За прин­ци­пом Джо­на Ді­ра

З жит­тє­пи­сом цьо­го брен­ду пов’яза­ні істо­рії лю­дей і про­ду­ктів, що за­по­ча­тко­ву­ва­ли стан­дар­ти, ру­ха­ли про­грес і бу­ли свід­ка­ми ці­лої епо­хи

AgroMarket - - ТЕМА НОМЕРА -

«Я ні­ко­ли не по­став­лю своє ім’я на ви­ро­бі, у яко­му не­має то­го кра­що­го, що є в ме­ні», — ка­зав ко­валь з Іл­лі­ной­су Джон Дір, ство­рю­ю­чи іде­аль­ні ста­ле­ві плу­ги для твер­дих ґрун­тів у пре­рі­ях Нового Сві­ту. Вла­сне, та­кий прин­цип ве­де­н­ня бізнесу не втра­тив сво­єї акту­аль­но­сті для будь-яко­го брен­ду, що пе­ре­йма­є­ться сво­єю ре­пу­та­ці­єю. А го­лов­ни­ми цін­но­стя­ми John Deere уже по­над сто­лі­т­тя спра­ве­дли­во вва­жа­ю­ться якість, від­да­ність спра­ві й че­сність, ін­но­ва­цій­ність. «Хло­пцю з Ва­тер­лоо» і не сни­ло­ся

Сто ро­ків то­му чек на 2,25 млн до­ла­рів на­зав­жди змі­нив до­лю під­при­єм­ства Waterloo Gasoline Engine в шта­ті Айо­ва і став по­ча­тком зле­ту на­ймас­шта­бні­шої істо­рії успі­ху в ца­ри­ні сіль­сько­го­спо­дар­ської ма­ши­но­бу­дів­ної ін­ду­стрії.

Схо­же, то бу­ла най­більш дис­ку­сій­на й кон­тро­вер­сій­на ін­ве­сти­ція по­ча­тку ХХ ст. То­го­ча­сні ске­пти­ки не ві­ри­ли в по­тен­ці­ал тра­кто­рів. А то­му з іро­ні­єю спо­гля­да­ли за по­ту­га­ми ін­же­не­рів і… да­лі по­кла­да­ли­ся на ста­рі до­брі кін­ські си­ли. Ні­хто з кри­ти­ків не роз­ра­хо­ву­вав, що тра­ктор­не ви­ро­бни­цтво роз­ви­ва­ти­ме­ться й ста­не на­дій­ною за­по­ру­кою подаль­шо­го зро­ста­н­ня сіль­сько­го го­спо­дар­ства — аж до­ки на ни­вах аме­ри­кан­ських фер­ме­рів не з’яви­ли­ся пер­ші тра­кто­ри Waterloo Boy («Хло­пець з Ва­тер­лоо»)…

З 1917-го по 1924-й фер­ме­ри оці­ни­ли Мо­дель N, ство­ре­ну й ви­ве­де­ну на ри­нок но­вою тра­ктор­ною ком­па­ні­єю John Deere. А пер­шою, за­брен­до­ва­ною у її фір­мо­ві ко­льо­ри, ста­ла Мо­дель D. Цей дво­ци­лін­дро­вий тра­ктор за­во­ю­вав успіх, щой­но зі­йшов із кон­ве­є­ра. Він бу­де у ви­ро­бни­чій лі­ній­ці ще три де­ся­ти­лі­т­тя — із 1923-го по 1953-й — і дасть старт жит­тє­пи­су пе­ре­мо­жно­го по­сту­пу зе­ле­ної сіль­гос­пте­хні­ки сві­том.

За всю істо­рію ком­па­нії най­по­пу­ляр­ні­шою пов­ся­кчас бу­ла Мо­дель B — із 1935-го по 1953-й фер­ме­ри при­дба­ли 300 тис. та­ких тра­кто­рів, то­ді як 4020 оди­ниць ста­ли бес­тсе­ле­ра­ми (за­га­лом із 1963-го по 1971-й їх бу­ло ви­пу­ще­но 175 тис.). За об­ся­гом про­да­жів тра­ктор­ний бі­знес John Deere впер­ше за­во­ю­вав лі­дер­ські по­зи­ції на сві­то­вій аре­ні у 1963-му.

Від тра­ктор­ної ма­ну­фа­кту­ри до Big Data

У 1956 ро­ці ком­па­нія при­дба­ла в ні­ме­цько­му мі­сті Ман­гей­мі зна­ну тра­ктор­ну ма­ну­фа­кту­ру Хен­рі­ка Лан­ца (з 1921-го ві­до­мо­го сво­єю мо­де­л­лю Lanz Bulldog). Так стар­ту­ва­ла істо­рія ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей John Deere на єв­ро­пей­сько­му кон­ти­нен­ті.

Рік у рік по­зи­ції брен­ду по­си­лю­ва­ли­ся. Бу­ду­чи пер­шою ком­па­ні­єю, що у 1954-му за­про­по­ну­ва­ла під­си­лю­вач кер­ма для тра­кто­ра, на­сту­пним до­ле­но­сним удо­ско­на­ле­н­ням John Deere за­про­ва­джує у 1966-му за­хи­сну си­сте­му ROPS (за­хист опе­ра­то­рів від травм, — ред.), уста­но­вив­ши та­ким чи­ном стан­дарт для всі­єї ма­ши­но­бу­дів­ної агро­ін­ду­стрії. Опції шу­мо­ізо­ля­ції, яка ста­ла до­сту­пна у 1973-му, пе­ре­ду­ва­ли вдо­ско­на­ле­н­ня, що за­хи­сти­ли ка­бі­ну тра­кто­ра від пи­лу й да­ли змо­гу опе­ра­то­ру ре­гу­лю­ва­ти тем­пе­ра­ту­ру в са­ло­ні. Все це — зав­дя­ки роз­роб­ці пе­ре­ми­ка­ча по­ту­жно­сті транс­мі­сії, який упер­ше ре­пре­зен­ту­ва­ли 1964-го. Ін­но­ва­ція вдо­ско­на­ли­ла пе­ре­ми­ка­н­ня пе­ре­дач і до­да­ла тра­кто­рам John Deere ви­щої про­ду­ктив­но­сті ру­ху.

Ни­ні тра­ктор — це зна­чно біль­ше, ніж про­сто тя­гач для плу­га. Су­ча­сні сіль­сько­го­спо­дар­ські ком­пле­кси, у яких тра­кто­ри агре­га­то­ва­но з ін­шою те­хні­кою, ду­же ін­но­ва­цій­ні й ефе­ктив­ні. На­при­клад, прес-під­би­рач зда­тний «спіл­ку­ва­ти­ся» з тра­кто­ром для ав­то­ма­ти­чно­го на­ла­шту­ва­н­ня швид­ко­сті ру­ху — за­ле­жно від ро­бо­чо­го на­ван­та­же­н­ня. Мо­біль­на пе­ре­да­ча да­них до­зво­ляє фер­ме­рам на­ко­пи­чу­ва­ти ін­фор­ма­цію від сів­би до зби­ра­н­ня вро­жаю й над­си­ла­ти їх в офіс ком­па­нії. По­льо­ва до­ку­мен­та­ція від­обра­жає да­ні всьо­го ви­ро­бни­чо­го лан­цю­га й під­ви­щує про­зо­рість. Фер­ме­ри та під­ря­дни­ки мо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ці да­ні для прийня­т­тя агро­но­мі­чних рі­шень, зокре­ма, що­до за­сто­су­ва­н­ня до­брив чи ЗЗР.

«Олень у стриб­ку»: до но­вих вер­шин

Сим­во­лом успі­шно­го ке­ру­ва­н­ня ком­па­ні­єю та ви­со­кої яко­сті її про­ду­кції є тор­го­вий знак «олень у стриб­ку» — один із най­ві­до­мі­ших у сві­ті. У Fortune 500 йо­го ви­зна­но та­ким, що най­дов­ше у сві­ті (по­над 135 ро­ків) ви­ко­ри­сто­ву­є­ться ком­па­ні­єю. Істо­рію йо­го ево­лю­ції ком­па­нія ре­пре­зен­ту­ва­ла на сво­є­му офі­цій­но­му сай­ті.

Да­тою ре­є­стра­ції тор­го­во­го зна­ка з оле­нем, що пе­ре­стри­бує че­рез ко­ло­ду, вва­жа­ють 1876 рік, хо­ча в ре­є­стра­цій­них до­ку­мен­тах за­зна­че­но, що йо­го вже ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли про­тя­гом трьох ро­ків до то­го. На той час офі­цій­ний тор­го­вий знак був єди­ним за­хи­стом від ко­пі­ю­ва­н­ня й обма­ну. На дру­гій вер­сії ло­го, що бу­ло за­ре­є­стро­ва­не 1912-го, до­да­но де­та­лі й акцен­ти. Зокре­ма, під ри­сун­ком упер­ше з’яви­ло­ся га­сло The Trade Mark of Quality Made Famous by Good Implements (Тор­го­ва мар­ка яко­сті ві­до­ма зав­дя­ки пра­виль­но­му зна­ряд­дю).

Пі­сля но­вої ада­пта­ції то­вар­но­го зна­ка в 1936-му й ре­є­стра­ції онов­ле­ної тор­го­вої мар­ки у 1937-му справ­жнім про­ри­вом у брен­ду­ван­ні John Deere ста­ло онов­ле­н­ня ло­го­ти­пу 1950 ро­ку — са­ме у цей пе­рі­од ком­па­нія на­ро­щу­ва­ла свою при­су­тність на сві­то­вій аре­ні. Вер­сія тор­го­во­го зна­ка 1956-го, за­ре­є­стро­ва­на у 1962-му, де­що спро­сти­ла ди­зайн. Утім, олень тра­ди­цій­но був го­лов­ним еле­мен­том ло­го. 1968-го тор­го­вий знак зно­ву за­знав мо­ди­фі­ка­ції (за свід­че­н­ням ком­па­нії, «но­ва тор­го­ва мар­ка від­по­від­ає про­гре­су, до­ся­гну­то­му в усіх під­роз­ді­лах»).

Мі­ле­ні­ум став пе­рі­о­дом но­ві­тньої ево­лю­ції тор­го­во­го зна­ка — від­по­від­но до силь­ної спад­щи­ни Джо­на Ді­ра. Цен­траль­ний сим­вол ло­го, ві­до­мий як «олень у стриб­ку», впер­ше ске­ро­ва­ний до­го­ри, а не до­ни­зу. Про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків удо­ско­на­ле­н­ня тор­го­вих зна­ків від­обра­жа­ли те, що ком­па­нія ма­ла на той мо­мент і що вва­жа­ла ва­жли­вим для сво­го май­бу­тньо­го. По­то­чна вер­сія — це свід­че­н­ня рі­шу­чо­сті й пра­гне­н­ня за­ли­ша­ти­ся сві­то­вим лі­де­ром, до­три­му­ю­чись клю­чо­вих цін­но­стей брен­ду John Deere.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.