ДПЗКУ РОЗШИРЮЄ СПІВПРАЦЮ З ССЕС.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

У ли­сто­па­ді, зокре­ма, пла­ну­є­ться під­пи­са­н­ня ме­мо­ран­ду­му про роз­ши­ре­н­ня спів­пра­ці у сфе­рі зер­но­пе­ре­ро­бної га­лу­зі та ре­а­лі­за­ції но­вих спіль­них про­е­ктів із ки­тай­ською На­ціо­наль­ною кор­по­ра­ці­єю ма­шин­ної про­ми­сло­во­сті та ге­не­раль­них під­ря­дів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.