По­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал

Найнесподіваніші змі­ни що­до дивідендів і фі­нан­со­вої до­по­мо­ги

AgroMarket - - ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ -

Укра­їн­ський бі­знес очі­кує «но­ва­чка» в ча­сти­ні по­да­тків. За­ко­но­про­ект 8557 від 05.07.2018 має ста­тус не­від­кла­дно­го й пе­ред­ба­чає за­про­ва­дже­н­ня з 1 сі­чня 2019 ро­ку по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал.

Головне на­у­ко­во-екс­пер­тне управ­лі­н­ня ви­окрем­лює основ­ним не­до­лі­ком цьо­го за­ко­но­про­е­кту від­су­тність йо­го фі­нан­со­во­еко­но­мі­чно­го об­ґрун­ту­ва­н­ня. На­то­мість є до­ру­че­н­ня Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни, де в стра­те­гії ке­ру­ва­н­ня дер­жав­ним бор­гом на рів­ні гра­ни­чно­го об­ся­гу де­фі­ци­ту вже пе­ред­ба­че­но по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал.

По­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал зму­сить де­який бі­знес про­сто пла­ти­ти по­да­тки, хтось на­віть пла­ти­ти­ме мен­ше, але до­ста­тньо бу­де й тих, що не про­сто спла­чу­ва­ти­муть біль­ше в дер­жав­ну ка­зну, а й пла­ти­ти там, де ра­ні­ше вза­га­лі по­да­тків не ви­ни­ка­ло. Втім, ми не мо­же­мо не за­ува­жи­ти й про та­кі ло­яль­ні по­ло­же­н­ня, як по­вер­не­н­ня до «лю­фтів» (20%) у від­хи­ле­н­нях у ра­зі ви­зна­че­н­ня зви­чай­ної ці­ни, до­зво­ля­є­ться не­ста­ча/втра­та за­ли­шків на рів­ні (5%). Зві­сно, якщо ди­ви­ти­ся на ці нор­ми з бо­ку бі­зне­су, то це, бе­зу­мов­но, при­єм­но. Про­те, чо­му за­сто­со­ву­ю­ться са­ме та­кі ци­фри, — це за­гад­ка…

Най­кри­ти­чні­ше в за­про­ва­джен­ні цьо­го по­да­тку те, що ні­хто до кін­ця не ро­зу­міє, як цей ме­ха­нізм за­пра­цює.

Не­пра­виль­но ду­ма­ти, що по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал при­хо­дить тіль­ки на змі­ну по­да­тку на при­бу­ток (на сьо­го­дні — це став­ка 19%) і за­про­ва­джує ди­фе­рен­ці­йо­ва­ні став­ки по­да­тку 5, 15 20%. Це так, але но­вий по­да­ток тор­кне­ться всіх суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, зокре­ма й пла­тни­ків єди­но­го по­да­тку (основ­на гру­па яких це пла­тни­ки 3-ї та 4-ї гру­пи), і на­віть не­при­бу­тко­ві ор­га­ні­за­ції.

Агро­під­при­єм­ства в основ­ній сво­їй ма­сі є пла­тни­ка­ми по­да­тку 4-ї гру­пи. Агро­хол­дин­ги та й се­ре­дній бі­знес ма­ють у сво­їй стру­кту­рі і пла­тни­ків єди­но­го по­да­тку, на яких аку­му­лю­є­ться зе­мель­ний банк, і пла­тни­ків по­да­тку на при­бу­ток, які ви­ко­ну­ють роль трей­де­рів. І, зві­сно, в стру­кту­рі та­ких ком­па­ній є не­ре­зи­ден­ти. Ро­з­гля­не­мо по­тен­цій­ні змі­ни для та­ких опе­ра­цій, що най­ти­по­ві­ші для бі­зне­су та є най­не­спо­ді­ва­ні­ши­ми. Ди­ві­ден­ди. Що змі­ни­ться?

За­галь­не пра­ви­ло. Пла­тни­ки ЄП бу­дуть звіль­не­ні від на­ра­ху­ва­н­ня, спла­ти та по­да­н­ня по­да­тко­вої зві­тно­сті з по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал. У ра­зі якщо пла­тник ЄП ви­пла­чує ди­ві­ден­ди на ко­ристь ре­зи­ден­та, пла­тни­ка по­да­тку на при­бу­ток, то за­сто­со­ву­ю­ться по­ло­же­н­ня, за­про­по­но­ва­ні п. 18 за­ко­но­про­е­кту змі­ни до п. 297.1 ПКУ — звіль­не­н­ня пла­тни­ка ЄП від спла­ти по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал.

Ви­ня­ток із за­галь­но­го пра­ви­ла. Ди­ві­ден­ди ви­пла­чує пла­тник ЄП на ко­ристь не­ре­зи­ден­та — не­пла­тни­ка по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал (ви­ни­кає по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал).

Пла­тник ЄП стає пла­тни­ком по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал у ви­ня­тко­вих об­ста­ви­нах, тіль­ки у від­но­си­нах із не­ре­зи­ден­та­ми — не­пла­тни­ка­ми по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал, але не у всіх опе­ра­ці­ях, а тіль­ки по опе­ра­ці­ях, які за нор­маль­них умов опо­да­тко­ву­ю­ться по­да­тком на ви­ве­де­ний ка­пі­тал. Іде­ться про опе­ра­ції, що пе­ре­лі­че­но в п. 134.1 ПКУ. Тоб­то по­да­ток ви­ни­ка­ти­ме, зокре­ма, за ви­пла­ти дивідендів, по­вер­не­н­ня вне­сків вла­сни­ку кор­по­ра­тив­них прав, ви­пла­ти від­со­тків, ко­мі­сій, фі­нан­со­вої до­по­мо­ги не­ре­зи­ден­ту, пе­ре­да­чі май­на не­ре­зи­ден­ту, ро­ял­ті та якщо кон­тро­льо­ва­на опе­ра­ція не від­по­від­ає прин­ци­пу ви­тя­гну­тої ру­ки.

Ди­ві­ден­ди в гро­шо­вій чи ін­шій (на­при­клад, на­ту­раль­ній) фор­мі ви­пла­чу­ю­ться на ко­ристь пла­тни­ка ЄП (ви­ни­кає по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал у то­го, хто ви­пла­чує ди­ві­ден­ди). В абза­ці «а» пп. 134.1.1 пе­ред­ба­че­но, що об’єктом опо­да­тку­ва­н­ня є опе­ра­ції з ви­ве­де­н­ня ка­пі­та­лу: «ви­пла­та дивідендів не­пла­тни­ку по­да­тку в су­мі, ви­зна­че­ній за пра­ви­ла­ми, вста­нов­ле­ни­ми стат­тею 136 цьо­го Ко­де­ксу». Тоб­то ко­ли ди­ві­ден­ди ви­пла­чує пла­тник по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал, а їх отри­му­ва­чем є пла­тник ЄП, то ви­ни­кає по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал. Ви­ня­тком є ди­ві­ден­ди, що на­ра­хо­ву­ю­ться на ко­ристь не­пла­тни­ка по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал (тоб­то пла­тни­ка ЄП), але ці ди­ві­ден­ди на­ра­хо­ву­ю­ться на ко­ристь за­снов­ни­ка/ вла­сни­ка юри­ди­чної осо­би — емі­тен­та у ви­гля­ді акцій (ча­сток, па­їв), за умо­ви, що та­ке на­ра­ху­ва­н­ня жо­дним чи­ном не змі­нює про­пор­цій (ча­сток) уча­сті всіх за­снов­ни­ків (вла­сни­ків) у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі емі­тен­та та в ре­зуль­та­ті яко­го збіль­шу­є­ться ста­ту­тний ка­пі­тал емі­тен­та на су­ку­пну но­мі­наль­ну вар­тість на­ра­хо­ва­них дивідендів (від­су­тня ба­за опо­да­тку­ва­н­ня за абз. «а» пп. 136.1.1 ПКУ). Та­кож ви­ня­тком із цьо­го пра­ви­ла є ви­пад­ки, ко­ли за­снов­ни­ки — пев­ні гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції.

До­ціль­ні­ше бу­ло зро­би­ти за­сте­ре­же­н­ня, що і за ви­пла­ти дивідендів на ко­ристь суб’єктів, які звіль­не­ні від по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал, цей по­да­ток ви­ни­кає, а не ли­ше що­до «не­пла­тни­ків» (пи­та­н­ня юри­ди­чної те­хні­ки, ми ро­зу­мі­є­мо, що ма­ю­ться на ува­зі пла­тни­ки ЄП). Ра­зом із тим та­ка не­то­чність із по­ло­же­н­ня­ми п. 133.5 ПКУ (за про­е­ктом) «У від­но­си­нах з пла­тни­ка­ми по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал юри­ди­чна осо­ба, що за­сто­со­вує спро­ще­ну си­сте­му опо­да­тку­ва­н­ня, вва­жа­є­ться не­пла­тни­ком по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал» по­ро­джує юри­ди­чну не­ви­зна­че­ність. Ми ро­зу­мі­є­мо, що тут вжи­то «не­пла­тник», бо за за­ко­но­про­е­ктом ви­ко­ри­сто­ву­є­ться са­ме ця тер­мі­но­ло­гія у ви­ня­тках, ко­ли опе­ра­ції цих не­пла­тни­ків або опе­ра­ції, де ці не­пла­тни­ки є сто­ро­ною, під­па­да­ють під опо­да­тку­ва­н­ня по­да­тком на ви­ве­де­ний ка­пі­тал.

Ба­зо­ві пи­та­н­ня що­до дивідендів. Сто­сов­но рі­зних ка­те­го­рій пла­тни­ків по­да­тків — одер­жу­ва­чів дивідендів про­по­ну­є­ться та­ке: «до за­галь­но­го мі­ся­чно­го (рі­чно­го) опо­да­тко­ву­ва­но­го до­хо­ду пла­тни­ка по­да­тку не вклю­ча­ю­ться… ди­ві­ден­ди, які на­ра­хо­ву­ю­ться (спла­чу­ю­ться) на ко­ристь пла­тни­ка по­да­тку пла­тни­ком по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал, за умо­ви, що та­ка су­ма дивідендів збіль­ши­ла ба­зу опо­да­тку­ва­н­ня по­да­тком на ви­ве­де­ний ка­пі­тал». Головне екс­пер­тне управ­лі­н­ня вва­жає цей пункт дис­кри­мі­на­цій­ним, бо во­дно­час, від­по­від­но до онов­ле­но­го пп. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 ПКУ, ди­ві­ден­ди за ви­ня­тком за­зна­че­них ви­ще дивідендів пе­ред­ба­ча­є­ться опо­да­тко­ву­ва­ти за став­кою 9% (що на­віть май­же вдві­чі біль­ше чин­ної став­ки — 5%).

Фі­нан­со­ва до­по­мо­га. Ба­га­то ро­ків ні­хто не на­ва­жу­вав­ся хоч пев­ним чи­ном опо­да­тку­ва­ти цей ме­ха­нізм по­пов­не­н­ня обо­ро­тних ко­штів під­при­ємств, або ква­зі­ви­плат на ко­ристь вла­сни­ків, які зго­дом по­вер­та­ли­ся. За про­е­ктом на­да­є­ться но­ве ви­зна­че­н­ня по­во­ро­тної фі­нан­со­вої до­по­мо­ги (ФД), без­по­во­ро­тної ФД (до­пов­не­н­ня до пп. 14.1.257), а та­кож до ФД при­рів­ню­ю­ться:

• про­ще­на пла­тни­ком по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал за­бор­го­ва­ність за то­ва­ри (ро­бо­ти, по­слу­ги), по­став­ле­ні ним не­пла­тни­ку та­ко­го по­да­тку;

• до­да­тне зна­че­н­ня рі­зни­ці між зви­чай­ною ці­ною май­на, від­чу­же­но­го пла­тни­ком по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал, пов’яза­ній із ним фі­зи­чній осо­бі або пов’яза­ній із ним юри­ди­чній осо­бі — не­пла­тни­ку по­да­тку, та ці­ною май­на, ви­зна­че­ною сто­ро­на­ми уго­ди, за якою здій­сню­є­ться від­чу­же­н­ня май­на;

• основ­на су­ма кре­ди­ту або по­зи­ки, на­да­на пов’яза­ній осо­бі — не­ре­зи­ден­ту, на строк, що пе­ре­ви­щує один рік; су­ма не­у­стой­ки, штра­фів, пе­ні, від­шко­ду­ва­н­ня шко­ди, спла­че­на на ко­ристь не­пла­тни­ка по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал — пов’яза­ної осо­би (за ви­ня­тком сум, за­зна­че­них в абз. «а» пп. 134.1.2 ПКУ).

За­галь­ні пра­ви­ла. Якщо фі­нан­со­ва до­по­мо­га (у всіх зна­че­н­нях за про­е­ктом, що на­ве­де­ні ви­ще) ви­пла­чу­є­ться не­пла­тни­ком по­да­тку (ком­па­нія на єди­но­му по­да­тку) на ко­ристь пла­тни­ка, то по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал НЕ ви­ни­кає (за до­пов­не­н­ня­ми до п. 297.1).

Якщо фі­нан­со­ва до­по­мо­га (у всіх зна­че­н­нях за про­е­ктом, що на­ве­де­ні ви­ще) ви­пла­чу­є­ться не­пла­тни­ку по­да­тку (пла­тни­ку єди­но­го по­да­тку, на­при­клад), то по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал ви­ни­кає (змі­ни до пп. 134.1.2 «а»).

Ба­за опо­да­тку­ва­н­ня по­во­ро­тної ФД у та­ко­му ра­зі — су­ма ФД, від­со­тки, штра­фи (тоб­то всі пла­те­жі за до­го­во­ром ФД) — змі­ни до пп. 137.1.1.

Ба­за опо­да­тку­ва­н­ня без­по­во­ро­тної ФД та ФД, що за­ли­ша­є­ться не­по­вер­ну­тою про­тя­гом 12 ка­лен­дар­них мі­ся­ців по­чи­на­ю­чи з мі­ся­ця, що на­стає за по­да­тко­вим (зві­тним) квар­та­лом, про­тя­гом яко­го бу­ла ви­да­на су­ма фі­нан­со­вої до­по­мо­ги (і яка бу­ла на­да­на пла­тни­ком не­пла­тни­ку (отри­му­вач: ком­па­нія на єди­но­му по­да­тку) — су­ма та­кої ФД (пп. 137.1.4).

ВИНЯТКИ (що сто­су­ю­ться ком­па­ній на ЄП):

1) су­ми фі­нан­со­вої до­по­мо­ги, яка під­ля­гає по­вер­нен­ню, на­да­ної від­по­від­но до по­ло­жень ко­ле­ктив­но­го до­го­во­ру або за рі­ше­н­ням ви­що­го ор­га­ну управ­лі­н­ня пла­тни­ка по­да­тку фі­зи­чній осо­бі, яка пе­ре­бу­ває в тру­до­вих від­но­си­нах із пла­тни­ком по­да­тку та не є пов’яза­ною з та­ким пла­тни­ком по­да­тку осо­бою;

в) су­ми фі­нан­со­вої до­по­мо­ги, яка під­ля­гає опо­да­тку­ван­ню по­да­тком на до­хо­ди фі­зи­чних осіб або не вклю­ча­є­ться до роз­ра­хун­ку за­галь­но­го мі­ся­чно­го (рі­чно­го) опо­да­тко­ву­ва­но­го до­хо­ду згі­дно зі ст. 165 (фа­кти­чно це со­ці­аль­ні пла­те­жі та до­по­мо­ги) та не опо­да­тко­ву­є­ться, згі­дно з п. 170.7 ПКУ (бла­го­дій­на до­по­мо­га);

г) су­ми за­бор­го­ва­но­сті за то­ва­ри (ро­бо­ти, по­слу­ги), по­став­ле­ні пла­тни­ком по­да­тку не­пла­тни­ку по­да­тку — ре­зи­ден­ту — фі­зи­чній осо­бі, про­ще­ної пла­тни­ком по­да­тку, яка під­ля­гає опо­да­тку­ван­ню по­да­тком на до­хо­ди фі­зи­чних осіб від­по­від­но до роз­ді­лу IV цьо­го Ко­де­ксу або не вклю­ча­є­ться до роз­ра­хун­ку за­галь­но­го мі­ся­чно­го (рі­чно­го) опо­да­тко­ву­ва­но­го до­хо­ду, згі­дно зі ст. 165, та не опо­да­тко­ву­є­ться, згі­дно з п. 170.7 ПКУ.

*** Фа­кти­чно по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал зро­бить по­да­тко­вий пе­ре­во­рот, бо кар­ди­наль­но змі­ня­ться пра­ви­ла гри для всьо­го бі­зне­су. Втім, де­таль­ний ана­ліз ро­би­ти­ме­мо тіль­ки то­ді, ко­ли за­кон бу­де ухва­ле­но.

Ан­дрі­а­на МАРТИНІВ, юрист, по­да­тко­вий кон­суль­тант агро­бі­зне­су

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.