НАВІЩО УКРАЇНСЬКИМ ТОВАРАМ ЕКСПОРТНИЙ БРЕНД

Укра­їн­ські то­ва­ри отри­ма­ли вла­сний бренд

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ксе­нія ЩАВИНСЬКА, пар­тнер BeCentric і кре­а­тив­ний ди­ре­ктор про­е­кту

Ек­спор­те­ри за­без­пе­чу­ють 47,9% ВВП і ва­лю­тних над­хо­джень Укра­ї­ни. Укра­їн­ський екс­порт — це рі­зно­ма­ні­т­тя товарів і по­слуг де­ся­тків га­лу­зей і се­кто­рів. Для по­бу­до­ви емо­цій­но­го та ві­зу­аль­но­го зв’яз­ків для всіх екс­порт­но орі­єн­то­ва­них га­лу­зей Укра­ї­ни бу­ло ство­ре­но єди­ний експортний бренд Trade with Ukraine. Пе­ре­ду­мо­ви ство­ре­н­ня

Пе­ре­ва­жна біль­шість кра­їн (як еко­но­мі­чно роз­ви­ну­тих, так і тих, що роз­ви­ва­ю­ться) ма­ють експортний бренд. Експортний бренд одно­ча­сно на­дає мо­жли­вість екс­пор­те­ро­ві роз­по­ві­сти про кра­ї­ну по­хо­дже­н­ня, га­лузь і сам про­дукт/по­слу­гу, що екс­пор­ту­є­ться. Зав­дя­ки ві­зу­аль­но­му та емо­цій­но­му зв’яз­ку, яким експортний бренд об’єд­нує рі­зні га­лу­зі та то­ва­ри, іно­зем­ні по­ку­пці ав­то­ма­ти­чно пе­ре­но­сять по­зи­тив­ний до­свід вза­є­мо­дії з одним українським то­ва­ром на всі то­ва­ри з Укра­ї­ни. Так би мо­ви­ти, експортний бренд на­дає мо­жли­вість ко­жно­му екс­пор­те­ро­ві пов­ся­кчас ко­ри­сту­ва­ти­ся ре­пу­та­ці­єю всіх ін­ших екс­пор­те­рів не­за­ле­жно від га­лу­зі.

На­яв­ність мі­цно­го екс­порт­но­го брен­ду спро­стить ви­ро­бни­кам товарів і по­слуг ви­хід на но­ві екс­порт­ні рин­ки, тоб­то до­по­мо­же про­да­ва­ти біль­ше й до­рож­че. Це мі­цний фун­да­мент, на яко­му фор­му­є­ться ре­пу­та­ція всіх укра­їн­ських екс­пор­те­рів не­за­ле­жно від га­лу­зі або се­кто­ру. Осо­бли­во ва­жли­вим і ко­ри­сним експортний бренд є для екс­пор­те­рів се­гмен­ту малого й се­ре­дньо­го бізнесу, адже най­ча­сті­ше са­ме для них до­да­тко­ві ви­тра­ти ста­ють сут­тє­вою пе­ре­шко­дою для ви­хо­ду на між­на­ро­дні рин­ки.

Біль­ше, ніж ло­го­тип

Експортний бренд — це не зо­бра­же­н­ня та ло­го­ти­пи. Су­тність екс­порт­но­го брен­ду — це емо­ції, асо­ці­а­ції та ха­ра­кте­ри­сти­ки товарів і по­слуг по­хо­дже­н­ням з Укра­ї­ни, що ви­ни­ка­ють у сві­до­мо­сті спо­жи­ва­чів. Йо­го основ­не зав­да­н­ня — ство­ри­ти істо­рію, яка при­вер­та­ти­ме ува­гу, ви­кли­ка­ти ба­жа­н­ня вза­є­мо­ді­я­ти, ку­пу­ва­ти укра­їн­ські то­ва­ри.

Ро­зро­бля­ю­чи ди­зайн ві­зу­аль­ної скла­до­вої, ми не на­ма­га­ли­ся ство­ри­ти іде­ал. Ми хо­ті­ли транс­фор­му­ва­ти су­тність екс­порт­но­го брен­ду в ефе­ктив­ний і фун­кціо­наль­ний про­дукт. А то­му наш бренд роз­по­від­ає не одну й ту са­му істо­рію, а що­ра­зу но­ву. Про­те сти­лі­сти­чно всі істо­рії екс­порт­но­го брен­ду на­ле­жать до єди­но­го ви­мі­ру.

Експортний бренд має ін­ди­ві­ду­аль­ний гра­фі­чний стиль й ада­птив­ні еле­мен­ти, яки­ми мо­жна про­де­мон­стру­ва­ти при­на­ле­жність екс­пор­те­ра до га­лу­зі. Осно­вою ло­го — зна­ка екс­порт­но­го брен­ду — є бу­ква U. Во­на се­ман­ти­чно асо­ці­ю­є­ться з Укра­ї­ною (Ukraine), українським до­ме­ном ua.(U), та­кож пра­цює як тра­фа­рет. Ек­спор­тер мо­же роз­мі­сти­ти у тра­фа­рет у фор­мі лі­те­ри U будь-яке зо­бра­же­н­ня, що роз­по­від­ає про по­дії в ком­па­нії, її жи­т­тя та про­ду­кти, а пі­кто­гра­ма ви­зна­чає на­ле­жність до га­лу­зі.

Сло­ган екс­порт­но­го брен­ду Укра­ї­ни — Trade with Ukraine — спо­ну­кає до дії та між­на­ро­дно­го пар­тнер­ства. Та­ким чи­ном ми го­во­ри­мо ім­пор­те­рам: «Укра­ї­на го­то­ва до спів­пра­ці зі сві­том».

Озна­йо­ми­ти­ся із бренд-бу­ком екс­порт­но­го брен­ду мо­жна на сай­ті Офі­су з про­су­ва­н­ня екс­пор­ту.

По­ча­ток шля­ху

Експортний бренд Укра­ї­ни бу­ло пред­став­ле­но у ве­ре­сні 2018 ро­ку. Йо­го ро­зро­бни­ки пра­гну­ли, по-пер­ше, змі­ни­ти по­зи­ціо­ну­ва­н­ня кра­ї­ни та ві­ді­йти від зви­чних

асо­ці­а­цій на кшталт одно­ти­пних зо­бра­жень кві­тів со­ня­шни­ку. Ва­жли­во бу­ло зна­йти ін­ші сим­во­ли, що пе­ре­да­ють ди­на­мі­ку, ін­но­ва­цій­ність, кре­а­тив­ність і по­зи­тив­ні змі­ни, що від­бу­ва­ю­ться в Укра­ї­ні те­пер. По-дру­ге, тре­ба бу­ло роз­ро­би­ти та­ке брен­ду­ва­н­ня, щоб ко­жен ви­ро­бник мав змо­гу іден­ти­фі­ку­ва­ти свою га­лузь, ада­пту­ва­ти бренд до сво­го про­ду­кту або по­слу­ги. Тоб­то на­да­ти мо­жли­вість по­ба­чи­ти в брен­ду­ван­ні не за­галь­ні ри­си, а ін­ди­ві­ду­аль­ність — се­бе. По-тре­тє, мас­штаб і рі­вень скла­дно­сті зав­да­н­ня. Адже за­про­по­но­ва­не рі­ше­н­ня ма­ло бу­ти зру­чним і ко­ри­сним де­ся­ткам ти­сяч лю­дей — від дер­жав­них слу­жбов­ців, ди­пло­ма­тів до під­при­єм­ців, асо­ці­а­цій, ТПП.

Зві­сно, шлях екс­порт­но­го брен­ду тіль­ки по­чи­на­є­ться, йо­го про­су­ва­н­ня три­ва­ти­ме ро­ка­ми, і що біль­ше які­сних укра­їн­ських товарів і по­слуг про­да­ва­ти­му­ться у сві­ті, то по­ту­жні­шим ста­ва­ти­ме укра­їн­ський експортний бренд, а з ним і вся Укра­ї­на. Успіх кра­ї­ни скла­да­є­ться з успі­ху ко­жної лю­ди­ни, ко­жно­го бізнесу, ко­жно­го то­ва­ру та по­слу­ги.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.