ЕФЕ­КТИВ­НІСТЬ БІОСТИМУЛЯТОРІВ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ РОСТУ Й ЗБІЛЬ­ШЕ­Н­НЯ ВРОЖАЙНОСТІ НА­СІ­Н­НЯ РІПАКУ

AgroMarket - - АКЦЕНТИ -

РІПАК — ЦЕ КВІТУЧА ЖОВТИМИ КВІТКАМИ ОЛІЙНА РО­СЛИ­НА РО­ДУ КАПУСТА РО­ДИ­НИ BRASSICACAE — ХРЕСТОЦВІТІ АБО КАПУСТЯНІ. ЙО­ГО ВИ­РО­ЩУ­ЮТЬ ДЛЯ ХАР­ЧУ­ВА­Н­НЯ ЛЮ­ДИ­НИ (ВИ­РО­БНИ­ЦТВО ХАР­ЧО­ВО­ГО МА­СЛА Й ОВОЧІВ), КОР­МІВ ДЛЯ ТВА­РИН (ПРОТЕЇНИ) І ВИ­РО­БНИ­ЦТВА БІОДИЗЕЛЮ. ЧИННИКИ, ЩО ОБМЕ­ЖУ­ЮТЬ ФАЗУ НАПОВНЕНОСТІ НА­СІ­Н­НЯ, ТА­КІ ЯК ПО­СУ­ХА, ХВО­РО­БИ АБО РАННЯ ДЕСИКАЦІЯ, МО­ЖУТЬ ЗМЕН­ШИ­ТИ КОНЦЕНТРАЦІЮ ОЛІЇ В НАСІННІ. РІПАК ВИ­МА­ГАЄ ПРАВИЛЬНОЇ ПРО­ГРА­МИ ПІДЖИВ­ЛЕ­Н­НЯ, ВКЛЮ­ЧНО З АЗОТОМ І СІРЧАНИМИ ДОБРИВАМИ. У РІПАКУ ПО­ТО­ЧНИЙ ФОТОСИНТЕЗ МАЙ­ЖЕ ПОВ­НІ­СТЮ ВИ­ЗНА­ЧАЄ ПРО­ЦЕС НА­ПОВ­НЕ­Н­НЯ НА­СІ­Н­НЯ.

Ефе­ктив­ність біостимуляторів для стимулювання росту й збіль­ше­н­ня врожайності на­сі­н­ня ріпаку

Ріпак — це квітуча жовтими квітками олійна ро­сли­на ро­ду капуста ро­ди­ни Brassicacae — хрестоцвіті або капустяні. Йо­го ви­ро­щу­ють для хар­чу­ва­н­ня лю­ди­ни (ви­ро­бни­цтво хар­чо­во­го ма­сла й овочів), кор­мів для тва­рин (протеїни) і ви­ро­бни­цтва біодизелю. Чинники, що обме­жу­ють фазу наповненості на­сі­н­ня, та­кі як по­су­ха, хво­ро­би або рання десикація, мо­жуть змен­ши­ти концентрацію олії в насінні. Ріпак ви­ма­гає правильної про­гра­ми піджив­ле­н­ня, вклю­чно з азотом і сірчаними добривами. У ріпаку по­то­чний фотосинтез май­же пов­ні­стю ви­зна­чає про­цес на­пов­не­н­ня на­сі­н­ня.

AgriTecno — іспан­ська ком­па­нія, що спе­ці­а­лі­зу­є­ться на фор­му­ван­ні й ви­ро­бни­цтві вла­сних біостимуляторів, які мі­стять рі­зний склад для оброб­ки ро­слин і ґрун­ту з ме­тою під­ви­ще­н­ня ро­дю­чо­сті ґрун­ту, врожайності, яко­сті та то­ле­ран­тно­сті до абіо­ти­чних стре­сів. Бі­о­сти­му­ля­то­ри AgriTecno є до­пов­не­н­ням до за­галь­них про­грам піджив­ле­н­ня й за­хи­сту сіль- сько­го­спо­дар­ських куль­тур. Ви­ко­ри­ста­н­ня їх спіль­но з добривами та фун­гі­ци­да­ми до­зво­ляє збіль­ши­ти вро­жай­ність і по­вер­ну­ти фер­ме­рам їх ін­ве­сти­ції (ROI). Бі­о­сти­му­ля­то­ри AgriTecno при­зна­че­но для розв’яза­н­ня про­блем фер­ме­рів у ви­ро­щу­ван­ні сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур. Ство­ре­ні на осно­ві до­сві­ду ком­па­нії в роз­роб­ці до­брив, знань, отри­ма­них у хо­ді до­слі­джень і від на­у­ко­во-до­слі­дних цен­трів, а та­кож зав­дя­ки ба­га­то­рі­чній ро­бо­ті в рі­зних кра­ї­нах по всьо­му сві­ту.

Се­ред лі­ній­ки про­ду­ктів AgriTecno — Fertigrain Foliar, який бу­ло роз­ро­бле­но спе­ці­аль­но для зер­но­вих і сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур, що по­тре­бу­ють ви­со­ко­го рів­ня NPK для ви­ро­бни­цтва ви­со­ко­які­сно­го на­сі­н­ня. Йо­го роз­ро­бле­но на осно­ві си­ро­ви­ни, що мі­стить амі­но­ки­сло­ти й ін­ші актив­ні ор­га­ні­чні спо­лу­ки, отри­ма­ні вна­слі­док бро­ді­н­ня. Цю си­ро­ви­ну бу­ло обра­но як основ­ну че­рез її ко­ри­сну ді­яль­ність що­до мо­бі­лі­за­ції по­жив­них ре­чо­вин і зня­т­тю стре­су, що ду­же ва­жли­во для та­ких сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур, як зер­но­ві та ріпак.

Основ­ні амі­но­ки­сло­ти, що вхо­дять до скла­ду в Fertigrain Foliar, — це глу­та­мі­но­ва й аспа­ра­гі­но­ва ки­сло­ти, які ко­ор­ди­ну­ють ро­слин­ний ме­та­бо­лі­зму азо­ту, зокре­ма йо­го по­гли­на­н­ня, аси­мі­ля­цію та мо­бі­лі­за­цію в насінні ріпаку. Глу­та­мі­но­ва ки­сло­та — клю­чо­ва амі­но­ки­сло­та для куль­тур, які по­тре­бу­ють ви­со­ко­го рів­ня азо­ту, бо це пер­ший про­дукт по­гли­на­н­ня азо­тних до­брив. Во­на ре­гу­лює ви­ро­бни­цтво ком­по­нен­тів клі­ти­ни (біл­ки, хло­ро­філ, фер­мен­ти), які ма­ють ви­рі­шаль­не зна­че­н­ня для фор­му­ва­н­ня лис­тка й збіль­ше­н­ня біо­ма­си, що істо­тно акти­вує фотосинтез і кон­тро­лює ви­ро­бни­цтва на­сі­н­ня ріпаку. Оброб­ка ріпаку Fertigrain Foliar за­без­пе­чує на­сі­н­ня амі­но­ки­сло­та­ми, які по­трі­бні для опти­маль­но­го росту, до­по­ма­га­ю­чи ро­сли­ні бу­ду­ва­ти но­ві тка­ни­ни й кра­ще ве­ге­ту­ва­ти. На до­да­ток до амі­но­ки­слот Fertigrain Foliar мі­стить скла­дну су­міш актив­них ре­чо­вин, які та­кож бе­руть участь у йо­го біо­сти­му­ля­цій­но­му ефе­кті.

Зі­ткнув­шись з ба­га­то­гран­ним скла­дом, ком­па­нія AgriTecno ви­рі­ши­ла про­ве­сти до­слі­дже­н­ня, аби зро­зу- мі­ти ме­ха­нізм дії Fertigrain Foliar, і про­ве­ла ге­не­ти­чне до­слі­дже­н­ня з По­лі­те­хні­чним Уні­вер­си­те­том Ва­лен­сії. Ре­зуль­та­ти по­ка­за­ли, що ге­ни, пов’яза­ні з ефе­ктив­ні­стю ви­ко­ри­ста­н­ня азо­ту, бу­ли від­ре­гу­льо­ва­ні Fertigrain Foliar, що озна­чає ефе­ктив­ні­ше за­сво­є­н­ня азо­ту акти­ву­ва­н­ням йо­го транс­пор­ту­ва­н­ня в ро­сли­нах. Fertigrain Foliar та­кож по­ка­зав збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті ге­нів, що за­хи­ща­ють ро­сли­ну від еко­ло­гі­чних стре­сів. Цей ефект Fertigrain Foliar бу­ло під­твер­дже­но на екс­пе­ри­мен­таль­них ви­про­бу­ва­н­нях у по­ле і фер­мер­ськи­ми спо­сте­ре­же­н­ня­ми. Fertigrain Foliar, крім то­го, мі­стить ба­зо­вий си­ро­вин­ний ма­те­рі­ал, що ко­ри­сний для ріпаку, до яко­го вхо­дять мі­кро­еле­мен­ти (цинк, мар­га­нець, бор, за­лі­зо, мідь, мо­лі­бден і ко­бальт), які є в не­ве­ли­кій кіль­ко­сті для під­ви­ще­н­ня ме­та­бо­лі­зму ро­слин і фо­то­син­те­зу.

Ком­па­нія AgriTecno ре­ко­мен­дує на ріпаку ком­бі­ну­ва­ти Fertigrain Foliar з ре­гу­ля­то­ром де­фі­ци­ту бо­ру — Tecnokel Amino B. Ріпак олій­ний ду­же чу­тли­вий до де­фі­ци­ту бо­ру, що мо­же при­зве­сти до змен­ше­н­ня роз­мі­ру ли­стя й актив­но­сті фо­то­син­те­зу, роз­трі­ску­ва­н­ня стов­бу­рів і змен­ше­н­ня цві­ті­н­ня, що в під­сум­ку при­зво­дить до зни­же­н­ня врожайності. Бор ві­ді­грає ва­жли­ву фі­зіо­ло­гі­чну роль у фор­му­ван­ні та в стру­ктур­ній ці­лі­сно­сті клі­тин­ної стін­ки, що впли­ває на клі­тин­ний роз­по­діл. Зо­на росту ро­слин — ме­ри­сте­ма, кві­тка, пил­ко­ва труб­ка, на­сі­н­ня — ха­ра­кте­ри­зу­є­ться ін­тен­сив­ним по­ді­лом клі­тин і ви­ма­гає ви­со­ко­го рів­ня вмі­сту бо­ру для нор­маль­но­го роз­ви­тку, тка­ни­ни ро­сли­ни ду­же чу­тли­ві до йо­го ви­сна­же­н­ня. На жаль, бор ду­же па­сив­ний і, як пра­ви­ло, утво­рює не­ру­хо­мий ком­плекс, осо­бли­во в кси­ле­мі труб­ки, яка «ке­рує» йо­го транс­пор­ту­ва­н­ням до най­ва­жли­ві­ших ор­га­нів ро­слин. Низь­ка ру­хли­вість бо­ру ви­кли­кає сим­пто­ми йо­го де­фі­ци­ту й при­зво­дить до силь­ної за­трим­ки росту. Рі­ше­н­ням є за­без­пе­че­н­ня бо­ром без­по­се­ре­дньо тих зон, які по­тре­бу­ють йо­го, шля­хом лис­тко­вих піджив­лень.

Tecnokel Amino B спе­ці­аль­но роз­ро­бле­но для розв’яза­н­ня про­бле­ми де­фі­ци­ту бо­ру й ство­ре­но в ком­пле­ксі бо­ру з ор­га­ні­чни­ми мо­ле­ку­ла­ми. Та­ка ком­бі­на­ція (те­хно­ло­гія FASTB) по­си­лює транс­пор­ту­ва­н­ня бо­ру в ро­сли­ні, за­по­бі­га­ю­чи йо­го ім­мо­бі­лі­за­ції в кси­ле­мі труб­ки й до­зво­ля­ю­чи транс­пор­ту­ва­н­ня по фло­е­мі. Tecnokel Amino B від­рі­зня­є­ться від зви­чай­ної со­лі бо­ру сво­єї ви­со­кою ру­хли­ві­стю зав­дя­ки те­хно­ло­гії FASTB.

Ком­па­нія AgriTecno про­по­нує бі­о­сти­му­ля­то­ри для ріпаку й ін­ших сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур.

В Укра­ї­ні пі­ді­бра­ти пов­ний спектр до­брив Вам до­по­мо­жуть фа­хів­ці ком­па­нії Тор­го­вий Дім «Лем­берг» — екс­клю­зив­ний дистри­бу­тор.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.