А що на ети­ке­тці?

Укра­ї­на ада­птує своє за­ко­но­дав­ство що­до мар­ку­ва­н­ня хар­чо­вих про­ду­ктів до чин­но­го у ЄС

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО - Яна ДОБІДОВСЬКА, За­сту­пник Ке­рів­ни­ка Про­е­кту ЄС «Вдо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми кон­тро­лю хар­чо­вих про­ду­ктів в Укра­ї­ні, Оле­ксандр АКУЛЕНКО, екс­перт Про­е­кту

Уже не­вдов­зі для опе­ра­то­рів рин­ку від­кри­є­ться но­ве «ві­кно мо­жли­во­стей». Мо­ва про чі­ткі й зро­зумі­лі пра­ви­ла у сфе­рі на­да­н­ня ін­фор­ма­ції спо­жи­ва­чам що­до хар­чо­вих про­ду­ктів — без по­двій­них сми­слів, ду­блю­ва­н­ня чи ко­лі­зій, і з чі­тким ро­зу­мі­н­ням від­по­від­аль­но­стей і прав.

Ухва­ле­ний пар­ла­мен­том у пер­шо­му чи­тан­ні за­ко­но­про­ект №8450 «Про ін­фор­ма­цію для спо­жи­ва­чів що­до хар­чо­вих про­ду­ктів» по­кла­дає на ви­ро­бни­ків хар­чо­вих про­ду­ктів не­аби­яку від­по­від­аль­ність за їх мар­ку­ва­н­ня. Пе­ре­д­усім уста­нов­лює ви­мо­ги не ли­ше що­до фор­ми, змі­сту й об­ся­гу ін­фор­ма­ції, яка має бу­ти від­обра­же­на на ети­ке­тці хар­чо­во­го про­ду­кту, а й що­до всіх мо­жли­вих спосо­бів пред­став­ле­н­ня хар­чо­во­го про­ду­кту: роз­мі­ще­н­ня в за­кла­дах роз­дрі­бної тор­гів­лі, ін­фор­ма­ція, що по­вин­на на­да­ва­ти­ся в за­кла­дах гро­мад­сько­го хар­чу­ва­н­ня, ди­стан­цій­ний про­даж хар­чо­вих про­ду­ктів. Це ви­хо­дить за ме­жі по­ня­т­тя «мар­ку­ва­н­ня» й охо­плю­є­ться ви­зна­че­н­ням «ін­фор­ма­ція про хар­чо­вий про­дукт». Мо­ва про ін­фор­ма­цію що­до хар­чо­во­го про­ду­кту, яку кін­це­вий спо­жи­вач отри­мує че­рез мар­ку­ва­н­ня чи в ін­ших су­про­від­них до­ку­мен­тах і ма­те­рі­а­лах (або в ін­шій до­сту­пній на­о­чній фор­мі, прийня­тній для окре­мих ви­дів про­ду­кції чи в окре­мих сфе­рах об­слу­го­ву­ва­н­ня, зокре­ма, з ви­ко­ри­ста­н­ням су­ча­сних за­со­бів ди­стан­цій­но­го зв’яз­ку або усних по­ві­дом­лень).

До­ку­мент, зокре­ма, мі­стить низ­ку ви­мог. Пев­на їх ча­сти­на вже є у чин­но­му хар­чо­во­му за­ко­но­дав­стві, зокре­ма в Те­хні­чно­му ре­гла­мен­ті що­до пра­вил мар­ку­ва­н­ня хар­чо­вих про­ду­ктів (на­каз Дер­жав­но­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни з пи­тань те­хні­чно­го ре­гу­лю­ва­н­ня та спо­жив­чої по­лі­ти­ки від 28.10.10 №487), та­кож у на­ціо­наль­но­му стан­дар­ті Укра­ї­ни «Про­ду­кти хар­чо­ві. Мар­ку­ва­н­ня для спо­жи­ва­чів. За­галь­ні пра­ви­ла» (ДСТУ 4518-2008). За­галь­на рам­ка — у ст. 39 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про основ­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до без­пе­чно­сті та яко­сті хар­чо­вих про­ду­ктів» №771. Ін­ша ча­сти­на ви­мог за­ко­но­про­е­кту №8450 є но­ве­ла­ми у сфе­рі пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня що­до на­да­н­ня ін­фор­ма­ції про хар­чо­ві про­ду­кти. Чому на­ра­зі ми маємо та­ку си­ту­а­цію та яким чи­ном це бу­де вре­гу­льо­ва­но?

За­ко­но­дав­ство у сфе­рі мар­ку­ва­н­ня хар­чо­вих про­ду­ктів, яке сьо­го­дні діє в Укра­ї­ні, бу­ло роз­ро­бле­но на осно­ві чин­но­го у ЄС до прийня­т­тя та за­про­ва­дже­н­ня нового ре­гла­мен­ту ЄС «Про на­да­н­ня ін­фор­ма­ції спо­жи­ва­чам про хар­чо­ві про­ду­кти» №1169/2011. От­же, пев­ні по­ло­же­н­ня Те­хні­чно­го ре­гла­мен­ту та на­ціо­наль­но­го стандарту від­обра­жа­ють де­які ви­мо­ги до мар­ку­ва­н­ня, що ді­я­ли до на­бра­н­ня чин­но­сті Ре­гла­мен­том №1169. Цим до­ку­мен­том бу­ло вдо­ско­на­ле­но вже на­яв­ні ви­мо­ги (їх бу­ло пе­ре­не­се­но до нового ре­гла­мен­ту) та за­про­ва­джу­ва­ли­ся но­ві. По­пе­ре­днє за­ко­но­дав­ство втра­ти­ло чин­ність. Від­так по­ді­бну си­ту­а­цію ми маємо в Укра­ї­ні. За­ко­но­про­ект №8450, який бу­ло роз­ро­бле­но на під­ста­ві Ре­гла­мен­ту №1169, мі­стить як ви­мо­ги, які вже не є но­ви­ми для опе­ра­то­рів рин­ку хар­чо­вих про­ду­ктів, що від­по­від­аль­ні за мар­ку­ва­н­ня, так і ви­мо­ги, які є прин­ци­по­во від­мін­ни­ми від чин­них сьо­го­дні.

Ро­з­гля­не­мо но­ве­ли за­ко­но­про­е­кту та від­мін­но­сті від су­ча­сних ви­мог. Які основ­ні ви­мо­ги ви­су­ва­ють до на­да­н­ня ін­фор­ма­ції про хар­чо­ві про­ду­кти? Це ви­мо­ги, що ма­ють на­да­ти спо­жи­ва­че­ві всю ін­фор­ма­ці­єю про пев­ний хар­чо­вий про­дукт (аби на її під­ста­ві він міг зро­би­ти свій ви­бір). Це озна­чає, що, ви­хо­дя­чи з отри­ма­ної про хар­чо­вий про­дукт ін­фор­ма­ції, спо­жи­вач чі­тко зро­зу­міє ха­ра­кте­ри­сти­ки та вла­сти­во­сті про­ду­кту й ви­рі­шить, чи хо­че він йо­го при­дба­ти. А от­же, ін­фор­ма­ція про хар­чо­вий про­дукт не має вво­ди­ти в ома­ну; має бу­ти то­чною, прав­ди­вою та зро­зумі­лою для спо­жи­ва­ча; не має при­пи­су­ва­ти будь-яким хар­чо­вим про­ду­ктам вла­сти­во­сті про­фі­ла­кти­ки, лі­ку­ва­н­ня хво­роб або зці­ле­н­ня від хво­роб чи по­си­ла­н­ня на та­кі вла­сти­во­сті. Ці всі по­ло­же­н­ня мі­стя­ться в за­ко­но­про­е­кті №8450. Слід до­да­ти, що за­зна­че­ні ви­мо­ги по­ши­рю­ю­ться на ре­кла­му хар­чо­вих про­ду­ктів, їх пред­став­ле­н­ня, зокре­ма, фор­му, зов­ні­шній ви­гляд, упа­ков­ки, па­ку­валь­ні ма­те­рі­а­ли, роз­мі­ще­н­ня на ві­три­нах. Тоб­то за­ко­но­про­ект сто­су­є­ться всіх за­со­бів ін­фор­ма­ції й уста­нов­лює від­по­від­ні ви­мо­ги для та­ко­го мар­ку­ва­н­ня. Те­хні­чний ре­гла­мент і ДСТУ 45182008 обме­жу­ють ли­ше ви­мо­ги що­до мар­ку­ва­н­ня упа­ков­ки то­ва­ру в той чи ін­ший спо­сіб і не по­ши­рю­ю­ться на пред­став­ле­н­ня хар­чо­во­го про­ду­кту.

У ча­сти­ні по­ло­жень що­до ін­фор­ма­ції про хар­чо­ві про­ду­кти за­ко­но­про­ект мі­стить ви­мо­ги до мар­ку­ва­н­ня на­по­їв з умі­стом спир­ту ети­ло­во­го по­над 1,2% об’єм­них оди­ниць із ви­зна­че­ним допу­сти­мим від­хи­ле­н­ням й опи­сом на­пою.

За­ко­но­про­ект пе­ред­ба­чає окре­мі ви­мо­ги що­до мар­ку­ва­н­ня: хар­чо­вих про­ду­ктів, які про­по­ну­ють до ре­а­лі­за­ції кін­це­вим спо­жи­ва­чам або за­кла­дам гро­мад­сько­го хар­чу­ва­н­ня не­фа­со­ва­ни­ми; хар­чо­вих про­ду­ктів, па­ку­ва­н­ня яких здій­сню­є­ться без­по­се­ре­дньо в мі­сцях про­да­жу на про­ха­н­ня спо­жи­ва­ча, або якщо хар­чо­ві про­ду­кти упа­ко­ву­ють чи фа­су­ють у мі­сці про­да­жу хар­чо­вих про­ду­ктів для подаль­шої ре­а­лі­за­ції кін­це­вим спо­жи­ва­чам у цьо­му мі­сці про­да­жу. Що­до те­хні­чно­го ре­гла­мен­ту, то він мі­стить ли­ше по­ло­же­н­ня, що для окре­мих ви­дів роз­фа­со­ва­них хар­чо­вих про­ду­ктів за­сто­со­ву­ю­ться від­по­від­ні акти за­ко­но­дав­ства, а за їх від­су­тно­сті — нор­ма­тив­ни­ми до­ку­мен­та­ми мо­жуть уста­нов­лю­ва­ти­ся до­да­тко­ві ви­мо­ги до їх мар­ку­ва­н­ня, крім тих, що пе­ред­ба­че­но те­хні­чним ре­гла­мен­том. Якщо ве­сти мо­ву про ДСТУ 4518-2008, то він пе­ред­ба­чає мар­ку­ва­н­ня не­фа­со­ва­них хар­чо­вих про­ду­ктів, але ли­ше шля­хом мар­ку­ва­н­ня на ети­ке­тці. За­ко­но­про­ект №8450 пе­ред­ба­чає обов’яз­ко­ву ін­фор­ма­цію для мар­ку­ва­н­ня, яка на­да­є­ться спо­жи­ва­чу в спо­сіб, який ви­зна­чає опе­ра­тор рин­ку.

Та­кож за­ко­но­про­ект зо­бов’язує, що під час від­тво­ре­н­ня на упа­ку­ван­ні або при­єд­на­ній до неї ети­ке­тці обов’яз­ко­ва ін­фор­ма­ція про хар­чо­ві про­ду­кти має бу­ти на­дру­ко­ва­на чі­тко, а ви­со­та ма­лих лі­тер без ви­но­сних еле­мен­тів має до­рів­ню­ва­ти або пе­ре­ви­щу­ва­ти 1,2 мм.

Основ­на про­бле­ма­ти­ка що­до на­да­н­ня спо­жи­ва­чу ін­фор­ма­ції про хар­чо­вий про­дукт у чин­но­му за­ко­но­дав­стві Укра­ї­ни:

• від­су­тність по­зна­че­н­ня кра­ї­ни по­хо­дже­н­ня або мі­сця по­хо­дже­н­ня

хар­чо­во­го про­ду­кту для хар­чо­вих про­ду­ктів;

• від­су­тність кон­кре­ти­зо­ва­них ви­мог що­до мар­ку­ва­н­ня ре­чо­вин

або про­ду­ктів, які спри­чи­ня­ють не­пе­ре­но­сність або алер­гію;

• ви­со­та шри­фту мар­ку­ва­н­ня ста­но­вить 0,8 мм; за­ко­но­дав­ство ЄС ви­ма­гає

не мен­ше як 1,2 мм;

• від­су­тня гар­мо­ні­за­ція з ви­мо­га­ми ЄС що­до на­да­н­ня ін­фор­ма­ції

про по­жив­ну цін­ність хар­чо­во­го про­ду­кту

Якщо ви­ко­ри­сто­ву­є­ться упа­ков­ка чи та­ра, най­біль­ша пло­ща по­верх­ні якої є мен­шою за 80 см2, роз­мір ма­лих лі­тер без ви­но­сних еле­мен­тів має бу­ти не мен­ше за 0,9 мм. Для по­рів­ня­н­ня: згі­дно з ви­мо­га­ми те­хні­чно­го ре­гла­мен­ту та ДСТУ 4518-2008 роз­мір та­ких шри­фтів має бу­ти 0,8 мм.

На­при­клад, но­ве­лою за­ко­но­про­е­кту є те, що на м’ясні про­ду­кти, м’ясні на­пів­фа­бри­ка­ти й ри­бні про­ду­кти, що мо­жуть справ­ля­ти вра­же­н­ня, на­че во­ни є ці­лим шма­тком м’яса чи ри­би, але на­справ­ді скла­да­ю­ться з рі­зних шма­тків, по­єд­на­них ін­ши­ми ін­гре­ді­єн­та­ми, тіль­ки з хар­чо­ви­ми до­бав­ка­ми та хар­чо­ви­ми ен­зи­ма­ми або в ін­ший спо­сіб, пе­ред­ба­че­но обов’яз­ко­ве на­не­се­н­ня на­пи­су: «Сфор­мо­ва­не зі шма­тків м’яса» або «Сфор­мо­ва­не зі шма­тків ри­би». За­ко­но­про­ект пе­ред­ба­чає обов’яз­ко­ве за­зна­че­н­ня по­хо­дже­н­ня та мі­сця по­хо­дже­н­ня пев­них ви­дів м’яса, до при­кла­ду: «ба­ра­ни­на або ко­зля­ти- на сві­жа, охо­ло­дже­на або мо­ро­же­на», та­кож пе­ред­ба­че­но ви­мо­ги до по­зна­че­н­ня «ру­бле­не м’ясо».

За­зна­чи­мо основ­ну про­бле­ма­ти­ку що­до на­да­н­ня спо­жи­ва­чу ін­фор­ма­ції про хар­чо­вий про­дукт у чин­но­му за­ко­но­дав­стві:

• від­су­тність по­зна­че­н­ня кра­ї­ни по­хо­дже­н­ня або мі­сця по­хо­дже­н­ня хар­чо­во­го про­ду­кту для хар­чо­вих про­ду­ктів;

• від­су­тність кон­кре­ти­зо­ва­них ви­мог що­до мар­ку­ва­н­ня ре­чо­вин або про­ду­ктів, які спри­чи­ня­ють не­пе­ре­но­сність або алер­гію;

• ви­со­та шри­фту мар­ку­ва­н­ня ста­но­вить 0,8 мм; за­ко­но­дав­ство ЄС ви­ма­гає не мен­ше як 1,2 мм;

• від­су­тня гар­мо­ні­за­ція з ви­мо­га­ми ЄС що­до на­да­н­ня ін­фор­ма­ції про по­жив­ну цін­ність хар­чо­во­го про­ду­кту.

Усі ці ви­мо­ги вже пе­ред­ба­че­но в за­ко­но­про­е­кті №8450. Та­кож на про­ти­ва­гу те­хні­чно­му ре­гла­мен­ту та ДСТУ 4518-2008 за­ко­но­про­ект пе­ред­ба­чає пе­ре­лік хар­чо­вих про- ду­ктів, ін­фор­ма­ція про які має мі­сти­ти до­да­тко­ві да­ні. Це сто­су­є­ться хар­чо­вих про­ду­ктів, що бу­ли за­па­ко­ва­ні в се­ре­до­ви­щі пев­них га­зів, які мі­стять під­со­ло­джу­ва­чі чи глі­ци­ри­зи­но­ву ки­сло­ту або її амо­ні­є­ву сіль то­що. Та­кож за­ко­но­про­ект чі­тко про­пи­сує пе­ре­лік хар­чо­вих про­ду­ктів і ре­чо­вин, які спри­чи­ня­ють алер­гі­чні ре­а­кції або не­пе­ре­но­сність, і ви­ня­тки що­до пев­них хар­чо­вих про­ду­ктів та ре­чо­вин. По­зна­че­н­ня цих алер­ге­нів є обов’яз­ко­вим для опе­ра­то­ра рин­ку.

Зви­чай­но, для ада­пта­ції опе­ра­то­рів рин­ку, від­по­від­аль­них за мар­ку­ва­н­ня, пе­ред­ба­че­но пе­ре­хі­дний пе­рі­од, який на­дасть мо­жли­вість усім за­ці­кав­ле­ним при­сто­су­ва­ти­ся до ви­мог нового за­ко­но­дав­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.