На вла­сних по­мил­ках?

Ко­жен п’ятий агра­рій по­слу­го­ву­є­ться сор­та­ми ози­мих зер­но­вих ста­рої ре­про­ду­кції

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА - Мір­ра ЛУБЕНЕЦЬ, ана­лі­тик«АПК-Ін­форм»

Пра­кти­чно ко­жен го­спо­дар ни­ні зму­ше­ний ада­пту­ва­ти­ся до змін клі­ма­ту для збе­ре­же­н­ня рен­та­бель­но­сті ви­ро­бни­цтва ози­мих зер­но­вих куль­тур. В окре­мих ви­пад­ках змі­на по­го­дних умов ра­зом з екс­тре­маль­ни­ми їх про­я­ва­ми мо­жуть сер­йо­зно впли­ну­ти не ли­ше на які­сні ха­ра­кте­ри­сти­ки вро­жаю, а й на ви­три­ва­лість куль­тур за­га­лом і їх про­ду­ктив­ність. Тож до­бір які­сно­го й ада­пто­ва­но­го до зо­ни ви­ро­щу­ва­н­ня по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу, як і за­сто­су­ва­н­ня за­хо­дів із ней­тра­лі­за­ції стре­со­вих для росту ро­слин чин­ни­ків, ма­ють ве­ли­че­зне зна­че­н­ня. Ґ

рун­то­во-клі­ма­ти­чні умо­ви про­тя­гом ве­ге­та­цій­но­го пе­рі­о­ду цьо­го­річ бу­ли не на ко­ристь ози­мої пше­ни­ці та ячме­ню — не­пе­ре­дба­чу­ва­на по­го­да ви­про­бо­ву­ва­ла по­сі­ви зер­но­вих і спе­кою, й по­су­хою. За опе­ра­тив­ни­ми да­ни­ми «АПК-Ін­форм», та­кі при­ро­дні ви­бри­ки спри­чи­ни­ли до від­чу­тно­го зни­же­н­ня врожайності. Так, ста­ном на 23 сер­пня се­ре­дній рі­вень уро­жай­но­сті оці­ню­є­ться в 38,1 ц/га, що на 9% по­сту­па­є­ться то­го­рі­чно­му по­ка­зни­ку на 23 сер­пня, ко­ли бу­ло обро­бле­но ана­ло­гі­чні за роз­мі­ром пло­щі. У свою чер­гу, вро­жай­ність ячме­ню на за­зна­че­ну да­ту змен­ши­ла­ся пра­кти­чно на 4% й ста­но­ви­ла 35,3 ц/га.

Якою бу­де «те­чія» у но­во­му мар­ке­тин­го­во­му ро­ці? Це на­пря­му за­ле­жить від то­го, чи бу­де вра­хо­ва­но по­мил­ки ми­ну­лих се­зо­нів. Як свід­чить па­нель­не до­слі­дже­н­ня «АПКІн­форм», ри­нок на­сі­н­ня ран­ніх зер­но­вих куль­тур сла­бо­ко­мер­ці­а­лі­зо­ва­ний: агра­рії ку­пу­ють ли­ше че­тверть по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу, все ре­шта — це про­ду­кція вну­трі­шньо­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва. За­га­лом бу­ло опи­та­но 689 агро­під­при­ємств, що спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на ви­ро­щу­ван­ні ози­мої пше­ни­ці та ячме­ню й на­да­ють пе­ре­ва­гу сор­там ві­тчи­зня­ної се­ле­кції (70% за­галь­но­го об­ся­гу по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу пше­ни­ці та 51% — ячме­ню). Се­ред ім­пор­ту — на­сі­н­ня ні­ме­цької та че­ської се­ле­кції.

Го­спо­дар­ства, як по­ка­зав ана­ліз, ма­со­во за­сто­со­ву­ють ре­про­ду­ктив­ний по­сів­ний ма­те­рі­ал. Час­тка елі­ти не пе­ре­ви­щує 7% за­галь­но­го об­ся­гу. А ко­жен п’ятий уча­сник опи­ту­ва­н­ня по­слу­го­ву­є­ться сор­та­ми ста­рої ре­про­ду­кції (це, вла­сне, є одні­єю з при­чин змен­ше­н­ня врожайності вна­слі­док зни- же­н­ня по­сів­них і сор­то­вих яко­стей на­сі­н­ня че­рез за­смі­че­н­ня та на­ко­пи­че­н­ня хво­роб). Опи­ту­ва­н­ня за­свід­чи­ло, що до­бір сор­тів за­ле­жить від по­ту­жно­стей сіль­госп­під­при­єм­ства. Зокре­ма, май­же 60% ре­спон­ден­тів, що ма­ють в обро­бі­тку до 5 тис. ге­кта­рів зем­лі, ви­ро­щу­ють не біль­ше як два сор­ти пше­ни­ці, і ли­ше 40% цьо­го се­гмен­та ма­ють сор­то­ву рі­зно­ма­ні­тність. Про на­ро­ще­н­ня їхньої кіль­ко­сті дба­ють зде­біль­шо­го го­спо­дар­ства з біль­шим зе­мель­ним бан­ком. Що­до ячме­ню, то по­над 70% уча­сни­ків опи­ту­ва­н­ня, що обро­бля­ють до 5 тис. ге­кта­рів, вза­га­лі не пе­ре­йма­ю­ться фор­му­ва­н­ням сор­то­вої стру­кту­ри, а в біль­ших го­спо­дар­ствах у лі­пшо­му ра­зі ви­ро­щу­ють два сор­ти. Згі­дно з ре­зуль­та­та­ми до­слі­дже­н­ня, за­га­лом біль­шість ви­ро­бни­ків за­до­во­ле­ні які­сни­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми та ці­ною ви­ко­ри­сто­ву­ва­но­го на­сі­н­ня (по­над 75%), 5% ре­спон­ден­тів по­ві­до­ми­ли, що не за­до­во­ле­ні ці­но­вою по­лі­ти­кою по­ста­чаль­ни­ків по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу. Ра­зом із тим ко­жен шо­стий утри­мав­ся від оста­то­чної від­по­віді, по­ві­до­мив­ши, що сор­то­вий склад онов­ле­но (отож оці­ню­ва­н­ня но­вих сор­тів бу­де мо­жли­вим тіль­ки пі­сля за­вер­ше­н­ня жнив).

Ви­хо­дя­чи з ре­зуль­та­тів до­слі­дже­н­ня, укра­їн­ські агра­рії не го­то­ві ри­зи­ку­ва­ти май­бу­тнім уро­жа­єм, від­мов­ля­ю­чись від про­тру­є­н­ня на­сі­н­ня (99% бу­ло обро­бле­но рі­зни­ми ЗЗР), і пра­гнуть лі­пше за­по­біг­ти ін­фі­ку­ван­ню на­сі­н­ня, за­сто­со­ву­ю­чи пре­па­ра­ти, ніж бо­ро­ти­ся з про­бле­ма­ми в пе­рі­од ве­ге­та­ції. Ра­зом із тим, ура­хо­ву­ю­чи, що об­сяг вла­сно­го на­сі­н­ня зер­но­вих пе­ре­ви­щує об­сяг при­дба­но­го, сіль­го­спви­ро­бни­ки по­вин­ні са­мо­стій­но за­без­пе­чу­ва­ти пе­ре­д­по­сів­ну оброб­ку. Пше­ни­ця та ячмінь, як і будь-який жи­вий ор­га­нізм, від­чу­ває стре­си че­рез по­го­дні умо­ви та вплив шкі­дли­вих об’єктів. Тож по­ру­ше­н­ня те­хно­ло­гії ви­ро­бни­цтва не ли­ше по­гір­шує по­тен­ці­ал май­бу­тньо­го вро­жаю, а й зна­чною мі­рою під­ви­щує чу­тли­вість куль­тур до зга­да­них за­гроз. Від­так одним із го­лов­них ін­стру­мен­тів для по­лі­пше­н­ня по­ка­зни­ків про­ду­ктив­но­сті має бу­ти не тіль­ки пра­виль­ний до­бір на­сін­нє­во­го ма­те­рі­а­лу, а й ор­га­ні­за­ція своє­ча­сно­го сор­то­о­нов­ле­н­ня та збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті за­сто­со­ву­ва­них сор­тів і до­три­ма­н­ня те­хно­ло­гій пе­ре­д­по­сів­ної оброб­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.