НВФ «МОНАДА» : ПРО­ГРЕ­СИВ­НІ ТЕ­ХНО­ЛО­ГІЇ ДЛЯ АГРА­РІ­ЇВ І ПРО­МИ­СЛО­ВО­СТІ

AgroMarket - - БІРЖІ -

КУ­ПУ­ВА­ТИ У ВИ­РО­БНИ­КА — ЦЕ ЗАВ­ЖДИ ВИ­ГІ­ДНО! КОМ­ПА­НІЯ «МОНАДА» ДБАЄ ПРО СВО­ЇХ КЛІ­ЄН­ТІВ І ВДОСКОНАЛЮЄ СВОЄ ВИРОБНИЦТВО. ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНІ СПЕЦІАЛІСТИ ЗАВ­ЖДИ ДОПОМОЖУТЬ У ВИРІШЕННІ ВА­ШИХ ЗА­ПИ­ТАНЬ ЯК У ТЕЛЕФОННОМУ РЕЖИМІ, ТАК БЕЗ­ПО­СЕ­РЕ­ДНЬО НА МІ­СЦІ. ФІРМА МАЄ ВЛА­СНУ СЕРВІСНУ СЛУЖБУ, ЯКА ЗА ПО­ТРЕ­БИ ВИЇДЕ НА МІ­СЦЕ: ЗРО­БИТЬ МОНТАЖ, ПРОВЕДЕ НА­ВЧА­Н­НЯ, ГАРАНТІЙНИЙ І ПІСЛЯГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТИ.

Під­при­єм­ство ТОВ НВФ «Монада» здій­снює виробництво, по­став­ку за­со­бів еле­ктро­ні­ки для агро­бі­зне­су рі­зних на­пря­мів, пе­ред­усім для си­стем то­чно­го зем­ле­роб­ства: си­стем і при­ла­дів кон­тро­лю па­ра­ме­трів для зер­но­та ку­ку­ру­дзо­зби­раль­них; кор­мо­за­го­ті­вель­них ком­бай­нів. Та­кож ви­го­тов­ляє си­сте­ми кон­тро­лю ви­сі­ву та ви­ли­ву як для ві­тчи­зня­них, так і для ім­порт­них ком­пле­ксів.

Ком­па­нія НВФ «Монада» актив­но пред­став­ляє свою про­ду­кцію на рин­ку АПК те­хні­ки для сіль­сько­го го­спо­дар-

ства з 1992 ро­ку. За цей час во­на вста­но­ви­ла мі­цні пар­тнер­ські від­но­си­ни з ві­тчи­зня­ни­ми та за­кор­дон­ни­ми по­ку­пця­ми. На сьо­го­дні роз­ро­бле­но по­над 500 про­е­ктів, які ма­ють актив­ний по­пит се­ред ве­ли­ких за­во­дів, під­при­ємств, фер­ме­рів. У ство­рен­ні ко­жно­го про­е­кту обов’яз­ко­во вра­хо­ву­ю­ться по­ба­жа­н­ня клі­єн­та, а та­кож до­свід за­кор­дон­них ін­же­не­рів і ви­ро­бни­ків. Кількість спо­жи­ва­чів по­стій­но збіль­шу­є­ться зав­дя­ки ло­яль­ній ці­но­вій по­лі­ти­ці та прин­ци­пу ін­ди­ві­ду­аль­но­го об­слу­го­ву­ва­н­ня в ко­жно­му окре­мо­му ви­пад­ку. Не менш ва­жли­вим є те, що для ви­го­тов­ле­н­ня про­ду­кції ви­ко­ри­сто­ву­є­ться ім­порт­на ком­пле­кта­ція, що є га­ран­ті­єю якості.

СИ­СТЕ­МИ КОН­ТРО­ЛЮ ВИ­СІ­ВУ

Кон­троль ви­сі­ву є не аби яким ва­жли­вим аспе­ктом для які­сної сів­би. З цим від­мін­но справ­ля­ю­ться си­сте­ми кон­тро­лю ви­сі­ву від Monada. Основ­ні фун­кції си­сте­ми:

• кон­троль про­хо­дже­н­ня на­сі­н­ня по

ви­сів­них па­труб­ках;

• опо­ві­ще­н­ня в ра­зі змен­ше­н­ня ін­тен­сив­но­сті ви­сі­ву для по­то­ко­вої сів­би;

• опо­ві­ще­н­ня в ра­зі за­би­ва­н­ня або від­су­тно­сті ви­сі­ву в па­труб­ку із за­зна­че­н­ням йо­го но­ме­ра; • під­ра­ху­нок кіль­ко­сті на­сі­н­ня, «двій­ни­ків», про­пу­сків для по­сів­них ком­пле­ксів то­чно­го ви­сі­ву;

до­зво­ляє крім рі­зно­ма­ні­тних до­по­мі­жних фун­кцій отри­ма­ти які­сне вне­се­н­ня рі­ди­ни не за­ле­жно від швид­ко­сті ру­ху тра­кто­ра й обо­ро­тів йо­го дви­гу­на, ма­ю­чи по­стій­ну нор­му витрати по всьо­му пе­ри­ме­тру по­ля й кон­троль се­кцій штан­ги.

Основ­ні фун­кції си­сте­ми: • ке­ру­ва­н­ня го­лов­ним кла­па­ном; • ке­ру­ва­н­ня се­кцій­ни­ми кла­па­на­ми; • ке­ру­ва­н­ня ре­гу­лів­ним кла­па­ном і ав­то­ма­ти­чне ре­гу­лю­ва­н­ня за­да­ної нор­ми ви­ли­ву на пло­щу;

• збір й оброб­ка ін­фор­ма­ції, що над

хо­дить від да­тчи­ків;

• опе­ра­тив­не від­обра­же­н­ня на екра­ні ін­фор­ма­ції, що тіль­ки-но на­ді­йшла й обро­бле­ної;

• опо­ві­ще­н­ня по не­при­пу­сти­мих від­хи­ле­н­нях кон­тро­льо­ва­них па­ра­ме­трів;

• на­да­н­ня мо­жли­во­сті опе­ра­то­ру зня­ти з кон­тро­лю ка­нал що ви­йшов з ла­ду.

Бор­то­вий комп’ютер «Ву­лКан»

за­сто­со­ву­є­ться для ав­то­ма­ти­чно­го кон­тро­лю па­ра­ме­трів зер­но­во­го ком­бай­на.

• БК «Ву­лКан» ви­ко­нує та­кі фун­кції: • збір й оброб­ка ін­фор­ма­ції, що над

хо­дить від да­тчи­ків;

• опе­ра­тив­не від­обра­же­н­ня на екра

ні но­вої й обро­бле­ної ін­фор­ма­ції; • опо­ві­ще­н­ня про не­при­пу­сти­мі від­хи­ле­н­ня кон­тро­льо­ва­них па­ра­ме­трів;

• на­да­н­ня мо­жли­во­сті опе­ра­то­ру зня­ти з кон­тро­лю ка­нал що ви­йшов з ла­ду;

• ка­нал;

• на­ко­пи­че­н­ня ста­ти­сти­чних да­них про час ро­бо­ти дви­гу­на, прой­де­ний шлях, зі­бра­ні пло­щі, ава­рій­ний стан ме­ха­ні­змів і па­ра­ме­трів ком­бай­на;

• ви­да­ча ре­ко­мен­да­цій по ре­жи­мах

ком­бай­ну­ва­н­ня;

• на­га­ду­ва­н­ня про своє­ча­сне ви­ко­на­н­ня ро­біт із те­хні­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня ком­бай­на.

• кон­троль рівня на­сі­н­ня й до­бриву бун­ке­рах;• одно­ча­сне від­обра­же­н­ня всіхсім’япро­во­дів у режимі он­лайн. Си­сте­ма кон­тро­лю об­при­ску­ва­ча

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.