дуть до­да­тко­во за­твер­дже­ні Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів Укра­ї­ни до на­бра­н­ня За­ко­ном чин­но­сті.

У свою чер­гу, не під­ля­га­ти­ме сер­ти­фі­ка­ції ли­ше пе­ре­мі­ще­н­ня, збе­рі­га­н­ня та ре­а­лі­за­ція мар­ко­ва­ної ор­га­ні­чної про­ду­кції за­кла­да­ми гро­мад­сько­го хар­чу­ва­н­ня та суб’єкта­ми го­спо­да­рю­ва­н­ня, які ве­дуть роз­дрі­бну тор­гів­лю.

Та­ким чи­ном, ма­га­зи­нам роз­дрі­бної тор­гів­лі, ре­сто­ра­нам, ка­фе то­що не по­трі­бно отри­му­ва­ти сер­ти­фі­кат для ре­а­лі­за­ції мар­ко­ва­ної ор­га­ні­чної про­ду­кції. Во­дно­час са­мо­стій­но мар­ку­ва­ти про­ду­кцію як ор­га­ні­чну та­кі за­кла­ди не мо­жуть.

Сер­ти­фі­ка­цію про­во­ди­ти­муть ор­га­ни сер­ти­фі­ка­ції, зокре­ма ор­га­ни іно­зем­ної сер­ти­фі­ка­ції, на до­го­вір­них за­са­дах із суб’єктом го­спо­да­рю­ва­н­ня, який планує здій­сню­ва­ти ви­ро­бни­цтво та/або обіг ор­га­ні­чної про­ду­кції.

Усі ор­га­ни сер­ти­фі­ка­ції бу­дуть вне­се­ні до спе­ці­аль­но­го ре­є­стру, до­сту­пно­го будь-якій осо­бі, а ор­га­ни іно­зем­ної сер­ти­фі­ка­ції — до окре­мо­го пе­ре­лі­ку. Те са­ме сто­су­є­ться й суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, які здій­сню­ва­ти­муть ви­ро­бни­цтво та/або обіг ор­га­ні­чної про­ду­кції й бу­дуть вне­се­ні до окре­мо­го дер­жав­но­го ре­є­стру.

По­ря­док ви­да­чі сер­ти­фі­ка­тів на­ра­зі не за­твер­дже­но, але йо­го має бу­ти роз­ро­бле­но до на­бра­н­ня За­ко­ном чин­но­сті. Сер­ти­фі­кат ді­я­ти­ме про­тя­гом 15 мі­ся­ців із да­ти йо­го ви­да­чі.

Ва­жли­во! Опе­ра­то­ри рин­ку (тоб­то ви­ро­бни­ки ор­га­ні­чної про­ду­кції та суб’єкти го­спо­да­рю­ва­н­ня, які здій­сню­ва­ти­муть обіг та­кої про­ду­кції) бу­дуть зо­бов’яза­ні що­ро­ку про­хо­ди­ти пе­ре­вір­ку (сер­ти­фі­ка­цію) ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва та/або обі­гу ор­га­ні­чної про­ду­кції для під­твер­дже­н­ня від­по­від­но­сті ви­мо­гам за­ко­но­дав­ства у сфе­рі ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва, обі­гу та мар­ку­ва­н­ня ор­га­ні­чної про­ду­кції.

Що ж до іно­зем­них сер­ти­фі­ка­тів, то від­по­від­но до по­ло­жень За­ко­ну, та­кі сер­ти­фі­ка­ти ви­зна­ва­ти­муть в Укра­ї­ні для ім­пор­ту або екс­пор­ту ор­га­ні­чної про­ду­кції за умо­ви, що їх ви­да­ва­ти­ме ор­ган іно­зем­ної сер­ти­фі­ка­ції, уне­се­ний до спе­ці­аль­но­го пе­ре­лі­ку ор­га­нів іно­зем­ної сер­ти­фі­ка­ції.

Ра­зом із тим, ви­хо­дя­чи з бу­кваль­но­го тлу­ма­че­н­ня норм За­ко­ну, здій­сню­ва­ти обіг ор­га­ні­чної про­ду­кції (крім ре­а­лі­за­ції кін­це­вим спо­жи­ва­чам) за та­ки­ми сер­ти­фі­ка­та­ми бу­де за­бо­ро­не­но. Та­кож За­кон ска­со­вує про­ве­де­н­ня оцін­ки при­да­тно­сті зе­мель для ви­ро­бни­цтва ор­га­ні­чної про­ду­кції та вста­нов­лює но­ву ви­мо­гу до суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня що­до де­кла­ру­ва­н­ня об­ся­гів ор­га­ні­чної про­ду­кції, що вво­ди­ться в обіг. Та­кі де­кла­ра­ції по­да­ва­ти­муть до ор­га­ну сер­ти­фі­ка­ції, з яким від­по­від­ний суб’єкт го­спо­да­рю­ва­н­ня уклав до­го­вір про сер­ти­фі­ка­цію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.