Syngenta відкрила пер­шу в Укра­ї­ні Ла­бо­ра­то­рію Ци­фро­вих Ін­но­ва­цій

AgroMarket - - АКЦЕНТИ -

Її ді­яль­ність бу­де спря­мо­ва­на на за­без­пе­че­н­ня ін­но­ва­цій­ни­ми роз­роб­ка­ми як укра­їн­ських сіль­го­спви­ро­бни­ків, так і агра­рі­їв з ін­ших країн Єв­ро­пи. Ла­бо­ра­то­рія, що роз­та­шо­ва­на на те­ри­то­рії ін­но­ва­цій­но­го пар­ку UNIT.City в Ки­є­ві, ста­ла для Syngenta шо­стою у сві­ті. За остан­ні пів­то­ра ро­ку та­кі май­дан­чи­ки від­кри­то в США, Ки­таї, Ін­дії, Сін­га­пу­рі та Ве­ли­кій Бри­та­нії.

За сло­ва­ми ке­рів­ни­ка гло­баль­но­го на­пря­му Ци­фро­ві те­хно­ло­гії ком­па­нії Syngenta Бен­джа­мі­на Ні­ні­йо, ки­їв­ська ла­бо­ра­то­рія ма­ти­ме пов­ний цикл роз­роб­ки ін­но­ва­цій­них рі­шень – від до­слі­джень та мо­де­лю­ва­н­ня те­сто­вих зраз­ків ци­фро­вих про­ду­ктів до ство­ре­н­ня ро­бо­чих вер­сій про­ду­кту, го­то­во­го до за­пу­ску з ре­аль­ни­ми ко­ри­сту­ва­ча­ми. За­га­лом Syngenta має три клю­чо­вих на­пря­ми роз­ви­тку ци­фро­вих ін­но­ва­цій. Пер­ший – це си­сте­ма ме­не­джмен­ту ферм. Дру­гий – ци­фро­ва агро­но­мія, тоб­то си­сте­ма до­по­мо­ги агро­но­мам, яка в май­бу­тньо­му змо­же са­мо­стій­но ви­ко­ну­ва­ти їхню ро­бо­ту. Тре­тій – си­сте­ма ке­ру­ва­н­ня ри­зи­ка­ми (стра­ху­ва­н­ня) то­що.

Як за­ува­жив ке­рів­ний пар­тнер Unit.City Макс Яко­вер, по­ча­тко­во Syngenta на­віть не роз­гля­да­ла Україну як ло­ка­цію для ство­ре­н­ня ла­бо­ра­то­рії ін­но­ва­цій. Та зав­дя­ки спіль­ним зу­си­л­лям ме­не­джмен­ту ком­па­нії Syngenta в Укра­ї­ні, UNIT.City й ор­га­ні­за­ції Agrohub по­ту­жний ци­фро­вий май­дан­чик пов­но­го ци­клу роз­роб­ки у digital агро ді­я­ти­ме са­ме в Ки­є­ві. Ла­бо­ра­то­рія пов­ні­стю осна­ще­на не­об­хі­дним обла­дна­н­ням і про­грам­ним за­без­пе­че­н­ням, що до­зво­лить їй ство­рю­ва­ти ци­фро­ві про­ду­кти ши­ро­ко­го спе­ктра у сфе­рі WEB-роз­ро­бок, big data, мо­біль­них до­да­тків, вір­ту­аль­ної ре­аль­но­сті то­що.

За сло­ва­ми Оле­ксія Дол­го­ду­ше­ва, лі­де­ра гру­пи з CRM та ци­фро­во­го мар­ке­тин­гу ком­па­нії Syngenta в Укра­ї­ні, IT в Укра­ї­ні роз­ви­ва­є­ться ду­же ди­на­мі­чно, зростає пул та­ла­но­ви­тих екс­пер­тів, а укра­їн­ський digital-бі­знес сам по­сту­по­во стає тренд­се­те­ром у га­лу­зі, ча­сто ви­пе­ре­джа­ю­чи за рів­нем якості й кре­а­ти­ву ба­га­то ін­ших єв­ро­пей­ських країн, зокре­ма у Схі­дній Єв­ро­пі. Крім то­го, ци­фро­ві те­хно­ло­гії при­швид­шу­ють транс­фор­ма­цію сіль­сько­го го­спо­дар­ства і ви­во­дять йо­го на які­сно но­вий рі­вень. Зав­дя­ки но­ві­тнім ін­стру­мен­там і вдо­ско­на­ле­ним си­сте­мам ке­ру­ва­н­ня агро­бі­зне­сом агра­рії ма­ють мо­жли­вість під­ви­щи­ти вро­жай­ність і при­бу­тко­вість сво­їх го­спо­дарств. Си­нер­гія цих двох га­лу­зей в Укра­ї­ні на­би­рає обер­тів.

Пла­ну­є­ться, що Ла­бо­ра­то­рія Ци­фро­вих Ін­но­ва­цій на­ла­го­джу­ва­ти­ме зв’яз­ки з уні­вер­си­те­та­ми й на­у­ко­во-до­слі­дни­ми цен­тра­ми, а та­кож із стар­та­па­ми у ци­фро­вій та агро­но­мі­чній га­лу­зях, аби спіль­но ви­яв­ля­ти за­тре­бу­ва­ні рин­ком прі­о­ри­те­ти та іні­ці­а­ти­ви, розвивати кре­а­тив­ні ідеї, за­без­пе­чу­ва­ти при­ско­ре­не про­е­кту­ва­н­ня й екс­пе­ри­мен­ту­ва­н­ня, і, зви­чай­но, ство­рю­ва­ти го­то­ві про­ду­кти з подаль­шим мас­шта­бу­ва­н­ням.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.