Як збіль­ши­ти ефе­ктив­ність об­при­ску­вань

НІ ДЛЯ КО­ГО НЕ СЕКРЕТ, ЩО ЕФЕ­КТИВ­НІСТЬ ОБРОБ­КИ РО­СЛИН ЗА­ЛЕ­ЖИТЬ ВІД ЯКО­СТІ Й ОРИГІНАЛЬНОСТІ ЗА­СО­БІВ ЗАХИСТУ РО­СЛИН.

AgroMarket - - ПРО НАСУЩНЕ -

Крім яко­сті са­мих за­со­бів захисту ро­слин на їх ефе­ктив­ність впли­ва­ють ба­га­то чин­ни­ків: умо­ви про­ве­де­н­ня обро­бок (тем­пе­ра­ту­ра, во­ло­гість, ві­тер то­що), якість на­ла­шту­ва­н­ня об­при­ску­ва­чів і, зви­чай­но ж, — якість во­ди, яка за­сто­со­ву­є­ться для при­го­ту­ва­н­ня ро­бо­чих роз­чи­нів.

Во­ду для об­при­ску­ва­н­ня, як пра­ви­ло, бе­руть із при­ро­дних і шту­чних во­дойм або зі свер­дло­вин. І якщо від бру­ду во­ду мо­жна очи­сти­ти за до­по­мо­гою філь­тра­ції, то та­кі ва­жли­ві па­ра­ме­три яко­сті во­ди, як твер­дість і ки­сло­тність за­ли­ша­ться без змін. У біль­шо­сті аграрних ре­гіо­нів кра­ї­ни во­да, що за­сто­со­ву­є­ться для об­при­ску­ва­н­ня, має ви­со­ку твер­дість, яка зу­мов­ле­на ви­со­ким умі­стом у ній со­лей каль­цію та ма­гнію, і має лу­жну ре­а­кцію.

Твер­да во­да не­га­тив­но впли­ває на ефе­ктив­ність за­со­бів захисту ро­слин (осо­бли­во пі­ре­тро­ї­дів і гер­бі­ци­дів на осно­ві 2,4-Д, МЦПА, глі­фо­са­ту, кло­пі­ра­лі­ду й ін.). Ви­кли­кає ви­па­да­н­ня в осад де­яких хі­мі­чних ре­чо­вин (фо­сфор) і мо­же при­зво­ди­ти до за­смі­че­н­ня філь­трів і фор­су­нок об­при­ску­ва­ча.

У роз­чи­ні з ви­со­ко­лу­жною ре­а­кці­єю рН ба­га­то пе­сти­ци­дів схиль­ні до про­це­су лу­жно­го гі­дро­лі­зу, який ви­кли­кає роз­пад їх актив­них скла­до­вих (цей при­йом на­віть за­сто­со­ву­ють за ути­лі­за­ції не­кон­ди­цій­них пе­сти­ци­дів і їх від­хо­дів, під час очи­ще­н­ня сті­чних вод). То­му для ефе­ктив­ної ро­бо­ти ЗЗР по­трі­бно ве­ли­ку ува­гу при­ді­ля­ти рН во­ди та її твер­до­сті.

По­лі­пши­ти якість во­ди для об­при­ску­ва­н­ня та під­ви­щи­ти ефе­ктив­ність хі­мі­чних обро­бок і лис­тко­вих піджив­лень ро­слин до­по­мо­же но­вий кон­ди­ціо­нер для во­ди Те­кно­фіт рН, ви­ро­бле­ний іспан­ською ком­па­ні­єю «Агрі­те­кно Фер­ті­лі­зан­тес». Про­ду­кти ці­єї ком­па­нії вже ві­до­мі ба­га­тьом фер­ме­рам.

Те­кно­фіт pH до­зво­ляє розв’яза­ти одно­ча­сно кіль­ка про­блем, пов’яза­них з які­стю во­ди, і під­ви­щи­ти ефе­ктив­ність об­при­ску­ва­н­ня та дії пе­сти­ци­дів:  Ре­гу­лює рі­вень ки­сло­тно­сті во­ди. Ре­ко­мен­до­ва­ні нор­ми вне­се­н­ня за­ле­жать від ви­хі­дно­го рів­ня рН роз­чи­ну: 50–150 мл / 100 л роз­чи­ну для силь­но­лу­жної во­ди (рН 8 або ви­ще) і 30–50 мл / 100 л роз­чи­ну для сла­бо­лу­жної во­ди (рН 6,5-8).  Має ко­лір­ний ін­ди­ка­тор, який за­барв­лює во­ду в ко­лір, що від­по­від­ає пев­но­му рів­ню ки­сло­тно­сті (по­ма- ран­че­вий — рН 5,5–6,0, ро­же­вий — рН 4–4,5), що до­зво­ляє при­го­ту­ва­ти ро­бо­чий роз­чин по­трі­бно­го рів­ня рН без до­да­тко­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня спе­ці­аль­них ви­мі­рю­валь­них при­ла­дів. Для зру­чно­сті ко­лір­ну шка­лу на­не­се­но на ети­ке­тці. Не­об­хі­дну кіль­кість Те­кно­фіт рН мо­жна ви­зна­чи­ти, при­го­ту­вав­ши не­ве­ли­ку кіль­кість роз­чи­ну в мір­ній склян­ці, а по­тім про­пор­цій­но роз­ра­ху­ва­ти нор­му на весь об­сяг об­при­ску­ва­ча. Де­з­акти­вує іо­ни твер­дої во­ди, що: • зни­жує по­верх­не­вий на­тяг во­ди, за­без­пе­чу­ю­чи рів­но­мір­не змо­чу­ва­н­ня, роз­по­діл ро­бо­чо­го роз­чи­ну на по­верх­ні та ско­ро­чу­ю­чи йо­го втра­ти че­рез змен­ше­н­ня сті­ка­н­ня з лис­тка ро­сли­ни; • по­кра­щує про­ни­кне­н­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну все­ре­ди­ну тка­ни­ни ро­слин зав­дя­ки пом’якшен­ню ку­ти­ку­ляр­но­го ша­ру лис­тка;

• усу­ває пі­но­утво­ре­н­ня, що ско­ро­чує час про­сто­їв об­при­ску­ва­ча в очі­ку­ван­ні при­ро­дно­го осі­да­н­ня пі­ни; • до­зво­ляє зни­зи­ти ви­тра­ту ро­бо­чої рі­ди­ни на оди­ни­цю пло­щі, підвищуючи про­ду­ктив­ність і ско­ро­чу­ю­чи ви­тра­ти ча­су й ко­штів на

хі­мі­чні оброб­ки ро­слин; • по­кра­щує ста­біль­ність ба­га­то­ком­по­нен­тних ба­ко­вих су­мі­шей;

• зни­жує ри­зик роз­па­ду ді­ю­чих

ре­чо­вин пе­сти­ци­дів.

Ви­ко­ри­ста­н­ня кон­ди­ціо­не­ра для во­ди Те­кно­фіт рН зна­чно ско­ро­чує ри­зи­ки, пов’яза­ні з які­стю во­ди для об­при­ску­ва­н­ня із за­сто­су­ва­н­ням не­о­ри­гі­наль­них пе­сти­ци­дів, і під­ви­щує біо­ло­гі­чну та еко­но­мі­чну ефе­ктив­ність за­со­бів захисту ро­слин і до­брив для лис­тко­вих піджив­лень. На­при­клад:

За нор­ми ви­ли­ву ро­бо­чо­го роз­чи­ну 150 л/га за­тра­ти на Те­кно­фіт рН+ ста­но­ви­ти­муть від 20 до 100 грн/га за­ле­жно від ви­хі­дно­го рів­ня рН роз­чи­ну. Це, у свою чер­гу, до­зво­лить за­сто­су­ва­ти ори­гі­наль­ні ЗЗР з мі­ні­маль­ни­ми нор­ма­ми вне­се­н­ня і зни­зи­ти ви­тра­ти на їх вар­тість у се­ре­дньо­му на 25%, а та­кож змен­ши­ти нор­му ви­ли­ву, що дає мо­жли­вість еко­но­ми­ти на до­став­ці во­ди.

На­ма­га­ю­чись отри­ма­ти еко­но­мію на за­со­бах захисту ро­слин, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи дже­не­ри­ки ори­гі­наль­них пе­сти­ци­дів, кра­ще під­стра­ху­ва­ти­ся й ви­тра­ти­ти не­зна­чну су­му на при­дба­н­ня Те­кно­фіт рН. Офі­цій­ним екс­клю­зив­ним дистри­бу­то­ром в Укра­ї­ні про­ду­ктів «Агрі­те­кно» є ком­па­нія «Тор­го­вий Дім Лем­берг».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.