На­но­ко­ктейль для ре­корд­сме­нів

НА ІН­НО­ВА­ЦІЙ­НІ МІКРОДОБРИВА Й БІОПРЕПАРАТИ КОМ­ПА­НІЇ «МІНЕРАЛІС УКРА­Ї­НА» Є ПО­ПИТ НА­ВІТЬ У ЄВРОСОЮЗІ

AgroMarket - - ІНІЦІАТИВА -

По­при всі сма­ко­ві пе­ре­ва­ги ша­шли­ку й ке­тчу­пу, люд­ський ор­га­нізм зна­чно швид­ше та кра­ще за­сво­їть па­ро­ву ко­тле­ту і йо­гурт. Вла­сне й ор­га­нізм ро­сли­ни не зав­жди зда­тний пов­но­цін­но вві­бра­ти всі ко­ри­сні мі­кро­еле­мен­ти з основ­них до­брив. А то­му ще­дре піджив­ле­н­ня да­ле­ко не зав­жди стає за­по­ру­кою ще­дрої вро­жай­но­сті. Як за­по­біг­ти та­кій си­ту­а­ції, до­бре знає ком­па­нія «Мінераліс Укра­ї­на» — пер­ший і єди­ний на на­ших те­ре­нах ви­ро­бник мі­кро­до­брив і біо­пре­па­ра­тів із за­сто­су­ва­н­ням на­но­те­хно­ло­гій.

На­у­ко­ве під­ґрун­тя уні­каль­них роз­ро­бок під­при­єм­ства ди­ре­ктор ком­па­нії Юрій Ліп­ський опи­сує, на­че за­хо­пли­вий блок­ба­стер. Для на­о­чно­сті де­мон­струє ві­део, у яко­му за до­по­мо­гою комп’ютер­ної гра­фі­ки від­тво­ре­но суть фі­зи­чно­го про­це­су роз­ще­пле­н­ня ме­та­лів — мі­ді, ма­гнію, мар­ган­цю, цин­ку, за­лі­за, ко­баль­ту, мо­лі­бде­ну, не­о­ди­му, се­ле­ну, гер­ма­нію. І дій­сно, мо­жли­во­сті за­сто­со­ва­ної ви­ро­бни­ка­ми пла­змо­во-ім­пуль­сної те­хно­ло­гії вра­жа­ють. А на­но­ча­стин­ки чи­стих ме­та­лів, вза­є­мо­ді­ю­чи з при­ро­дни­ми кар­бо­но­ви­ми ки­сло­та­ми, — ян­тар­ною, мо­ло­чною, ли­мон­ною — ста­ють осно­вою для ін­но­ва­цій­них мі­кро­до­брив.

Ге­ні­аль­не за сво­єю про­сто­тою та ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чне за ви­ко­на­н­ням рі­ше­н­ня: ро­сли­на отри­мує роз­чин, ма­кси­маль­но на­бли­же­ний за сво­ї­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми до фі­зіо­ло­гі­чних рі­дин, які в ній цир­ку­лю­ють. І, від­по­від­но, мо­же йо­го ма­кси­маль­но швид­ко за­сво­ї­ти. До ре­чі, отри­ма­ти та­кі суб­стан­ції з на­но­ча­стин­ка­ми ме­та­лів вна­слі­док кла­си­чних хі­мі­чних ре­а­кцій — над­зви­чай­но до­ро­го й дов­го (до­зво­ли­ти со­бі це ни­ні мо­жуть хі­ба по­ту­жні фар­ма­цев­ти­чні ком­па­нії роз­ви­не­них кра­їн сві­ту). А то­му, ско­ри­став­шись на­пра­цю­ва­н­ня­ми ака­де­мі­чної фі­зи­ки, укра­їн­ські ін­но­ва­то­ри зро­би­ли справ­жній про­рив у ца­ри­ні на­но­те­хно­ло­гій — а за ефе­ктив­ні­стю сво­їх про­ду­ктів ви­пе­ре­ди­ли ба­га­тьох кон­ку­рен­тів. Ре­зуль­тат успі­шної си­нер­гії на­у­ки й ви­ро­бни­цтва ТОВ «Мінераліс Укра­ї­на» за­свід­чи­ли екс­пер­ти й на­у­ков­ці про­філь­них ака­де­мі­чних ін­сти­ту­тів На­ціо­наль­ної ака­де­мії на­ук та Укра­їн­ської аграр­ної ака­де­мії на­ук Укра­ї­ни.

Ство­ре­на за шість ро­ків ро­бо­ти під­при­єм­ства ін­но­ва­цій­на лі­ній­ка рід­ких по­лі­мі­кро­до­брив ви­со­ко­ефе­ктив­них біо­ло­гі­чних й ан­ти­ба­кте­рі­аль­них пре­па­ра­тів яскра­во ви­ді­ля­є­ться за сво­єю хі­мі­чною чи­сто­тою й фі­зіо­ло­гі­чною актив­ні­стю. Про­ду­кти ін­ших брен­дів за­зви­чай мі­стять ба­га­то азо­ту й не­ор­га­ні­чної сір­ки, то­кси­чної для ро­слин. На­то­мість на­но­ко­ктей­лі ком­па­нії «Мінераліс Укра­ї­на» фа­кти­чно не мі­стять сір­ки, бо у їх ви­ро­бни­цтві хі­мі­чно син­те­зо­ва­ні со­лі ме­та­лів не ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться — тіль­ки чи­сті ме­та­ли. Що­прав­да, на про­ха­н­ня клі­єн­тів-ово­чів­ни­ків роз­ро­би­ли пре­па­рат з ор­га­ні­чною сір­кою, яку по­лю­бля­ють пе­рець, ци­бу­ля, ка­пу­ста, ча­сник. Во­на не та­ка то­кси­чна й уже за 10–20 хв пі­сля вне­се­н­ня пов­ні­стю за­сво­ю­є­ться ро­сли­ною й бе­ре участь у ме­та­бо­лі­чних про­це­сах. До­зи азо­ту в усіх цих су­спен­зі­ях — мі­ні­маль­ні (тіль­ки для фі­кса­ції фор­му­ли), а в мі­кро­до­бри­ві «На­но-Мінераліс» йо­го не­має вза­га­лі. Ін­но­ва­цій­на те­хно­ло­гія до­зво­ляє роз­ро­бни­кам до­да­ва­ти до скла­ду пре­па­ра­тів рід­ко­зе­мель­ні еле­мен­ти (зокре­ма, уні­каль­ні іму­но­мо­ду­ля­то­ри — не­о­дим, се­лен, гер­ма­ній), що фа­кти­чно не­до­сту­пно ін­шим ви­ро­бни­кам. Жо­ден кон­ку­рент до­по­ки не на­вчив­ся по­єд­ну­ва­ти ба­кте­рії з роз­чи­ном ме­та­лів, тож ін­но­ку­лянт для сої в лі­ній­ці «Біо-Мінераліс», що має у скла­ді ко­бальт, мо­лі­бден і ма­гній, мо­жна по пра­ву на­зва­ти уні­каль­ним. Ще одна ін­но­ва­ція — біо­фун­гі­цид із трьо­ма ви­да­ми ба­кте­рій, які аку­му­лю­ють азот, фо­сфор і ка­лій. І та­ких роз­ро­бок у лі­ній­ці ТОВ «Мінераліс Укра­ї­на» чи­ма­ло.

Се­ред пе­ре­ваг цих пре­па­ра­тів — ши­ро­кий спектр за­сто­су­ва­н­ня в сіль­го­спви­ро­бни­цтві, мо­жли­вість ви­ко­ри­ста­н­ня в рі­зно­ма­ні­тних роз­чи­нах — від ки­слих до лу­жних, еко­ло­гі­чна без­пе­чність та еко­но­мі­чна ефе­ктив­ність. Ска­жі­мо, вклав­ши тро­хи біль­ше ніж 2 грн на оброб­ку на­сі­н­ня рі­па­ку на ге­ктар, го­спо­дар отри­мав на 700 грн до­да­тко­во­го вро­жаю. На­віть у ри­зи­ко­вих ре­гіо­нах ни­ва вро­ди­ла на 10% кра­ще. Пі­джив­лю­ю­чи ро­сли­ни та­ки­ми на­но­ко­ктей­ля­ми, агра­рії на­віть здо­бу­ва­ли сві­то­ві ре­кор­ди, на­при­клад, з уро­жай­но­сті сої. На Хер­сон­щи­ні, де в го­спо­дар­стві ні­ко­ли не бу­ло пше­ни­ці ви­щої за 3-й клас, отри­ма­ли фа­кти­чно весь уро­жай 2-го кла­су. По­мі­тне зро­ста­н­ня яко­сті й на ово­чах і фру­ктах.

По­за­то­рік ін­но­ва­цій­ну ком­па­нію ви­зна­но «Зо­ло­тим екс­пор­те­ром 2016». Ни­ні на ча­сі по­гли­бле­н­ня спів­пра­ці з єв­ро­пей­ськи­ми пар­тне­ра­ми — Ли­твою, Ла­тві­єю, а та­кож Ту­реч­чи­ною й Ні­дер­лан­да­ми. Шко­да тіль­ки, що на рі­дних те­ре­нах чи­ма­ло фер­ме­рів і до­сі оці­ню­ють якість до­брив за ва­гою ка­ні­стри й «го­ду­ють» свої по­сі­ви «ша­шли­ком із ке­тчу­пом»…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.