По­мил­ка не­ре­зи­ден­та

Що до­чір­ній ком­па­нії мо­жна, то по­стій­но­му пред­став­ни­цтву іно­зем­ної ком­па­нії — зась. І нав­па­ки…

AgroMarket - - КОМПЕТЕНТНО -

Роз­ви­ток зов­ні­шньо­еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті під­при­ємств роз­гля­да­ють зде­біль­шо­го з по­зи­цій ви­хо­ду укра­їн­ських ком­па­ній на між­на­ро­дні рин­ки. Втім, іно­зем­ні ін­ве­сти­ції — це ще й ді­яль­ність на те­ри­то­рії Укра­ї­ни іно­зем­них ком­па­ній. І пе­ре­д­усім по­тен­цій­но­го ін­ве­сто­ра ці­ка­вить, яка фор­ма при­су­тно­сті на укра­їн­сько­му рин­ку бу­де най­без­пе­чні­шою та еко­но­мі­чно ви­гі­дною.

За­га­лом без­пе­ку ін­ве­сто­ри оці­ню­ють із по­зи­ції за­хи­сту прав власності та мо­жли­во­сті швид­ко­го ви­ве­де­н­ня ре­сур­сів з кра­ї­ни в ра­зі не­без­пе­ки. Що ж до еко­но­мі­чної ви­го­ди, то до ува­ги бе­ру­ться чинники, пов’яза­ні з опо­да­тку­ва­н­ням, ви­ве­де­н­ням ка­пі­та­лу й ва­лю­тним ре­гу­лю­ва­н­ням. Якщо іно­зем­на ком­па­нія ба­жає ве­сти бі­знес на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, то у юри­ди­чній пло­щи­ні в неї та­кий ви­бір є: 1) за­ре­є­стру­ва­ти пред­став­ни­цтво; 2) ство­ри­ти пов­ні­стю під­кон­троль­ну до­чір­ню ком­па­нію (100% іно­зем­на ін­ве­сти­ція), яка бу­де ре­зи­ден­том Укра­ї­ни; 3) за­ре­є­стру­ва­ти і пред­став­ни­цтво, і до­чір­ню ком­па­нію. Які пов­но­ва­же­н­ня — та­кі й по­да­тко­ві на­слід­ки

Ві­тчи­зня­не за­ко­но­дав­ство, що ре­гу­лює ді­яль­ність іно­зем­них пред­став­ництв (а це За­кон Укра­ї­ни «Про зов­ні­шньо­еко­но­мі­чну ді­яль­ність», По­да­тко­вий ко­декс Укра­ї­ни та підза­кон­ні акти Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку), не­си­сте­ма­ти­зо­ва­не й не до­сить чі­тке. Зокре­ма, пре­дме­том су­пе­ре­чок з ор­га­на­ми кон­тро­лю ча­сто є аспект по­ді­лу пред­став­ництв на ко­мер­цій­ні та не­ко­мер­цій­ні. Від ха­ра­кте­ру пов­но­ва­жень уста­но­ви чи осо­би, що пред­став­ляє ін­те­ре­си іно­зем­но­го суб’єкта го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті в Укра­ї­ні, за­ле­жа­ти­ме, чи бу­де та­ке пред­став­ни­цтво пла­тни­ком по­да­тку на при­бу­ток. То­му не­ре­зи­ден­ту тре­ба бу­ти юри­ди­чно го­то­вим до об­сто­ю­ва­н­ня сво­єї по­зи­ції, по­стій­но ви­вча­ю­чи чин­ну су­до­ву пра­кти­ку зі зга­да­но­го пи­та­н­ня.

Від­по­від­но до пп. 14.1.193 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (ПКУ), по­стій­не пред­став­ни­цтво — по­стій­не мі­сце ді­яль­но­сті, че­рез яке пов­ні­стю або час­тко­во не­ре­зи­дент про­ва­дить го­спо­дар­ську ді­яль­ність в Укра­ї­ні (мі­сце управ­лі­н­ня; фі­лія; офіс; фа­бри­ка; май­стер­ня; уста­нов­ка або спо­ру­да для роз­від­ки при­ро­дних ре­сур­сів; ша­хта, на­фто­ва/га­зо­ва свер­дло­ви­на, кар’єр чи будь-яке ін­ше мі­сце ви­до­бу­тку при­ро­дних ре­сур­сів; склад або при­мі­ще­н­ня, що ви­ко­ри­сто­ву­є­ться для до­став­ки то­ва­рів, сер­вер). Окре­мо в за­ко­нах, що ре­гу­лю­ють зов­ні­шньо­еко­но­мі­чну ді­яль­ність, не­має ви­зна­че­н­ня не­ко­мер­цій­но­го пред­став­ни­цтва не­ре­зи­ден­та, то­му, на на­шу дум­ку, в об­сто­ю­ван­ні по­зи­цій не­ко­мер­цій­но­го пред­став­ни­цтва слід ке­ру­ва­ти­ся абза­цом 3 пп. 14.1.193 ПКУ, від­по­від­но до яко­го по­стій­ним пред­став­ни­цтвом не є ви­ко­ри­ста­н­ня бу­ді­вель або спо­руд тіль­ки з ме­тою збе­рі­га­н­ня, де­мон­стра­ції або до­став­ки то­ва­рів чи ви­ро­бів, що на­ле­жать не­ре­зи­ден­ту; збе­рі­га­н­ня за­па­сів то­ва­рів або ви­ро­бів, що на­ле­жать не­ре­зи­ден­ту, тіль­ки з ме­тою збе­рі­га­н­ня або де­мон­стра­ції; збе­рі­га­н­ня за­па­сів то­ва­рів або ви­ро­бів, що на­ле­жать не­ре­зи­ден­ту, тіль­ки з ме­тою пе­ре­роб­ки ін­шим під­при­єм­ством; утри­ма­н­ня по­стій­но­го мі­сця ді­яль­но­сті тіль­ки з ме­тою за­ку­пів­лі то­ва­рів чи ви­ро­бів або для зби- рання ін­фор­ма­ції для не­ре­зи­ден­та; на­прав­ле­н­ня у роз­по­ря­дже­н­ня осо­би фі­зи­чних осіб у ме­жах ви­ко­на­н­ня угод про по­слу­ги з на­да­н­ня пер­со­на­лу; утри­ма­н­ня по­стій­но­го мі­сця ді­яль­но­сті тіль­ки з ме­тою про­ва­дже­н­ня для не­ре­зи­ден­та будь-якої ін­шої ді­яль­но­сті, яка має під­го­тов­чий або до­по­мі­жний ха­ра­ктер. І жо­дної тя­га­ни­ни з тру­до­ви­ми книж­ка­ми

Ді­яль­ність у фор­мі пред­став­ни­цтва іно­зем­ної ком­па­нії на те­ри­то­рії Укра­ї­ни має низ­ку пе­ре­ваг, зокре­ма, ви­ко­ри­ста­н­ня брен­ду іно­зем­ної ком­па­нії без укла­да­н­ня лі­цен­зій­но­го до­го­во­ру, пря­ме фі­нан­су­ва­н­ня на утри­ма­н­ня пред­став­ни­цтва (не ви­зна­є­ться до­хо­дом, а кла­си­фі­ку­є­ться як від­шко­ду­ва­н­ня ви­трат на ор­га­ні­за­цію ді­яль­но­сті). Зо­бов’яза­н­ня, що ви­ни­ка­ють за до­го­во­ра­ми, укла­де­ни­ми пред­став­ни­цтва­ми, вва­жа­ю­ться зо­бов’яза­н­ня­ми го­лов­ної ком­па­нії.

Якщо не­ре­зи­дент планує за­лу­ча­ти до ро­бо­ти іно­зем­ців, пра­це­вла­што­ва­них у го­лов­ній ком­па­нії, то в та­ко­му ра­зі не­ма по­тре­би в оформ­лен­ні до­зво­лів на пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­ців в Укра­ї­ні. Це сут­тє­во еко­но­мить час і гро­ші, бо зга­да­ні до­зво­ли тре­ба оформ­ля­ти що­ро­ку. Пред­став­ни­ки іно­зем­ної ком­па­нії пра­цю­ють на під­ста­ві спе­ці­аль­них слу­жбо­вих кар­ток, оформ­ле­н­ня яких су­про­во­джу­є­ться на­ба­га­то мен­шим об­ся­гом бю­ро­кра­ти­чних про­це­дур. Не по­трі­бно та­кож отри­му­ва­ти ві­зи ти­пу Д та по­свід­ки на тим­ча­со­ве про­жи­ва­н­ня для та­ких пра­ців­ни­ків. Що­прав­да, на за­про­ше­н­ня іно­зем­но­го пред­став­ни­цтва мо­жуть ви­да­ва­ти­ся дов­го­стро­ко­ві ві­зи. На­га­даю, уря­до­вим роз­по­ря­дже­н­ням від 18.07.2018 №513 ска­со­ва­но пункт 2.21 Ін­стру­кції про по­ря­док ве­де­н­ня тру­до­вих кни­жок пра­ців­ни­ків, за­твер­дже­ної спіль­ним на­ка­зом мі­ні­стерств Мін­пра­ці, Мін’юсту, Мін­соц­за­хи­сту на­се­ле­н­ня від 29.07.1993 №58. Від­по­від­но, те­пер іно­зем­ні пред­став­ни­цтва не зо­бов’яза­ні укла­да­ти до­го­во­ри про збе­рі­га­н­ня тру­до­вих кни­жок і вне­се­н­ня за­пи­сів до них із Ге­не­раль­ною ди­ре­кці­єю з об­слу­го­ву­ва­н­ня іно­зем­них пред­став­ництв і ма­ють право ве­сти тру­до­ві книж­ки укра­їн­ських пра­ців­ни­ків са­мо­стій­но. По­рів­ню­ю­чи мо­жли­во­сті й осо­бли­во­сті

До­чір­ня ком­па­нія є юри­ди­чною осо­бою й ви­сту­па­ти­ме в усіх від­но­си­нах від сво­го іме­ні. Її ре­є­стра­ція здій­сню­є­ться від­по­від­но до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну ре­є­стра­цію юри­ди­чних осіб, фі­зи­чних осіб — під­при­єм­ців і гро- мад­ських фор­му­вань». Фор­маль­но та­ка ре­є­стра­ція без­ко­штов­на (за ви­ня­тком ви­трат на вчи­не­н­ня но­та­рі­аль­них дій) і три­ває з усі­ма фор­маль­но­стя­ми до двох ти­жнів (хо­ча фа­кти­чно ві­до­мо­сті про ре­є­стра­цію ком­па­нії до Дер­жре­є­стру вно­сять про­тя­гом одно­го дня). За­снов­ни­ком ви­сту­пає іно­зем­на юри­ди­чна осо­ба, най­по­ши­ре­ні­шою фор­мою ді­яль­но­сті до­чір­ніх ком­па­ній є то­ва­ри­ство з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю (ТОВ). Ра­зом із тим ком­па­нія (кор­по­ра­тив­ні пра­ва) мо­же бу­ти про­да­на в будь-який мо­мент. Тоб­то з по­зи­ції фі­нан­со­вої та юри­ди­чної без­пе­ки та­ка фор­ма ве­де­н­ня бі­зне­су має свої пе­ре­ва­ги.

Пред­став­ни­цтво не­ре­зи­ден­та (як по­рів­ня­ти з до­чір­ньою ком­па­ні­єю) не є юри­ди­чною осо­бою, не мо­же всту­па­ти від сво­го іме­ні у від­но­си­ни, зав­жди ви­сту­па­ю­чи від іме­ні іно­зем­ної ком­па­нії (на­при­клад, у до­го­во­рах сто­ро­ною зав­жди вка­зу­є­ться іно­зем­на ком­па­нія). Ре­є­стра­ція іно­зем­них пред­став­ництв здій­сню­є­ться від­по­від­но до Ін­стру­кції про по­ря­док ре­є­стра­ції пред­став­ництв іно­зем­них суб’єктів го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті в Укра­ї­ні. За ре­є­стра­цію іно­зем­но­го пред­став­ни­цтва стя­гу­є­ться дер­жав­не ми­то у су­мі 2500 дол. США, а про­цес ре­є­стра­ції за­га­лом три­ває по­над два мі­ся­ці. До то­го ж юри­ди­чно від­су­тня мо­жли­вість пе­ре­да­чі пред­став­ни­цтва ін­шій юри­ди­чній осо­бі (тоб­то в ра­зі при­пи­не­н­ня ді­яль­но­сті го­лов­ною ком­па­ні­єю її пред­став­ни­цтво лі­кві­ду­ють). Та­кож слід ура­ху­ва­ти мо­жли­во­сті ство­ре­н­ня ре­гіо­наль­ної стру­кту­ри. Для до­чір­ніх ком­па­ній у фор­мі то­ва­риств з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю обме­жень не­має, а от пред­став­ни­цтво не­ре­зи­ден­та фі­лії ство­рю­ва­ти не мо­же. Тоб­то для ве­де­н­ня ді­яль­но­сті в ін­шо­му ре­гіо­ні до­ве­де­ться ство­рю­ва­ти ще одне пред­став­ни­цтво.

У ста­ту­ті, на під­ста­ві яко­го діє до­чір­ня ком­па­нія, про­пи­су­ють пов­но­ва­же­н­ня ке­рів­но­го ор­га­ну, по­ря­док роз­по­ді­лу при­бу­тку, при­пи­не­н­ня ді­яль­но­сті то­ва­ри­ства то­що. На­то­мість об­сяг пов­но­ва­жень ди­ре­кто­ра іно­зем­но­го пред­став­ни­цтва вста­нов­лю­є­ться до­ві­ре­ні­стю (він має право під­пи­су­ва­ти тіль­ки до­го­во­ри, пов’яза­ні із за­без­пе­че­н­ням ді­яль­но­сті офі­су пред­став­ни­цтва і з ви­ко­на­н­ням фун­кцій, за­крі­пле­них у по­ло­жен­ні про пред­став­ни­цтво (у зга­да-

Якщо ді­яль­ність ком­па­нії орі­єн­то­ва­на на пер­спе­кти­ву, то опти­маль­ним ва­рі­ан­том мо­жна вва­жа­ти від­кри­т­тя пред­став­ни­цтва й до­чір­ньої ком­па­нії одно­ча­сно Ви­би­ра­ю­чи фор­му ве­де­н­ня бі­зне­су, слід ура­ху­ва­ти осо­бли­во­сті ре­є­стра­ції власності й від­по­від­аль­ність за вчи­не­н­ня пра­во­чи­нів

но­му до­ку­мен­ті слід пе­ред­ба­чи­ти всі ню­ан­си ді­яль­но­сті пред­став­ни­цтва на те­ри­то­рії Укра­ї­ни). Що без­пе­чні­ше для ін­ве­сто­ра

Ви­би­ра­ю­чи фор­му ве­де­н­ня бі­зне­су, слід ура­ху­ва­ти осо­бли­во­сті ре­є­стра­ції власності й від­по- ві­даль­ність за вчи­не­н­ня пра­во­чи­нів. До­чір­ня ком­па­нія (ре­зи­дент) мо­же са­мо­стій­но на­бу­ва­ти право власності на ма­те­рі­аль­ні й не­ма­те­рі­аль­ні акти­ви, ма­те­рин­ська ком­па­нія не здій­снює пря­мий кон­троль над та­кою вла­сні­стю, опо­се­ред­ко­ва­ний кон­троль ви­зна­ча­є­ться ста­ту­том. По­стій­не пред­став­ни­цтво не мо­же са­мо­стій­но на­бу­ва­ти право власності, всі пра­ва оформ­ля­ю­ться на го­лов­ну ком­па­нію. Ана­ло­гі­чно роз­по­ді­ля­ю­ться й ри­зи­ки. Так, якщо до­чір­ня ком­па­нія ство­ре­на у фор­мі ТОВ, то ри­зи­ки обме­жу­ю­ться вла­сні­стю до­чір­ньої ком­па­нії. На­то­мість за ді­яль­ність по­стій­но­го пред­став­ни­цтва ри­зи­ки не­се іно­зем­на ком­па­нія.

Бан­ків­ське об­слу­го­ву­ва­н­ня іно­зем­них пред­став­ництв в Укра­ї­ні теж має пев­ні осо­бли­во­сті. Від­по­від­но до По­ста­но­ви прав­лі­н­ня НБУ «Про за­твер­дже­н­ня Ін­стру­кції про по­ря­док від­кри­т­тя, ви­ко­ри­ста­н­ня і за­кри­т­тя ра­хун­ків у на­ціо­наль­ній та іно­зем­них ва­лю­тах» від 12.11.2003 №492 в ре­да­кції від 21.12.2017, пред­став­ни­цтвам мо­жуть від­кри­ва­ти­ся ра­хун­ки ти­пу Н і П. На ра­ху­нок ти­пу Н, який від­кри­ва­є­ться в бан­ків­ській уста­но­ві для не­ко­мер­цій­но­го пред­став­ни­цтва, мо­жуть за­ра­хо­ву­ва­ти­ся: гро­шо­ві ко­шти на утри­ма­н­ня пред­став­ни­цтва, пе­ре­ра­хо­ва­ні від ма­те­рин­ської ком­па­нії; від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ за при­дба­н­ня то­ва­рів для вла­сних по­треб (у ви­пад­ках, пе­ред­ба­че­них по­да­тко­вим за­ко­но­дав­ством); гро­шо­ві ко­шти, отри­ма­ні на під­ста­ві рі­шень су­дів. Гро­шо­ві ко­шти з ра­хун­ку ти­пу Н мо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся для опла­ти ви­трат, пов’яза­них з утри­ма­н­ням пред­став­ни­цтва (орен­дна пла­та, ко­му­наль­ні пла­те­жі, опла­та пра­ці то­що), бла­го­дій­ні­стю, стра­ху­ва­н­ням транс­порт­них за­со­бів, жи­т­тя пра­ців­ни­ків то­що. Не­ко­мер­цій­ні пред­став­ни­цтва ма­ють право ку­пу­ва­ти ва­лю­ту на між­бан­ків­сько­му рин­ку й пе­ре­ра­хо­ву­ва­ти її на ра­ху­нок ма­те­рин­ської ком- па­нії тіль­ки в ра­зі ухва­ле­н­ня ма­те­рин­ською ком­па­ні­єю рі­ше­н­ня про лі­кві­да­цію пред­став­ни­цтва, або пе­ре­ра­хо­ву­ва­ти на вла­сний ра­ху­нок в іно­зем­ній ва­лю­ті в упов­но­ва­же­но­му бан­ку для ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів на опла­ту пра­ці пра­ців­ни­ків-не­ре­зи­ден­тів, на від­ря­дже­н­ня згі­дно з ко­што­ри­сом. Ра­ху­нок ти­пу П діє за та­ки­ми са­ми­ми пра­ви­ла­ми, як і по­то­чний ра­ху­нок для юри­ди­чних осіб — ре­зи­ден­тів.

Як ві­до­мо, з 07.02.2019 на­бу­ває чин­но­сті За­кон Укра­ї­ни «Про ва­лю­ту і ва­лю­тні опе­ра­ції». Він гар­мо­ні­зо­ва­ний з єв­ро­пей­ським ва­лю­тним за­ко­но­дав­ством й усу­ває низ­ку обме­жень. Про­те в ра­зі ви­ни­кне­н­ня про­блем на ва­лю­тно­му рин­ку На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни мо­же за­про­ва­ди­ти обме­же­н­ня. Як свід­чить пра­кти­ка 2014–2018 рр. та­кі обме­же­н­ня сто­су­ю­ться ку­пів­лі ва­лю­ти, за­бо­ро­ни ви­пла­ти дивідендів у ва­лю­ті, за­бо­ро­ни ви­ве­де­н­ня ка­пі­та­лу, при­му­со­во­го про­да­жу ва­лю­тної ви­ру­чки то­що. За та­ких умов ді­яль­ність до­чір­ньої ком­па­нії пов­ні­стю по­тра­пляє під зга­да­ні обме­же­н­ня, що має пев­ні за­гро­зи для ін­ве­сто­ра (не­мо­жли­вість ви­ве­де­н­ня ін­ве­сти­ції та від­тер­мі­ну­ва­н­ня ви­пла­ти дивідендів на не­ви­зна­че­ний тер­мін).

З юри­ди­чно­го по­гля­ду ре­є­стра­ція до­чір­ньої ком­па­нії у фор­мі ТОВ є про­сті­шою та де­шев­шою, а ре­гу­лю­ва­н­ня ді­яль­но­сті та­кої ком­па­нії є чі­ткі­шим, як по­рів­ня­ти з ре­гу­лю­ва­н­ням ді­яль­но­сті іно­зем­них пред­став­ництв. Зва­жу­ю­чи вплив рі­зних чин­ни­ків, мо­жна ухва­ли­ти рі­ше­н­ня на ко­ристь яко­їсь одні­єї з форм. Утім, якщо ді­яль­ність орі­єн­то­ва­на на пер­спе­кти­ву, то опти­маль­ним ва­рі­ан­том мо­жна вва­жа­ти від­кри­т­тя пред­став­ни­цтва й до­чір­ньої ком­па­нії одно­ча­сно, бо це дає мо­жли­вість чі­тко роз­ме­жу­ва­ти ко­мер­цій­ну й не­ко­мер­цій­ну ді­яль­ність ком­па­нії, змен­ши­ти ри­зи­ки опо­да­тку­ва­н­ня, пом’якши­ти не­га­тив­ний вплив по­тен­цій­них ва­лю­тних обме­жень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.