«Ци­фра» в за­ку­пів­лях

Чо­му укра­їн­ські агра­рії з не­до­ві­рою став­ля­ться до ін­но­ва­цій­них бі­знес-ін­стру­мен­тів

AgroMarket - - АКЦЕНТИ -

Пра­кти­чно всі успі­шні ком­па­нії по­го­джу­ю­ться з тим, що че­твер­та про­ми­сло­ва ре­во­лю­ція — це пе­ре­д­усім мо­жли­вість, а не за­гро­за. Від­так опе­ра­тив­ність в епо­ху ді­джи­та­лі­за­ції — це чи не основ­ний чинник ви­жи­ва­н­ня бі­зне­су. Про­те на­віть гло­баль­ні грав­ці по­тре­бу­ють біль­ше ча­су на під­го­тов­ку до по­ту­жних ци­фро­вих транс­фор­ма­цій.

Як свід­чать ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня KPMG, ко­жен дру­гий із 1300 ре­спон­ден­тів (СЕО ве­ли­ких ком­па­ній із 11 кра­їн сві­ту), вва­жає, що прав­лі­н­ня ма­ють на­дмір­ні очі­ку­ва­н­ня сто­сов­но рен­та­бель­но­сті ін­ве­сти­цій (ROI) при пе­ре­хо­ді на ци­фро­ві те­хно­ло­гії. 33% по­го­джу­ю­ться з тим, що їх ор­га­ні­за­ції на­ма­га­ю­ться не від­ста­ва­ти від те­хно­ло­гі­чних ін­но­ва­цій.

Ви­со­кий по­тен­ці­ал для подаль­шо­го роз­ви­тку має й укра­їн­ський бі­знес, зокре­ма, аграр­ний. Се­ред про­гре­сив­них ін­стру­мен­тів, що по­кли­ка­ні спри­я­ти йо­го ефе­ктив­но­сті, екс­пер­ти на­зи­ва­ють еле­ктрон­ні тен­дер­ні за­ку­пів­лі. Однак ця ін­но­ва­ція по­ки не ді­ста­ла ши­ро­кої під­трим­ки в ко­лах аграр­ної бі­знес­спіль­но­ти. Чо­му? Ові­я­ні упе­ре­дже­н­ня­ми

У гру­пах й агро­хол­дин­гах для від­ді­лів за­ку­пі­вель вну­трі­шні­ми за­мов­ни­ка­ми є ви­ро­бни­чі де­пар­та­мен­ти, агро­хі­мі­чні слу­жби та без­по­се­ре­дньо го­спо­дар­ства, що вхо­дять до скла­ду цих вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­них ком­па­ній. І ча­сто тра­пля­є­ться так, що ба­че­н­ня тен­де­рів у них зов­сім рі­зне. Ча­сом ду­же да­ле­ке від ре­а­лій. Ска­жі­мо, у від­ді­лі за­ку­пі­вель чо­мусь ува­жа­ють, що еле­ктрон­на си­сте­ма має зро­би­ти все са­ма. Вну­трі­шній за­мов­ник зде­біль­шо­го пе­ре­ко­на­ний, що ви­бір від­бу­ва­є­ться тіль­ки за ці­но­вим кри­те­рі­єм. Та­кож є мі­фи про три­ва­лий тен­дер­ний про­цес та за­трим­ку по­ста­вок. Є на­віть дум­ка, що зав­дя­ки ін­но­ва­ці­ям відділ за­ку­пі­вель вза­га­лі бу­де не по­трі­бен.

Утім, ком­па­нії, що вже не­о­дно­ра­зо­во транс­фор­му­ва­ли свої еле­ктрон­ні си­сте­ми за­ку­пі­вель, ствер­джу­ють, що для де­яких груп то­ва­рів в агровиробництві ці­на аж ні­як не є клю­чо­вим кри­те­рі­єм ви­бо­ру. Зокре­ма, орі­єн­та­ція тіль­ки на ці­ну для та­ких ка­те­го­рій МТЦ, як на­сі­н­ня чи зап­ча­сти­ни, мо­же бу­ти, нав­па­ки, шкі­дли­вою.

«Якщо про­ра­ху­ва­ти вар­тість одно­го дня про­стою сіль­гос­пте­хні­ки в по­лі у роз­пал по­сів­ної че­рез по­лом­ку яко­їсь зап­ча­сти­ни чи ви­му­ше­ну по­тре­бу пе­ре­сі­ю­ва­ти по­ле че­рез те, що не зі­йшло на­сі­н­ня, на пер­ший план ви­хо­дить — якість. А та­кож — агро­те­хні­чні па­ра­ме­три. По­тім спе­ці­а­лі­сти із за­ку­пі­вель див­ля­ться на істо­рію спів­пра­ці з по­ста­чаль­ни­ком, умо­ви та ба­зис по­став­ки, стро­ки до­став­ки. Остан­нє іно­ді є аб­со­лю­тно кри­ти­чним для зап­ча­стин. І тіль­ки то­ді йдуть фі­нан­со­ві умо­ви», — за­ува­жує Ан­то­ні­на Ге­ре­та, стар­ший ме­не­джер із по­ста­ча­н­ня AgroGeneratiоn. Ко­ли по­трі­бен мо­пед…

Ко­ли в бі­зне­су є ме­та ско­ро­ти­ти за­тра­ти ча­су й ко­штів і збіль­ши­ти ефе­ктив­ність і про­зо­рість за­ку­пі­вель, іно­ді щой­но роз­ро­бле­ну та ви­бу­ду­ва­ну си­сте­му до­во­ди­ться кар­ди­наль­но пе­ре­ро­бля­ти. Так ста­ло­ся в Agromino. Пі­сля ухва- ле­н­ня рі­ше­н­ня що­до ви­ко­ри­ста­н­ня тен­дер­ної си­сте­ми для за­ку­пі­вель спо­ча­тку змі­ни від­бу­ли­ся у роз­роб­ці тен­дер­ної до­ку­мен­та­ції, фор­му­ван­ні пе­ре­лі­ку по­ста­чаль­ни­ків і про­ве­ден­ні тен­де­рів. Зда­ва­ло­ся б, но­ві про­це­ду­ри за­без­пе­чи­ли ін­те­гра­цію но­во­го ін­стру­мен­ту в бі­знес-про­цес. Але…

«Кіль­ка ро­ків ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли еле­ктрон­ну по­шту та пра­цю­ва­ли з по­ста­чаль­ни­ка­ми за прин­ци­пом най­ниж­чої ці­ни. Зго­дом ста­ло зро­зумі­ло — цей під­хід не­ефе­ктив­ний, адже де­я­кі ке­рів­ни­ки під­роз­ді­лів на­віть за обов’яз­ко­во­го про­ве­де­н­ня тен­де­рів і да­лі ку­пу­ва­ли МТЦ „у зна­йо­мо­го дя­ді Ва­сі” та ста­ви­ли­ся до цьо­го про­це­су швид­ше фор­маль­но», — роз­по­від­ає Сер­гій Гаврилюк, за­сту­пник ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра з ко­мер­цій­ної ді­яль­но­сті ТОВ «Трай­гон-Ек­спорт» ком­па­нії Agromino.

Щоб по­кла­сти цьо­му край, до­ве­ло­ся зна­чно ре­фор­му­ва­ти но­во­ство­ре­ну си­сте­му за­ку­пі­вель. Ком­па­нія цен­тра­лі­зу­ва­ла за­ку­пки основ­ної си­ро­ви­ни — на­сі­н­ня, до­брив і ЗЗР. «За­мість при­дба­н­ня так зва­но­го „ко­смі­чно­го ко­ра­бля” за ша­ле­ні гро­ші три на­ших пра­ців­ни­ки роз­ро­би­ли вла­сну тен­дер­ну пла­тфор­му. На­справ­ді нам бу­ло по­трі­бно ма­кси­мум 15–20% фун­кціо­на­лу, що про­по­ну­ва­ли­ся в над­скла­дних зов­ні­шніх си­сте­мах про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня. На­то­мість ми зі­бра­ли свій мо­пед для по­їзд­ки в най­ближ­чий ма­га­зин», — по­яснює Сер­гій Гаврилюк.

За йо­го під­ра­хун­ка­ми, три з по­ло­ви­ною ро­ки існу­ва­н­ня вла­сної еле­ктрон­ної пла­тфор­ми за­оща­ди­ли ком­па­нії по­над 900 млн грн. За цей час Agromino про­ве­ла 400 з га­ком тен­де­рів, про які са­мі по­ста­чаль­ни­ки від­гу­ку­ю­ться над­зви­чай­но по­зи­тив­но. На­при­клад, фа­хів­ці ком­па­нії «Ері­дон», які пра­цю­ють одно­ча­сно з кіль­ко­ма еле­ктрон­ни­ми пла­тфор­ма­ми, зокре­ма, EPS, Kernel, MHP, ці­ну­ють від­су­тність тих опцій, що ускла­дню­ють про­цес. У прі­о­ри­те­ті лег­кий су­ча­сний ди­зайн, швид­ке онов­ле­н­ня цін упро­довж тен­де­рів і від­кри­та ін­фор­ма­ція про пе­ре­мож­ця. Пі­дла­шту­ва­ти си­сте­му під се­бе

Вла­сний ін­стру­мент для ке­ру­ва­н­ня всі­ма трей­дин­го­ви­ми про­це­са­ми (вза­є­мо­ді­єю з кон­тр­аген­та­ми, лан­цюж­ком по­ста­вок, ло­гі­сти­кою, пла­те­жа­ми й до­ку­мен­та­ми) й об- лі­ку тор­го­вель­ної ді­яль­но­сті не­що­дав­но ство­ри­ли й фа­хів­ці Risoil Укра­ї­на.

«Ми роз­ро­би­ли мо­дуль­ний під­хід (за прин­ци­пом кон­стру­кто­ра «Ле­го» мо­жна до­да­ва­ти або за­би­ра­ти будь-які бло­ки), який до­по­міг ком­па­нії ство­ри­ти єди­не ін­фор­ма­цій­не по­ле ро­бо­ти всіх пра­ців­ни­ків, ско­ро­ти­ти час на обмін ін­фор­ма­ці­єю та за­без­пе­чи­ти до­ступ з будь-яко­го при­строю. Ва­жли­во, щоб си­сте­ма під­ла­што­ву­ва­ла­ся під вас. Адже си­сте­ма — це ли­ше ін­стру­мент, на який мо­жна на­ни­зу­ва­ти все, що ва­жли­во ком­па­нії в кон­кре­тний мо­мент», — роз­по- ві­дає Едвард Ко­валь­чук, ке­рів­ник про­е­кту впро­ва­дже­н­ня про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня.

Основ­ні бло­ки еле­ктрон­ної пла­тфор­ми — CRM си­сте­ма, кон­тра­кти, ло­гі­сти­ка, ком­пла­єнс, юри­сти, фі­нан­си, зві­ти. «Се­ред усіх мо­жли­вих ва­рі­ан­тів зу­пи­ни­ли­ся на хмар­но­му рі­шен­ні. Це га­ран­тує нам без­пе­чність, на­дій­ність, по­ту­жність, гну­чкість (опла­чу­є­мо ли­ше обра­ний вла­сно­руч па­кет по­слуг), зру­чність і ско­ро­че­н­ня ви­трат», — пе­ре­лі­чує він.

Едвард Ко­валь­чук до­дає, що мо­дуль­ний під­хід ви­явив­ся на­йопти­маль­ні­шим. Йо­го пе­ре­ва­ги в то­му, що ком­па­нія, перш за все, не бу­ла обме­же­на одним-єди­ним по­ста­чаль­ни­ком про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня. Обра­ний ва­рі­ант за­без­пе­чив зна­чну еко­но­мію ко­штів (адже вар­тість ком­пле­ксно­го рі­ше­н­ня в кіль­ка ра­зів до­рож­ча), еко­но­мію ча­су (до­роб­ка обра­но­го ва­рі­ан­та три­ва­ла при­бли­зно мі­сяць, що у 12–20 ра­зів мен­ше про­ти роз­роб­ки ком­пле­ксно­го рі­ше­н­ня, яке три­ває в се­ре­дньо­му 1–2 ро­ки) й опти­маль­ну фун­кціо­наль­ність (лег­ко ін­те­гру­вав­ся з ти­ми рі­ше­н­ня­ми ПЗ, що вже бу­ли в ком­па­нії).

«На­да­лі для клі­єн­тів пла­ну­ють ство­ри­ти „осо­би­стий ка­бі­нет” із мо­жли­ві­стю укла­де­н­ня smartкон­тра­ктів в один клік. Це до­зво­лить сіль­гос­пто­ва­ро­ви­ро­бни­кам без­пе­чно продавати нам свою про­ду­кцію са­мо­стій­но, без по­се­ре­дни­ків», — по­ді­лив­ся пла­на­ми Едвард Ко­валь­чук.

У ре­зуль­та­ті ре­а­лі­за­ції цьо­го про­е­кту ком­па­нія отри­ма­ла на­ла­што­ва­ні бі­знес-про­це­си, опти­мі­за­цію ро­бо­ти ко­ман­ди, зру­чні та швид­кі ін­стру­мен­ти для вве­де­н­ня да­них, швид­ку оброб­ку ве­ли­ких ма­си­вів ін­фор­ма­ції та зві­тно­сті, роз­ме­жу­ва­н­ня до­сту­пу для рі­зних груп ко­ри­сту­ва­чів, зни­же­н­ня ри­зи­ку люд­сько­го чин­ни­ка та під­ви­ще­ну без­пе­ку. Ав­то­ма­ти­за­ція без лю­ди­ни не­мо­жли­ва

«Ав­то­ма­ти­за­ція за­ку­пі­вель мі­ні­мі­зує вплив люд­сько­го чин­ни­ка: ро­бить цей про­цес про­зо­рі­шим», — по­яснює Сер­гій Гаврилюк. Про­те для та­кої спе­ци­фі­чної та во­дно­час най­по­ши­ре­ні­шої в сіль­го­спви­ро­бни­цтві ка­те­го­рії, як за­па­сні ча­сти­ни, зве­сти «до ну­ля» люд­ський чинник жо­дна над­су­ча­сна еле­ктрон­на си­сте­ма не зда­тна.

За сло­ва­ми Ан­то­ні­ни Ге­ре­ти, са­ме зап­ча­сти­ни є яскра­вою ілю­стра­ці­єю при­хо­ва­них втрат і не­ефе­ктив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня ре­сур­сів (гро­шо­вих, люд­ських, ча­со­вих то­що). Че­рез по­мил­ки із за­мов­ле­н­ням, що ви­яв­ля­ю­ться під час про­ве­де­н­ня тен­де­ра або пос­тфа­ктум (уже пі­сля до­став­ки то­ва­ру), ком­па­нія-за­мов­ник сти­ка­є­ться з до­да­тко­ви­ми ви­тра­та­ми, пов’яза­ни­ми з від­прав­ле­н­ням де­та­лі на­зад по­ста­чаль­ни­ку. До то­го ж до­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня отри­му­ють одра­зу кіль­ка спе­ці­а­лі­стів. Хтось зму­ше­ний за­йма­ти­ся по­вер­не­н­ням, хтось — на­ко­пи­че­н­ням на скла­ді зай­вих за­па­сів. Про­те най­го­лов­ні­ше — це ви­му­ше­не про­сто­ю­ва­н­ня те­хні­ки, яке в роз­пал се­зо­ну стає сут­тє­вим «мі­ну­сом» для ком­па­нії.

Основ­ний метод, що взя­ли на озбро­є­н­ня в AgroGeneratiоn, — це ана­ліз на за­по­бі­га­н­ня при­хо­ва­ним втра­там. Ре­а­лі­зу­ва­ли йо­го за до­по­мо­гою так зва­но­го еле­ктрон­но­го до­від­ни­ка. Це не тен­дер­на про­це­ду­ра, але не­об­хі­дна скла­до­ва для її ефе­ктив­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня.

«Ми за­про­ва­ди­ли про­ект з „очи­ще­н­ня” на­шо­го еле­ктрон­но­го ка­та­ло­гу зап­ча­стин. Та­ка фор­ма­лі­за­ція ви­яви­ла­ся ду­же по­трі­бною! Во­на справ­ді убез­пе­чи­ла ком­па­нію від на­ко­пи­чу­ва­н­ня зай­вих за­па­сів. Фор­ма­лі­за­ція не ли­ше до­по­мо­гла опе­ра­тив­но ви­пра­ви­ти по­мил­ки із за­мов­ле­н­ня­ми, а й зму­си­ла на­ших за­ку­пни­ків по­ди­ви­ти­ся на про­бле­му си­стем­но. В ре­зуль­та­ті — сьо­го­дні на­ші вну­трі­шні за­мов­ни­ки (го­спо­дар­ства) про­пи­су­ють тіль­ки ка­та­ло­жний но­мер де­та­лі, а ме­не­джер уже пе­ре­ві­ряє її і вно­сить (або не вно­сить) у наш за­галь­ний еле­ктрон­ний ка­та­лог», — за­зна­чає Ан­то­ні­на Ге­ре­та.

Во­на роз­по­від­ає, що над про­е­ктом пра­цю­ва­ли всьо­го чо­ти­ри ме­не­дже­ри в не­актив­ний се­зон за­ку­пі­вель. Во­ни ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли спе­ці­аль­не про­грам­не за­без­пе­че­н­ня, але з бо­ку тен­дер­но­го май­дан­чи­ка бу­ли те­хні­чні обме­же­н­ня, то­му пе­ре­ва­жну ча­сти­ну ро­бо­ти ста­но­ви­ло ру­чне ви­чи­ще­н­ня (на ньо­го бу­ло ви­тра­че­но 100 го­дин ча­су) та пе­ре­вір­ка (40 го­дин). Фор­ма­лі­за­ція про­це­сів при­но­сить ре­зуль­тат

Та­ка си­сте­ма­ти­за­ція всіх за­явок у за­ку­пів­лях при­не­сла ком­па­нії ре­аль­ні ре­зуль­та­ти. По-пер­ше, кіль­кі­сний. Пе­ред по­ча­тком кіль­кість но­мен­кла­ту­ри зап­ча­стин ста­но­ви­ла 10 815 по­зи­цій. Пі­сля ре­тель­но­го ви­чи­ще­н­ня, яке три­ва­ло 51 ка­лен­дар­ний день, по­то­чна но­мен­кла­ту­ра змен­ши­ла­ся до 8255 по­зи­цій (із них по­тре­бу­ва­ло ви­прав­ле­н­ня всьо­го 0,3%, або 24 най­ме­ну­ва­н­ня).

По-дру­ге, які­сний. На­яв­ність пра­виль­но­го­та­зру­чно­го­еле­ктрон­но­го ка­та­ло­гу спро­сти­ло ро­бо­ту ін­же­не­рам. «Те­пер у цій си­сте­мі кон­со­лі­ду­ю­ться всі за­яв­ки за всі­єю но­мен­кла­ту­рою агро­хол­дин­гу. І пе­ре­ва­ги цьо­го під­хо­ду — оче­ви­дні. Сьо­го­дні на­ші спе­ці­а­лі­сти ви­тра­ча­ють на­ба­га­то мен­ше ча­су, ніж ра­ні­ше, на опра­цю­ва­н­ня всіх за­явок на за­ку­пів­лю за­па­сних ча­стин. Цьо­го се­зо­ну ми по­ба­чи­ли, що від­со­ток по­вер­нень де­та­лей зна­чно змен­шив­ся. Те­хні­ка в по­лях не про­сто­ює. І це — най­го­лов­ні­ше!» — за­зна­чає Ан­то­ні­на Ге­ре­та.

Еко­но­мію в ци­фрах пі­сля удо­ско­на­ле­н­ня сво­єї си­сте­ми за­ку­пі­вель в AgroGeneration де­мон­стру­ють на при­кла­ді зви­чай­но­го на­тя­гу­ва­ча па­ска. На по­ча­тку лю­то­го по­то­чно­го ро­ку рин­ко­ві про­по­зи­ції на та­ку зап­ча­сти­ну ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 3400–4600 грн. Ці­на за­кри­т­тя за­яв­ки від­бу­ла­ся за ни­жньою план­кою. Те са­ме ста­ло­ся в се­ре­ди­ні лю­то­го та в са­мий роз­пал се­зо­ну (у кві­тні–трав­ні ці­на за­кри­т­тя теж бу­ла най­ниж­чою — 3300 грн). Тоб­то сут­тє­ва гро­шо­ва еко­но­мія та­кож є.

До ре­чі, якщо слу­жба без­пе­ки або вну­трі­шній ау­дит за­хо­чуть про­ве­сти пе­ре­вір­ку, їм бу­дуть до­сту­пні всі да­ні із за­ку­пі­вель у бу­дья­кий мо­мент у ре­жи­мі онлайн. Си­сте­ма що­до фор­ма­лі­за­ції цих про­це­сів в AgroGeneration роз­ви­ва­є­ться. «У пер­спе­кти­ві пла­ну­є­мо еле­ктро­ні­за­цію всіх про­це­сів (тер­мі­ни по­став­ки — кон­троль, опла­ти — ав­то­ма­ти­за­ція) й ін­те­гра­цію їх із си­сте­мою 1С», — анон­сує подаль­ші пла­ни Ан­то­ні­на Ге­ре­та.

*** Ві­дмо­ва від здій­сне­н­ня за­ку­пі­вель «вру­чну» та пе­ре­хід на онлайн-си­сте­ми до­зво­ляє мі­ні­мі­зу­ва­ти ча­со­ві, фі­нан­со­ві та люд­ські ре­сур­си. Ва­жли­во й те, що зав­дя­ки еле­ктрон­ним но­ва­ці­ям ком­па­нії ма­ють мо­жли­вість пе­ре­йти від ав­раль­них дій до чі­тко спла­но­ва­них і про­гно­зо­ва­них. Що­прав­да, ефе­ктив­ність бі­зне­су зро­стає ли­ше у то­му ра­зі, ко­ли спе­ці­а­лі­сти від­ді­лів за­ку­пі­вель за­лу­че­ні і в про­це­си роз­роб­ки змін, і в про­це­си кон­тро­лю за впро­ва­дже­н­ням но­вої ав­то­ма­ти­зо­ва­ної си­сте­ми. Якщо ж еле­ктро­ні­за­ція — це ли­ше прим­ха ви­що­го ке­рів­ни­цтва, во­на має всі шан­си пе­ре­тво­ри­ти­ся на до­ро­гу та мо­дну, про­те не­ефе­ктив­ну «ігра­шку».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.