Як пе­ре­ко­на­ти­ся в про­фе­сіо­на­лі­змі сер­ві­сної слу­жби

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА - Ва­дим ГОРБУЛІН, ке­рів­ник на­пря­му сер­ві­сно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня «Ґрун­то­об­ро­бна та по­сів­на те­хні­ка» ком­па­нії «ПОЛЕТЕХНІКА»

Ко­му з го­спо­да­рів не ві­до­мо, як ва­жли­во до­три­ма­ти­ся ви­мог агро­те­хно­ло­гії й, зокре­ма, опти­маль­них стро­ків сів­би, щоб отри­ма­ти очі­ку­ва­ний ре­зуль­тат у май­бу­тньо­му? Так са­мо ко­жен до­бре знає, що най­біль­ша час­тка в со­бі­вар­то­сті сіль­го­спви­ро­бни­цтва на­ле­жить те­хні­чно­му об­слу­го­ву­ван­ню агре­га­тів. А то­му на­ла­го­дже­н­ня пов­но­цін­но­го сер­ві­су сіль­гос­пте­хні­ки — це за­по­ру­ка ви­со­кої ефе­ктив­но­сті сіль­го­спви­ро­бни­цтва, а от­же, й кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті сіль­го­спви­ро­бни­ка. Ду­же ва­жли­вою тут є вза­є­мо­дія го­спо­дар­ства й по­ста­чаль­ни­ка та­ких по­слуг. Як це вда­ло­ся, на­при­клад, Аграр­но­му До­му ПрАТ і ком­па­нії «ПОЛЕТЕХНІКА». Зав­дя­ки зла­го­дже­ній спів­пра­ці із сер­ві­сною слу­жбою ди­ле­ра те­хні­ки за два ро­ки в го­спо­дар­стві не бу­ло жо­дної її зу­пин­ки в пе­рі­од по­сів­ної кам­па­нії. Як ка­жуть до­свід­че­ні сіль­го­спви­ро­бни­ки, ква­лі­фі­ко­ва­на сер­ві­сна слу­жба та на­яв­ність ве­ли­ких скла­дів зап­ча­стин — це чи не най­ва­жли­ві­ші кри­те­рії, на які до­ціль­но зва­жа­ти, оби­ра­ю­чи те­хні­ку та її про­дав­ця. Озна­ка ви­со­кої ква­лі­фі­ка­ції ди­ле­ра — низ­ка на­яв­них до­да­тко­вих сер­ві­сних по­слуг, які во­ни обов’яз­ко­во про­по­ну­ють по­ку­пцям те­хні­ки. Се­ред них, зокре­ма, та­кі: кон­троль ме­ха­ні­за­то­рів; об­сте­же­н­ня й кон­троль те­хні­ки го­спо­дар­ства для вста­нов­ле­н­ня ста­ну зно­ше­н­ня ро­бо­чих ор­га­нів; пе­ре­вір­ка й на­ла­шту­ва­н­ня те­хні­ки в ро­бо­ті під час те­хні­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня; опе­ра­тив­ні кон­суль­та­ції з на­ла­шту­ва­н­ня умов ро­бо­ти та своє­ча­сно­го ре­мон­ту під час огля­ду те­хні­ки; по­ста­нов­ка те­хні­ки на зи­мо­ве збе­рі­га­н­ня (з ура­ху­ва­н­ням ви­мог і ре­ко­мен­да­цій за­во­ду-ви­ро­бни­ка) пі­сля про­ве­де­них по­льо­вих ро­біт; пе­рі­о­ди­чне очи­ще­н­ня гі­драв­лі­чної си­сте­ми, що є за­по­ру­кою на­дій­ної ро­бо­ти те­хні­ки в го­спо­дар­стві; які­сне й своє­ча­сне спри­я­н­ня уни­кнен­ню по­ло­мок те­хні­ки. Окре­мий і над­зви­чай­но ва­жли­вий аспект вза­є­мо­дії сіль­го­спви­ро­бни­ків і сер­ві­сних служб ком­па­ній-ди­ле­рів — це про­ве­де­н­ня на­вчань з екс­плу­а­та­ції те­хні­ки для пер­со­на­лу агро­го­спо­дарств. Та­кі на­вча­н­ня як для но­вих, так і для по­стій­них по­ку­пців «ПОЛЕТЕХНІКА» ор­га­ні­зо­вує, вра­хо­ву­ю­чи се­зон­ність ро­біт, при­зна­че­н­ня й те­хні­чні ха­ра­кте­ри­сти­ки ко­жної мо­де­лі. На­вча­н­ня мо­жуть від­бу­ва­ти­ся на ба­зі го­спо­дарств і на те­ри­то­рії ТВЦ ком­па­нії. Їх го­лов­ним успі­шним ком­по­нен­том є ате­ста­ція уча­сни­ків з обов’яз­ко­вою ви­да­чею сер­ти­фі­ка­тів. На­яв­ність та­кої по­свід­ки в ме­ха­ні­за­то­ра — свід­че­н­ня від­по­від­них ком­пе­тен­цій для го­лов­но­го ін­же­не­ра чи ке­рів­ни­ка під­при­єм­ства. Ко­жен, хто успі­шно про­йшов та­кі на­вча­н­ня й має сер­ти­фі­кат, мо­же при­сту­па­ти до ро­бо­ти на цьо­му агре­га­ті в по­лі.

Ва­жли­вою умо­вою ро­бо­ти те­хні­ки без про­сто­їв є швид­кість ре­а­гу­ва­н­ня на ви­клик сер­ві­сної слу­жби клі­єн­том. Ми ма­є­мо мо­жли­вість в онлайн-ре­жи­мі сте­жи­ти за пе­ре­мі­ще­н­ням сер­ві­сних спе­ці­а­лі­стів і мит­тє­во від­ря­джа­ти най­ближ­чо­го за­крі­пле­но­го за окре­мим ре­гіо­ном спе­ці­а­лі­ста для про­ве­де­н­ня ви­ко­на­н­ня не­об­хі­дних ро­біт. Са­ме на­яв­ність ве­ли­кої кіль­ко­сті сер­ві­сних цен­трів по Укра­ї­ні із за­крі­пле­ни­ми за ко­жним ре­гіо­ном спе­ці­а­лі­ста­ми дає мо­жли­вість швид­ко ре­а­гу­ва­ти на ви­кли­ки клі­єн­тів 24 го­ди­ни на до­бу та сім днів на ти­ждень.

Усе це — ва­жли­ві скла­дни­ки сер­ві­су, на­яв­ність яких свід­чить про ви­со­кий рі­вень про­фе­сіо­на­лі­зму ком­па­нії та її го­тов­ність бу­ти на­дій­ним пар­тне­ром сіль­го­спви­ро­бни­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.