Мі­чу­рі­ну і не сни­ло­ся

Ко­жен сорт чи за пев­них умов гі­брид, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ний у сіль­го­спви­ро­бни­цтві, за­зви­чай є об’єкта­ми чи­є­їсь ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті. Про­ана­лі­зу­є­мо осо­бли­во­сті їх оці­ню­ва­н­ня, ви­зна­н­ня й подаль­шо­го облі­ку

AgroMarket - - ФІНАНСИ -

За­га­лом до об’єктів ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті в сіль­сько­му го­спо­дар­стві на­ле­жать: сор­ти ро­слин, по­ро­ди тва­рин, куль­ту­ра клі­тин ро­слин і тва­рин, шта­ми мі­кро­ор­га­ні­змів, ре­чо­ви­ни, те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня куль­тур або утри­ма­н­ня тва­рин, ор­га­ні­за­цій­но-еко­но­мі­чні про­е­кти, мо­де­лі, ме­то­ди­ки, на­у­ко­во-те­хні­чна й еко­но­мі­чна ін­фор­ма­ція, прое­кт­на до­ку­мен­та­ція. Ство­рю­ва­ні чи при­дба­ні суб’єкта­ми го­спо­да­рю­ва­н­ня, та­кі не­ма­те­рі­аль­ні об’єкти мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти без­по­се­ре­дньо у вла­сній ді­яль­но­сті або на­да­ва­ти для ви­ко­ри­ста­н­ня ін­шим суб’єктам го­спо­да­рю­ва­н­ня на пла­тній осно­ві (з пла­тою за ко­ри­сту­ва­н­ня — ро­ял­ті).

Основ­ні за­ко­но­дав­чі під­ста­ви для іден­ти­фі­ка­ції, оформ­ле­н­ня й охо­ро­ни ав­тор­ських прав на сор­ти ро­слин як об’єкти ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті ви­зна­че­но в За­ко­ні Укра­ї­ни «Про охо­ро­ну прав на сор­ти ро­слин» від 08.12.2015 №864-VII(да­лі — За­кон №864).

Згі­дно зі ст. 1 За­ко­ну №864, сорт ро­слин — це окре­ма гру­па ро­слин (клон, лі­нія, гі­брид пер­шо­го по­ко­лі­н­ня, по­пу­ля­ція) в рам­ках ниж­чо­го з ві­до­мих бо­та­ні­чних та­ксо­нів (рід, вид, рі­зно­ви­дність) не­за­ле­жно від то­го, чи за­до­воль­няє во­на умо­ви ви­ни­кне­н­ня пра­во­вої охо­ро­ни. Сорт вва­жа­є­ться при­да­тним для на­бу­т­тя пра­ва на ньо­го як на об’єкт ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, якщо за про­я­вом ознак, по­ро­дже­них пев­ним ге­но­ти­пом чи пев­ною ком­бі­на­ці­єю ге­но­ти­пів, він є но­вим, від­мін­ним, одно­рі­дним і ста­біль­ним.

Хто ав­тор, а хто вла­сник

За­кон №864 та­кож мі­стить та­кі ва­жли­ві визначення:

ав­тор сор­ту — фі­зи­чна осо­ба, яка без­по­се­ре­дньо ви­ве­ла чи ви­на­йшла і по­лі­пши­ла сорт;

ви­ко­ри­ста­н­ня сор­ту — бу­дья­ка дія що­до сор­ту, за­зна­че­на в За­ко­ні №864 в пе­ре­лі­ку дій, що по­тре­бу­ють до­зво­лу во­ло­діль­ця па­тен­ту або, за йо­го від­су­тно­сті, вла­сни­ка май­но­во­го пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті на по­ши­ре­н­ня сор­ту;

вла­сник май­но­во­го пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті на по­ши­ре­н­ня сор­ту — осо­ба, якій на­ле­жить упро­довж ви­зна­че­но­го стро­ку і за­свід­че­не сві­до­цтвом про дер­жав­ну ре­є­стра­цію сор­ту май­но­ве пра­во ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті на по­ши­ре­н­ня сор­ту ро­слин;

Дер­жав­ний ре­єстр сор­тів ро­слин, при­да­тних для по­ши­ре­н­ня в Укра­ї­ні (да­лі — Ре­єстр сор­тів ро­слин Укра­ї­ни) — офі­цій­ний пе­ре­лік сор­тів ро­слин, при­да­тних для по­ши­ре­н­ня в Укра­ї­ні;

по­ши­ре­н­ня сор­ту — ко­мер­цій­не роз­по­всю­дже­н­ня по­сад­ко­во­го ма­те­рі­а­лу — ма­те­рі­аль­но­го но­сія сор­ту, за­не­се­но­го до Ре­є­стру сор­тів ро­слин Укра­ї­ни.

Дер­жав­ну ре­є­стра­цію май­но­во­го пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті на по­ши­ре­н­ня сор­ту ро­слин здій­сню­ють на під­ста­ві рі­ше­н­ня про дер­жав­ну ре­є­стра­цію прав на сорт. Пі­сля спла­ти від­по­від­но­го збо­ру та за на­яв­но­сті до­ку­мен­та про йо­го пла­ту ві­до­мо­сті, вста­нов­ле­ні За­ко­ном №864 і По­ло­же­н­ням про Ре­єстр сор­тів ро­слин Укра­ї­ни, вно­сять до Ре­є­стру сор­тів ро­слин Укра­ї­ни. Ком­пе­тен­тний ор­ган у де­ся­ти­ден­ний строк від да­ти дер­жав­ної ре­є­стра­ції прав на сорт ав­то­ро­ві (ав­то­рам) ви­дає сві­до­цтво про ав­тор­ство на сорт ро­слин, а за­яв­ни­ко­ві — па­тент на сорт ро­слин і сві­до­цтво про дер­жав­ну ре­є­стра­цію сор­ту ро­слин.

А що че­рез 30–35 ро­ків?

Суб’єкта­ми пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті на сорт ро­слин є: 1) ав­тор (ав­то­ри) сор­ту ро­слин; 2) ін­ші осо­би, які на­бу­ли май­но­вих прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті на сорт ро­слин за до­го­во­ром чи за­ко­ном.

Від­по­від­но до розд. 2 За­ко­ну №864, мо­жуть на­бу­ва­ти­ся та­кі пра­ва на сор­ти:

осо­би­сті не­май­но­ві пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті на сорт ро­слин;

май­но­ві пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті на сорт ро­слин;

май­но­ве пра­во ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті на по­ши­ре­н­ня сор­ту ро­слин.

Ці пра­ва на­бу­ва­ють на сорт, що від­по­від­ає кри­те­рі­ям, ви­зна­че­ним цим за­ко­ном, та яко­му при­сво­є­на на­зва згі­дно з ним. Про май­но­ві пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті свід­чить па­тент. Об­сяг пра­во­вої охо­ро­ни сор­ту, на який ви­да­но па­тент, ви­зна­ча­є­ться су­ку­пні­стю ознак, ви­кла­де­них у за­не­се­но­му до Ре­є­стру па­тен­тів опи­сі сор­ту.

Про май­но­ве пра­во ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті на по­ши­ре­н­ня сор­ту ро­слин свід­чить сві­до­цтво про дер­жав­ну ре­є­стра­цію сор­ту ро­слин.

Строк чин­но­сті май­но­вих прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті на сорт ро­слин по­чи­на­є­ться з на­сту­пно­го дня пі­сля да­ти дер­жав­ної ре­є­стра­ції пра­ва та за­кін­чу­є­ться в остан­ній день:

а) 35-го ка­лен­дар­но­го ро­ку, що від­ра­хо­ву­є­ться з 1 сі­чня ро­ку, на­сту­пно­го за ро­ком дер­жав­ної ре­є­стра­ції цих прав, для сор­тів де­рев­них і ча­гар­ни­ко­вих куль­тур і ви­но­гра­ду;

б) 30-го ка­лен­дар­но­го ро­ку, що від­ра­хо­ву­є­ться з 1 сі­чня ро­ку, на­сту­пно­го за ро­ком дер­жав­ної ре­є­стра­ції цих прав, для всіх ін­ших сор­тів.

По за­вер­шен­ні стро­ку чин­но­сті май­но­вих прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті на сорт ро­слин, а та­кож пі­сля йо­го до­стро­ко­во­го при­пи­не­н­ня чи від­мо­ви від прав, сорт стає су­спіль­ним на­дба­н­ням і йо­го може віль­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти будь-яка осо­ба.

Збір за під­три­ма­н­ня чин­но­сті май­но­вих прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті на сорт ро­слин або на йо­го по­ши­ре­н­ня спла­чу­ють що­ро­ку, по­чи­на­ю­чи з ка­лен­дар­но­го ро­ку, на­сту­пно­го за ро­ком дер­жав­ної ре­є­стра­ції прав. Збір за на­сту­пний рік спла­чу­ють про­тя­гом чо­ти­рьох остан­ніх мі­ся­ців по­то­чно­го ка­лен­дар­но­го ро­ку. Збір за під­три­ма­н­ня чин­но­сті май­но­вих прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті на сорт ро­слин або на йо­го по­ши­ре­н­ня у пер­шо­му ка­лен­дар­но­му ро­ці, що йде за ро­ком дер­жав­ної ре­є­стра­ції, може бу­ти спла­че­но та­кож про­тя­гом пер­ших чо­ти­рьох мі­ся­ців цього ро­ку.

Ни­ні в Укра­ї­ні при­да­тні до ко­мер­цій­но­го роз­по­всю­дже­н­ня по­над 10 тис. сор­тів ро­слин, по­ві­дом­ляє офі­цій­ний сайт На­сін­нє­вої асо­ці­а­ції, по­си­ла­ю­чись на да­ні Дер­жав­но­го ре­є­стру сор­тів ро­слин, при­да­тних до по­ши­ре­н­ня в Укра­ї­ні.

Ви­зна­чи­ти вар­тість об’єкта в облі­ку

Об’єкти ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, зокре­ма на май­но­ві пра­ва на сор­ти ро­слин, облі­ко­ву­ють згі­дно з ви­мо­га­ми П(С)БО 8 «Не­ма­те­рі­аль­ні акти­ви» або МСБО 38 «Не­ма­те­рі­аль­ні акти­ви» (від­по­від­но до за­сто­со­ву­ва­ної під­при­єм­ством кон­це­пту­аль­ної осно­ви для облі­ку).

Під ви­тра­та­ми на ство­ре­н­ня не­ма­те­рі­аль­них акти­вів ма­є­ться на ува­зі вар­ті­сна оцін­ка ви­ко­ри­ста­них у про­це­сі їх ви­ро­бни­цтва си­ро­ви­ни, ма­те­рі­а­лів, тру­до­вих ре­сур­сів то­що. До пер­вин­ної вар­то­сті не­ма­те­рі­аль­но­го акти­ву, ство­ре­но­го під­при­єм­ством у ба­зо­вих умо­вах, вклю­че­но: пря­мі витрати на опла­ту пра­ці; пря­мі ма­те­рі­аль­ні витрати; ін­ші витрати, без­по­се­ре­дньо пов’яза­ні зі ство­ре­н­ням цього не­ма­те­рі­аль­но­го акти­ву й до­ве­де­н­ням йо­го до ста­ну при­да­тно­сті для ви­ко­ри­ста­н­ня за при­зна­че­н­ням (опла­та ре­є­стра­ції юри­ди­чно­го пра­ва, амор­ти­за­ція па­тен­тів, лі­цен­зій то­що).

Ви­зна­чи­ти пер­ві­сну вар­тість но­во­ство­ре­них об’єктів ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті бу­ває скла­дно, бо:

1) но­ві сор­ти ро­слин ство­рю­ють у се­ле­кцій­них ла­бо­ра­то­рі­ях, де одно­ча­сно ве­де­ться ро­бо­та з рі­зни­ми сор­та­ми. Не­мо­жли­во то­чно ви­зна­чи­ти, який са­ме об­сяг ви­трат (ма­те­рі­аль­них) сто­су­є­ться ство­ре­н­ня яко­гось кон­кре­тно­го сор­ту. То­му ви­ни­кає про­бле­ма роз­по­ді­лу ви­трат за окре­ми­ми роз­са­дни­ка­ми та ви­да­ми ро­біт;

2) для на­у­ко­во-до­слі­дних ро­слин­ни­цьких го­спо­дарств, які отри­му­ють на се­ле­кцій­ні про­гра­ми фі­нан­су­ва­н­ня з Дер­жбю­дже­ту, вар­тість но­во­ство­ре­но­го сор­ту ро­слин мо­жна оці­ни­ти, ви­хо­дя­чи із су­ми бю­дже­тно­го фі­нан­су­ва­н­ня. Що­прав­да, во­на за­зви­чай по­кри­ває ли­ше витрати на опла­ту пра­ці на­у­ко­во­го пер­со­на­лу. Всі ін­ші витрати по­кри­ва­ю­ться за ко­шти до­слі­дних го­спо­дарств. Від­так бю­дже­тний облік пе­ре­плі­та­є­ться з го­спо­дар­ським;

3) пер­вин­ний облік ви­трат на ство­ре­н­ня но­вих об’єктів не­ма­те­рі­аль­них акти­вів ве­де­ться у се­ле­кцій­них ла­бо­ра­то­рі­ях, а їх зві­ти не пе­ред­ба­ча­ють роз­ши­фру­ва­н­ня ви­трат за ста­т­тя­ми. То­му то­чно ви­зна­чи­ти оцін­ку не­ма­те­рі­аль­них акти­вів до­сить скла­дно.

Ура­хо­ву­ю­чи за­зна­че­ні ви­ще осо­бли­во­сті, під­при­єм­ства на пра­кти­ці ви­зна­ча­ють пер­ві­сну вар­тість но­во­го сор­ту ро­слин за йо­го спра­ве­дли­вою вар­ті­стю на осно­ві ви­тра­тно­го під­хо­ду, на ба­зі очі­ку­ва­ної йо­го до­хі­дно­сті, на ба­зі рин­ко­вої вар­то­сті.

Методи й під­хо­ди

Офі­цій­ні методи оці­ню­ва­н­ня вар­то­сті об’єктів ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, зокре­ма й що­до сор­тів ро­слин, ви­зна­чає На­ціо­наль­ний стан­дарт №4 (уря­до­ва по­ста­но­ва від 03.10.2007 №1185). Най­ча­сті­ше вар­тість прав на сорт ви­зна­ча­ють як фун­кцію до­хо­ду. Тоб­то оці­ню­ють, який до­хід може при­не­сти ко­ри­сту­ва­н­ня та/або роз­по­ря­дже­н­ня цим об’єктом ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті в май­бу­тньо­му. Що­прав­да, може бу­ти ви­ко­ри­ста­но й ви­тра­тний або по­рів­няль­ний (рин­ко­вий) під­хід. Ви­тра­тний ба­зу­є­ться на при­пу­щен­ні, що вар­тість об’єкта ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті до­рів­нює вар­то­сті ви­трат на йо­го ство­ре­н­ня, до­ве­де­н­ня до ро­бо­чо­го ста­ну й амор­ти­за­цію. За­сто­со­ву­ю­чи по­рів­няль­ний (рин­ко­вий), об’єкт по­рів­ню­ють з ана­ло­гі­чни­ми (за при­зна­че­н­ням, яко­стя­ми та ко­ри­сні­стю) об’єкта­ми, які бу­ли про­да­ні за цей час на ана­ло­гі­чно­му рин­ку. Тоб­то вста­нов­ле­на рин­ком спра­ве­дли­ва ціна має вла­што­ву­ва­ти як про­дав­ця, так і по­ку­пця.

За­про­ва­дже­н­ня в го­спо­дар­ський обо­рот об’єктів ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, їх ін­вен­та­ри­за­ція, ви­ве­де­н­ня (спи­са­н­ня) з го­спо­дар­сько­го обо­ро­ту та ве­де­н­ня ана­лі­ти­чно­го облі­ку оформ­лю­є­ться ти­по­ви­ми фор­ма­ми пер­вин­но­го облі­ку, за­твер­дже­ни­ми на­ка­зом Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Укра­ї­ни від 22.11.2004 №732.

Ви­зна­н­ня в облі­ку са­мо­стій­но ство­ре­но­го сор­ту ро­слин як об’єкта ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті від­обра­жа­є­ться від­по­від­ни­ми бух­гал­тер­ськи­ми за­пи­са­ми (див. табл. 1).

При­дба­н­ня не­май­но­вих прав на сорт ро­слин від­обра­жа­є­ться від­по­від­ни­ми бух­гал­тер­ськи­ми за­пи­са­ми (див. табл. 2).

На­ра­ху­ва­н­ня амор­ти­за­ції не­ма­те­рі­аль­но­го акти­ву у ви­гля­ді сор­ту ро­слин здій­сню­є­ться про­тя­гом стро­ку йо­го ко­ри­сно­го ви­ко­ри­ста­н­ня, який уста­нов­лю­є­ться під­при­єм­ством під час йо­го ви­зна­н­ня з ура­ху­ва­н­ням на­ве­де­них ви­ще обме­жень, уста­нов­ле­них За­ко­ном №864. Методи на­ра­ху­ва­н­ня амор­ти­за­ції об’єкта не­ма­те­рі­аль­них акти­вів: пря­мо­лі­ній­ний; змен­ше­н­ня за­ли­шко­вої вар­то­сті; при­швид­ше­но­го

змен­ше­н­ня за­ли­шко­вої вар­то­сті; ку­му­ля­тив­ний; ви­ро­бни­чий.

Ме­тод амор­ти­за­ції під­при­єм­ство оби­рає са­мо­стій­но, ви­хо­дя­чи з умов отри­ма­н­ня май­бу­тніх еко­но­мі­чних ви­гід. Якщо та­кі умо­ви ви­зна­чи­ти не­мо­жли­во, то амор­ти­за­ція на­ра­хо­ву­є­ться із за­сто­су­ва­н­ням пря­мо­лі­ній­но­го ме­то­ду (див. табл. 3).

Ро­ял­ті: ко­ри­сту­є­мо­ся й пла­ти­мо

Тер­мін «ро­ял­ті» є одним із най­більш скла­дних і не­о­дно­зна­чних в еко­но­мі­чній тер­мі­но­ло­гії. В цьо­му ра­зі під ро­ял­ті ма­ти­ме­мо на ува­зі лі­цен­зій­ні пла­те­жі (пе­рі­о­ди­чні, па­у­шаль­ні або ком­бі­но­ва­ні), одер­жа­ні у ви­гля­ді ви­на­го­ро­ди за на­да­н­ня пра­ва на ко­ри­сту­ва­н­ня та про­даж май­но­вих прав на об’єкти ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті — сор­ти ро­слин. При ви­знан­ні в облі­ку лі­цен­зі­а­ра пла­те­жів у ви­гля­ді ро­ял­ті ва­жли­ве зна­че­н­ня ма­ють ме­то­ди­ки роз­ра­хун­ку су­ми ро­ял­ті та від­обра­же­н­ня ро­ял­ті на ра­хун­ках бух­гал­тер­сько­го облі­ку в лі­цен­зі­а­та й лі­цен­зі­а­ра, а та­кож за­без­пе­че­н­ня вну­трі­шньо­го та дер­жав­но­го кон­тро­лю за пов­но­ту на­ра­ху­ва­н­ня ро­ял­ті ви­хо­дя­чи з об­ся­гів уро­жаю ро­слин то­го чи ін­шо­го сор­ту.

З еко­но­мі­чно­го по­гля­ду, ро­ял­ті за пра­во ви­ро­щу­ва­н­ня пев­но­го сор­ту ро­слин — це не про­сто від­ра­ху­ва­н­ня вла­сни­ку сор­ту то­ва­ро­ви­ро­бни­ком, це за­по­ру­ка то­го, що зав­дя­ки ви­ро­щу­ван­ню до­ско­на­лі­шо­го сор­ту ро­слин збіль­шу­ва­ти­ме­ться про­ду­ктив­ність і до­хі­дність ді­яль­но­сті сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­ка.

Сорт ро­слин для сіль­го­спви­ро­бни­ка — це ре­сурс для сів­би, йо­го кон­ку­рен­то­зда­тність, уро­жаї, якість, ста­біль­на ді­яль­ність і го­тов­ність до клі­ма­ти­чних ви­кли­ків. за на­да­н­ня пра­ва на ви­ко­ри­ста­н­ня сор­тів ро­слин, що є під­ста­вою для ви­ро­бни­цтва/від­тво­ре­н­ня на­сі­н­ня та йо­го ви­ко­ри­ста­н­ня то­ва­ро­ви­ро­бни­ка­ми у го­спо­дар­ській ді­яль­но­сті. І ко­жний вла­сник сор­ту/во­ло­ді­лець па­тен­ту на сорт са­мо­стій­но кон­тро­лює всі пи­та­н­ня.

Що­до опо­да­тку­ва­н­ня ро­ял­ті за­зна­чи­мо та­кі осо­бли­во­сті:

пла­тіж у ви­гля­ді ро­ял­ті від­по­від­но до пп. 196.1.6 ПКУ за умо­ви йо­го ви­пла­ти в гро­шо­вій фор­мі не є об’єктом опо­да­тку­ва­н­ня ПДВ;

ви­пла­та ро­ял­ті-пла­те­жів не­ре­зи­ден­ту — юри­ди­чній осо­бі пов’яза­на з утри­ма­н­ням по­да­тку з до­хо­дів не­ре­зи­ден­та за став­кою 15% (абз. «в» пп. 141.4.1 ПКУ). Цей по­да­ток утри­му­є­ться із су­ми ви­пла­ти не­ре­зи­ден­ту. Якщо ж із кра­ї­ною не­ре­зи­ден­та укла­де­но між­на­ро­дну уго­ду про уни­кне­н­ня по­двій­но­го опо­да­тку­ва­н­ня, то ро­ял­ті мо­жуть опо­да­тко­ву­ва­ти за пра­ви­ла­ми та­кої уго­ди: став­ка по­да­тку може бу­ти ниж­чою, або ви­пла­та вза­га­лі може не під­ля­га­ти опо­да­тку­ван­ню в Укра­ї­ні (п. 103.4 ПКУ).

Що має зна­ти агра­рій про облік сор­тів ро­слин як об’єктів ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті

Ка­те­ри­на ПРОСКУРА, д-р екон. на­ук, про­фе­сор, сер­ти­фі­ко­ва­ний ау­ди­тор, су­до­вий екс­перт

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.