КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

РАДА «ПРОЧИТАЛА» БЮДЖЕТ-2019.

Згі­дно з до­ку­мен­том, на під­трим­ку агро­про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу пла­ну­ють ви­ді­ли­ти 6,9 млрд гри­вень.

ВРОЖАЙ БУ­ДЕ РЕКОРДНИЙ.

Мі­на­гро­по­лі­ти­ки очі­кує ви­ро­бни­цтво зер­но­вих у 2018 ро­ці на рів­ні 64 млн тонн. Це дру­гий ре­зуль­тат в укра­їн­ській аграр­ній істо­рії пі­сля по­за­то­рі­шньо­го ре­кор­ду в 66 млн тонн.

МАЄМО ПРОЕКТ НОВОГО СТАНДАРТУ НА ПШЕНИЦЮ.

Йо­го текст до­сту­пний на сай­ті ДУ Ін­сти­ту­ту зер­но­вих куль­тур НААН Укра­ї­ни. Ро­зро­бни­ки очі­ку­ють за­ува­жень і про­по­зи­цій агра­рі­їв.

БЕЗПЛАТНО ІНВЕНТАРИЗУЮТЬ ЗЕМЛЮ.

Проект за­по­ча­тку­ва­ли й ре­а­лі­зу­ють фа­хів­ці Цен­тру роз­ви­тку зе­мель­них пра­во­від­но­син в Укра­ї­ні.

АГРАРНИХ РОЗПИСОК ПОБІЛЬШАЛО.

За до­по­мо­гою цьо­го ме­ха­ні­зму агра­рії вже за­лу­чи­ли 4,4 млрд гри­вень (290 то­вар­них розписок — на 2,5 млрд гри­вень, 406 фі­нан­со­вих — на 1,9 млрд гри­вень).

ФІЗОСІБ ДОЗВОЛИЛИ ВИЗНАВАТИ БАНКРУТАМИ.

Вер­хов­на Рада ухва­ли­ла Ко­декс Укра­ї­ни з про­це­дур бан­крут­ства.

БІОЕНЕРГЕТИКА В ТРЕНДІ.

10–15 та­ких укра­їн­ських про­е­ктів на 70–80 млн єв­ро пла­нує про­фі­нан­су­ва­ти Єв­ро­пей­ський банк із ре­кон­стру­кції й роз­ви­тку.

УГОДУ ПРО ЗВТ З КАНАДОЮ ПЕРЕГЛЯДАЮТЬ.

По­ча­ла ро­бо­ту спіль­на ко­мі­сія з її ім­пле­мен­та­ції. А на пер­шо­му ін­ве­сти­цій­но­му ка­над­сько-укра­їн­сько­му фо­ру­мі CUTIS Investment Roadshow ре­пре­зен­ту­ють 20 про­е­ктів на 1,5 млрд до­ла­рів.

СПРОСТЯТЬ МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ.

ДФС до­о­пра­цьо­вує від­по­від­не про­грам­не за­без­пе­че­н­ня що­до за­про­ва­дже­н­ня ме­ха­ні­зму «єди­но­го ві­кна» й опти­мі­за­ції кон­тро­лю в ра­зі пе­ре­мі­ще­н­ня товарів че­рез ми­тний кор­дон.

ЗАПУСКАТИМУТЬ ПРИВАТНІ ЛОКОМОТИВИ.

Мі­нін­фра­стру­кту­ри має на­мір ре­а­лі­зу­ва­ти пі­ло­тні про­е­кти на зби­тко­вих на­прям­ках «Укр­за­лі­зни­ці». А в ли­сто­па­ді під­ви­щить по­слу­ги із за­лі­зни­чних ван­та­жних пе­ре­ве­зень на 48%.

АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОДОРОЖЧАЛИ.

Їхня се­зон­на вар­тість зро­сла май­же на 50%. Тен­ден­ція по­си­лю­є­ться тим, що одно­ча­сно від­бу­ва­є­ться зби­ра­н­ня ку­ку­ру­дзи, сої та со­ня­шни­ку.

НАССР ІДЕ ДО МАЛОГО БІЗНЕСУ.

До кін­ця 2019 ро­ку всі опе­ра­то­ри рин­ку, які пра­цю­ють у сфе­рі ви­ро­бни­цтва й обі­гу хар­чо­вих про­ду­ктів, ма­ють упро­ва­ди­ти по­стій­но ді­ю­чі про­це­ду­ри ці­єї си­сте­ми.

УКРАЇНЦІ ВИРОБИЛИ ОРГАНІЧНИЙ ЦУКОР.

«Дед­денс Агро» і «Ріт­тер Біо Агро» ви­ро­сти­ли пер­ший в Укра­ї­ні органічний цукро­вий бу­ряк, а пер­шу пар­тію сер­ти­фі­ко­ва­но­го ор­га­ні­чно­го цукру отри­ма­ли на по­ту­жно­стях Гні­дав­сько­го цукро­во­го за­во­ду.

БІОПАКЕТИ ЗАМІСТЬ БІОДОБРИВ.

Проект біо­у­па­ков­ки FoodBIOPack Сум­сько­го на­ціо­наль­но­го аграр­но­го уні­вер­си­те­ту ви­грав у но­мі­на­ції ста­ло­го роз­ви­тку на між­на­ро­дно­му кон­кур­сі University Startup World Cup.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.