За­твер­дже­но кри­те­рії про­ве­де­н­ня пе­ре­ві­рок Держ­прод­спо­жив­слу­жби

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Уря­до­вою по­ста­но­вою №896 вста­нов­ле­но про­це­ду­ру ви­зна­че­н­ня пе­рі­о­ди­чно­сті пла­но­вих ін­спе­кту­вань операторів рин­ку та ау­ди­тів від­по­від­но­сті їхньої ді­яль­но­сті ви­мо­гам за­ко­но­дав­ства про хар­чо­ві про­ду­кти, кор­ми, здо­ров’я та бла­го­по­луч­чя тва­рин. По­ста­но­ва дає мо­жли­вість те­ри­то­рі­аль­ним ор­га­нам Держ­прод­спо­жив­слу­жби ви­зна­ча­ти ча­сто­ту здій­сне­н­ня пла­но­вих за­хо­дів дер­жав­но­го на­гля­ду (кон­тро­лю) у сфе­рах без­пе­чно­сті та окре­мих по­ка­зни­ків яко­сті хар­чо­вих про­ду­ктів, ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни. На­га­да­є­мо, від­те­пер ве­те­ри­нар­ні до­ку­мен­ти на жи­вих тва­рин ви­да­ва­ти­муть ли­ше пі­сля пе­ре­вір­ки транс­порт­них за­со­бів та умов транс­пор­ту­ва­н­ня.

Фер­ме­рів-вій­сько­вих звіль­не­но від спла­ти ЄСВ

Мо­бі­лі­зо­ва­ні до Зброй­них сил Укра­ї­ни на осо­бли­вий пе­рі­од у ра­зі ви­ни­кне­н­ня за­гро­зи на­ціо­наль­ній без­пе­ці, якщо ого­ло­ше­но рі­ше­н­ня про про­ве­де­н­ня мо­бі­лі­за­ції та (або) вве­де­н­ня во­єн­но­го ста­ну, на весь строк вій­сько­вої слу­жби звіль­ня­ю­ться від спла­ти єди­но­го со­ці­аль­но­го вне­ску (ЄСВ). Во­дно­час чле­ни фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства, прийня­ті на вій­сько­ву слу­жбу за кон­тра­ктом, не звіль­ня­ю­ться від спла­ти ЄСВ. Про це йде­ться в по­ві­дом­лен­ні Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби. Для звіль­не­н­ня від спла­ти ЄСВ фер­мер має по­да­ти за­яву й ко­пію вій­сько­во­го кви­тка чи ін­шо­го до­ку­мен­та, ви­да­но­го від­по­від­ним дер­жав­ним ор­га­ном (із за­зна­че­н­ням да­них про при­зов на слу­жбу під час мо­бі­лі­за­ції, на осо­бли­вий пе­рі­од), до ор­га­ну до­хо­дів і збо­рів про­тя­гом 10 днів пі­сля де­мо­бі­лі­за­ції або пі­сля за­кін­че­н­ня лі­ку­ва­н­ня (ре­а­бі­лі­та­ції).

Дер­жа­ва від­шко­дує ути­лі­за­цію не­без­пе­чних від­хо­дів тва­рин­ни­цтва

Від­по­від­на по­ста­но­ва, як по­ві­дом­ляє Держ­прод­спо­жив­слу­жба, по­ши­рю­ва­ти­ме­ться тіль­ки на дрі­бні ком­па­нії, у яких не­має вла­сних по­ту­жно­стей з ути­лі­за­ції. Ком­пен­су­ва­ти­муть тіль­ки опе­ра­ції з ути­лі­за­ції тва­рин­них реш­тків так зва­них ка­те­го­рій I і II — ко­ли за­ги­бель бу­ла спри­чи­не­на не­без­пе­чни­ми хво­ро­ба­ми, що мо­жуть пе­ре­да­ва­ти­ся лю­ди­ні (си­бір­кою, саль­мо­не­льо­зом, ящу­ром, ска­зом, бо­ту­лі­змом), а та­кож якщо їхнє скла­ду­ва­н­ня (в лі­со­сму­гах, на по­лях то­що) мо­же зав­да­ти зна­чної шко­ди еко­ло­гії й без­пе­ці лю­дей.

Від­хо­ди, що утво­ри­ли­ся в про­це­сі про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва на під­при­єм­ствах, не під­па­да­ти­муть під ком­пен­са­цію. Від­так ве­ли­кі агро­про­ми­сло­ві вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­ні пта­хів­ни­чі й тва­рин­ни­цькі ком­па­нії, які ма­ють вла­сні ути­лі­за­цій­ні це­хи, ком­пен­са­ції не отри­ма­ють.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.