В ТЕМУ

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Мар’яна КАГАНЯК, ке­рів­ник Офі­су з про­су­ва­н­ня екс­пор­ту:

— Експортний бренд Укра­ї­ни — це стра­те­гі­чний крок до про­су­ва­н­ня екс­пор­ту. Най­ближ­чим ча­сом бу­де роз­ро­бле­но кри­те­рії ви­ко­ри­ста­н­ня зна­ка Made in Ukraine, який ба­зу­є­ться на Ек­спорт­но­му брен­ді, та ко­трий ек­спор­те­ри змо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на па­ку­ван­ні для по­слі­дов­ної ко­му­ні­ка­ції Укра­ї­ни як кра­ї­ни-ви­ро­бни­ка та екс­пор­те­ра. Та­кож Офіс із про­су­ва­н­ня екс­пор­ту пра­цює над про­гра­мою про­мо­ції Екс­порт­но­го брен­ду за кор­до­ном, у 2019 ро­ці ми зо­се­ре­ди­мо­ся на єди­но­му брен­ду­ван­ні ви­ста­вок (для цьо­го вже роз­ро­бле­но Ви­став­ко­вий бренд-бук) і на по­ді­ях для іно­зем­них ім­пор­те­рів і ба­є­рів.

Ро­бо­та над Ек­спорт­ним брен­дом тіль­ки по­чи­на­є­ться, сам брен­динг три­ва­ти­ме ро­ка­ми, в ньо­му бе­руть участь де­ся­тки ти­сяч лю­дей — від дер­жав­них слу­жбов­ців, ди­пло­ма­тів до під­при­єм­ців (укра­їн­ських екс­пор­те­рів товарів і по­слуг), асо­ці­а­цій, ТПП

Оль­га ТРОФІМЦЕВА, за­сту­пник Мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни з пи­тань єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції:

— Час­тка екс­пор­ту у ВВП Укра­ї­ни то­рік ста­но­ви­ла май­же 48%. З них біль­ша ча­сти­на при­па­дає са­ме на аграр­ний і хар­чо­вий екс­порт. Тож прі­о­ри­те­том для нас ни­ні є по­лі­пше­н­ня до­ся­гну­тих ре­зуль­та­тів. Укра­їн­ський ви­ро­бник уже вміє ви­ро­бля­ти ви­со­ко­які­сну про­ду­кцію, яка мо­же бу­ти екс­пор­то­ва­на по всьо­му сві­ту. Те­пер маємо вчи­ти­ся цю про­ду­кцію ефе­ктив­но про­да­ва­ти, ство­рю­ю­чи по­зи­тив­ний імідж окре­мих се­кто­рів і всі­єї кра­ї­ни за­га­лом.

Ство­ре­н­ня екс­порт­но­го укра­їн­сько­го брен­ду є ду­же ва­жли­вим кро­ком і до­да­тко­вим ін­стру­мен­том для про­су­ва­н­ня на­ших про­ду­ктів на сві­то­вих рин­ках. Ре­пре­зен­ту­ю­чи на­шо­го на­ціо­наль­но­го ви­ро­бни­ка на між­на­ро­дних ви­став­ках, у тор­го­вих мі­сі­ях і на між­на­ро­дних бі­знес-за­хо­дах, експортний бренд до­зво­лить ство­ри­ти су­ча­сне й при­ва­бли­ве «облич­чя» про­ду­кту Made in Ukraine. Це ще один крок до фор­му­ва­н­ня лан­цю­га від укра­їн­сько­го по­ля до кін­це­во­го спо­жи­ва­ча в бу­дья­ко­му ку­то­чку сві­ту. І ми від Мі­на­гро­по­лі­ти­ки мо­же­мо тіль­ки при­єд­на­ти­ся й за­кли­ка­ти: Trade with Ukraine!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.