Під ти­ском

Які акти­ви най­біль­ше по­стра­жда­ють че­рез подаль­шу ре­це­сію та зни­же­н­ня ін­те­ре­су ін­ве­сто­рів до си­ро­ви­ни

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА - Та­рас ГОЛОВЕШКО, екс­перт

По­ча­ток кри­зи до цьо­го пе­рі­о­ду, без­пе­ре­чно, сут­тє­во змен­шить імо­вір­ність пе­ре­о­бра­н­ня на дру­гий тер­мін. Са­ме то­му Трамп під­си­лю­ва­ти­ме вер­баль­ний тиск на Фе­де­раль­ну ре­зерв­ну си­сте­му, щоб упо­віль­ни­ти тем­пи під­ви­ще­н­ня від­со­тко­вих ста­вок у США. На тлі пе­ре­грі­то­го рин­ку пра­ці ін­фля­ція в США зно­ву по­чне під­ні­ма­ти­ся з кін­ця осе­ні цьо­го ро­ку. Ра­зом із тим, якщо ФРС пі­де на по­сту­пки пре­зи­ден­то­ві й си­гна­лі­зу­ва­ти­ме рин­ку про не­ба­жа­н­ня швид­шо­го під­ня­т­тя вар­то­сті за­по­зи­чень, то­вар­ні рин­ки всти­гнуть пе­ре­жи­ти ре­не­санс пе­ред по­ча­тком гло­баль­но­го сві­то­во­го охо­ло­дже­н­ня еко­но­мі­ки.

Тре­ба за­ува­жи­ти, що подаль­ше зни­же­н­ня ін­те­ре­су ін­ве­сто­рів до си­ро­ви­ни, що має від­бу­ти­ся про­тя­гом на­сту­пних двох мі­ся­ців че­рез під­ви­ще­н­ня став­ки у США, по-рі­зно­му по­зна­ча­ти­ме­ться на рі­зних акти­вах. Най­біль­ше мо­жуть по­стра­жда­ти со­є­ві бо­би. Зро­ста­н­ня ви­ро­бни­цтва сої у США на тлі тор­го­вель­ної війни з Ки­та­єм збіль­шує про­по­зи­цію та ско­ро­чує по­тен­цій­ний по­пит. Як на­слі­док, вар­тість сої на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі має сут­тє­вий по­тен­ці­ал для подаль­шо­го зни­же­н­ня. Це ство­рю­ва­ти­ме не­спри­я­тли­ве се­ре­до­ви­ще для олій­ної гру­пи за­га­лом. На­то­мість ку­ку­ру­дза, не­зва­жа­ю­чи на мо­жли­ве збіль­ше­н­ня по­ка­зни­ків по­ча­тко­вих за­па­сів і ви­ро­бни­цтва у США в чер­го­во­му зві­ті Мі­ні­стер­ства сіль­сько­го го­спо­дар­ства, до­ста­тньо при­ва­бли­ва для би­ків. Ниж­чі, ніж то­го­рі­чні, по­ка­зни­ки по­ча­тко­вих за­па­сів і ви­ро­бни­цтва у всіх на­ших кон­ку­рен­тів: США, Бра­зи­лії, Ар­ген­ти­ні та в кра­ї­ні — агре­со­рі Ро­сії су­ку­пно на май­же 38 млн тонн, не бу­дуть пе­ре­кри­ті по­тен­цій­ним збіль­ше­н­ням по­ка­зни­ків для США у ве­ре­сне­во­му зві­ті USDA та ре­кор­дни­ми по­ча­тко­ви­ми за­па­са­ми й уро­жа­єм в Укра­ї­ні, що пе­ре­ви­щу­ють ми­ну­лий рік су­ку­пно на близь­ко 8 млн тонн. Від­так по­тен­ці­ал зни­же­н­ня вар­то­сті ку­ку­ру­дзи є ду­же обме­же­ним, і, як на­слі­док, є ви­со­ка ймо­вір­ність про­хо­дже­н­ня ці­но­во­го дна в остан­ній де­ка­ді ве­ре­сня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.