Кон­це­пту­аль­ний актив

Но­вий мар­ке­тин­го­вий рік обі­цяє ще біль­ше мо­жли­во­стей для екс­пор­ту укра­їн­сько­го со­ня­шни­ко­во­го шро­ту

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

Кіль­ка ро­ків по­спіль близь­ко тре­ти­ни сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва со­ня­шни­ко­во­го шро­ту — це укра­їн­ська про­ду­кція. Її час­тка на зов­ні­шніх рин­ках — по­над 60% сві­то­во­го екс­пор­ту. Тож лі­дер­ські по­зи­ції Укра­ї­ни в рей­тин­гу кра­їн-ви­ро­бни­ків і екс­пор­те­рів зга­да­но­го то­ва­ру оче­ви­дні. Се­ред йо­го ім­пор­те­рів — кра­ї­ни ЄС, Ту­реч­чи­на й Бі­ло­русь. Ра­зом із тим по­то­чний се­зон від­крив но­во­го пер­спе­ктив­но­го по­ку­пця со­ня­шни­ко­во­го шро­ту — Ки­тай. А вра­хо­ву­ю­чи зро­ста­н­ня по­пи­ту з бо­ку Пі­дне­бе­сної, но­вий мар­ке­тин­го­вий рік обі­цяє ще біль­ше мо­жли­во­стей.

За оцін­ка­ми USDA, укра­їн­ське ви­ро­бни­цтво со­ня­шни­ко­во­го шро­ту (5,7 млн тонн) ми­ну­ло­го се­зо­ну дає під­ста­ви оці­ню­ва­ти ек­спорт на рів­ні 4,6 млн тонн. І хо­ча це на 5,3% ниж­че за ре­кор­дний ек­спорт по­за­ми­ну­ло­го се­зо­ну (4,8 млн тонн), Укра­ї­на впев­не­но утри­мує пер­шість се­ред кра­ї­некс­пор­те­рів зга­да­ної про­ду­кції (її на зов­ні­шні рин­ки та­кож актив­но по­ста­ча­ють Ро­сія, Ар­ген­ти­на, кра­ї­ни ЄС). А в по­то­чно­му се­зо­ні об­ся­ги ви­ро­бни­цтва со­ня­шни­ко­во­го шро­ту в Укра­ї­ні мо­жуть до­ся­гну­ти 6 млн тонн.

Се­ред основ­них ім­пор­те­рів со­ня­шни­ко­во­го шро­ту у сві­ті мо­жна ви­ді­ли­ти кра­ї­ни ЄС (це ста­біль­ні по­ку­пці), а та­кож Ту­реч­чи­ну, Бі­ло­русь, Ма­рок­ко, Ізра­їль, Ін­дію. По­за­ми­ну­ло­го се­зо­ну во­ни за­ку­пи­ли близь­ко 90% усьо­го ім­пор­ту со­ня­шни­ко­во­го шро­ту. Ра­зом із тим об­сяг цьо­го­рі­чних за­ку­пі­вель ми­ну­ло­го се­зо­ну Ки­таю, за да­ни­ми USDA, оці­ню­є­ться на рів­ні 175 тис. тонн (!). Це 2% за­галь­но­го екс­пор­ту. У 2018/19 МР USDA про­гно­зує подаль­ше зро­ста­н­ня об­ся­гів за­ку­пі­вель Пі­дне­бе­сною со­ня­шни­ко­во­го шро­ту.

За да­ни­ми USDA, про­тя­гом кіль­кох ро­ків у Ки­таї май­же вдві­чі зро­сло вну­трі­шнє спо­жи­ва­н­ня со­ня­шни­ко­во­го шро­ту: 700 тис. тонн — у 2014-му і вже 1,2 млн тонн — то­рік. Ця тен­ден­ція пов’яза­на зі зро­ста­н­ням спо­жи­ва­н­ня м’яса на­се­ле­н­ням КНР, а від­так — зі збіль­ше­н­ням по- тре­би в кор­мах для ху­до­би. Ці­ла низ­ка чин­ни­ків спо­ну­кає Пі­дне­бе­сну шу­ка­ти за­мі­ну со­є­во­му шро­ту (Ки­тай — лі­дер се­ред кра­їн — по­ку­пців со­є­вих бо­бів із час­ткою сві­то­во­го ім­пор­ту по­над 60%, а основ­ним сві­то­вим екс­пор­те­ром со­є­вих бо­бів і со­є­во­го шро­ту є США, де ни­ні за­ни­же­но про­гно­зи вро­жаю). Чу­до­вою біл­ко­вою аль­тер­на­ти­вою ціл­ком мо­же ста­ти со­ня­шни­ко­вий шрот.

По­то­чно­го се­зо­ну екс­пер­ти про­гно­зу­ють подаль­ше зро­ста­н­ня спо­жив­чо­го по­пи­ту на со­ня­шни­ко­вий шрот у Пі­дне­бе­сній — до 1,3 млн тонн. Якщо до­те­пер ці по­тре­би по­кри­ва­ло вну­трі­шнє ви­ро­бни­цтво, то на­да­лі КНР вже не мо­же обі­йти­ся ли­ше вла­сни­ми по­ту­жно­стя- ми й до­пов­нює ім­пор­том. Так, у 2017/18 МР йо­го об­сяг ста­но­ви­ти­ме май­же 200 тис. тонн, оскіль­ки вну­трі­шнє ви­ро­бни­цтво оці­ню­є­ться в 1 млн тонн, а вну­трі­шнє спо­жи­ва­н­ня — в 1,2 млн. У 2018/19 МР об­ся­ги ім­пор­ту со­ня­шни­ко­во­го шро­ту з бо­ку Ки­таю, най­імо­вір­ні­ше, зро­стуть ще біль­ше.

Які ж пер­спе­кти­ви в Укра­ї­ни у цьо­му кон­текс­ті? За­га­лом у гео­гра­фії по­ста­вок укра­їн­сько­го со­ня­шни­ко­во­го шро­ту — май­же 50 кра­їн. По­над по­ло­ви­ну екс­пор­ту­ють у кра­ї­ни ЄС-28. Фран­ція, Бі­ло­русь й Іспа­нія — трій­ка лі­де­рів-ім­пор­те­рів, ку­ди у 2016/17 МР (ве­ре­сень–ли­пень) і у 2017/18 МР (ве­ре­сень– ли­пень) бу­ло від­ван­та­же­но 35–36% екс­пор­ту. Та­кож се­ред основ­них по­ку­пців мо­жна ви­ді­ли­ти Поль­щу, Ні­дер­лан­ди, Іта­лію, Ту­реч­чи­ну, Ма­рок­ко. Ра­зом із тим, ура­хо­ву­ю­чи під­ви­ще­ний ін­те­рес до со­ня­шни­ко­во­го шро­ту з бо­ку Ки­таю, ми­ну­ло­го се­зо­ну ця кра­ї­на стрім­ко увір­ва­ла­ся в де­ся­тку основ­них по­ку­пців укра­їн­ської про­ду­кції. Об­сяг ім­пор­ту в се­зо­ні-2017/18 оці­ню­є­ться за­га­лом на рів­ні 175 тис. тонн, і 153 тис. — за 11 мі­ся­ців ми­ну­ло­го се­зо­ну за­ку­пи­ла Пі­дне­бе­сна.

Укра­ї­ні на­ра­зі не так про­сто бу­ло зай­ти на ки­тай­ський ри­нок. Це бу­ло зу­мов­ле­но по­тре­бою отри­ма­ти спе­ці­аль­ні до­зво­ли з фі­то­са­ні­тар­них пи­тань для екс­пор­ту. І ось то­рік у ве­ре­сні Мі­ні­стер­ством аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни й AQSIQ (Ге­не­раль­на адмі­ні­стра­ція з на­гля­ду за які­стю, ін­спе­кції і ка­ран­ти­ну Ки­таю) вре­шті під­пи­са­ли про­то­кол са­ні­тар­них і фі­то­са­ні­тар­них ви­мог що­до екс­пор­ту со­ня­шни­ко­во­го шро­ту з Укра­ї­ни у КНР.

Уже ни­ні до­звіл на ек­спорт со­ня­шни­ко­во­го шро­ту в Ки­тай отри­ма­ли 24 укра­їн­ських під­при­єм­ства. І ве­ли­ка ймо­вір­ність то­го, що кіль­кість екс­пор­те­рів бу­де тіль­ки збіль­шу­ва­ти­ся. Для цьо­го пе­ре­ро­бни­кам слід отри­ма­ти спе­ці­аль­ний сер­ти­фі­кат, що до­зво­ляє здій­сню­ва­ти ек­спорт про­ду­кції в за­зна­че­ну кра­ї­ну.

По­пит із бо­ку Ки­таю на со­ня­шни­ко­вий шрот істо­тно впли­нув на стрім­ке зро­ста­н­ня екс- порт­них цін по­пи­ту в Укра­ї­ні. Так, з по­ча­тку по­то­чно­го ро­ку (по­ча­ток екс­пор­ту в КНР) на рин­ку со­ня­шни­ко­во­го шро­ту ці­на зро­сла з 180 дол./т FOB до 260 дол./т (!) FOB. Оскіль­ки ри­нок со­ня­шни­ко­во­го шро­ту ті­сно пов’яза­ний з ін­ши­ми біл­ко­ви­ми рин­ка­ми, то тут вар­то за­зна­чи­ти, що змі­цнен­ню ці­ни на про­ду­кцію спри­я­ли й ін­ші чинники — зокре­ма, не­вро­жай со­є­вих бо­бів в Ар­ген­ти­ні, спри­чи­не­ний най­силь­ні­шою по­су­хою, по­пит із бо­ку Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу та Бі­ло­ру­сі.

По­то­чний се­зон був для укра­їн­сько­го рин­ку со­ня­шни­ко­во­го шро­ту ду­же ба­га­тим на пер­спе­кти­ви. За­ли­ша­ю­чись сві­то­вим лі­де­ром у ви­ро­бни­цтві та екс­пор­ті цьо­го про­ду­кту, Укра­ї­на роз­ши­ри­ла гео­гра­фію збу­ту, від­пра­вив­ши пер­ші по­став­ки в Ки­тай — ве­ли­че­зний і пер­спе­ктив­ний ри­нок збу­ту. І у 2018/19 МР з ура­ху­ва­н­ням ви­со­ко­го по­пи­ту з бо­ку Пі­дне­бе­сної на цю біл­ко­ву про­ду­кцію ве­ли­ка ймо­вір­ність то­го, що Укра­ї­на змо­же на­ро­сти­ти об­ся­ги екс­пор­ту про­ду­кту в за­зна­че­но­му на­прям­ку. По­при те, що від­кри­ти для се­бе ки­тай­ський ри­нок пра­гну­ти­муть й ін­ші кра­ї­ни (на­при­клад, Ро­сія та Ка­зах­стан), ни­ні Укра­ї­на — основ­ний по­ста­чаль­ник со­ня­шни­ко­во­го шро­ту в КНР. На­да­лі, бе­зу­мов­но, го­лов­ним чин­ни­ком рин­ко­вої дис­по­зи­ції все ж бу­де ці­но­ва кон’юн­кту­ра. Втім, но­вий се­зон мо­же до­да­ти цій боротьбі но­вих при­ва­бли­вих пер­спе­ктив.

Ім­пор­те­ри со­ня­шни­ко­во­го шро­ту у сві­ті, млн тонн

Оле­на КАРАСИК, ана­лі­тик «АПК-Ін­форм»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.