МВА «за 30 днів» не пра­цює

AgroMarket - - ПРО НАСУЩНЕ - Ва­дим АРІСТОВ, МВА, ко­уч

Ка­жуть, що лю­ди­на за своє жи­т­тя має зро­би­ти три кар’єри. Не ва­жли­во які, але рі­зні. І ба­га­то хто всти­гає. Є при­кла­ди, ко­ли лю­ди на­віть у 70 ро­ків ідуть на­вча­ти­ся. Осо­би­сто я при­йшов в агро­се­ктор на управ­лін­ську по­зи­цію, ма­ю­чи за пле­чи­ма 15 ро­ків управ­лін­ської ро­бо­ти в ма­ши­но­бу­ду­ван­ні та до­свід ро­бо­ти лі­ка­рем. І всі ці ком­пе­тен­ції ста­ли в при­го­ді.

Уза­га­лі, як на ме­не, сьо­го­дні в трен­ді крос-фун­кціо­наль­ність — за­по­зи­че­н­ня та вмі­н­ня ада­пту­ва­ти до­свід з ін­ших га­лу­зей. Хо­ча за­га­лом пи­та­н­ня до­сві­ду — ду­же від­но­сне. До­свід­че­ний агро­ном — це той, хто має за пле­чи­ма 10, 15, 20 кей­сів (зі­бра­них уро­жа­їв). А от до сто­ма­то­ло­га, ко­трий за своє жи­т­тя по­лі­ку­вав зу­би ли­ше 20 па­ці­єн­там, хво­рий звер­та­ти­ся за­сум­ні­ва­є­ться. То­му, як на ме­не, ціл­ком при­ро­дно про­дов­жу­ва­ти на­вча­ти­ся в будь-якій си­ту­а­ції та в будь-яко­му ві­ці. Головне — по­збу­ва­ти­ся не ли­ше обме­жень, а й са­мо­впев­не­но­сті, хи­бно­го від­чу­т­тя вла­сної не­пе­ре­вер­ше­но­сті й аб­со­лю­тних ком­пе­тен­цій з усіх пи­тань. На­то­мість має бу­ти ба­жа­н­ня на­вча­ти­ся, від­кри­тість, роз­ви­не­на уява, ін­те­ле­кту­аль­на роз­ку­тість. Ко­ли ж лю­ди­на вже має ро­зу­мі­н­ня про су­тність ба­га­тьох ре­чей і за­галь­ні за­са­дни­чі прин­ци­пи, це по­збав­ляє її не­об­хі­дно­сті за­гли­блю­ва­ти­ся в де­та­лі. Від­так зда­тність опа­но­ву­ва­ти но­ве при­швид­шу­є­ться…

З пра­гма­ти­чно­го по­гля­ду мо­жу від­вер­то ска­за­ти, що най­вда­лі­шою ін­ве­сти­ці­єю мо­го жи­т­тя я вва­жаю ви­тра­ти на на­вча­н­ня в Ки­є­во-Мо­ги­лян­ській бі­знес-шко­лі. За­га­лом це не якась до­да­тко­ва осві­та, швид­ше, фор­му­ва­н­ня від­по­від­но­го сві­то­гля­ду й роз­ви­ток на­ви­чок управ­лін­ця. Якість рі­шень ке­рів­ни­ка (а ге­не­ру­ва­ти рі­ше­н­ня — це йо­го основ­на фун­кція) за­ле­жить від то­го, на­скіль­ки які­сно він уміє ми­сли­ти. Один зі спосо­бів це роз­ви­ну­ти — МБА­про­гра­ма. Це ду­же по­ту­жна шту­ка для управ­лін­ців, не­об­хі­дний сту­пінь у пер­со­наль­но­му роз­ви­тку. Дя­ку­ва­ти, вже й на на­ших те­ре­нах мо­жуть на­да­ти до­сить які­сний про­дукт. Ра­зом із тим про­по­зи­ції на кшталт «МВА за 30 днів», «МВА за 300 гри­вень», не пра­цю­ють, бо ди­ва у сві­ті від­бу­ва­ю­ться ду­же не­ча­сто…

Що ж до ін­ве­сти­цій у роз­ви­ток сво­їх ме­не­дже­рів. Хтось із ве­ли­ких ко­лись ска­зав: «Не бій­те­ся роз­ви­ва­ти сво­їх лю­дей, по­бо­ю­ю­чись, що во­ни від вас пі­дуть. По­ду­май­те кра­ще, що бу­де, якщо не роз­ви­ва­ти­ме­те їх, а во­ни за­ли­ша­ться». Це ду­же пра­виль­но й му­дро.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.