НЕБУЛІЗАЦІЯ-ПІРІГРЕН-50 — ПРОГРЕСИВНИЙ МЕ­ТОД ЗАХИСТУ ЗЕР­НА В ЗЕРНОСХОВИЩАХ ВІД КО­МАХ. А ВИ ВЖЕ ЗА­ХИ­СТИ­ЛИ ВАШ УРО­ЖАЙ?

Від­те­пер в Укра­ї­ні ста­ло мо­жли­вим збе­рі­га­ти зер­но без втрат від по­шко­дже­н­ня ко­ма­ха­ми про­тя­гом ро­ку й дов­ше. Фран­цузь­ка те­хно­ло­гія не­бу­лі­за­ції (роз­пи­ле­н­ня) пре­па­ра­ту Пірігрен 50,ХТ на­бу­ває все біль­шої по­пу­ляр­но­сті се­ред ві­тчи­зня­них під­при­ємств.

AgroMarket - - АКЦЕНТИ -

Як тіль­ки зби­раль­на кам­па­нія під­хо­дить до за­вер­ше­н­ня, го­лов­ним зав­да­н­ням стає збе­ре­же­н­ня ви­ро­ще­но­го зер­на без втрат.

Що­рі­чна ста­ти­сти­ка що­до цьо­го вра­жає: із 60 млн тонн зер­на, що в се­ре­дньо­му ви­ро­щу­ють в Укра­ї­ні, кіль­кі­сно-які­сні втра­ти че­рез не­до­ста­тньо роз­ви­не­ну ма­те­рі­аль­но-те­хні­чну ба­зу й ін­фра­стру­кту­ру збе­рі­га­н­ня вро­жаю ся­га­ють 8 млн тонн на су­му май­же 800 млн до­ла­рів США.

Ви­хо­дя­чи із цих по­ка­зни­ків, у де­які ро­ки ко­жен сьо­мий ге­ктар ко­ло­со­вих куль­тур під­при­єм- ства вза­га­лі за­сі­ва­ють да­рем­но. Для по­рів­ня­н­ня: по­ка­зник втрат зер­на в кра­ї­нах Єв­ро­пи не пе­ре­ви­щує 2–3%. От­же, прав­ду ка­же дав­нє при­слів’я: «Не той хліб, що на по­лі, а той, що в ко­мо­рі».

Тіль­ки від за­ра­же­но­сті зер­на ко­ма­ха­ми (ко­мір­ним і ри­со­вим дов­го­но­си­ка­ми, хлі­бним то­чиль­ни­ком, хру­ща­ком, бо­ро­шно­ї­дом, мі­л­лю, клі­ща­ми), за рі­зни­ми да­ни­ми, зер­но­трей­де­ри й еле­ва­то­ри­сти втра­ча­ли від 0,2 до 5% і біль­ше «укра­їн­сько­го зо­ло­та» (рис. 1).

Остан­ні­ми ро­ка­ми зав­дя­ки сво­їй від­мін­ній пе­ре­ві­ре­ній ефе­ктив­но­сті на­бу­ває все біль­шої по­пу­ляр­но­сті оброб­ка зер­на про­ти ко­мах ме­то­дом не­бу­лі­за­ції (роз­пи­ле­н­ня) — фран­цузь­ка те­хно­ло­гія оброб­ки в по­то­ці ін­се­кти­ци­дом ПІРІГРЕН-50 під час за­ван­та­же­н­ня чи від­ван­та­же­н­ня зер­на з еле­ва­то­рів і зер­но­схо­вищ.

Суть ме­то­ду не­бу­лі­за­ції по­ля­гає в то­му, що по­тік зер­на вкри­ва­є­ться рід­ким ін­се­кти­ци­дом у ви­гля­ді ту­ма­ну (ве­ли­чи­на кра­плин 10–20 мі­крон). Та­кий ефект до­ся­га­є­ться зав­дя­ки обла­днан­ню, роз­ро­бле­но­му спе­ці­аль­но для мі­кро­ско­пі­чно­го роз­пи­ле­н­ня, що за­без­пе­чує рів­но­мір­ний роз­по­діл пре­па­ра­ту в зер­но­вій ма­сі, не до­пу­ска­ю­чи зво­ло­же­н­ня зер­на.

За­ле­жно від по­ту­жно­стей і кон­стру­кції еле­ва­то­ра мо­жна обра­ти пе­ре­но­сне чи ста­ціо­нар­не обла­дна­н­ня, ко­жний тип яко­го скла­да­є­ться з на­со­са-до­за­то­ра й фор­сун­ки. Во­но про­сте у ко­ри­сту­ван­ні, то­му від­те­пер стає мо­жли­вим ав­то­ном­но та ма­кси­маль­но опе­ра­тив­но й без за­лу­че­н­ня сто­рон­ніх бри­гад чи служб ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня збе­ре­же­н­ня зер­на від втрат.

Ва­жли­во, що ця те­хно­ло­гія бо­роть­би з ко­ма­ха­ми при­да­тна і для вер­ти­каль­но­го, і для під­ло­го­во­го збе­рі­га­н­ня (за умо­ви ме­ха­ні­за­ції скла­дів) — при­мі­ще­н­ня не обов’яз­ко­во має бу­ти гер­ме­ти­зо­ва­не. ЛИ­ШЕ ОДНА ОБРОБ­КА!

Справ­жнім від­кри­т­тям на рин­ку Укра­ї­ни став ін­се­кти­цид кон­та­ктної дії Пірігрен 50, ХТ ® (ді­ю­ча ре­чо­ви­на пі­ри­мі­фос-ме­тил) від фран­цузь­кої ком­па­нії SOJAM. Ви­ро­бник пре­па­ра­ту — Compagnie Gйnйrale des Insecticides, Фран­ція.

За­ле­жно від до­зу­ва­н­ня та сту­пе­ня за­ра­же­но­сті зер­на оброб­ка (одно­ра­зо­ва!) Пірігрен 50, ХТ ® за­без­пе­чує за­хист від ко­ма­хшкі­дни­ків на 3 мі­ся­ці (4 л/100 т зер­на), 6 мі­ся­ців (6 л/100 т) і 12 мі­ся­ців (8 л/100 т) (табл. 1), зокре­ма від по­втор­но­го за­ра­же­н­ня. До то­го ж зер­но мо­жна пе­ре­мі­ща­ти пі­сля оброб­ки (від­ван­та­жу­ва­ти, пе­ре­ван­та­жу­ва­ти то­що) без по­втор­но­го зне­за­ра­же­н­ня.

Пірігрен 50, ХТ ® мо­же по­ста­ча­ти­ся в та­рі 25 л (ка­ні­стра), 200 л (бо­чка) и 1000 л (кон­тей­нер).

Від­по­від­но до нор­ма­тив­них ви­мог Укра­ї­ни, гра­ни­чно допу­сти­ма кон­цен­тра­ція пі­ри­мі­фос-ме­ти­лу (ді­ю­чої ре­чо­ви­ни Пірігрен 50, ХТ) в зер­ні ста­но­вить 5 мг/кг. А в ра­зі ма­кси­маль­но­го до­зу­ва­н­ня пре­па­ра­ту Пірігрен 50, ХТ ® ( 8 л/100 т) ГДК ста­но­вить 4 мг/кг, тоб­то на­віть у мо­мент оброб­ки по­ка­зник не пе­ре­ви­щує нор­ма­тив­ні ви­мо­ги. Ба біль­ше, за по­тре­би мо­жна пе­ре­ро­бля­ти зер­но на кін­це­ву про­ду­кцію (бо­ро­шно, со­лод, ком­бі­корм то­що) від­ра­зу пі­сля оброб­ки.

Ма­кси­маль­ний ефект до­ся­га­є­ться че­рез 72–96 год пі­сля оброб­ки: Пірігрен 50, ХТ ® зне­шко­джує ли­чин­ки й до­ро­слі осо­би­ни, які фор­му­ю­ться з яєць са­ме за та­кий пе­рі­од. Ко­ма­хи одно­ча­сно ура­жа­ю­ться трьо­ма спосо­ба­ми — шкір­ний кон­такт, че­рез ди­халь­ні шля­хи й за ков­та­н­ня. Шкі­дни­ки ги­нуть, не всти­га­ю­чи по­шко­ди­ти зер­но.

Єв­ро­пей­ська якість ін­се­кти­ци­ду Пірігрен 50, ХТ ® й обла­дна­н­ня га­ран­тує без­пе­ку як для кін­це­во­го спо­жи­ва­ча про­ду­кції, так і для пер­со­на­лу еле­ва­то­ра. Оскіль­ки фор­му­ля­ція пре­па­ра­ту го­то­ва до ви­ко­ри­ста­н­ня, то пра­ців­ни­кам не по­трі­бно йо­го роз­бав­ля­ти, до­зу­ва­ти, змі­шу­ва­ти то­що (та­ким чи­ном кон­такт пер­со­на­лу з ін­се­кти­ци­дом від­су­тній). Ве­ли­ка пе­ре­ва­га ці­єї те­хно­ло­гії по­ля­гає в то­му, що пер­со­нал зер­но­скла­ду обро­бляє зер­но са­мо­стій­но, сут­тє­во змен­шу­ю­чи ви­тра­ти ча­су на цю опе­ра­цію.

Во­дно­час по­ка­зни­ком від­по­від­аль­но­сті й ви­со­ко­які­сно­го сер­ві­су є за­без­пе­че­н­ня ком­па­ні­єю «Со­жам Укра­ї­на» ре­гу­ляр­но­го об­слу­го­ву­ва­н­ня вста­нов­ле­но­го обла­дна­н­ня й опе­ра­тив­на до­став­ка ін­се­кти­ци­ду в по­трі­бній кіль­ко­сті.

Від­те­пер зі­бра­не зер­но бу­де ви­гі­дно збе­рі­га­ти пі­сля зби­ра­н­ня, адже мо­жна уни­кну­ти йо­го втрат від за­ра­же­но­сті ці­лий рік. Якщо ж є по­тре­ба збе­рі­га­ти врожай кіль­ка ро­ків, оброб­ку мо­жна по­вто­рю­ва­ти на по­ча­тку ко­жно­го на­сту­пно­го ро­ку. МИХАЙЛО КОСЮХНО, ди­ре­ктор ТОВ «Со­жам Укра­ї­на»

«Ком­па­нія SOJAM є ви­ро­бни­ком обла­дна­н­ня, що ви­го­тов­ля­є­ться з ура­ху­ва­н­ням осо­бли­во­стей ко­жно­го зер­но­схо­ви­ща, за­без­пе­чує до­став­ку, мон­таж і на­ла­шту­ва­н­ня, на­вчає пер­со­нал за­мов­ни­ка та за­без­пе­чує те­хні­чну під­трим­ку 24/7/365. На сьо­го­дні по­над 100 агро­хол­дин­гів й сіль­го­спви­ро­бни­ків ко­ри­сту­ю­ться ці­єю те­хно­ло­гі­єю й за­до­во­ле­ні її ефе­ктив­ні­стю».

Клі­єнт сам ви­зна­чає ко­ли і з яким до­зу­ва­н­ням обро­бля­ти зер­но: при при­йман­ні, при пе­ре­ки­дан­ні в про­це­сі збе­рі­га­н­ня або при від­ван­та­жен­ні.

Зер­но не обов’яз­ко­во до­ро­бля­ти чи очи­щу­ва­ти пе­ред оброб­кою. Пре­па­рат Пірігрен 50 жо­дним чи­ном не впли­ває на по­ка­зни­ки яко­сті та без­пе­ки зер­на. РЕЗЮМЕ

Ін­се­кти­цид Пірігрен 50, ХТ ® при­зна­че­ний для оброб­ки всіх ви­дів ран­ніх зер­но­вих (пше­ни­ця, ячмінь, жи­то, овес, сор­го) й ку­ку­ру­дзи та ефе­ктив­ний про­ти ам­бар­них ко­мах (дов­го­но­си­ки, бо­ро­шно­ї­ди, хру­ща­ки, бо­ро­шня­ні клі­щі, бле­стян­ки, ка­пю­шон­ни­ки, зер­но­ва й бо­ро­шня­на міль й ін.).

Ін­се­кти­цид Пірігрен 50, ХТ ® за­без­пе­чить про­лон­го­ва­ний за­хист зер­на до 12 мі­ся­ців, зокре­ма від по­втор­но­го за­ра­же­н­ня на­віть пі­сля транс­пор­ту­ва­н­ня.

Мо­жли­вість ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти зер­но від­ра­зу пі­сля оброб­ки, пе­рі­од ви­трим­ки й по­тре­ба в гер­ме­ти­чно­му зер­но­схо­ви­щі від­су­тні.

Ін­се­кти­цид Пірігрен 50, ХТ ® не впли­ває на які­сні по­ка­зни­ки зер­но­вої ма­си (гі­гро­ме­трія, во­ло­го­по­гли­на­н­ня, бо­ро­шно­мель­ні вла­сти­во­сті, схо­жість, за­ли­шко­вий уміст важ­ких ме­та­лів).

Мо­жли­вість здій­сню­ва­ти оброб­ку за мі­ну­со­вих тем­пе­ра­тур (до -7 °С).

Оброб­ку мо­жна про­во­ди­ти при за­клад­ці в еле­ва­тор, в про­це­сі збе­рі­га­н­ня (при оздо­ров­лен­ні), а та­кож при від­ван­та­жен­ні.

Фран­цузь­ка ком­па­нія SOJAM має по­над 30- рі­чний до­свід у бо­роть­бі зі шкі­дни­ка­ми за­па­сів. Її обла­дна­н­ня й пре­па­ра­ти від­по­від­а­ють усім єв­ро­пей­ським стан­дар­там хар­чо­вої без­пе­ки й охо­ро­ни пра­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.