Зе­ле­не сві­тло кре­ди­ту­ван­ню ор­га­ні­чної ку­ря­ти­ни

AgroMarket - - КОМПЕТЕНТНО -

Укра­їн­ські бан­ки ду­же при­скі­пли­во став­ля­ться до фі­нан­су­ва­н­ня ма­лих агро­ви­ро­бни­ків. Існує низ­ка чин­ни­ків, ко­трі не­га­тив­но впли­ва­ють на фі­нан­су­ва­н­ня цьо­го се­кто­ру й обме­жу­ють йо­го, що, у свою чер­гу, стри­мує роз­ви­ток ви­ро­бни­цтва ор­га­ні­чної ку­ря­ти­ни. Ча­сто, з по­гля­ду бан­ку, бі­знес по­тен­цій­но­го ви­ро­бни­ка ор­га­ні­чної ку­ря­ти­ни ма­лий і не­при­бу­тко­вий, та­кий агра­рій не має бі­знес-пла­ну й до­ста­тньої за­ста­ви, не мо­же про­де­мон­стру­ва­ти со­лі­дну фі­нан­со­ву зві­тність.

Спро­бу­є­мо спро­сту­ва­ти міф, який по­бу­тує се­ред укра­їн­ських бан­ків, що ма­лі агро­ви­ро­бни­ки ор­га­ні­чної ку­ря­ти­ни не­при­бу­тко­ві, й про­де­мон­стру­є­мо їх при­бу­тко­вість за до­по­мо­гою да­них із до­слі­дже­н­ня.

1. Об­ся­ги та ди­на­мі­ка ко­мер­цій­но­го ви­ро­бни­цтва ку­ря­ти­ни.

2. Ви­тра­тна й до­хі­дна ча­сти­ни ви­ро­бни­цтва ку­ря­ти­ни, а та­кож її при­бу­тко­вість.

3. На­яв­ність за­ста­ви для ма­ло­го ви­ро­бни­ка ку­ря­ти­ни агро­ви­ро­бни­ка.

4. По­тен­ці­ал і мо­жли­вість кре­ди­ту­ва­н­ня ма­ло­го ви­ро­бни­ка ор­га­ні­чної ку­ря­ти­ни.

При­бу­тко­вість ви­ро­бни­цтва ор­га­ні­чної ку­ря­ти­ни

Ро­з­гля­не­мо пе­ре­д­усім ди­на­мі­ку ви­ро­бни­цтва ку­ря­ти­ни з 1990 ро­ку в Укра­ї­ні. На рис. 1 на­ве­де­но ви­ро­бни­цтво ку­ря­ти­ни й ви­дно, як во­но ко­ли­ва­є­ться в рі­зні ро­ки. Про­те су­ча­сне ви­ро­бни­цтво ще не до­ся­гло сво­го істо­ри­чно­го ма­кси­му­му, який бу­ло отри­ма­но в 1990 ро­ці.

От­же, з огля­ду на істо­ри­чний ма­кси­мум по­тен­ці­ал для зро­ста­н­ня ку­ря­ти­ни в Укра­ї­ні є як мі­ні­мум на 20% про­тя­гом на­сту­пних ро­ків. Осо­бли­во по­тен­ці­ал для зро­ста­н­ня є в та­ко­му но­во­му ні­ше­во­му й ці­ка­во­му на­пря­мі, що тіль­ки роз­ви­ва­є­ться, як ор­га­ні­чна ку­ря­ти­на на віль­но­му ви­гу­лі.

Та­кож цей про­гноз зі зро­ста­н­ня ви­ро­бни­цтва та спо­жи­ва­н­ня ку­ря­ти­ни в Укра­ї­ні під­твер­джу­є­ться да­ни­ми OECD-FAO (рис. 2).

Спро­бу­є­мо та­кож по­ди­ви­ти­ся на ви­тра­тну та до­хі­дну ча­сти­ну й про­де­мон­стру­ва­ти при­бу­тко­вість ви­ро­бни­цтва ку­рей на віль­но­му ви­гу­лі на при­кла­ді ма­лої фер­ми, що про­дає 350 го­лів ку­рей на мі­сяць, тоб­то ре­а­лі­зує 4200 го­лів ку­рей на рік (та­бли­ця).

От­же, під­су­му­є­мо на­ве­де­ні ви­ще рі­чні роз­ра­хун­ки. Та­ка, зда­ва­ло­ся б, ма­лень­ка фер­ма ви­ро­щує та про­дає 350 го­лів ку­рей на мі­сяць (або 4200 го­лів ку­рей на рік), про­те її до­хід від ре­а­лі­за­ції ста­но­вить 505 193 грн, і во­на за­ро­бляє 75 497 грн при­бу­тку на рік. У цих кон­се­рва­тив­них роз­ра­хун­ках не взя­то до ува­ги до­да­тко­ві мо­жли­во­сті при­бу­тків від ро­слин­ни­цтва, бо за­зви­чай ма­лень­кі фер­ми ма­ють до 100 га зем­лі в обро­бі­тку для кор­мів вла­сно­го ви­ро­бни­цтва, щоб зде­ше­ви­ти ку­пів­лю зер­но­вої гру­пи кор­мів.

Та­ким чи­ном, ба­зу­ю­чись на ці­нах 2017 ро­ку ви­ро­бни­цтво ку­ря­ти­ни на віль­но­му ви­гу­лі є при­бу­тко­вим для ма­ло­го ви­ро­бни­цтва на 4200 го­лів ку­рей на рік.

На­яв­ність за­ста­ви у ви­ро­бни­ка ку­ря­ти­ни. Що­до за­ста­ви — одно­го з основ­них прин­ци­по­вих пи­тань бан­ку, то за­зви­чай у ви­ро­бни­ка ку­ря­ти­ни є при­мі­ще­н­ня для утри­ма­н­ня по­го­лів’я, бу­дів­лі та спо­ру­ди, про­ду­ктив­не по­го­лів’я (ста­до), обла­дна­н­ня як для ви­ро­щу­ва­н­ня ку­рей, так і кор­мо­вих і зер­но­вих куль­тур (тра­ктор, ком­байн, кор­мо­цех, зер­но­схо­ви­ще), транс­порт. От­же, все вка­за­не ви­ще — це акти­ви ма­ло­го агро­ви­ро­бни­ка, і во­ни є сут­тє­ви­ми для по­кри­т­тя кре­ди­ту за­ста­вою. Не за­бу­ва­ти­ме­мо й про май­бу­тній уро­жай, який мо­жна офор­ми­ти у ви­гля­ді аграр­ної роз­пи­ски, і та­кож ча­сто в ма­лень­ких агро­ви­ро­бни­ків є пев­на зем­ля у власності (як сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня, так й ін­шо­го при­зна­че­н­ня), яку та­кож мо­жна за­про­по­ну­ва­ти для бан­ку як за­ста­ву. Та­ким чи­ном, у ма­ло­го ви­ро­бни­ка ку­ря­ти­ни мо­жли­во­сті за­ста­ви й акти­вів біль­ше, ніж в ана­ло­гі­чно­го ви­ро­бни­ка чи­сто зер­но­вих й олій­них куль­тур, а це є по­зи­тив­ним чин­ни­ком для бан­ків­сько­го кре­ди­ту.

По­тен­ці­ал і мо­жли­вість кре­ди­ту­ва­н­ня

Те­пер роз­бе­ре­мо­ся, як ма­лень­ка фер­ма пов­но­го ци­клу ви­ро­бни­цтва сви­ни­ни на 85 основ­них сви­но­ма­ток мо­же роз­ви­ва­ти­ся та у яко­му роз­мі­рі та­кий фер­мер мо­же отри­ма­ти кредит, на­при­клад, на 2 ро­ки (бе­ру­чи да­ні та­бли­ці).

Зда­тність Об­слу­го­ву­ва­ти Кредит = Чи­стий При­бу­ток (75 497 грн) + Амор­ти­за­ція Ч (8400 грн) 2 (ро­ки) = 167 794 грн.

От­же, згі­дно з та­ким роз­ра­хун­ком, роз­мір по­тен­цій­но­го 2-рі­чно­го кре­ди­ту ста­но­ви­ти­ме 167 794 грн, на який при­бли­зно мо­же роз­ра­хо­ву­ва­ти фер­мер.

Та­ким чи­ном, роз­ра­ху­вав­ши за­галь­ний по­тен­ці­ал для кре­ди­ту­ва­н­ня, банк мо­же зро­зу­мі­ти, чи ці­ка­вим для фі­нан­су­ва­н­ня є роз­мір кре­ди­ту для та­ко­го ма­ло­го агро­ви­ро­бни­ка. Як ви­яви­ло­ся, по­тен­цій­ний роз­мір кре­ди­ту близь­ко 170 тис. грн мо­же бу­ти при­ва­бли­вим для роз­гля­ду кре­ди­тно­го ко­мі­те­ту бан­ку.

*** Під­су­мо­ву­ю­чи роз­гляд ви­ро­бни­цтва ор­га­ні­чної ку­ря­ти­ни в Укра­ї­ні, за­ува­жу та­ке: 1) ма­лий ви­ро­бник ку­ря­ти­ни має за­ста­ву у ви­гля­ді при­мі­щень, спо­руд, те­хні­ки й обла­дна­н­ня, а та­кож пев­них зе­мель­них ді­ля­нок у власності; 2) ви­ро­бни­цтво ку­ря­ти­ни в Укра­ї­ні є при­бу­тко­вим, і ви­ро­бни­ки на­ро­щу­ють об­ся­ги ви­ро­бни­цтва ку­ря­ти­ни; 3) роз­ра­ху­нок по­тен­цій­но­го кре­ди­ту для ма­ло­го при­бу­тко­во­го ви­ро­бни­ка ор­га­ні­чної ку­ря­ти­ни ви­явив, що роз­мір та­ко­го кре­ди­ту при­бли­зно 170 тис. гри­вень на 2 ро­ки (за кон­се­рва­тив­но­го роз­ра­хун­ку) й мо­же бу­ти ці­ка­вим для бан­ку.

Це ва­жли­ві ви­снов­ки, аби бан­ки не бо­я­ли­ся пра­цю­ва­ти з ма­ли­ми ви­ро­бни­ка­ми ку­ря­ти­ни, бо во­ни ма­ють за­ста­ву, мо­жуть успі­шно бра­ти кре­ди­ти на по­пов­не­н­ня обі­го­вих ко­штів, пра­цю­ва­ти, об­слу­го­ву­ю­чи борг, і бу­ти при­бу­тко­ви­ми.

Фі­нан­со­ві та бан­ків­ські екс­пер­ти про­е­кту IFC «Роз­ви­ток фі­нан­су­ва­н­ня аграр­но­го се­кто­ру в Єв­ро­пі та Цен­траль­ній Азії» по­стій­но пра­цю­ють над ана­лі­зом по­тен­ці­а­лу ма­лих і се­ре­дніх агро­ви­ро­бни­ків в Укра­ї­ні, роз­ро­бля­ю­чи роз­ра­хун­ки при­бу­тко­во­сті, оці­ню­ю­чи ри­зи­ки то­го чи ін­шо­го ви­ро­бни­цтва, аби до­по­мог­ти бан­ків­сько­му се­кто­ру в Укра­ї­ні кре­ди­ту­ва­ти біль­ше агро­ви­ро­бни­ків швид­ко, без­пе­чно та ефе­ктив­но. За до­по­мо­гою ро­бо­ти, про­ве­де­ної екс­пер­та­ми IFC, по­тен­цій­ні бан­ки-кре­ди­то­ри мо­жуть по­ба­чи­ти, що є пев­ний по­тен­ці­ал для роз­ви­тку ма­лих ви­ро­бни­ків сви­ни­ни в Укра­ї­ні й, від­по­від­но, і по­тен­ці­ал їх кре­ди­ту­ва­н­ня.

Рис. 1. За­галь­не по­го­лів’я ку­рей в Укра­ї­ні на 1 сі­чня ко­жно­го ро­ку, млн го­лів Дже­ре­ло: Держ­стат Укра­ї­ни*.*Да­ні, на­да­ні за пе­рі­од з 1 сі­чня 2015–2017 рр., не вра­хо­ву­ють тим­ча­со­во оку­по­ва­ні те­ри­то­рії Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим, мі­ста Се­ва­сто­поль і те­ри­то­рії про­ве­де­н­ня АТО

Рис. 2. Ви­ро­бни­цтво та спо­жи­ва­н­ня ку­ря­ти­ни (тис. тонн) в Укра­ї­ні з 2005 по 2026 ро­ки. Про­гноз із 2017-го по 2026 рр.

Пе­тро БОГАЧЕВИЧ, екс­перт із фі­нан­су­ва­н­ня аграр­но­го се­кто­ру, Про­ект IFC «Роз­ви­ток фі­нан­су­ва­н­ня аграр­но­го се­кто­ру у Єв­ро­пі та Цен­траль­ній Азії»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.