Ме­ха­ні­чні ЗЗР і ме­тео­стан­ція від LEMKEN

AgroMarket - - АКЦЕНТИ -

Із при­дба­н­ням ні­дер­ланд­ської ком­па­нії Machinefabriek Steketee B.V. асор­ти­мент про­ду­кції LEMKEN із за­хи­сту ро­слин для ме­ха­ні­чної бо­роть­би з бур’яна­ми роз­ши­рив­ся. Ра­зом зі Steketee ком­па­нія та­кож при­дба­ла ґрун­то­об­ро­бну те­хні­ку Rumptstad. Ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор ком­па­нії Ен­то­ні ван дер Лей вва­жає цей крок ва­жли­вим до­пов­не­н­ням до тих транс­фор­ма­цій, що ни­ні від­бу­ва- ються у сфе­рі ЗЗР. Усві­дом­лю­ю­чи свою від­по­від­аль­ність що­до аль­тер­на­тив­них ва­рі­ан­тів бо­роть­би з бур’яна­ми, LEMKEN по­дбав про роз­ши­ре­н­ня лі­ній­ки про­са­пної те­хні­ки. Ко­ли­шній вла­сник і ке­рів­ник ком­па­нії Steketee Кла­ас Ве­ер­ман на­го­ло­шує, що фі­ло­со­фія про­ду­ктів LEMKEN спів­зву­чна Steketee й ці­лі ком­па­ній збі­га­ю­ться.

А то­рік на ви­став­ці Agritechnica 2017 ком­па­нія LEMKEN зая- ви­ла про співпрацю з ні­дер­ланд­ським стар­та­пом Appsforagri. Пер­шим про­ду­ктом, який бу­ло ство­ре­но ра­зом, ста­ла ме­тео­стан­ція LEMKEN із мо­біль­ним до­да­тком. За­ко­па­на про­сто в по­лі, во­на ви­мі­рює тем­пе­ра­ту­ру ґрун­ту на гли­би­ні 20 і 5 см, а та­кож тем­пе­ра­ту­ру й во­ло­гість по­ві­тря на ви­со­ті 25 см у ро­слин­ній ма­сі й на ви­со­ті 75 см над нею. Що 30 хви­лин че­рез низь­ко­ча­сто­тну ме­ре­жу Sigfox ці па­ра­ме­три над­хо­дять на до­да­ток Smartfarming на смар­тфо­ні чи план­ше­ті й на їх під­ста­ві об­чи­слю­ють то­чку ро­си й во­ло­гість лис­тка. Крім то­го, до­да­ток отри­мує да­ні про швид­кість і на­пря­мок ві­тру, ін­со­ля­цію й кількість опа­дів. Ма­ю­чи ці да­ні, фер­мер може опе­ра­тив­но ре­а­гу­ва­ти на мі­сце­ві по­го­дні умо­ви й ду­же то­чно пла­ну­ва­ти за­хо­ди із за­хи­сту ро­слин.

Ме­те­о­стан­цію мо­жна ком­бі­ну­ва­ти з по­го­дним ра­да­ром, що теж із пів­го­дин­ним ін­тер­ва­лом пе­ре­дає акту­аль­ні зна­че­н­ня. Зі­бра­ні на по­лі да­ні збе­рі­га­ю­ться про­тя­гом ро­ку як ре­тро­спе­кти­ва й до­по­ма­га­ють ана­лі­зу­ва­ти тенденції ло­каль­но­го мі­кро­клі­ма­ту. А ось мо­дуль за­хи­сту ро­слин ви­дає дво­ти­жне­вий прогноз по­го­ди й п’яти­ден­ний прогноз рівня за­хво­рю­ва­но­сті, що вра­хо­вує по­над 100 хво­роб і біль­ше ніж 40 куль­тур.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.