Опти­маль­ний ва­рі­ант

Агра­рії по­ба­чи­ли в ро­бо­ті ін­но­ва­цій­ні рі­ше­н­ня, зав­дя­ки яким мо­жна збіль­ши­ти рен­та­бель­ність ви­ро­бни­цтва

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ - Ма­ри­на БАБИЧ Фо­то На­та­лії ШПАК

Чи­ма­ло за­ці­кав­ле­них агра­рі­їв при­їха­ли в ПП «Ко­му­нар» Ве­ли­ко­ба­га­чан­сько­го ра­йо­ну Пол­тав­щи­ни на Фран­цузь­кий День по­ля. На де­мон­стра­цій­но­му по­ка­зі тут мо­жна бу­ло оці­ни­ти пе­ре­ва­ги акту­аль­них сьо­го­дні сіль­го­спма­шин — ком­бі­но­ва­но­го роз­пу­шу­ва­ча, агре­га­та для пер­вин­но­го обро­бі­тку ґрун­ту, сі­ва­лок, роз­ки­да­чів мі­не­раль­них до­брив, при­чі­пно­го та са­мо­хі­дно­го об­при­ску­ва­чів, по­дрі­бню­ва­ча ро­слин­них ре­шток, прес-під­би­ра­чів, кор­мо­змі­шу­ва­ча й плу­гів ком­па­нії «КУН-Укра­ї­на». Крім уже ві­до­мих ба­га­тьом агра­рі­ям мо­де­лей, бу­ли ре­пре­зен­то­ва­ні й но­вин­ки: по­сів­ний ком­плекс ESPRO 8000 R (із ши­ри­ною за­хва­ту 8 м, ро­бо­чи­ми швид­ко­стя­ми 12, 15, 17 км/год та на­сін­нє­вим бун­ке­ром 5500 л) і ди­ско­вий лу­щиль­ник OPTIMER ХL. Агро­но­мі­чні пе­ре­ва­ги

ESPRO 8000 R при­зна­че­но для тра­ди­цій­но­го і мі­ні­маль­но­го обро­бі­тку ґрун­ту. Кон­стру­кція со­шни­ків із гі­драв­лі­чним до­ван­та­же­н­ням до­зво­ляє сі­я­ти на ви­со­кій швид­ко­сті з до­три­ма­н­ням за­да­ної гли­би­ни. Від­так агре­гат зда­тний впо­ра­ти­ся із зав­да­н­ня­ми рі­зної скла­дно­сті й об­ся­га­ми го­спо­дарств рі­зно­го мас­шта­бу, — роз­по­вів уча­сни­кам Дня по­ля ре­гіо­наль­ний пред­став­ник ком­па­нії «КУН-Укра­ї­на» Сер­гій Іва­нов. А от OPTIMER ХL при­зна­че­но для лу­ще­н­ня стер­ні пі­сля зби­ра­н­ня зер­но­вих куль­тур. Зав­дя­ки під­ви­ще­но­му клі­рен­су ра­ми та ди­скам, що роз­та­шо­ва­ні у два ря­ди, він мо­же пра­цю­ва­ти на по­лях із ве­ли­кою кіль­кі­стю по­жнив­них ре­шток. До ре­чі, у цій мо­де­лі ді­а­метр ди­сків ся­гає 620 мм, що до­зво­ляє лу­щиль­ни­ку пра­цю­ва­ти на гли­би­ні від 5 до 15 см з опти­маль­ним за­гли­бле­н­ням ро­бо­чих ор­га­нів у ґрунт.

Ува­жно спо­сте­рі­га­ю­чи за ро­бо­тою агре­га­тів, ме­ха­ні­за­то­ри ФГ «Явір» Ми­ко­ла й Оле­ксандр Фе­ді­ни не при­хо­ву­ва­ли за­хо­пле­н­ня:

– Цей уні­вер­саль­ний ESPRO 8000 R дій­сно вра­жає! З та­кою ма­ши­ною швид­ко мо­жна впо­ра­ти­ся із сів­бою на­сі­н­ня рі­зно­го ка­лі­бру — від дрі­бно­го, ска­жі­мо, ріпаку, до пов­ної гру­пи зер­но­вих, зокре­ма пше­ни­ці та ячме­ню. Зру­чно те, що одно­ча­сно із цим від­бу­ва­є­ться й уне­се­н­ня до­брив. Не остан­ню роль ві­ді­грає і до­во­лі про­сте ре­гу­лю­ва­н­ня. Сло­вом, роз­гля­да­є­мо мо­жли­вість що­до при­дба­н­ня та­кої про­ду­ктив­ної ма­ши­ни, яка від­по­від­ає на­шим ви­мо­гам.

За­ві­тав по­ди­ви­ти­ся на ро­бо­ту но­ві­тньої агро­те­хні­ки в по­льо­вих умо­вах і ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор ПАФ «Укра­ї­на» Ми­ко­ла Олій­ник. Він звер­нув ува­гу на агро­но­мі­чні пе­ре­ва­ги ди­ско­во­го лу­щиль­ни­ка OPTIMER ХL, на яких акцен­ту­ють ува­гу фа­хів­ці ком­па­нії. Пе­ре­ко­на­ний, що та­ка ма­ши­на бу­де на­дій­ним і не­змін­ним по­мі­чни­ком у го­спо­дар­ствах. До­свід го­спо­да­рів

У дов­го­ві­чно­сті й на­дій­но­сті те­хні­ки «КУН-Укра­ї­на» вже пе­ре­ко­на­ли­ся в ТОВ «Лан­нів­ська МТС» — оби­ра­ю­чи по­сів­ні агре­га­ти, тут дав­но ро­блять став­ку на цей бренд.

– Ми ку­пу­ва­ли сі­вал­ки Planter і MAXIMA, де­я­кі з них від­пра­цю­ва­ли в го­спо­дар­стві по­над 10 ро­ків, — роз­по­від­ає ди­ре­ктор ТОВ «Лан­нів­ська МТС» Ро­ман Пі­дгай­ний. — Агре­га­ти за­без­пе­чу­ють то­чний і рів­но­мір­ний ви­сів, во­ни ви­со­ко­швид­кі­сні та про­сті в ре­гу­лю­ван­ні. За­га­лом для нас ва­жли­во до­три­ма­н­ня те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су, який за­кла­да­є­мо для ро­бо­ти. То­му пе­ре­д­усім бе­ре­мо до ува­ги якість ви­ко­на­н­ня ро­біт, зокре­ма чи змо­же з ни­ми впо­ра­ти­ся кон­кре­тна те­хні­ка. І, зві­сно ж, акту­аль­ним є ба­ланс ці­ни та яко­сті. Всім цим кри­те­рі­ям від­по­від­а­ють сі­вал­ки ком­па­нії «КУН-Укра­ї­на».

СТОВ «Сла­ву­тич» — одне з пер­ших го­спо­дарств на укра­їн­ських те­ре­нах, де при­дба­ли гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач цьо­го брен­ду.

– Він одно­ча­сно про­во­дить кіль­ка агро­но­мі­чних опе­ра­цій: по­дрі­бнює ро­слин­ні реш­тки, роз­пу­шує ґрун­то­вий шар, ство­рює ґрун­то­су­міш із її подаль­шим роз­рів­ню­ва­н­ням й ущіль­не­н­ням, — на­го­ло­шує ди­ре­ктор СТОВ «Сла­ву­тич» Ана­то­лій П’ятько. — Це не ли­ше збе­рі­гає во­ло­гу в ґрун­ті, а й за­оща­джує наш час, ко­жна хви­ли­на яко­го на ра­хун­ку. То­му агре­га­том ду­же за­до­во­ле­ні. Крім то­го, ку­пу­ва­ли і плуг, і кор­мо­змі­шу­вач на фер­му, й сі­вал­ки. Те­хні­ка «КУНУкра­ї­на» чу­до­во за­ре­ко­мен­ду­ва­ла се­бе на на­ших по­лях. По­тре­би й прі­о­ри­те­ти

Ін­но­ва­цій­ні рі­ше­н­ня, що да­ють змо­гу збіль­ши­ти при­бу­ток, ці­кав­лять агро­ви­ро­бни­ка пе­ре­д­усім. Від­так йо­го по­тре­ба — прі­о­ри­тет для ви­ро­бни­ка те­хні­ки, зокре­ма пре­мі­ум-се­гмен­та.

– Агра­рії ста­ють де­да­лі ви­ба­гли­ві­ши­ми у ви­бо­рі ма­шин й агре­га­тів, які пра­цю­ва­ти­муть у них на по­лях — від цьо­го за­ле­жить їхня рен­та­бель­ність та еко­но­мі­чні по­ка­зни­ки го­спо­дарств. Від­так пра­гнуть по­пов­ню­ва­ти те­хно­парк су­ча­сни­ми, по­ту­жни­ми й еко­но­мі­чно ви­гі­дни­ми мо­де­ля­ми, — за­ува­жує ме­не­джер із роз­ви­тку «КУН-Укра­ї­на» В’яче­слав Кра­снюк. За йо­го сло­ва­ми, ком­па­нія укла­ла уго­ди з бан­ків­ськи­ми й лі­зин­го­ви­ми уста­но­ва­ми, згі­дно з яки­ми про­по­нує те­хні­ку че­рез сер­ти­фі­ко­ва­них ди­ле­рів за піль­го­ви­ми став­ка­ми. Ді­ють і акцій­ні про­по­зи­ції. Ска­жі­мо, пер­ший агре­гат, який за­хо­дить в Укра­ї­ну, про­по­ну­ють за мі­ну­сом пев­но­го від­со­тка йо­го вар­то­сті; зни­жу­ють ці­ну й на те­хні­ку, що про­йшла по­льо­ву де­мон­стра­цію.

Як за­ува­жує Сер­гій Іва­нов, ва­жли­вою скла­до­вою є та­кож сер­ві­сне об­слу­го­ву­ва­н­ня. Зокре­ма, в ком­па­нії «КУН-Укра­ї­на» є сер­ві­сна слу­жба, фа­хів­ці якої до­по­мо­жуть усу­ну­ти ту чи ін­шу по­лом­ку, якщо це не всти­гає зро­би­ти ди­лер, крім то­го, вла­сний склад зап­ча­стин, де пред­став­ле­но їх ши­ро­кий асор­ти­мент. Від­по­від­но, по­пит на те­хні­ку ви­ро­бни­цтва ком­па­нії «КУН-Укра­ї­на» се­ред укра­їн­ських агро­ви­ро­бни­ків по­стій­но зро­стає.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.